งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Local Area Network Ethernet/Token Ring/FDDI/Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Local Area Network Ethernet/Token Ring/FDDI/Wireless."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Local Area Network Ethernet/Token Ring/FDDI/Wireless

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network  เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นการเชื่อมต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก เช่น เครือข่ายภายในบริษัท  ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ตั้งแต่ 10 Mbps หรือมากกว่า  เทคนิคในการส่งข้อมูล Ethernet Token Ring FDDI Wireless LAN อื่นๆ

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN HUB

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN การทำงานของ HUB ทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่ได้รับมาจาก Port ที่ส่งข้อมูล แล้วกระจาย สัญญาณที่ขยายแล้ว ออกไปยัง Port ที่เหลือทุก Port เครื่องในเครือข่ายยิ่งมาก ยิ่งทำให้ Bandwidth ลดลง ต้นทาง ปลายทาง

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN SWITCH

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN การทำงานของ Switch เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเหมือนกับ Hub แต่ฉลาดกว่า ซึ่ง Switch จะมี การบันทึก MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมกับ Port แต่ ละ Port ไว้ เมื่อได้รับข้อมูลมาจาก port หนึ่ง จะส่งไปยังเครื่อง ปลายทางโดยตรง แทนที่จะกระจายส่งข้อมูลไปยังทุกๆ Port เหมือน Hub ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Port ที่เหลือสามารถส่งข้อมูล ถึงกันและกันได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมี Bandwidth การส่งข้อมูลเท่ากับ Bandwidth ของ Switch

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN การทำงานของ Switch ปลายทาง ต้นทาง ปลายทาง มีอีกแบบคือ Layer 3 Switch เป็น Switch ที่ทำงานเป็น Router ได้ใน ตัว

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN ROUTER

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN การทำงานของ Router  ทำหน้าที่ในการหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลระหว่างโหนดใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Network Address ในส่วนหัวของ IP Protocol ในการสร้าง Routing table  Packet ข้อมูล ที่ส่งเข้าสู่ Router จะสามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนหัวของ Packet เพื่อให้ สอดคล้องกับการส่ง เช่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง… Address ต้นทาง Checksum  มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network Layer 2 Switching & Layer 3 Routing

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN Repeater อุปกรณ์สำหรับใช้ทวนสัญญาณดิจิตอล ตัวอย่างการใช้ Repeater เพื่อเพิ่มระยะและทวนสัญญาณ

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network Topology หมายถึง ลักษณะการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งการเลือก Topology ของเครือข่ายมีผลต่อ ชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมทั้งวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน ซึ่งมีผล โดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย ประเภทของ Topology  Bus  Star  Ring  Mesh

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อ Star Linear Bus

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อ Star-Wired ring Mesh

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อ Tree = Star + Bus

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อแบบ Bus  สัญญาณของข้อมูลจะเดินทางจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้าง หนึ่ง ถ้าไม่มีการกำจัดสัญญาณที่ปลายสาย จะมีการสะท้อนกลับของ สัญญาณ ทำให้เครื่องอื่นๆ ไม่สามารถส่งข้อมูลได้  เทอร์มิเนเตอร์ มีหน้าที่ในการดูดกลืนสัญญาณเพื่อไม่ให้สัญญาณ สะท้อนกลับ  ถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุด หรือเสียจะกระทบกับการทำงานของระบบ โดยรวม  การเพิ่มเครื่องเข้าไปในเครือข่าย ต้องหยุดการทำงานของเครือข่าย ชั่วคราวเพื่อตัดต่อสาย

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับรูปแบบเครือข่ายแบบ Bus

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อแบบ Star คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ รวมศูนย์ที่เรียกว่า Hub หรือ Switch ถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุด หรือเสียจะไม่กระทบกับการทำงานของ ระบบโดยรวม การเพิ่มเครื่องเข้าไปในเครือข่าย ไม่ต้องหยุดการทำงานของเครือข่าย ลักษณะการส่งข้อมูล เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องใดต้องการส่งข้อมูล ก็จะส่งไปที่ฮับก่อน แล้วฮับ จะทำหน้าที่ในการกระจายข้อมูลไปยังทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับฮับ

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network อุปกรณ์ในเครือข่าย LAN

