งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบไคสแควร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบไคสแควร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบไคสแควร์

2 การทดสอบไคสแควร์

3 การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ

4 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ
การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ

5 การทดสอบความเป็นอิสระ

6 การทดสอบความเป็นอิสระ
Y X

7 การทดสอบความเป็นอิสระ
ความสัมพันธ์ Y X

8 การทดสอบความเป็นอิสระ
ความสัมพันธ์ Y X ความเป็นอิสระ

9 การทดสอบความเป็นอิสระ
ความสัมพันธ์ Y X ความเป็นอิสระ ขึ้นอยู่กับ

10 Y X การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ตัวแปรไม่อิสระ ความสัมพันธ์ Y X ความเป็นอิสระ ขึ้นอยู่กับ

11 Y X การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ตัวแปรไม่อิสระ ความสัมพันธ์ Y X ความเป็นอิสระ ขึ้นอยู่กับ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่

12 Y X การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ตัวแปรไม่อิสระ ความสัมพันธ์ Y X ความเป็นอิสระ ขึ้นอยู่กับ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบริโภคกาแฟ การเป็นโรคหัวใจ

13 การทดสอบความเป็นอิสระ
ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรไม่อิสระ

14 การทดสอบความเป็นอิสระ
ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรไม่อิสระ

15 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

16 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

17 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

18 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

19 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

20 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

21

22 ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น

23 ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา (ประสบการณ์)

24 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา (ประสบการณ์)
ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา (ประสบการณ์)

25 0.05 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา (ประสบการณ์)
ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา (ประสบการณ์) 0.05

26

27

28 5.28 8.64 10.08 11.22 18.36 21.42 5.5 9 10.5

29 6 9 19 23 7 8 10

30 6 5.28 9 8.64 10.08 11.22 19 18.36 23 21.42 7 5.5 8 10 10.5

31 6 5.28 0.5184 9 8.64 0.1296 10.08 1.1664 11.22 4.9284 19 18.36 0.4096 23 21.42 2.4964 7 5.5 2.25 8 1 10 10.5 0.25

32 6 5.28 0.5184 0.098 9 8.64 0.1296 0.015 10.08 1.1664 0.116 11.22 4.9284 0.439 19 18.36 0.4096 0.022 23 21.42 2.4964 0.117 7 5.5 2.25 0.409 8 1 0.111 10 10.5 0.25 0.024

33 6 5.28 0.5184 0.098 9 8.64 0.1296 0.015 10.08 1.1664 0.116 11.22 4.9284 0.439 19 18.36 0.4096 0.022 23 21.42 2.4964 0.117 7 5.5 2.25 0.409 8 1 0.111 10 10.5 0.25 0.024 1.351

34 6 5.28 0.5184 0.098 9 8.64 0.1296 0.015 10.08 1.1664 0.116 11.22 4.9284 0.439 19 18.36 0.4096 0.022 23 21.42 2.4964 0.117 7 5.5 2.25 0.409 8 1 0.111 10 10.5 0.25 0.024 1.351 1.351

35

36 0.95 0.05 9.488

37 0.95 0.05 1.351 9.488

38 0.95 0.05 1.351 9.488

39 0.95 0.05 1.351 9.488 ที่ระดับนัยสำคัญ ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา (ประสบการณ์)

40


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบไคสแควร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google