งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Communication and Network Networking Protocols.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Communication and Network Networking Protocols."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Communication and Network Networking Protocols

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols หมายถึง กฎระเบียบที่ใช้กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ผ่านระบบ เครือข่าย ประเด็นสำคัญ  รูปแบบการสื่อสาร (Syntax)  ความหมายที่ใช้ (Semantics)  จังหวะเวลา (Timing)

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Type of Protocols โปรโตคอลที่ถูกกำหนดขึ้น จะใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์สื่อสารแต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่เช่น Mainframe กับ Desktop PC หรือเครือข่าย LAN กับ WAN ก็ จะมีข้อกำหนด หรือโปรโตคอลที่ใช้งาน แตกต่างกัน โดยเราสามารถ แบ่งชนิดของโปรโตคอลเป็น 2 กลุ่มคือ  โปรโตคอลจัดการระดับตัวอักษร (Character-Oriented Protocols)  โปรโตคอลจัดการระดับบิต (Bit-Oriented Protocols)

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Character-Oriented Protocol / Character Synchronous Protocol เป็นโปรโตคอล ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ซึ่งโปรโตคอลที่แพร่หลายและเป็นที่นิยมที่สุดในกลุ่มนี้คือ BSC หรือ BISYNC (Binary Synchronous Communication) ได้รับการ พัฒนาโดย IBM โดยการใช้ตัวอักษรพิเศษกลุ่มหนึ่ง สำหรับควบคุมการ ทำงาน

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols BSC – (Binary Synchronous Communication) อักษรควบคุม ชื่อเต็มหน้าที่ ACKPositive Acknowledgment ใช้ตอบรับข้อมูลที่ไม่มีข้อ ผิดเพี้ยน NAKNegative Acknowledgment ใช้ตอบรับข้อมูลที่พบว่ามี ข้อผิดเพี้ยน ENQEnquiry ใช้แสดงความต้องการจะใช้ ช่องสื่อสาร DLEData Link Escape ใช้ร่วมกับตัวควบคุมอื่นๆ SYNSynchronization ใช้สำหรับเปรียบเทียบจังหวะ การรับ - ส่งสัญญาณ STXStart of Text ใช้แสดงจุดเริ่มต้นของข้อมูล SOHStart of Header ใช้แสดงจุดเริ่มต้นของส่วนควบคุม ETXEnd of Text ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของข้อมูล ETBEnd of Block ใช้แสดงจุดสิ้นสุดของ Block EOTEnd of Transmission ใช้แสดงความต้องการสิ้นสุด หรือยกเลิกการสื่อสาร

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols BSC – (Binary Synchronous Communication) Sending Computer Receiving Computer STXSTX BCCBCC EOTEOT ETXETX ETBETB Data SYNSYN SYNSYN SYNSYN BCC = Block Check Character มีไว้เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Bit-Oriented Protocol เป็นโปรโตคอล ที่มีการจัดการในระดับบิต โดยการทำงานจะรวมข้อมูล จริงและตัวควบคุมเข้าด้วยกัน เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า เฟรม (Frame) แต่ ละส่วนของเฟรมจะถูกกำหนดรายละเอียดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดึงส่วนต่างๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างโปรโตคอลในกลุ่มนี้ เช่น  SDLC – Synchronous Data Link Control โดย IBM  HDLC – High-Level Data Link Control โดย ISO standard  BDLC – Burroughs Data Link Control โดย Unisys (Burroughs)  Etc.

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols HDLC – (High-Level Data Link Control) จุดเริ่มต้นเฟรม Network Address Flag Data Control Data FCSFlag 8 bits 16 bits n bits Flag ข้อมูลควบคุมเพื่อแสดงขอบเขตของเฟรม มีค่า 01111110 Address หมายเลขที่อยู่ของผู้รับข้อมูลบนเครือข่าย Data ข้อมูลที่ต้องการส่ง FCSFrame Check Sequence Control ใช้เพื่อการควบคุมข้อมูลที่อยู่ในเฟรม มี 3 รูปแบบ

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols HDLC – (High-Level Data Link Control) Control data – 8 bits 0 N(S) P/F N(R) 1 2, 3, 4 56, 7, 8 Information Format ใช้ในกรณีการรับส่งข้อมูล N(S)- หมายเลขเฟรมที่ส่ง N(R)- หมายเลขเฟรมที่รับ P/F- Poll/Final Network Address Flag Data Control Data FCSFlag 8 bits 16 bits n bits