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network รูปแบบในการเชื่อมต่อแบบ Ring (IEEE 802.5)  สายสัญญาณจะเชื่อมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะรูปวงแหวน  ถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุด หรือเสียจะกระทบกับการทำงานของระบบ โดยรวม ลักษณะการส่งข้อมูล ข้อมูลจะเดินทางเป็นวงกลมในทิศทางเดียวกันตลอด ถ้า Address ของผู้รับในข้อมูลที่ได้รับมาไม่ตรงกับ Address เครื่องของตนก็จะส่งข้อมูลไปยังเครื่องถัดไป

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network Token Passing เป็นรูปแบบการส่งข้อมูลใน Topology แบบ Ring ซึ่ง Token เป็นข้อมูล พิเศษที่ส่งผ่านในเครือข่าย โดยแต่ละเครือข่ายจะมีเพียง 1 Token เท่านั้น Token นี้จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆ สำหรับเครื่องที่ต้องการส่งข้อมูล เมื่อได้รับ Token แล้วก็จะมีสิทธิ์ในการส่งข้อมูล

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network Token Passing กรณีที่สถานีงาน A ต้องการ ส่งข้อมูลให้สถานีงาน D สถานีงาน A จะต้องเปลี่ยน ข้อมูลของสัญญาณ Token เพื่อบอกให้สถานีงานอื่นใน เครือข่ายทราบว่าขณะนี้ สัญญาณ Token กำลังถูก ใช้งานอยู่ แล้วส่งสัญญาณ Token พร้อมข้อมูลไปยัง สถานีงาน B สถานีงาน B รับข้อมูล และ ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ ข้อมูลของตน ก็จะทำการส่ง ข้อมูลไปยังสถานีงานถัดไป ตามลำดับ

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network Token Passing สถานีงาน D ตรวจสอบ พบว่าเป็นข้อมูลของตน ก็จะ เก็บข้อมูลไว้ พร้อมทั้งเพิ่ม รหัสพิเศษลงไปยัง Packet เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อสถานีต้นทางหรือผู้ส่ง ได้รับ packet ของตน พร้อมรหัสพิเศษ ก็จะทราบ ว่าผู้รับได้รับข้อมูลเรียบร้อย แล้ว จึงทำการเปลี่ยนข้อมูล ในสัญญาณ Token ให้เป็น Token ว่างเพื่อส่งต่อไปยัง สถานีงานอื่นต่อไป

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network FDDI (Fiber Distributed Data Interface) เครือข่าย FDDI (Fiber Distributed Data interface) อาศัยการทำงาน ในรูปของ Token Ring แบบ 2 วงแหวนโดยที่แต่ละวงจะกำหนดให้ข้อมูล วิ่งกันคนละทางหากสายเส้นใดชำรุดหรือขาดก็ยังสามารถส่งข้อมูลได้ FDDI นี้อยู่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.5

25 25 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network FDDI (Fiber Distributed Data Interface) วงแรก จะส่งข้อมูลตามทิศทางของเข็มนาฬิกา(Clockwise) อีกวงหนึ่งจะ ส่งข้อมูลแบบทวนเข็มนาฬิกา (Counterclockwise) หากวงหนึ่งวงใด ชำรุด อีกวงหนึ่งก็สามารถทำงานแทนได้ทันที หากในกรณีที่ทั้ง 2 วงเกิด ความเสียหายขึ้นพร้อมกันก็สามารถเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นวงเดียว

26 26 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet มาตรฐาน IEEE 802.3 เป็นมาตรฐานที่พัฒนามาจาก Ethernet ซึ่งมีรูปแบบการส่งข้อมูล โดยใช้ โปรโตคอล CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access /Collision Detection) มาตรฐาน IEEE ที่เป็นที่นิยม 10Base5 10Base2 10BaseT 10BaseF

27 27 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet โปรโตคอล CSMA/CD เป็นโปรโตคอลที่ใช้ส่งข้อมูลในสื่อกลางที่ใช้งานร่วมกัน ระหว่างโหนดใน เครือข่าย ซึ่งในขณะใดขณะหนึ่งจะมีเพียงโหนดเดียวเท่านั้นที่สามารถส่ง ข้อมูลได้ หลักการทำงาน ทำการตรวจสอบสัญญาณในสายก่อนการส่ง ถ้ามีเครื่องอื่นส่งข้อมูลอยู่ หรือมี การชนกันของข้อมูลเกิดขึ้นในสายส่ง(Collision) ก็จะหยุดรอก่อน จนกระทั่ง สายสัญญาณว่างแล้วจึงส่งข้อมูลออกมา สัญญาณข้อมูลที่ส่งออกมาพร้อมกัน จะชนกัน ข้อมูลที่ส่งออกมานั้นจะถูกยกเลิก เครื่องที่ส่งข้อมูลมาแล้วเกิดการชนกันจะต้องรอด้วยช่วงเวลาหนึ่ง (Random Time) จึงจะสามารถส่งข้อมูลออกไปใหม่ได้อีกครั้ง

