งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร  2. การดำเนินงานของ stack มีกี่แบบ อะไรบ้าง ( จง อธิบาย )  3. กำหนดข้อมูลสแตกเป็นตัวแปรสาธารณะ ไว้ดังนี้ const n = 5 Type.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร  2. การดำเนินงานของ stack มีกี่แบบ อะไรบ้าง ( จง อธิบาย )  3. กำหนดข้อมูลสแตกเป็นตัวแปรสาธารณะ ไว้ดังนี้ const n = 5 Type."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร  2. การดำเนินงานของ stack มีกี่แบบ อะไรบ้าง ( จง อธิบาย )  3. กำหนดข้อมูลสแตกเป็นตัวแปรสาธารณะ ไว้ดังนี้ const n = 5 Type person =record No = integer; Name = string[100]; end; var stack : array[1..n] of person top : integer; สามารถวาดรูปแทนสแตก ได้อย่างไร  4. จงแปลง นิพจน์ infix เป็น postfix และหา ผลลัพธ์ 4*7-5*3^2^2/3

2 ค่าที่อ่านมาค่าในสแตก postfix 44 **4 7*4,7 --4,7,* 5-4,7,*,5 *- *4,7,*,5 3- *4,7,*,5,3 ^- * ^4,7,*,5,3 2- * ^ ^4,7,*,5,3,2 ^- * ^ ^4,7,*,5,3,2 2- * ^ ^4,7,*,5,3,2,2 /- /4,7,*,5,3,2,2,^,^,* 34,7,*,5,3,2,2,^,^,*,3 4,7,*,5,3,2,2,^,^,*,3,/,-

3 ค่าที่อ่านมาการคำนวณค่าที่อยู่ในสแตก 44 74,7 *4*728 528,5 328,5,3 228,5,3,2 228,5,3,2,2 ^2^228,5,3,4 ^3^428,5,81 *5*8128,405 328,405,3 /405/328,135 -28-135-107


ดาวน์โหลด ppt  1. สแตก (stack) หมายถึงอะไร  2. การดำเนินงานของ stack มีกี่แบบ อะไรบ้าง ( จง อธิบาย )  3. กำหนดข้อมูลสแตกเป็นตัวแปรสาธารณะ ไว้ดังนี้ const n = 5 Type.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google