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols HDLC – (High-Level Data Link Control) Control data – 8 bits 1 0 Supervisory Codes P/F N(R) 1, 2 3, 4 56, 7, 8 Supervisory Format ใช้ในการควบคุม Link Supervisory Codes- รหัสควบคุม N(R)- หมายเลขเฟรมที่รับ P/F- Poll/Final Network Address Flag Data Control Data FCSFlag 8 bits 16 bits n bits

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols HDLC – (High-Level Data Link Control) Control data – 8 bits 1 Unnumbered Codes P/F Unnumbered Codes 1, 2 3, 4 56, 7, 8 Unnumbered Format ใช้ในการ Connect / Disconnect Unnumbered Codes- รหัสควบคุม P/F- Poll/Final Network Address Flag Data Control Data FCSFlag 8 bits 16 bits n bits

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Bit Staffing Technique เป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูลที่ส่ง จะมีหน้าตาเหมือนกับ Flag (01 6 0) คำตอบคือ เป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ในกรณีเช่นนี้ เรียกว่า Bit Staffing คือถ้าพบว่าในส่วน ของข้อมูลมี “1” เรียงติดกัน 5 ตัวเมื่อไร เราจะใส่ “0” ต่อทันที แล้วจึง ค่อยนำข้อมูลใน bit ถัดไปมาต่อ ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสใดเลย ที่ส่วนของ ข้อมูลจะมีหน้าตาเหมือนกับ Flag อีก

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Sample of Bit Staffing Technique ถ้าต้องการส่งข้อมูล 0 1 6 0 0 1 5 0 0 1 0 ข้อมูลที่ส่งจริงคือ 0 1 5 0 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 “0” ส่วนที่เพิ่มเข้ามาตามข้อกำหนด ตอนรับข้อมูล ผู้รับจะต้องตัด “0” ที่ถัดจากข้อมูลที่มี “1” ติดกัน 5 ตัว ออกก่อน จึงจะได้เป็นข้อมูลที่แท้จริง

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols H.323 Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายแบบ Packet Switched Network สำหรับการส่งข้อมูลทุกชนิดแบบ Real-Time โดยการส่งข้อมูลจากจุด หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจะใช้วิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า Packet เพื่อส่งไปยังเป้าหมาย D 1 3 4 2 7 5 6 F E A B Audio Codec Audio Codec Video Codec Video Codec Video Codec Packet-Switched Network Using H.323 for multimedia presentation

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols Transmission Control Protocol & Internet Protocol  มาจากการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนจากกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ประมาณปี ค.ศ. 1969 ( เกิดก่อน OSI Model )  จุดประสงค์เพื่อต้องการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง กันเช่น Email, File transfer เป็นต้น เรียกโครงการนี้ว่า ARPANET (Advance Research Project Agency Network)  การรับส่งข้อมูลต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูลสำหรับต่างเครื่องต่างยี่ห้อกันได้ (เช่น Unisys, IBM, DEC เป็นต้น )

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols เปรียบเทียบแบบอ้างอิงระหว่าง OSI Model กับ TCP/IP OSI Reference ModelTCP/IP 7Application FTP, Telnet, HTTP, SMTP, SNMP, DNS, etc. 6Presentation 5Session 4Transport TCPUDP 3NetworkInternetICMP, IGMP, IPARP, RARP 2Data link Network AccessNot Specified 1Physical

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols การส่งผ่านข้อมูลตามลำดับชั้นต่างๆ

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols ตัวอย่างการส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols Protocols ที่ใช้ในระดับต่างๆ ของ TCP/IP Model OSI Model LayerProtocolDescription ApplicationHTTPControls delivery of Web pages to Web browser POP3Provides storage and forwarding of e-mail SMTPSends e-mail between mail servers on an IP network IMAP4Provides POP3 services, and remote user access to mail server FTPEnables file upload/download between computers

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols การทำงานของโปรแกรมในระดับ Application ผ่าน Logical Port Address  Client/Server applications use logical port addressing to connect with specific applications across an IP network  There are 65,536 logical ports available on an IP network

