งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases โดย สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases โดย สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases โดย สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 5 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2550 http://search.epnet.com

2 การสืบค้นฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases ฐานข้อมูลที่บอกรับ - Academic Search Premier - Business Source Premier

3 เข้าสู่ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ 1.http://www.lib.ku.ac.th 2. คลิกที่ ฐานข้อมูล 3. คลิกที่ ฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

4 เลือก Academic Search Premier หรือ Business Source Premier

5 เลือกฐานข้อมูล จากรายการฐานข้อมูลที่ปรากฏ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับ และฐานข้อมูลทดลอง คลิกเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการสืบค้นแล้วคลิก Continue

6 การสืบค้น 1. Basic Search 2. Advanced Search 3. Visual Search

7 Basic search Keyword ค้นจากคำสำคัญ Publication ค้นจากชื่อวารสาร Company Profile ค้นข้อมูลบริษัท Thesaurus อรรถาภิธานศัพท์ Cited References ค้นจากรายการ อ้างอิง Indexes ให้แสดงรายการคำ ดรรชนี

8 Advanced Search

9 Publications : ค้นหาชื่อวารสาร 1. คลิกที่ Publications 2. พิมพ์คำสำคัญของชื่อวารสารในช่อง Browse Publications แล้ว คลิก Browse หรือ 3. คลิกที่ A-Z เพื่อเลือกให้แสดงรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร

10 Publications รายชื่อวารสารตามลำดับอักษร

11 Publications รายละเอียด เกี่ยวกับวารสาร

12 Publications เลือก ปีที่ / ฉบับที่

13 แสดงรายการบทความ

14 เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML

15 เอกสารฉบับเต็มแบบ PDF

16 จำนวนครั้งในการถูกอ้างถึง ( Time cited)

17 การเตือนเมื่อได้รับวารสารฉบับใหม่ : Journal Alerts

18 การสืบค้น Company Profiles

19 Company Profiles

20

21 Thesaurus

22

23 การแสดงผลการสืบค้น Search Results

24 การเลือกรายการ (Add)

25 แสดงรายการที่เลือก คลิกที่ Folder

26 การสั่งพิมพ์ (Print)

27 การส่ง E-mail

28 การบันทึกข้อมูล (Save)

29 Export การส่งข้อมูลไปจัดเก็บในโปรแกรม Endnote

30 โปรแกรม Endnote

31

32 Cited Reference การสืบค้นจากรายการเอกสารอ้างอิง

33 Indexes แสดงรายการคำดรรชนี

34 Visual search Visual search : การค้นด้วยวิธีนี้จะต้องติดตั้งโปรแกรม Java

35 Visual search ผลการสืบค้นจะแสดงในแบบกราฟิก (Visual concepts)

36 คลิกวงกลมแต่ละรูป เพื่อดูรายละเอียดใน แต่ละหัวข้อใหญ่

37 สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยม แสดงเอกสารแต่ละ รายการ (record)

38 คลิกที่ สี่เหลี่ยม จะปรากฏรายละเอียดเอกสารที่ ด้านขวาของรายการ

39 Preference กำหนดรูปแบบการแสดงผลการสืบค้น

40 Sign In to My EBSCOhost ลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้

41 Enjoy searching สารภี สีสุขฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มก. โทร. 0 2942 8616 ต่อ 144 E-mail : libsps@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูล Ebscohost Research Databases โดย สารภี สีสุข ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การฝึกอบรม หลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google