งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Project Management and Control Projects Risk Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Project Management and Control Projects Risk Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Project Management and Control Projects Risk Management

2 Project Planning Risk Management Nature of RISK  Uncertainty  Loss หรือ Gain

3 Project Planning Risk Management วิธีการหรือกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยง  Reactive ทำเมื่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว จึงทำการแก้ไข ความเสี่ยงนั้น  Proactive คอยเฝ้าดูแนวโน้ม และโอกาสในการที่จะเกิดความเสี่ยง นั้นๆ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ป้องกัน เพื่อมิให้ เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

4 Project Planning Risk Management การแบ่งประเภทของความเสี่ยง ในกลุ่มที่ 1  Known Risk สามารถตรวจสอบและกำหนดล่วงหน้าได้ ซึ่งจะรู้เป็น อย่างดีถึงจุดที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น  Predictable Risk ไม่ทราบแน่ชัด แต่สามารถทำนายได้ โดยอิงจากข้อมูล ในอดีตหรือจากประสบการณ์  Unpredictable Risk ไม่ทราบแน่ชัด และไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจเกิด จากไม่มีข้อมูล หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

5 Project Planning Risk Management การแบ่งประเภทของความเสี่ยง ในกลุ่มที่ 2  Project Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีผลกระทบกับแผนงาน เช่น พนักงานลาออก ทำให้ขาดคนทำงาน เป็นต้น  Technical Risk เกิดจาก S/W หรือ H/W ที่ใช้เกิดความไม่เหมาะสม เช่น ล้าสมัย หรือทันสมัยเกินกว่าความรู้ของคน เป็นต้น  Business Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมุมของการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง จะส่งผลต่อความล้มเหลวของระบบ เช่น

6 Project Planning Risk Management Business Risk 1.Building an excellent product that none really want. 2.Building a product that no longer fit into the overall business strategies. 3.Building a product that the sales force does not understand how to sell. 4.Losing the support of Senior Manager due to change in focus. 5.Losing budgetary or personal Commitment.

7 Project Planning Risk Management Process WBS Cost/Time estimates Risk checklist Risk Identification Risk Assessment Probability Correlation Risk Analysis Risk Response S.A. Scenarios Simulation PERT D.A. Strategy Capacity Attitude Risk premium Negotia- tion Acceptance Avoidance Re- allocation Mitigation Past data, Environment analysis

8 Project Planning Risk Management Risk Breakdown Structure  A risk breakdown structure is a hierarchy of potential risk categories for a project.  Similar to a work breakdown structure but used to identify and categorize risks.

9 Project Planning Sample of Risk Breakdown Structure IT Project Business Competitors Suppliers Cash flow Technical Hardware Software Network Organizational Executive support User support Team support Project Management Estimates Communication Resources

10 Project Planning Risk Management If you don’t actively attack the risks The risks will actively attack you. Tom Gilb.

11 Project Planning Risk Management อันดับของความเสี่ยง ที่ทำให้การพัฒนาโครงการทางคอมพิวเตอร์ ล้มเหลว (อ้างอิงจาก Barry Boehm, Risk Management, 2001) 1.Personnel Shortfalls 2.Schedules, Budgets, Process 3.COTS, External components 4.Requirement mismatch 5.User Interface mismatch 6.Architecture, Performance, Quality 7.Requirement Changes 8.Legacy Software 9.Externally-performed tasks 10.Straining computer science

12 Project Planning Risk Management Risk Management Planning Risk Management Risk Assessment Risk Control Risk Identification Risk Analysis Risk Prioritization Risk Monitoring Risk Resolution

13 Project Planning Risk Management Risk Assessment เป็นสิ่งแรกที่ต้องกระทำเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้น แล้วทำการแก้ไขก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามและอาจส่งผล ให้การดำเนินโครงการล้มเหลว Find and Fix First!

14 Project Planning Risk Assessment Risk Identification, You will:  select the best methods to identify potential risks  examine all sources of possible risks  identify all potential risks whether they are random, internal or external to the organization  examine each risk from the perspective of both internal and external stakeholders.

15 Project Planning Risk Assessment - Risk identification Selecting methods to identify risks When you undertake this step to identify risks, it is essential that those you consult are knowledgeable about the activity you are reviewing. Where the activity is complex, it may be best to work with a group.

16 Project Planning Risk Assessment – Risk identification Internal methods of identifying risks:  Look at the records of previous activities.  Examine the results of personal, local or overseas experience.  Arrange interviews and discussions with stakeholders.  Distribute surveys and questionnaires to stakeholders.  Conduct audits and physical inspections.  Directly observe the activity.  Analyst specific scenarios.

17 Project Planning Risk Assessment – Risk identification External methods of identifying risks:  Employ professional consultants, e.g. lawyers, accountants, and workplace health and safety officers.  Employ industry specialists, e.g. marketers, business consultants and risk consultants.  Consult associated professional organisations, e.g. Hoteliers' Association.  Conduct your own research using industry publications, newspapers and insurance tables.