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols The mail client and mail server can exchange information with each other using a variety of protocols.  IMAP Protocol Internet Message Access Protocol  POP3 Protocol Post Office Protocol 3  SMTP Protocol Simple Mail Transfer Protocol  MIME Multipurpose Internet Mail Extensions  HTTP Protocol The HTTP protocol is not a protocol dedicated for email communications, but it can be used for accessing your mailbox

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols E-Mail system

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols IMAP (Internet Message Access Protocol) เดิมชื่อว่า Interactive Mail Access Protocol ออกแบบโดย Mark CrispinMark Crispin ในปี 1981 เวอร์ชันล่าสุดคือ IMAP4 เป็นมาตรฐานโปรโตคอล สำหรับการ เข้าถึง e-mail จากเครื่อง local service โดย IMAP เป็นโปรโตคอลแบบ Client/Server ซึ่ง e-mail จะถูกเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่าย ผู้ใช้สามารถเรียกดู หัวข้อจดหมาย สร้าง ลบ หรือค้นหา และอื่นๆใน Mail Box บนเครื่อง Server ได้ตลอดเวลา IMAP4 works over a TCP/IP connection using network port 143.

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols POP3 (Post Office Protocol 3) เป็นโปรโตคอลแบบ Client/Server ที่ใช้ในการรับส่ง Email เช่นเดียวกับ IMAP ซึ่งจะทำงานในลักษณะ Store and Forward คือ Email ที่ได้รับจะถูกเก็บไว้ที่ เครื่อง Server เพียงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีความต้องการอ่าน Mail ระบบจะทำ การส่งข้อมูลของ Mail มายังเครื่อง Client และลบข้อมูลบน Server ออก ดังนั้น เราสามารถอ่าน Mail ของเราหลังจากดึงข้อมูลเสร็จแล้ว ได้โดยไม่ต้อง เชื่อมต่อ Internet POP3 works over a TCP/IP connection using network port 110.

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols POP3 - Dialog Example S: C: S: +OK POP3 server ready C: APOP username c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb S: +OK username's maildrop has 2 messages (320 octets) C: STAT S: +OK 2 320 C: LIST S: +OK 2 messages (320 octets) S: 1 120 S: 2 200 S:. C: RETR 1 S: +OK 120 octets S: S:. C: DELE 1 S: +OK message 1 deleted C: RETR 2 S: +OK 200 octets S: S:. C: DELE 2 S: +OK message 2 deleted C: QUIT S: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty) C: S:

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols POP3 - Dialog Example Older POP3 servers without APOP accept a plain USER and PASS login: C: USER username S: +OK User Accepted C: PASS password S: +OK Pass Accepted

28 28 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้โดย MTA (Mail Transfer Agent) สำหรับการส่ง Mail ไปยัง Mail Server ของผู้รับ ซึ่งโปรโตคอลนี้ใช้เพื่อการส่ง Mail ระหว่าง Host-to-Host เท่านั้น ใช้การติดต่อผ่าน TCP Port 25

29 29 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols SMTP - Dialog Example S: 220 www.example.com ESMTP Postfix C: HELO mydomain.com S: 250 Hello mydomain.com C: MAIL FROM: S: 250 Ok C: RCPT TO: S: 250 Ok C: DATA S: 354 End data with. C: Subject: test message C: From: sender@mydomain.com C: To: friend@example.com C: C: Hello, This is a test. C: Goodbye. C:. S: 250 Ok: queued as 12345 C: QUIT S: 221 Bye

30 30 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) MIME defines mechanisms for sending other kinds of information in e-mail, including text in languages other than English using character encodings other than ASCII as well as 8-bit binary content such as files containing images, sounds, movies, and computer programs.