28 28 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet โปรโตคอล CSMA/CD  เครื่องในเครือข่ายยิ่งมาก ยิ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย เพราะมี โอกาสที่ข้อมูลจะส่งมาแล้วชนกันมากขึ้น  การชนกันของข้อมูลเป็นเรื่องปกติ ไม่ทำให้เครือข่ายล่มในทันที แต่จะทำ ให้การส่งข้อมูลทำได้ช้าลงเรื่อยๆ จนในที่สุดไม่สามารถส่งข้อมูลออกมาได้ เลย

29 29 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet หลักการเรียกชื่อมาตราฐาน Bandwidth 10  10 Mbps 100  100 Mbps... ช่องสัญญาณ Base  Baseband ส่งสัญญาณแบบเต็มช่อง,สัญญาณ Digital Broad  Broadband แบ่งช่องสัญญาณเป็นช่องสัญญาณย่อยแล้วส่ง ข้อมูลไปในแต่ละช่องได้, สัญญาณ Analog T – Twisted Pair F – Fiber Optic

30 30 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet รายละเอียดมาตราฐาน IEEE 802.3 10Base-5 ใช้สาย Thick Coaxial ความยาวสูงสุดของสายต่อ Segment ไม่เกิน 500 เมตร ในทางปฏิบัติมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงได้ไม่เกิน 100 เครื่อง ความเร็วในการส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 10 Mbps. 10Base-2 ใช้สาย Thin Coaxial ขนาดความต้านทาน 50 โอห์ม ความยาวสูงสุด ของสายต่อ Segment ไม่เกิน 185 เมตร ความเร็วในการส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 10 Mbps. สามารถต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน 30 เครื่อง

31 31 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet รายละเอียดมาตราฐาน IEEE 802.3 10Base-T ใช้สายส่งสัญญาณแบบ UTP (Unshielded Twisted Pair) จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย ขึ้นอยู่กับจำนวน Port ของ Hub ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 10 Mbps. 10Base-F ใช้สายส่งสัญญาณแบบ Fiber Optic ส่งข้อมูลได้ไกล 2 กม. ส่งข้อมูลได้ ไม่เกิน 10 Mbps. ไม่มีการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าภายนอก และข้อมูลมีความปลอดภัย มากกว่า แต่มีราคาแพงที่สุด ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการเชื่อมต่อที่สำคัญเท่านั้น

32 32 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet การขยายขนาดเครือข่าย 10Base-5 และ 10Base-2 ใช้ Repeater ในการเชื่อม 2 Segment เข้าด้วยกัน 10Base-T และ 10Base-F ใช้สาย UTP แบบ Cross Over เชื่อมต่อ Hub / Switch ของแต่ละวงเข้า ด้วยกัน

33 33 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet อุปกรณ์เครือข่าย LAN ที่นิยมใช้ในการเชื่อมต่อ สายส่งสัญญาน NameCableMax. Length TopologyAdvantages 10Base-5Thick Coax 500 mBusGood for backbone 10Base-2Thin Coax 185 mBusCheapest system 10Base-TTwisted pair 100 mStarEasy maintenance 10Base-FFiber optic 2000 mPoint-to-PointBest between building มาตรฐานทุกประเภทใช้ Protocol CSMA/CD ในการส่งข้อมูล

34 34 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet Fast Ethernet (IEEE 802.3u) หรืออีเทอร์เน็ตความเร็วสูง ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งเครือข่ายใน รูปแบบเครือข่ายแบบดาว (Star Topology) เท่านั้น  สามารถส่งข้อมูลได้ที่ 100 Mbps.  สายสัญญาณที่ใช้มีทั้งแบบ UTP หรือ Fiber Optic มาตรฐานที่มี เช่น 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-T4

35 35 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)  ส่งข้อมูลได้สูงสุด 1000 Mbps.  ใช้โปรโตคอล CSMA/CD ในการส่งข้อมูล  ใช้สาย Fiber Optic เป็นหลักในการเชื่อมต่อ มาตรฐานที่มี 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX และ 1000Base-T 10 Gigabits Ethernet (IEEE 802.3ae) มีการส่งข้อมูลแบบ Full Duplex และสายสัญญาณที่ใช้จะใช้เฉพาะ Fiber Optic เท่านั้น ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายแบบ MAN และ WAN ได้เช่นกัน

