งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REVISION For Final examination EN 31101 By Teacher Orachorn Klinjan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REVISION For Final examination EN 31101 By Teacher Orachorn Klinjan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REVISION For Final examination EN 31101 By Teacher Orachorn Klinjan

2 แบบฝึกหัด ทบทวน ก่อนสอบ ปลายภาค En31101 By Teacher Orachorn

3 DIRECTION Say these words. How many words are there ? ออกเสียงคำเหล่านี้ แล้วนับว่า รวมมีกี่คำ

4 buyeatvisitsellsay speakusecalltake livetellanswersee workphonestand

5 16 words

6 grapeshamfrenchfries beanchickenbreadmilo potatoescocoapomelo

7 10 words

8 meatyogurtporkeggs pastacookiesbanana milkshakestrawberry

9 9 words

10 soupsaladspaghetti steakpapayawhisky jackfruitpearoseapple

11 9 words

12 captentpillowknife platebootsmatch forkflashlighthat jacketsweatermap towelsoappillow oupsaladspaghetti steakpapayawhisky jackfruitpearoseapple

13 16 words

14 DIRECTION Unscramble and read these words. สลับอักษร แล้วอ่านและ แปลคำ

15 Stores and Mall facilities

16 loteh

17 hotel โรงแรม

18 obroeskot

19 bookstore ร้านหนังสือ

20 daswnesnt

21 newsstand แผง ขาย หนังสือพิมพ์

22 sroersomt

23 restrooms ห้องสุขา

24 sretrtuana

25 restaurant ภัตตาคาร

26 raloeevt

27 elevator ลิฟต์

28 trifsol

29 florist ร้านขาย ดอกไม้

30 eeocdrnfot

31 foodcenter ศูนย์อาหาร

32 eehattr

33 theater โรง ภาพยนต์

34 DIRECTION Fill in the blanks. เติมคำในช่อว่าง

35 FAMILY TREE

36 John is mary’s……

37 John is Mary’s husband. สามี

38 Martin is Diana’s …......

39 Martin is Diana’s brother. น้องชาย

40 Denis is Roger’s……..

41 Denis is son. Roger’s son. ลูกชาย ลูกชาย

42 …….is Charles’s cousin.

43 Marion มาเรียน is Charles’s cousin.

44 There are..….. people in this family.

45 There are 16 people in this family.

46 Prepositions of Place

47

48 The police station is ………the bank and the store.

49 The police station is between ระหว่าง the bank and the store.

50 The library is ……… the first street.

51 The library is on บน the first street.

52 The post office is ………. the bank.

53 The post office is opposite ตรง ข้าม the bank.

54 The Second Street is ………the hospital.

55 The Second Street is in front of ข้างหน้า the hospital.

56 The movie theatre is …… the drugstore.

57 The movie theatre is next to the drugstore.

58 The bank is ………… from the church.

59 The bank is far ไกล from the church.

60 DIRECTION Complete the words and read them. เติมให้เป็นคำ และ อ่าน

61 Imperatives คำสั่ง / ข้อ ห้าม

62 _t_nd _p

63 stand up ยืนขึ้น

64 s_t d _ w_

65 sit down นั่งลง

66 B_ _ui_t

67 Be quiet เงียบค่ะ

68 Lis_en to me __arefully.

69 Listen to me carefully. ฟังให้ดีนะคะ

70 Re_eat aft_r me.

71 Repeat after me. พูดตามครูนะคะ

72 Sh_w me your r_d p_n.

73 Show me your red pen. ชูปากกาแดงให้ดู สิคะ

74 _pen your b__k on page 40.

75 Complete with the verbs เลือกเติม กริยา 3 คำนี้ go, keep, make

76 ____ to MK Restaurant

77 Go to MK Restaurant

78 Don’t ____ food in your tent.

79 Don’t keep food in your tent.

80 Don’t ____ loud noise.

81 Don’t make loud noise.

82 Don’t __ into the forest at night.

83 Don’t go into the forest at night.

84 ____ to the paths.

85 Keep to the paths.

86 Don’t ____ a campfire.

87 Don’t make a campfire.

88 DIRECTION Answer the questions.

89 Describing physical appearance การบรรยาย ลักษณะทาง กายภาพ

90 Is she pretty ? Yes, she is.

91 Is he ugly ? No, he isn’t. No, he’s handsome.

92 Does he have short hair ? 

93 Yes, he does.

94 Does she have black hair ? 

95 No, she doesn’t. No, she has brown hair.

96 What does she look like ?

97 She is really beautiful.

98 What does Bob look like ?

99 He is good-looking.

100 Present Continuous. เหตุการณ์ปัจจุบันที่ กำลังดำเนินอยู่

101 What are you doing ?

102 We are sitting.

103 What am I doing ?

104 You are teaching English.

105 What are they doing ?

106 They are dancing.

107 What are they doing ?

108 They are running.

109 What is he doing ?

110 He’s driving a taxi. (a Tuk Tuk).

111 Is he playing football?

112 No, he isn’t. No, he’s working.

113 What is he eating ?

114 He is eating some watermelon.

115 What is he wearing ?

116

117 He is wearing an orange shirt, blue jeans, red shoes and sunglasses.

118 What is he holding in his right hand?

119

120 A yellow bag with a green lemon on it.

121 What is he holding in his left hand?

122 A stick of roasted meatballs. ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้

123 How many meatballs are there on the stick?

124

125 Six meatballs.

126 DIRECTION Fill in the blanks. เติมคำ

127 Verb and noun collocations กริยา + นาม ที่ต้อง ใช้ร่วมกัน go, play, do

128 ___ football.

129 play football.

130 ____ basketball

131 play basketball

132 __ice skating

133 go ice skating

134 ____ volleyball.

135 play volleyball.

136 _____ gymnastics. ยิมนาสติก

137 do gymnastics

138 ___ golf

139 play golf

140 ___ karate คาราเต้

141 do karate

142 ___ tennis.

143 play tennis.

144 ___ swimming

145 go swimming

146 __ fishing

147 go fishing

148 ___hockey

149 play hockey

150 ___track and field กีฬาประเภทลู่และลาน

151 do track and field

152 __ jogging

153 go jogging

154 __ hiking เดิน ทางไกล

155 go hiking

156 Writing ability: Identify the one underlined word that is incorrect. หาคำขีดเส้นใต้ที่ผิด

157 Stands up, please. 1 2 3

158 Stands up, please. 1 2 3 Stand up, please. 1 2 3

159 Ying is the managers of 1 2 OK Café. 3

160 Ying is the managers of OK Café. 1 2 3 Ying is the manager of OK Café. 1 2 3

161 He’s wear blue jeans and white shirt. 1 2 3

162 He’s wear blue jeans and white shirt. 1 2 3 He’s wearing blue jeans and white 1 2 shirt. 3

163 Follow more revision from ติดตามบททบทวน ก่อนสอบเพิ่มเติมได้ ที่ bporachorn.wordpress.com

164 Good luck in your exam. And hope to see you again.


ดาวน์โหลด ppt REVISION For Final examination EN 31101 By Teacher Orachorn Klinjan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google