31 31 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols

32 32 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols MIME – Sample Message Content-type: multipart/mixed; boundary=“myseparator" MIME-version: 1.0 This is a multi-part message in MIME format. --myseparator Content-type: text/plain This is the body of the message. --myseparator Content-type: text/html; encoding=UTF-8 Content-transfer-encoding: base64 PGh0bWw+CiAgPGhlYWQ+CiAgPC9oZWFkPgogIDxib2R5PgogICAgPHA +VGhpcyBpcyB0aGUg Ym9keSBvZiB0aGUgbWVzc2FnZS48L3A+CiAgPC9ib2R5Pgo8L2h0bWw+ Cg== --myseparator--

33 33 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols SMTP - Dialog with MIME Example (1)

34 34 Proprietary and Confidential to Accenture E-Mail Protocols SMTP - Dialog with MIME Example (2) บรรทัดแรกซ้ำ กับบรรทัด สุดท้ายในหน้า ก่อน

35 35 Proprietary and Confidential to Accenture File Transfer Protocol FTP – File Transfer Protocol  โพรโตคอล FTP เป็นโพรโตคอลสำหรับการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างสอง เครื่องผ่านเครือข่าย  การใช้งานโพรโตคอล FTP ต้องมีการระบุ ชื่อหรือที่อยู่ของ FTP server พร้อมทั้งชื่อ login & password สำหรับการเข้าถึงข้อมูล server ปลายทาง  โพรโตคอล FTP สร้างการเชื่อมต่อ 2 ทางคือ การเชื่อมต่อสำหรับการควบคุมการถ่ายโอนไฟล์ (Control Connection) การเชื่อมต่อสำหรับถ่ายโอนข้อมูลหรือไฟล์ (Data Connection)

36 36 Proprietary and Confidential to Accenture File Transfer Protocol FTP – File Transfer Protocol  คำสั่งของ FTP ได้แก่ USER username, PASS password, LIST, RETR filename, STOR filename  ตัวอย่างการตอบกลับจาก server 331 Username OK, password required 125 Data connection already opened; transfer starting 425 Can’t open data connection 452 Error writing file

37 37 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols Protocols ที่ใช้ในระดับต่างๆ ของ TCP/IP Model OSI Model Layer ProtocolDescription TransportTCPConnects two computers, transmits data packets, verifies data delivery UDPSends data in packets, no data verification TCP setups a connection and sends acknowledgment, UDP does not. UDP can move data faster but TCP guarantees delivery.

38 38 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Transmission Control Protocol (TCP) Protocol at the Transport layer that is Connection Oriented and Guarantees delivery of packets. Three-ways handshake: A three step conversation initiated by TCP to set up a connection between hosts.

39 39 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Three-ways handshake: Harry is any host computer Wally is a Web Server

40 40 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols Three-ways handshake:

41 41 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols After three-ways handshake:

42 42 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols TCP Header structure

43 43 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols TCP Header Structure Description Source port หมายเลข Port ต้นทาง ของผู้ส่ง Destination port หมายเลข Port ของผู้รับปลายทาง Sequence No. ฟิลด์ที่ระบุหมายเลขลำดับอ้างอิงในการส่งข้อมูล แต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการแยกแยะ และจัดลำดับ Acknowledgment No. ใช้ในการตอบรับ Data Offset ระบุความยาวของ Header หรือบอกตำแหน่ง เริ่มต้นของส่วน Data Reserved ไม่มีการใช้งาน Flags[ URG,ACK,PUSH,RESET,SYN,FIN ] URG ใช้แสดงในความหมายว่าเป็นข้อมูลเร่งด่วน ACK ให้ใช้ข้อมูลในส่วนของ Acknowledgment No. ได้ PSH เป็นการแจ้งผู้รับว่าให้ส่งข้อมูล Segment นี้ไปให้กับผู้รับ ที่กำลังรออยู่ RST ยกเลิกการติดต่อ SYN ใช้ในการเริ่มต้น ติดต่อกับปลายทาง FIN ใช้เพื่อแจ้งปลายทาง ถึงการยุติการติดต่อ

44 44 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols TCP Header structure description (cont.) Window ตัวเลขที่ผู้ส่งใช้ระบุถึงชุดของข้อมูล ซึ่งสัมพันธ์ กับค่าของฟิลด์ Acknowledgment No. Checksum ค่าที่ได้จากการคำนวณ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล Urgent Pointer ใช้เมื่อ Flags มีค่าเป็น URG Data ข้อมูลที่จะส่ง

45 45 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols TCP/IP – 2 protocols Process-to-Process Host-to-Host

46 46 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols User Datagram Protocol (UDP) Protocol at the Transport layer that is Connectionless Non-Guarantees communication. Does not set up a connection and does not use acknowledgments.

