งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทดสอบไคสแควร์

3 การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ

4 การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความ เป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความ เป็นอิสระ

5 การทดสอบความเป็นอิสระ

6 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y

7 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์

8 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความเป็น อิสระ

9 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ

10 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

11 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่

12 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบริโภคกาแฟการเป็นโรคหัวใจ

13 การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

14 การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

15 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

16 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

17 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

18 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

19 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

20 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

21

22 ตัว แปร ตาม ตัวแปร ต้น

23 ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

24 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

25 ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ ) ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ ) 0.05

26

27

28 5.288.64 10.08 18.3621.42 11.22 5.5 9 10.5

29 6 9 9 9 19 23 7 8 10

30 6 5.28 9 8.64 9 10.08 9 11.22 19 18.36 23 21.42 7 5.5 8 9 10 10.5

31 6 5.280.5184 9 8.640.1296 9 10.081.1664 9 11.224.9284 19 18.360.4096 23 21.422.4964 7 5.52.25 8 91 10 10.50.25

32 6 5.280.51840.098 9 8.640.12960.015 9 10.081.16640.116 9 11.224.92840.439 19 18.360.40960.022 23 21.422.49640.117 7 5.52.250.409 8 910.111 10 10.50.250.024

33 6 5.280.51840.098 9 8.640.12960.015 9 10.081.16640.116 9 11.224.92840.439 19 18.360.40960.022 23 21.422.49640.117 7 5.52.250.409 8 910.111 10 10.50.250.024 1.351

34 6 5.280.51840.098 9 8.640.12960.015 9 10.081.16640.116 9 11.224.92840.439 19 18.360.40960.022 23 21.422.49640.117 7 5.52.250.409 8 910.111 10 10.50.250.024 1.351 1.351 1.351

35

36 0.9 5 0.0 5 9.488

37 0.9 5 0.0 5 9.488 1.351

38 0.9 5 0.0 5 9.488 1.351

39 0.9 5 0.0 5 9.488 1.351 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

40


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google