งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทดสอบไคสแควร์

3 การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ

4 การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความ เป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความ เป็นอิสระ

5 การทดสอบความเป็นอิสระ

6 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y

7 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์

8 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความเป็น อิสระ

9 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ

10 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

11 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่

12 การทดสอบความเป็นอิสระ X Y ความสัมพัน ธ์ ความเป็น อิสระ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบริโภคกาแฟการเป็นโรคหัวใจ

13 การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

14 การทดสอบความเป็นอิสระ ตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรไม่อิสระ

15 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

16 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

17 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

18 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

19 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

20 ขั้นตอนการทดสอบความเป็นอิสระ

21

22 ตัว แปร ตาม ตัวแปร ต้น

23 ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

24 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

25 ประสิทธิภาพของคนงานขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ ) ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ( ประสบการณ์ ) 0.05

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ประสิทธิภาพของคนงานไม่ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา ( ประสบการณ์ )

40


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบไคสแควร์ 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.1 การทดสอบหลายสัดส่วน 7.2 การทดสอบภาวะรูปสนิทดี 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ 7.3 การทดสอบความเป็นอิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google