งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาข้อมูลทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาข้อมูลทางเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาข้อมูลทางเคมี
ค้นหาข้อมูลพื้นฐาน search engine (google, Yahoo etc.) ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น กำหนดคำหลัก (keywords) Encyclopedia/Scientific Dictionary (wikipedia) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี (Chemicals Index) หนังสือในสาขาที่เกี่ยวข้อง การค้นหาเฉพาะทาง/เชิงลึก ฐานข้อมูล เว็บไซต์ทางวิชาการ/งานวิจัย หนังสือเฉพาะทาง เอกสารทางเคมี (chemical Literature) ข้อมูลที่สนใจในเกี่ยวกับสาร(เคมี) สมบัติของสารเคมี (กายภาพ/เคมี) การทดลอง/การเตรียม การประยุกต์ใช้

2 แหล่งข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลเบื้องต้น Google Wikipedia Merck Index
NIST webbook ห้องสมุด หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทั่วไป ฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก ฐานข้อมูลทางเคมี Chemical Abstract Scifinder Science Direct ห้องสมุด หนังสือวิชาการเฉพาะทาง วารสารวิชาการ (Scientific Journal) บทความทางวิชาการ (Scientific articles/papers) เว็บไซต์เฉพาะทาง

3 Wikipedia What are these services?

4

5 Merck Index The Merck Index is an encyclopedia of chemicals, drugs and biologicals with over 10,000 monographs on single substances or groups of related compounds. It includes an appendix with monographs on organic name reactions. It is published by the United States pharmaceutical company Merck & Co. The Merck Index is available by subscription in an electronic searchable form, commonly carried by research libraries, as well as in a web-accessible form.

6 a CAS registry number synonyms of the substance, such as trivial names & International Union of Pure and Applied Chemistry nomenclature,Trademarks and associated companies Molecular formulae, weights and percentage composition Chemical structures a description of the substance's appearance Capsule statements identifying compound classes and scientific significance melting point and boiling point solubility in solvents commonly used in the laboratory citations to other literature regarding the compound's chemical synthesis Scientific and patent literature references Physical and toxicity data Therapeutic and commercial uses Caution and hazard information

7

8

9

10

11

12

13 NIST Chemistry Webbook

14

15

16

17

18

19

20 Chemical Abstracts (CAS)
CAS monitors, indexes, and abstracts the world's chemistry-related literature and patents, updates this information daily, and makes it accessible through state-of-the-art information services. CAS databases offer many scientific disciplines, including biomedical sciences, chemistry, engineering, materials science, agricultural science, and more CAS databases provide millions of journal article references from more than 10,000 major scientific journals worldwide and patent and patent family references from 50 active patent-issuing authorities around the world.

21 แข็งตัวเร็ว ไม่แตกร้าว ฉาบง่าย ผสมง่าย ยึดเกาะ Plastic
Keywords แข็งตัวเร็ว ไม่แตกร้าว ฉาบง่าย ผสมง่าย ยึดเกาะ Plastic Natural Products Coated Cover Dust mite Acaricides

22

23 SciFinder

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 การค้นหาข้อมูลทางเคมี
ค้นหาข้อมูลพื้นฐาน กำหนดคำหลัก (keywords) search engine (google, Yahoo etc.) ค้นหาข้อมูลเชิงลึก Encyclopedia/Scientific Dictionary (wikipedia) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี (Chemicals Index) หนังสือ การค้นหาเฉพาะทาง เอกสารทางเคมี (chemical Literature) ข้อมูลที่สนใจในเกี่ยวกับสาร(เคมี) สมบัติของสารเคมี (กายภาพ/เคมี) การทดลอง/การเตรียม การประยุกต์ใช้

48 รายงาน 728291 หัวข้อเรื่อง (1%) คำอธิบายหัวข้อเรื่อง (3%)
คำหลัก (keyword) (3% 14 ม.ค. 51) คำหลัก 5 คำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง (ไทย/อังกฤษ) ชนิดสารเคมี/วัสดุเคมี ที่เกี่ยวข้อง 1 ชนิด ข้อมูลเบื้องต้น (5% 28 ม.ค. 51) ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่เกี่ยวข้อง (Merck Index) รายชื่อเอกสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง (คำหลัก) SciFinder (3 เรื่อง ขึ้นไป) ฐานข้อมูลอื่น ๆ (3 เรื่องขึ้นไป) ข้อมูล (5% 11 ก.พ. 51) เอกสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง (3 เรื่อง) สรุปเนื้อหาของข้อมูลที่หาได้ รายงานฉบับสมบูรณ์ (8% 12 มี.ค. 51) เนื้อหา 5 หน้า ขึ้นไป (ไม่รวมปก สารบัญ และเอกสารอ้างอิง) มีการอ้างอิงเอกสารทีถูกต้อง

49 คะแนน วิชา คะแนนเข้าห้อง 10%* (เข้าห้องตรงเวลา 80% ของเวลาเรียน) รายงานทางวิทยาศาสตร์ 25% 12 มี.ค. 51 รายงานและการนำเสนอ อื่น ๆ 5% Quiz 4 ครั้ง (ในห้อง) ครั้งที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิง 5% 16 ม.ค. 51 ครั้งที่ 2 ฐานข้อมูลต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลในเว็บ 5% 23 ม.ค. 51 ครั้งที่ 3 ฐานข้อมูล SciFinder และ Merck Index 5% 6 ก.พ. 51 ครั้งที่ 4 การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ 5% 20 ก.พ. 51 การค้นหาข้อมูล (ปฏิบัติ) 10% 9 ก.พ. 51 สอบปลายภาค 30% 23 ก.พ. 51* งานค้นคว้าอื่น ๆ + ครั้งละ 1%

50 scientific publications
Scientific literature can include the following kinds of publications: Scientific articles published in scientific journals Patents specialized for science and technology (for example, biological patents and chemical patents) books wholly written by one or a small number of co-authors book chapters, where each chapter is the responsibility of a different author or set of authors, though the editor may take some responsibility for ensuring consistency of style and content presentations at academic conferences, especially those organized by learned societies government reports scientific publications on the World Wide Web books, technical reports, pamphlets, and working papers issued by individual researchers or research organisations on their own initiative; these are sometimes organised into a series

51 วารสารวิชาการ (academic journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสมำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่าวารสารผ่านการทบทวน(peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก (original research) บทปริทัศน์ (Review articles) และการวิจารณ์หนังสือ

52 วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารนานาชาติ วารสารไทย วารสารทั่วไป วารสารระดับชาติ วารสารระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลสากลที่ สกว. ยอมรับ SciSearch Medline Biosis CA Search EiCompendex INSPEC

53 Scientific Literature
Title Authors/Address Abstract Keywords Introduction Methodology/ Experimental Results Discussions Conclusion References Acknowledgements

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Who’s the boss?


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาข้อมูลทางเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google