งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UNDERSTANDING USER NEEDS The Challenge of Requirements Elicitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UNDERSTANDING USER NEEDS The Challenge of Requirements Elicitation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UNDERSTANDING USER NEEDS The Challenge of Requirements Elicitation

2 Questionnaires  ชนิดของข้อมูลที่สืบค้นได้โดยวิธีการออก แบบสอบถาม  ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่คนในองค์กรนั้นพูดถึงสิ่งที่ เขาต้องการ  ความเชื่อ หมายถึง คนในองค์กรนั้น มีความเชื่อ เรื่องอะไรบ้าง  ความประพฤติ หมายถึง พฤติกรรมของคนในองค์กร นั้น  คุณสมบัติ หมายถึง สิ่งซึ่งบอกถึงคุณสมบัติของคน และสิ่งต่างๆ ในองค์กรนั้น 2 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 การวางแผนใช้แบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยตัดสินใจว่าควรใช้ แบบสอบถามหรือไม่  ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าคนที่ต้องการ สอบถามนั้นอยู่กระจายตามที่ต่างๆ  ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้ามีคนเกี่ยวข้องกับ ระบบจำนวนมาก และต้องการรู้สัดส่วนของกลุ่มคน  ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการนำ แบบสอบถามนั้นไปใช้เพื่อการศึกษา และใช้เป็น เกณฑ์มาตรฐานทางความคิดในการกำหนดทิศทาง ของระบบ  ควรพิจารณาใช้แบบสอบถามถ้าต้องการสืบค้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบในปัจจุบัน และดูว่าต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใด เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 3

4 การเรียงคำถาม  คำถามที่มีความสำคัญควรเป็นคำถามแรกๆ  กลุ่มของหัวข้อสำคัญต่างๆ ควรเหมือนกัน หรือ สอดคล้องกัน  ให้มีคำถามที่อาจมีข้อโต้แย้งซึ่งนำไปสู่ปัญหาให้ น้อยที่สุด Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 4

5 Summary  if we ask the right stakeholders the right questions in the right way, we'll build that solid understanding we need. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 5

6 Requirement Workshop  วิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาความต้องการ อาจเป็นเทคนิคที่มี ประสิทธิภาพที่สุด สำหรับการ ค้นหาความต้องการ  เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลในระยะเวลาสั้น แต่กระชับ และเป็นวิธีที่เน้นการรวบรวมคนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ให้ได้มากที่สุด  ขั้นตอนการระดมสมองเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 6

7 เป้าหมายของการทำ requirement workshop  ทำให้เกิดทีมที่มีเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลดีต่อ ความสำเร็จของโครงการ  To gather a comprehensive "wish list" from stakeholders of the project.  จัดลำดับความสำคัญของความต้องการ ที่รวบรวมได้ จากผู้ใช้ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 7

8 Preparing the workshop  Selling the concept  Ensuring the Participation of the Right Stakeholders  Providing Warm-Up Materials  Project-specific information  Out-of-the-box thinking preparation Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 8

9 Preparing the workshop (2)  Conduct the Session  Giving everyone an opportunity to speak.  ต้องควบคุมเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้  ทำการรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้กับสิ่งที่ กำลังดำเนินการอยู่  บันทึกข้อมูลในระหว่างดำเนินการสัมนา  Summarizing the session and working out conclusions.  If possible, have a facilitator who is not a team member run the workshop. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 9

10 Problems and Suggested solutions ProblemSolution Hard to get restarted after breaks.Anyone who is late gets a "Late From Break" ticket, use a kitchen timer to catch peoples attention, use a charitable contribution box (say $1 for each ticket used). Pointed criticism - petty biases, turf wars, politics and cheap shots. "1 Free Cheap Shot" ticket, "That’s a Great Idea!!" ticket. Grandstanding, uneven input from participants. Use a trained facilitator, limit speaking time to a "Five Minute Position Statement". Energy low after lunch.Light lunches, breaks, coffee, soda, candies, cookies, rearrange room, change temperature. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 10

11 Brainstorming  การระดมสมองเป็นเทคนิคที่สามารถ นำเสนอ ความคิดที่หลากหลาย  การระดมสมอง เป็นวิธีการที่ดี ในการหาทางออก ของปัญหาเฉพาะต่างๆ  กลุ่มเป้าหมายในการนำมาระดมสมอง เช่น  Project Team  Stakeholders Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 11

12 Prepare for Brainstorming  กำหนดขอบเขต หรือระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการระดมสมองให้ชัดเจน  ไม่เปิดโอกาสให้มีการประเมิน หรือโต้แย้งแนวคิดที่ ได้จากการระดมความคิด  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง เต็มที่  ระดมความคิดให้ได้มากที่สุด  ควรมีการผสมผสาน หรือดัดแปลง แนวความคิด Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 12

13 Idea Reduction  When the idea-generation phase ends, it is time to initiate idea reduction  Pruning Idea  Grouping Similar Ideas Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 13

14 Defining Feature  Example of Feature Definition Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 14 Application ContextBrainstormed FeatureFeature Definition Home lighting automation"Automatic lighting settings" Homeowner can create preset time-based schedules for certain lighting events to happen, based on time of day. Sales order entry system"Fast"Response time will be fast enough not to interfere with typical operations. Defect tracking system"Automatic notification"All registered parties will be notified via e-mail when something has changed.

15 Prioritizing Ideas Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 15  Cumulative Voting: The Hundred-Dollar Test Each person is given $100 of "idea money" to be spent on "purchasing ideas." Results of cumulative voting: Idea 1 $380 Idea 2 $200 Idea 3 $180 Idea 4 $140 Idea 5...

16 Critical, Important, Useful Categorization  Critical หมายถึงเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้  Important หมายถึง สิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่ระบบควรจะ มี โดยที่หากขาดสิ่งนั้นไป อาจทำให้ระบบทำงาน บางอย่างไม่ดี อาจทำให้ผู้ใช้บางคนไม่ชอบ หรืออาจ ทำให้ไม่ยอมใช้ระบบ  Useful means nice to have. The feature makes life easier, makes the system more appealing or more fun. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 16

17 Storyboarding Storyboards แบ่งได้เป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะ การใช้งาน  Passive Storyboards  sketches, pictures, screen shots, PowerPoint presentations, or sample application outputs  Active Storyboards  animated or automated, automatically sequencing slide presentation Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 17

18 Storyboarding (2)  Interactive Storyboards  simulations or mock-ups, Prototype Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 18

19 What Storyboard do?  In software, storyboards are used to work through the details of the human-to-machine interface  Who the players are?  What happens to them?  How it happens?  Storyboards help with "Yes, But" and "Undiscovered Ruins" syndromes. Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 19

20 Tips for Storyboarding  Don't invest too much in a storyboard  Make the storyboard easy to modify  Don't make the storyboard too functional  Whenever possible, make the storyboard interactive Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 20

21 Summary  A variety of techniques that can be used to address these problems and better understand the real needs of users  Interviewing and questionnaires  Requirements workshop  Brainstorming and idea reduction  Storyboarding Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U. 21


ดาวน์โหลด ppt UNDERSTANDING USER NEEDS The Challenge of Requirements Elicitation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google