งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Understanding user needs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Understanding user needs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Understanding user needs
The Challenge of Requirements Elicitation

2 Questionnaires ชนิดของข้อมูลที่สืบค้นได้โดยวิธีการออกแบบสอบถาม
ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่คนในองค์กรนั้นพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการ ความเชื่อ หมายถึง คนในองค์กรนั้น มีความเชื่อเรื่องอะไรบ้าง ความประพฤติ หมายถึง พฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น คุณสมบัติ หมายถึง สิ่งซึ่งบอกถึงคุณสมบัติของคน และสิ่งต่างๆ ในองค์กร นั้น Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 การวางแผนใช้แบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรใช้แบบสอบถามหรือไม่ ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าคนที่ต้องการสอบถามนั้นอยู่กระจายตามที่ ต่างๆ ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้ามีคนเกี่ยวข้องกับระบบจำนวนมาก และ ต้องการรู้สัดส่วนของกลุ่มคน ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการนำแบบสอบถามนั้นไปใช้เพื่อ การศึกษา และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทางความคิดในการกำหนดทิศทาง ของระบบ ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการสืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบใน ปัจจุบัน และดูว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

4 การเรียงคำถาม คำถามที่มีความสำคัญควรเป็นคำถามแรกๆ
กลุ่มของหัวข้อสำคัญต่างๆ ควรเหมือนกัน หรือสอดคล้องกัน ให้มีคำถามที่อาจมีข้อโต้แย้งซึ่งนำไปสู่ปัญหาให้น้อยที่สุด Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

5 Summary if we ask the right stakeholders the right questions in the right way, we'll build that solid understanding we need. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

6 Requirement Workshop วิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความต้องการ อาจเป็นเทคนิคที่มี ประสิทธิภาพที่สุด สำหรับการค้นหาความต้องการ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลในระยะเวลาสั้น แต่กระชับและเป็นวิธีที่เน้นการ รวบรวมคนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนการระดมสมองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

7 เป้าหมายของการทำ requirement workshop
ทำให้เกิดทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลดีต่อความสำเร็จของโครงการ To gather a comprehensive "wish list" from stakeholders of the project. จัดลำดับความสำคัญของความต้องการ ที่รวบรวมได้จากผู้ใช้ วาม Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

8 Preparing the workshop
Selling the concept Ensuring the Participation of the Right Stakeholders Providing Warm-Up Materials Project-specific information Out-of-the-box thinking preparation Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

9 Preparing the workshop (2)
Conduct the Session Giving everyone an opportunity to speak. ต้องควบคุมเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้กับสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ บันทึกข้อมูลในระหว่างดำเนินการสัมนา Summarizing the session and working out conclusions. If possible, have a facilitator who is not a team member run the workshop. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

10 Problems and Suggested solutions
Hard to get restarted after breaks. Anyone who is late gets a "Late From Break" ticket, use a kitchen timer to catch peoples attention, use a charitable contribution box (say $1 for each ticket used). Pointed criticism - petty biases, turf wars, politics and cheap shots. "1 Free Cheap Shot" ticket, "That’s a Great Idea!!" ticket. Grandstanding, uneven input from participants. Use a trained facilitator, limit speaking time to a "Five Minute Position Statement". Energy low after lunch. Light lunches, breaks, coffee, soda, candies, cookies, rearrange room, change temperature. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

11 Brainstorming การระดมสมองเป็นเทคนิคที่สามารถ นำเสนอความคิดที่หลากหลาย
การระดมสมอง เป็นวิธีการที่ดี ในการหาทางออกของปัญหาเฉพาะต่างๆ กลุ่มเป้าหมายในการนำมาระดมสมอง เช่น Project Team Stakeholders Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

12 Prepare for Brainstorming
กำหนดขอบเขต หรือระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการระดมสมองให้ ชัดเจน ไม่เปิดโอกาสให้มีการประเมิน หรือโต้แย้งแนวคิดที่ได้จากการระดม ความคิด เปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ระดมความคิดให้ได้มากที่สุด ควรมีการผสมผสาน หรือดัดแปลง แนวความคิด Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

13 Idea Reduction When the idea-generation phase ends, it is time to initiate idea reduction Pruning Idea Grouping Similar Ideas Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

14 Defining Feature Example of Feature Definition Application Context
Brainstormed Feature Feature Definition Home lighting automation "Automatic lighting settings" Homeowner can create preset time-based schedules for certain lighting events to happen, based on time of day. Sales order entry system "Fast" Response time will be fast enough not to interfere with typical operations. Defect tracking system "Automatic notification" All registered parties will be notified via when something has changed. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

15 Prioritizing Ideas Cumulative Voting: The Hundred-Dollar Test
Each person is given $100 of "idea money" to be spent on "purchasing ideas." Results of cumulative voting: Idea 1 $380 Idea 2 $200 Idea 3 $180 Idea 4 $140 Idea Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

16 Critical, Important, Useful Categorization
Useful means nice to have. The feature makes life easier, makes the system more appealing or more fun. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

17 Storyboarding Storyboards แบ่งได้เป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน Passive Storyboards sketches, pictures, screen shots, PowerPoint presentations, or sample application outputs Active Storyboards animated or automated, automatically sequencing slide presentation Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

18 Storyboarding (2) Interactive Storyboards
simulations or mock-ups, Prototype Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

19 What Storyboard do? In software, storyboards are used to work through the details of the human-to-machine interface Who the players are? What happens to them? How it happens? Storyboards help with "Yes, But" and "Undiscovered Ruins" syndromes. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

20 Tips for Storyboarding
Don't invest too much in a storyboard Make the storyboard easy to modify Don't make the storyboard too functional Whenever possible, make the storyboard interactive Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

21 Summary A variety of techniques that can be used to address these problems and better understand the real needs of users Interviewing and questionnaires Requirements workshop Brainstorming and idea reduction Storyboarding Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.


ดาวน์โหลด ppt Understanding user needs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google