18 Project Planning Risk Assessment – Risk identification แนวทางเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดความเสี่ยง: Risk TypePossible Risk Requirements  Mismatch  Requirement Change which requires major rework  Lack of customer involvement  Excessive Requirements People  Personal Shortfalls  Skill mismatch/Lack of knowledge  Success model clashes

19 Project Planning Risk Assessment – Risk identification แนวทางเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดความเสี่ยง: (ต่อ) Risk TypePossible Risk Technology  Technology change/Technology quantum leap  Mismatch Tool  Inefficient CASE Tools Organizational  Organization restructure  Financial problems Estimation  Underestimated

20 Project Planning Risk Assessment – Risk Analysis Analyse the Risk: การวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นจะทำการวิเคราะห์ใน 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้  Possibility - โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  Loss - ความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น Risk Exposure (RE) = Prob. x Loss

21 Project Planning Risk Assessment – Risk Analysis ตารางแสดงโอกาสการเกิดความเสี่ยง ProbabilityRateDescription Very Low0.1 โอกาสที่จะเกิดขึ้นต่ำมาก หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย Low0.3 มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น แต่เป็นกรณีเฉพาะ หรือ เกิดเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น Normal0.5 มีโอกาสเกิดขึ้น เป็นเรื่องปกติในโครงการ High0.7 เกิดขึ้นทุกครั้งในการพัฒนาโครงการ Very High1.0 เกิดขึ้นทุกครั้งในการพัฒนาโครงการ และ สามารถบอกขั้นตอน กระบวนการ หรือส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้าชัดเจน

22 Project Planning Risk Assessment – Risk Analysis ตารางแสดงค่าของความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง LossRateDescription Very Low1 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของ งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย Low3 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของ งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย และระยะเวลา Normal5 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของ งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย และระยะเวลา รวมทั้งการ ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง High7 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของ งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย และระยะเวลา รวมทั้งการ ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำให้โครงการล้มเหลว Very High10 ส่งผลกระทบต่อโครงการในส่วนของ งบประมาณหรือค่าใช้จ่าย และระยะเวลา รวมทั้งการ ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำให้โครงการล้มเหลว รวมทั้งส่งผลกระทบต่ออันตรายถึงชีวิต

23 Project Planning Risk Assessment – Risk Analysis ตัวอย่างการคำนวณค่า Risk Exposure (RE) Risk # RiskProbability [0-1] Loss [1-10] Risk Exposure 1Personal Shortfalls Normal 0.5 Low Technology Change Low 0.3 High Requirement Change Very High 1.0 High Risk Exposure (RE) = Prob. x Loss

24 Project Planning Risk Assessment – Risk Prioritization Risk Prioritization: การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยจะ ทำให้เราทราบถึงแนวทางในการนำไปสู่การควบคุมความเสี่ยง ทั้งนี้การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงนั้น จะใช้ค่า Risk Exposure ที่ได้จากการคำนวณเป็นเกณฑ์

25 Project Planning Risk Assessment – Risk Prioritization Risk # RiskProbability [0-1] Loss [1-10] Risk Exposure Risk Priority 1Personal Shortfalls Normal 0.5 Low Technology Change Low 0.3 High Requirement Change Very High 1.0 High ตัวอย่างการจัดลำดับความเสี่ยง

26 Project Planning Risk Management Risk Control การควบคุมความเสี่ยงถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากทำให้สามารถแก้ไข ติดตามได้ทันท่วงที มีแนวทางดังนี้คือ  Risk Management Planning การวางแผนรับมือความเสี่ยง  Risk Resolution การหาแนวทางแก้ไขปัญหา  Risk Monitoring การเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง

27 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning 1.Buying Information การจัดหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการวางแผน ให้มากที่สุด ข้อมูลที่มากเพียงพอจะทำให้วางแผน ได้ง่ายขึ้น 2. Risk Avoidance ทำการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง มิให้มีการเกิดความ เสี่ยงนั้นขึ้น 3.Risk Transfer การปรับเปลี่ยนความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป เป็นด้านอื่นๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อ โครงการต่ำกว่าความเสี่ยงเดิม เทคนิคและวิธีในการรับมือกับความเสี่ยง

28 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning 4.Risk Reduction ลดความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ที่สามารถทำได้  Quality Assurance  Training  Supervising  Testing  Inspection and Process control  Preventive maintenance เทคนิคและวิธีในการรับมือกับความเสี่ยง

