งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3 บันทึกเรื่องเล่า การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ Asst. Prof. Pipit Sitthisak   PohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin

4 1 เหตุผลที่เลือกแนวปฏิบัติที่ดีนี้
ลดค่าใช้จ่ายด้านการทำเอกสารประกอบการสอน ครูทำเองได้ด้วยตนเอง พึ่งพาผู้อื่นน้อย สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ครู-นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเป็นกันเอง การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ PohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin

5 2 แนวทางปฏิบัติ การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ PohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin

6 1 2 3 แนวทางปฏิบัติ Wordpress
Ms Word Adobe Acrobat Slide Share 3 Facebook Google Docs การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

7 พัฒนาเว็บบล็อกด้วย Word Press
1 พัฒนาเว็บบล็อกด้วย Word Press

8 พัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) >
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ เว็บบล็อก

9 พัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) >>
เลือกและสมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกสำเร็จรูปที่ให้บริการฟรี

10 พัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) >>>
ตั้งชื่อเว็บบล็อก

11 พัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) >>>>
เลือก Template

12 เตรียมเนื้อหาใส่เว็บบล็อกContent
2 เตรียมเนื้อหาใส่เว็บบล็อกContent Microsoft Word, Adobe Acrobat , and slideshare

13 เตรียมเนื้อหา > ค้นคว้า เรียบเรียง และพิมพ์เนื้อหา
เตรียมเนื้อหา > Microsoft Word ค้นคว้า เรียบเรียง และพิมพ์เนื้อหา Save as เป็นไฟล์ PDF

14 เตรียมเนื้อหา >>
เตรียมเนื้อหา >> Adobe Acrobat 9 Pro ใส่ลายน้ำสัญลักษณ์หน่วยเพื่อแสดงลิขสิทธิ์ ใส่รหัสป้องกันการแปลงไฟล์ .Pdf กลับไปเป็นไฟล์ .Doc แต่อนุญาตให้ผู้อ่านเปิดไฟล์อ่านและสามารถ Print ได้

15 เตรียมเนื้อหา >>>
เตรียมเนื้อหา >>> Slideshare ฝากไฟล์ pdf เนื้อหาที่จะ Upload ขึ้นเว็บบล็อก

16 จัดการระบบ Social network
3 จัดการระบบ Social network

17 สร้างเครือข่าย Social network >
facebook สมัครเป็นสมาชิก facebook สร้างกลุ่ม “Pohchang Student”

18 สร้างเครือข่าย Social network >>
facebook แจ้งชื่อ Facebook ของครูให้นักศึกษาทราบ เชิญชวนนักศึกษาสมัครเป็นเพื่อนใน facebook ตอบรับนักศึกษาเข้ากลุ่ม “Pohchang Student”

19 สร้างเครือข่าย Social network >>>
Weblog & facebook เชื่อมโยงระบบแจ้งข่าวการ upload เนื้อหาใหม่ ไปยัง Facebook เพื่อแจ้งข่าว

20 3 บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ PohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin

21 ความรู้ / บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
ได้เว็บบล็อก (Weblog)

22 ความรู้ / บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มประสบการณ์ที่หลากหลาย นอกเหนือไปจากเนื้อหาในตำรา ระหว่างครูกับนักศึกษา ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา

23 ความรู้ / บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
ได้คำตอบว่าเว็บบล็อกเหมาะสมกับการเรียนหรือไม่ สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ web blog เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง web blog เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

24 ความรู้ / บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
เกิดค่านิยมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดค่านิยมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ทุกเวลา เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยผ่าน Blog สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการเรียนรู้

25 ความรู้ / บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
อาจารย์และนักศึกษาทำงานร่วมกันผ่านเว็บบล็อก อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ ถ่ายโอนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการสร้างความรู้ร่วมกัน ผ่าน Blog นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์

26 4 การขยายผล ของแนวปฏิบัติ
การใช้เว็บบล็อกและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ PohChang Academy of ARTS Rajamangala University of Technology Rattanakosin

27 Thank you for your attention
บันทึกเรื่องเล่า ผศ. พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

29

30

31 บันทึกเรื่องเล่า for easy sharing
For a media-rich presentation, you can Optimize for Compatibility or Compress Media to share your presentation reliably without exploding your inbox Package your presentation for easy sharing

32 ? But wait… There’s More! View your slides from anywhere!

33 Access Anywhere Check out the PowerPoint Web App
Access slides wherever you are

34 POWERPOINT 2010 What’s Your Message?

35 introducing การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน
KM a tour of new features introducing การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates. ผศ. พิพิษณ์ สิทธิศักดิ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

36 Getting Started with Templates
You don’t have to start from scratch. If you need help with a status report or ideas for a photo album, look no further. Use sample templates to kick-off your presentation and focus on the content (you’re viewing one right now!)

37 Organize with Sections
Too much information? Divide and conquer a large presentation by organizing your presentation with sections. Organize with Sections You can name, print, and apply effects to an entire section easily.

38 Collaboration Simultaneous edits on one single document. No more waiting your turn or managing multiple versions. It’s about team work, and co-authoring will get you there.

39 Access Anywhere Check out the PowerPoint Web App
Access slides wherever you are

40 New Picture Effects Picture Color, Corrections, Artistic Effects,
and Background Removal allow you to customize images for your story

41 Animate This Check out this animation: With the Animation Painter
you can re-create the same animation with one click

42 Want to jump to a bookmark in your video
Want to jump to a bookmark in your video? Hover over the video and you’ll be pleasantly surprised. Did we mention you can add bookmarks, include fades, and trim your videos now? Fountain Geyser

43 What about the beautiful transitions you’ve been seeing?
Exciting new transitions What about the beautiful transitions you’ve been seeing? They are new too.

44 Getting Started with Templates
You don’t have to start from scratch. If you need help with a status report or ideas for a photo album, look no further. Use sample templates to kick-off your presentation and focus on the content (you’re viewing one right now!)

45 เหตุผลที่เลือกแนวปฏิบัตินี้
You can do a lot more with videos in PowerPoint 2010. Videos can be embedded in your presentation. That’s right, no more lost videos! Also, you can recolor the entire video or apply a video style easily. Your videos will look great!

46 Getting Started with Templates
You don’t have to start from scratch. If you need help with a status report or ideas for a photo album, look no further. Use sample templates to kick-off your presentation and focus on the content (you’re viewing one right now!)


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google