งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YRC GURU FUN-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YRC GURU FUN-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 YRC GURU FUN-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม

2 ตะเกียงวิเศษ ของอาละดิน ยักษ์ในตะเกียงวิเศษ : ท่านสามารถ ขออะไรก็ได้สามข้อ ฉันต้องการ... ดร. สมจินต์ ศรไพศาล, CFA, CFP, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหาร ไทยจำกัด

3 การออมคืออะไร ? เงินออมคือ ส่วนของรายได้ที่เหลือ หรือกัน เอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือนำมาลงทุน “ ออมก่อน... เหลือ เท่าไหร่ค่อยใช้ ”

4 ทำไมต้องออม ? สาเหตุหลัก 2 ประการคือ ออมไว้ไม่ขัดสน วงจรชีวิตเปลี่ยน

5 ปัจจุบั น การวางแผน ทางการเงิน เป้าหมา ยชีวิต

6 แผนการเงินที่ดี ตั้งเป้าหมา ย วาง แผนการ ดำเนินงา น จด บันทึก รำลึก ปรับผล

7 เป้าหม าย

8 มีเป้าหมาย เปรียบเหมือนมี เข็มทิศในการเดินทาง เป้าหมายที่ดีจะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป้าหมายต้องไม่เล็ก และ ใหญ่เกินไป

9 วางแผนการ

10 ดำเนินงาน

11 จดบันทึก การทำบัญชีรับจ่าย เพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละวันมีจำนวน มาก

12 การทำบัญชี รับจ่าย วัน / เดือน / ปี รายกา ร รายรับ รายจ่า ย คงเหลื อ หมาย เหตุ

13 รับ - จ่ายเงินวัน ไหน ลง บันทึกไว้ จะได้ไม่ ลืม ได้เงินจาก ไหน จ่ายเงิน ค่าอะไร จดไว้ ให้กลับมาทวน ได้เงินมา เท่าไหร่ จดให้ ละเอียด จ่ายเงิน ออกไป เท่าไหร่ จดให้ ละเอียด หักแล้ว เหลือ เท่าไหร่ ไว้ เตือนใจก่อน ใช้

14 รำลึกปรับผล กลยุทธ์การออมแบบ ลบ 10 หาเงินมาได้เท่าไหร่ ให้หักไว้เป็นเงินออม 10% ทันที ก่อนจะนำไปใช้จ่าย กลยุทธ์การออมแบบ บวก 10 ใช้เงินไปเท่าไหร่ ต้องเก็บเพิ่มให้ได้ 10% ของเงินที่ใช้ไป

15


ดาวน์โหลด ppt YRC GURU FUN-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google