36 36 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network VLAN (Virtual Local Area Network)  เป็นการจัดกลุ่มคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของ Logical Group คือมีการ จัดรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน Broadcast Domain เดียวกันโดยที่ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะอยู่ต่างชั้น หรือต่างแผนก หรือต่าง Segment กันก็ได้  สร้างกลุ่มการทำงานแบบ VLAN เพื่อกำหนดสิทธิในการใช้งาน และ กำหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของการส่งข้อมูล  IP address ของเครื่องใน VLAN เดียวกัน จะมี Address ส่วนที่เป็น Network Address เหมือนกัน  มักใช้อุปกรณ์ Switch ในการเชื่อมต่อ

37 37 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network VLAN (Virtual Local Area Network) สามารถใช้ Layer 3 Switch แทน Switch ธรรมดาได้ เนื่องจาก สามารถทำงานเป็น Router ได้ในตัว

38 38 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network ข้อควรพิจารณาในการเลือกรูปแบบเครือข่าย  Money. A linear bus network may be the least expensive way to install a network; you do not have to purchase concentrators.  Length of cable needed. The linear bus network uses shorter lengths of cable.  Future growth. With a star topology, expanding a network is easily done by adding another concentrator.  Cable type. The most common cable in schools is unshielded twisted pair, which is most often used with star topologies.

39 39 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network บทสรุปรูปแบบและสายที่ใช้ในการเชื่อมต่อ

40 40 Proprietary and Confidential to Accenture Ethernet Network Elements Ethernet LANs consist of network nodes and interconnecting media. The network nodes fall into two major classes:  Data terminal equipment (DTE) — Devices that are either the source or the destination of data frames. DTEs are typically devices such as PCs, workstations, file servers, or print servers that, as a group, are all often referred to as end stations.  Data communication equipment (DCE) — Intermediate network devices that receive and forward frames across the network. DCEs may be either standalone devices such as repeaters, network switches, and routers, or communications interface units such as interface cards and modems

41 41 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN (WLAN) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN : WLAN) หมายถึง เทคโนโลยี ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือ กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้ ร่วมถึงการ ติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการ เชื่อมต่อ โดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน การรับส่ง ข้อมูลระหว่างกันจะใช้อากาศเป็นสื่อ ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ การติดตั้งจึงทำได้สะดวกขึ้น

42 42 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN (WLAN) Extension Point

43 43 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless Local Area Network Roaming A user can move from Area 1 to Area 2 transparently. The Wireless networking hardware automatically swaps to the Access Point with the best signal. Not all access points are capable of being configured to support roaming. Also of note is that any access points for a single vendor should be used when implementing roaming, as there is no official standard for this feature

44 44 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless Local Area Network CSMA/CA with Acknowledgement เนื่องจากเทคนิค CSMA/CD ไม่สามารถนำมาใช้กับ WLAN ซึ่งใช้การ สื่อสารแบบไร้สายได้ สาเหตุหลักๆ ก็คือการตรวจสอบการชนกันของ สัญญาณในระหว่างที่ทำการส่งสัญญาณจะต้องใช้อุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุที่ เป็น Full Duplex ซึ่งจะมีราคาแพง นอกจากนี้แต่ละสถานีอาจไม่ได้ยิน สัญญาณจากสถานีอื่นทุกสถานีหรือปัญหาที่เรียกว่า Hidden Node Problem ดังนั้นการตรวจสอบการชนกันของสัญญาณโดยตรงเป็นไปได้ ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย มาตรฐาน IEEE 802.11 จึงได้กำหนดให้ใช้ เทคนิค CSMA/CA with Acknowledgement สำหรับการจัดสรรการเข้าใช้ ช่องสัญญาณของแต่ละสถานีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision AvoidanceCarrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

45 45 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless Local Area Network CSMA/CA with Acknowledgement เทคนิคสำหรับการตรวจสอบการชนของสัญญาณหรือไม่นั้นทำได้โดย สถานีผู้ส่งสัญญาณข้อมูลจะต้องรอรับ Acknowledgement จากสถานี ปลายทางที่รับข้อมูลหากไม่ได้รับ Acknowledgement กลับมาภายใน เวลาที่กำหนดจะถือว่าเกิดการชนกันของสัญญาณ จะต้องทำการส่ง ข้อมูลเดิมซ้ำอีกครั้ง