47 47 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols UDP Communication

48 48 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols UDP Header structure Source port หมายเลข Port ต้นทาง ของผู้ส่ง Destination port หมายเลข Port ของผู้รับปลายทาง Length ความยาวของข้อมูลที่ทำการส่ง ( ขนาด 8 bytes เป็นอย่างน้อย ) Checksum ค่าที่ได้จากการคำนวณ เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Data ข้อมูลที่จะส่ง Header อย่าง เดียวมี 64 bits

49 49 Proprietary and Confidential to Accenture TCP/IP Protocols Protocols ที่ใช้ในระดับต่างๆ ของ TCP/IP Model OSI Model LayerProtocolDescription Network or Internet IPTransmits data packets, routes over intranet/Internet, assembles at destination ARPIdentifies host computer, converts IP address to MAC address Reverse ARPConverts MAC address to IP address ICMPReports transmission errors to routers and host computers

50 50 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols IP – Internet Protocol  IP Protocol ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ การรับส่งแพ็กเก็ต (Packet) ซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่รับมาจากโพรโตคอลที่อยู่ชั้นที่สูงกว่า  IP จะรับผิดชอบในการจัดเส้นทาง (Routing) ให้แพ็กเกจส่งไปยัง เครือข่ายที่โฮสต์นั้นอยู่โดยใช้เราเตอร์ในการเชื่อมต่อเครือข่าย  โพรโตคอล IP ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ Connectionless มีความ เชื่อถือน้อย เนื่องจากไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อก่อนที่จะทำการรับส่ง ข้อมูล ในการส่งข้อมูลแต่ละครั้ง ผู้ส่งจะไม่ทำการติดต่อ ผู้รับปลายทางเพื่อตกลง เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลก่อน แต่ผู้ส่งจะทำการส่งแพ็กเก็ตออกไปทันที โดยคาดหวังว่าผู้รับปลายทางจะได้รับแพ็กเก็ตนั้น แพ็กเก็ตที่ถึงปลายทางอาจไม่เรียงลำดับหรือมีการซ้ำกันหรือมาถึงล่าช้า ได้ การแก้ปัญหาจะเป็นหน้าที่ของโพรโตคอลในชั้นทีสูงกว่ารับผิดชอบ

51 51 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols IP Header structure (IPv4) The Header consists of 13 fields, of which only 12 are required.

52 52 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols ARP – Address Resolution Protocol เป็นโปรโตคอล ที่ถูกใช้เมื่อต้องการข้อมูล MAC Address ของเครื่อง ปลายทาง ในขณะที่ต้องการส่งข้อมูล โดยเริ่มจาก ผู้ส่งทำการตรวจสอบในตารางข้อมูล ARP ของตนเอง หากไม่พบ ข้อมูล MAC Address ของปลายทาง ก็จะส่งคำร้องขอ (ARP Request) กระจายออกไป จากนั้นเครื่องต่างๆ ที่ได้รับจะทำการ ตรวจสอบ IP Address ที่ส่งมาว่าใช่ตนหรือไม่ หากใช่ ก็จะตอบกลับ (ARP Reply) ไปยังผู้ร้องขอ พร้อมกับหมายเลข MAC Address ของ ตนเอง

53 53 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols ARP Request Whoever is 209.132.94.101, I need your hardware address1 My IP address is 209.132.94.100 and my hardware address is 00:10:4B:74:91:12

54 54 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols ARP Reply Hey 209.132.94.100 with the hardware address of 00:10:48:74:91:12, I am 209.132.94.101 and my hardware address is 00:10:4B:6F:B3:92

55 55 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols RARP – Reverse Address Resolution Protocol โพรโตคอล RARP (Reversed ARP) เป็นโพรโตคอลที่ทำหน้าที่ ตรงกันข้ามกับโพรโตคอล ARP คือจะช่วยโฮสต์ค้นหาหมายเลข IP Address ปลายทาง เมื่อโฮสต์ดังกล่าวรู้เพียงหมายเลข MAC Address แต่ไม่รู้หมายเลข IP

56 56 Proprietary and Confidential to Accenture Protocols ARP Conversation Captured ส่ง ARP Reply โดยใช้เครื่องมือช่วย อะไรคือ Man in the middle with ARP Poisoning

57 57 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Data Communication and Network Networking Protocols.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google