29 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning 1. Why? ทำไมจึงให้ความสนใจความเสี่ยงนั้น 2. What? อะไรที่ต้องการได้รับ จากการดำเนินการแก้ไข 3. How? มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 4.When?, Who?, Where? ใครเป็นคนรับผิดชอบในการดำเนินการ และจะ ดำเนินการเมื่อไร ตอนไหน มีรายละเอียดอย่างไร 5. How much? ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการดำเนินการเป็นอย่างไร แผนงานที่ได้ต้องตอบคำถามต่อไปนี้ได้

30 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning 1. Why? มีโอกาสเกิดขึ้นสูง และก่อให้เกิดความเสียหายใน การพัฒนาที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. What? พัฒนาบุคลากรให้มีความทักษะและความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ 3. How? จัดการอบรมระยะสั้นในระหว่างการพัฒนา ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ Personal Shortfalls

31 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning 4. When?, Who?, Where? ทำการอบรมทุกวันศุกร์ วันละ 2 ชม. โดยผู้ร่วม พัฒนาระบบงาน เป็นเวลา 3 เดือน 5. How much? คิดเป็น 5 Man-Days เป็นเงิน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น 5 วัน ตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเรื่องขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ Personal Shortfalls

32 Project Planning Risk Control – Risk Resolution การจัดการแก้ไขความเสี่ยง (Risk resolution) การนำแผนงานที่ได้กำหนดไว้มาทำตามขั้นตอน ซึ่งนอกจาก แผนดังกล่าว เรายังสามารถดำเนินการลดความเสี่ยงหรือ Risk Mitigation ซึ่งขั้นตอนในการทำ Risk Mitigation จะต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนที่วางไว้สำหรับแก้ไขปัญหา ด้วย

33 Project Planning Risk Control – Risk Resolution Risk Mitigation Technique RiskRisk Mitigation Techniques Personal Shortfalls/ Lack of application domain knowledge  Define Project-Specific training program.  Put some more resources.  Provide longer schedule for initial learning time. Requirement Changes  Define change Policy/Plan/Process  Stakeholders agreement for all changes / Sign off Requirement Mismatch  Put prototype in Plan  Estimate for effort / Schedule

34 Project Planning Risk Control – Risk Resolution Risk Mitigation Technique RiskRisk Mitigation Techniques Underestimated scheduleTracking progress and revise plan frequently. Revise plan must be made. User Interface mismatch  Prototyping  Scenarios  User characterization Legacy Software  Design recovery  Phase out options analysis  Wrappers/Mediators/Restructuring

35 Project Planning Risk Control – Risk Resolution Risk Mitigation Technique RiskRisk Mitigation Techniques Architecture, Performance, Quality  Architecture tradeoff analysis and review boards.  Simulation  Benchmarking  Modeling; Prototyping; Instrumentation;  Tuning

36 Project Planning Risk Control – Risk Monitoring การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring) การติดตามความเสี่ยงนั้นมีความจำเป็น ที่จะต้องทำอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงนั้นๆ ยังอยู่ภายใต้การควบคุม หรือ ภายใต้แผนการที่ได้วางไว้  Weekly Meeting  Monthly Meeting  Risk Manager Employment  New risks registration

37 Project Planning Risk Control – Risk Monitoring ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการติดตามความเสี่ยง Risk # Risk Items Last Week Rank # Probability [0-1] Loss [1-10] Risk Exposure Rank Plan # MitigationStatus 1 2 3

38 Project Planning Risk Management – MMMMM  Measure realize what risks you face, assess their probability and impact.  Minimize identify what could be done to remove or reduce risks and do it  Mention speak to the sponsor, don't keep risks secret

39 Project Planning Risk Management – MMMMM  Monitor keep risks under review, monitor and reduce them as you go along  Modify share your experience, update your company's risk checklists

40 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning ตัวอย่าง โครงการพัฒนาชอฟต์แวร์โครงการหนึ่ง มีโปรแกรมเมอร์ ใหม่ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เข้ามารวมทีมทำงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพและ ความถูกต้องของงาน ในฐานะผู้บริหารโครงการเราจะมีวิธีใน การดำเนินการอย่างไร กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

41 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning คำตอบ  Risk Identification ในโครงการมีโปรแกรมเมอร์ใหม่ ที่ไม่มีความชำนาญในเครื่องมือที่ จำเป็นต้องใช้  Risk Analysis อาจส่งผลต่อคุณภาพของงานที่ทำออกมา ซึ่งก่อให้เกิดความ ผิดพลาด และอาจส่งผลต่อโครงการโดยรวม

42 Project Planning Risk Control – Risk Management Planning คำตอบ  Risk Management Planning & Risk Resolution - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในการดำเนินงาน - จัดให้มีการทำงานในรูปแบบ Pair Programming  Risk Monitoring จัดประชุมทีมทุกสัปดาห์เพื่อรายงานผลงานและติดตามปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปแนวทางในการแก้ไขต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Project Management and Control Projects Risk Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google