งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 การบริโภคสินค้าอาหาร. 2 สินค้าผู้บริโภค ถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 การบริโภคสินค้าอาหาร. 2 สินค้าผู้บริโภค ถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5 การบริโภคสินค้าอาหาร

2 2 สินค้าผู้บริโภค ถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย

3 3 คำถาม ที่ น่าสนใ จ อะไรที่ ผู้บริโภคกิน ? เหตุผลที่กิน ? ปริมาณที่กิน ? เมื่อไหร่ ? บ่อยแค่ไหน ?

4 4 จำเป็น อะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับ ผู้บริโภค ?? ต้องการ ?? อะไรคือสิ่งที่ผู้บริโภค ต้องการ ?? ก่อให้เกิด เงื่อนไขต่างๆ ใน กระบวนการผลิต และ การตัดสินใจในด้าน การตลาด 4.1 Preference (ความพอใจ) ของสินค้าอาหาร

5 5 ทำการพิจารณา 2 ด้าน » Foodways หมายถึง รูปแบบของ สังคมในด้านอาหาร นั่นคือ การได้มา ซึ่งอาหาร การเตรียมอาหาร และการ กินอาหาร » การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค

6 6 Foodways ในทางการตลาด บอกคุณลักษณะ foodways ได้ 4 ลักษณะ 1. ไม่มีสังคมใดที่มีลักษณะของ foodways เหมือนกันทุกประการ 2. การจัดมาตรฐาน foodways คือ การจัดลักษณะความพอใจทางด้านอาหารที่ เหมือนกันและยังคงมีอยู่ และมีรูปแบบการ บริโภคที่เหมือนกันในสังคม

7 7 Foodways ในทางการตลาด บอกคุณลักษณะ foodways ได้ 4 ลักษณะ 3. Foodways คือ การตอบคำถาม “How to eat” ซึ่งหมายรวมถึงการบริโภคที่ เพียงพอไม่ขาดสารอาหาร 4. Foodways พัฒนาเศรษฐกิจของ สังคม พัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี เปลี่ยน วิถีชีวิตของคน เปลี่ยนชนบทให้กลายเป็น เมือง

8 8 ผู้บริโภคสมัยใหม่ สิ่งที่ต้องการไม่ใช่แค่ อาหาร แต่เป็นอาหารที่มีคุณสมบัติสามารถ ตอบสนอง 4 utilities ได้ ผลจากการวิจัย มูลค่าของสินค้าอาหารยุค ใหม่ สูงขึ้นเนื่องจากมีค่าของการออกแบบ ค่า packaging ค่าการจัดสินค้า และค่าโฆษณา เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค

9 9 4.2 รูปแบบของการบริโภคและรูปแบบ ค่าใช้จ่ายของสินค้าอาหาร แนวโน้มการบริโภค ลักษณะการบริโภค ปัจจัยที่มีผลกระทบ –ปัจจัยภายใน –ปัจจัยภายนอก

10 10

11 11

12 12

13 13 4.3 ประชากรกับการบริโภคอาหาร How many people there are ? Where they live ? How they live ? The number of mouths to feed What people live ? Where food is sold ? How people buy their food? มีอิทธิพลต่อการตลาดอย่างไร ?

14 14 แนวโน้มของประชากร

15 15 แนวโน้มของประชากร

16 16 การบริโภคอาหาร

17 17 ปริมาณการจำหน่ายในประเทศ ( ตัน ) ปี 2547 ปี 2548 ปศุสัตว์ 723,789.20730,679.500.95% ประมง 136,046.00117,079.60 - 13.94 % ผักผลไม้ 116,886.30136,792.10 17.03 % น้ำมันพืช 909,129.40900,510.10-0.95% ผลิตภัณฑ์นม 658,832.30604,973.80-8.17% ธัญพืชและแป้ง 793,674.10761,665.90-4.03% อาหารสัตว์ 4,892,830.3 0 4,916,378.8 00.48% น้ำตาล 3,520,729.9 0 3,155,114.8 0 - 10.38 % บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 125,039.20116,980.50-6.44% รวม 11,876,956. 60 11,440,175. 20-3.68% รวม ( ไม่รวม น้ำตาล ) 8,356,226.7 0 8,285,060.4 0-0.85%

18 18 จำนวนประชากร => ปริมาณอาหารซึ่งจำเป็น ในการดำรงชีพ รายได้ => ความสามารถในการซื้อ

19 19 4.4 รายได้กับการบริโภคสินค้าอาหาร Effective food Demand รายได้ต่ำ มีความจำเป็นในการบริโภคสินค้า อาหารแต่ขาดกำลังซื้อ รายได้สูง นั่นคือ Strong Effective Demand Income Elasticity Normal good (รายได้เพิ่มปริมาณการบริโภคก็ เพิ่มขึ้น) Inferior good (รายได้เพิ่มแต่ปริมาณการ บริโภคลด)

20 20 หน่วย : บาทต่อ ครัวเรือน ปี พ. ศ. ค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการ อุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื่องดื่ม รายได้ ทั้งหมด สัดส่ว น 252 4 3,374.00 3,151.00 1,487.00 3,378.00 44.0 2% 252 9 3,783.00 3,486.00 1,472.00 3,631.00 40.5 4% 253 1 4,161.00 3,804.00 1,519.00 4,106.00 36.9 9% 253 3 5,437.00 4,942.00 1,969.00 5,625.00 35.0 0% 253 5 6,529.00 5,892.00 2,272.00 7,062.00 32.1 7% 253 7 7,567.00 6,784.00 2,548.00 8,262.00 30.8 4% 253 9 9,190.00 8,072.00 2,957.00 10,779.0 0 27.43 % 254 1 10,389.0 0 8,966.00 3,648.00 12,492.0 0 29.2 0% 254 2 10,238.0 0 8,903.00 3,408.00 12,729.0 0 26.7 7% 254 3 9,848.00 8,558.00 3,174.00 12,150.0 0 26.1 2% 254 4 10,025.0 0 8,758.00 3,261.00 12,185.0 0 26.7 6% 254 5 10,889.0 0 9,601.00 3,654.00 13,736.0 0 26.6 0% 254 7 12,297.0 0 10,885.00 3,769.00 14,963.0 0 25.1 9%

21 21 ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อสินค้าอาหารในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น แต่ ซื้อสินค้าอาหารที่แพงขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อค่าใช้จ่าย ทั้งหมดลดลง (ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น น้อยกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น) ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น (นั่นหมายถึงกระบวนการทางการตลาด เพิ่มขึ้น) ความต้องการ Convenience foods เพิ่มขึ้น

22 22 4.5 ตลาดกับการบริโภคอาหารนอกบ้าน สาเหตุการเพิ่มขึ้นของการบริโภคอาหารนอกบ้าน 1.รายได้เพิ่มขึ้น 2.Working woman 3.การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

23 23 Foodservice sector ร้านอาหาร โรงเรียน สถานที่ทำงาน โรงอาหารใน โรงพยาบาล โรงแรม รัฐบาล ทหาร

24 24 ผลกระทบของการบริโภคอาหารนอกบ้าน ผู้บริโภคจ่ายค่าอาหารแพงขึ้น แต่เกษตรกรยังมีรายได้ต่ำ เนื่องจากสิ่งที่ ผู้บริโภคจ่ายเป็นต้นทุนการบริการ เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 การบริโภคสินค้าอาหาร. 2 สินค้าผู้บริโภค ถูกสถานที่ ถูกเวลา ถูกกลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google