46 46 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN Wireless Network Connection การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมี 2 รูปแบบ คือแบบ  Ad-Hoc  Infrastructure การใช้งานเครือข่ายไร้สายของผู้ใช้บริการทั่วไปจะเป็นแบบ Infrastructure คือมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ของผู้ ให้บริการเป็นผู้ติดตั้งและกระจายสัญญาณ ให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อ โดย ผู้ใช้บริการจะต้องมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณขอเรียกว่า "การ์ดแลนไร้สาย" เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ไปยังจุด Access Point ของผู้ให้บริการ

47 47 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN การเชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc การเชื่อมต่อแบบ Ad-Hoc เป็นการเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปที่ติดตั้งการ์ดแลนไร้สาย ทำการเชื่อมต่อ สื่อสารกันโดยตรงไม่ต้องผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบนี้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ได้เช่น แชร์ไฟล์ เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ การสนทนาแบบวีดีโอคอน เฟอเรนซ์ และเล่นเกมส์ แบบ LAN ได้ ซึ่งช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณ แต่การเชื่อมต่อแบบ Ad- Hoc จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายแบบมีสายสัญญาณได้ นอกจากจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพื่อให้ Access Point ทำ การเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปเครือข่ายแบบมีสายแทน

48 48 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN การเชื่อมต่อแบบกลุ่ม Infrastructure การเชื่อมต่อแบบ Infrastructure เป็นการเชื่อมต่อที่มีอุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (Access Point) เป็นตัวกลาง ทำหน้าที่รับส่งสัญญาณและข้อมูล จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายของเครือข่ายไร้สายไปสู่เครือข่ายแบบมีสาย Access Point จะมีการทำงานเหมือนกับ HUB ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบมีสาย หมายเหตุ หากมีการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของเครื่องลูกข่ายในจำนวน มากต่อหนึ่ง Access Point จะมีผลทำให้ความเร็วของการสื่อสารเครือข่าย ไร้สายช้าลง

49 49 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN Standard of Wireless มาตรฐาน IEEE 802.11 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) เป็นสถาบันที่กำหนด มาตรฐานการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้กำหนด มาตรฐานสำหรับ เครือข่ายไร้สาย คือมาตรฐาน IEEE 802.11a, b, และ g ซึ่งแต่ละมาตรฐานมีความเร็ว และคลื่นความถี่สัญญาณที่แตกต่างกันในการสื่อสารข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ มาตรฐานคลื่นความถี่อัตราความเร็วการรับส่ง 802.11a5.1 - 5.2 GHz54 Mbps 802.11b2.4 - 2.8 GHz11 Mbps 802.11g2.4 - 2.8 GHz36 - 54 Mbps

50 50 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN การเลือกใช้อุปกรณ์ในการต่อพ่วง ประเด็นการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายที่ต้องตรวจสอบเบื้องต้นมีดังนี้ รัศมีของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายครอบคลุมถึงจุดที่ต้องการ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล เช่น 11 Mbps หรือ 54 Mbps ความสามารถเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณต้องมีความสามารถปรับเปลี่ยนช่องคลื่นสัญญาณได้ ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งง่ายและสะดวกในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น มาตรฐาน WPA อุปกรณ์ควรมีไฟบอกสถานะการทำงาน อุปกรณ์มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance

51 51 Proprietary and Confidential to Accenture Wireless LAN Wireless Network Components Access Point Wireless Adapter PCMCIA card for Portable devices USB Wireless Access Wireless PCI adapter Card

52 52 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network LAN Protocol LAN เกี่ยวข้องกับ OSI เพียง 2 Layer เท่านั้น แต่ในกรณีที่นำ LAN มาก ว่า 1 วงมาเชื่อมต่อกันจึงจะเกี่ยวข้องกับ OSI ใน Layer ที่ 3 ข้อกำหนด มาตรฐานสำหรับ LAN ในลำดับชั้น Data Link Layer ของ IEEE 802 จะ แบ่งลำดับชั้นนี้ออกเป็น 2 ชั้นย่อย(Sub Layer) ได้แก่ Logical link Layer (LLC) และ Medium Access Control (MAC)

53 53 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network LAN Protocol

54 54 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Local Area Network Ethernet/Token Ring/FDDI/Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google