งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ อ. ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ อ. ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ อ. ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

2 เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติพันธุ์ใน วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ( ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ ) วรรณกรรมไทย ๒๐ เรื่อง  นวนิยาย ๒ เรื่อง  เรื่องสั้น ๑๘ เรื่อง

3 วรรณกรรมที่นำเสนอเกี่ยวกับคนชาย ขอบต่างชาติพันธุ์ เกียวบาวนาจอก คนขายโรตีจากศรี ลังกา คลื่นภายใน ฝั่งเมืองตระนอม ( วัน เขมรพนมเปญเมา แดด ) บัณฑิตเปื้อนโคลน ขวัญ – เรียม และ รถไฟฟ้า เรื่องร่วมสมัย คนทะเล ล่า ตาเฒ่าแขกแดง เรื่องเล่าของชายลึกลับผู้มา กับอดีต ดอยรวก งานเลี้ยงหมูป่า ปัจจัยแห่งชีวิต มีเรื่องใดบ้างในโลกนี้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องวัว ในประเทศพม่า เมียนมาร์ ซูเปอร์มาเก็ต แมวพม่า คล้ายว่าเริ่มจากฝน โลกประหลาดใน ประวัติศาสตร์ความเศร้า

4 ชาติพันธุ์ในวรรณกรรมร่วม สมัย ๒๐ เรื่อง ( นวนิยาย ๒ เรื่อง เรื่องสั้น ๑๘ เรื่อง ) ศรีลังกา เวียดนามคน พลัดถิ่น ลาว แรงงานข้ามชาติ กัมพูชา พม่า มอญ

5 วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย เพื่อศึกษาการประกอบสร้าง ความหมายให้แก่ “ คนชายขอบ ต่างชาติพันธุ์ ” ในวรรณกรรม ไทยร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง อำนาจระหว่าง คนไทยกับคน ชายขอบต่างชาติพันธุ์บน แผ่นดินไทยในวรรณกรรมไทย ร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๕

6 เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ เรื่องเล่า (Narrative) / การเล่าเรื่อง การเล่าเรื่อง เป็นการสร้างความหมาย ให้กับเรื่องที่เล่า การที่มนุษย์แต่ละสังคมจะ “ รับรู้ ความหมาย ” เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างไร ขึ้นอยู่กับ “ กระบวนการ ประกอบสร้างความหมาย ” ให้แก่สิ่งนั้น

7 อำนาจของเรื่องเล่า เรื่องเล่ามีอำนาจที่จะ “ สร้าง ความหมาย ” (construct) “ รื้อสร้าง ความหมาย ” (deconstruct) และ “ ใส่ ความหมายใหม่เข้าไป ” (reconstruct) ให้แก่บรรดาสัญญะต่างๆ

8 บทบาทหน้าที่หลักของการเล่า เรื่อง คือการประกอบสร้าง ความหมาย (Construction of Meaning) ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆ

9 อาชีพของคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในวรรณกรรม  แรงงานประมง  คนงานกรีดยาง  แรงงานก่อสร้าง  เด็กทำงานบ้าน  เด็กเสิร์ฟร้านอาหาร

10 เรื่องเล่าของคนชายขอบ ต่างชาติพันธุ์  เรื่องเล่าระยะแรก ( พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒ ) - แรงงานชาย - ความดิบเถื่อน ความดุดันอันตราย - อยู่ในพื้นที่ปิด หรือห่างไกลจาก ชุมชน เช่น ป่าสวนยาง กลางทะเล ลึก - เสียงเงียบ เสียงร้องอย่างสัตว์ เสียงพูดไม่เป็นภาษา

11 เรื่องเล่าของคนชายขอบต่างชาติพันธุ์  เรื่องเล่าระยะต่อมา ( พ. ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ) - แรงงานหญิงเริ่มปรากฏตัว - สถานที่ทำงานอยู่ในชุมชน หรือ พื้นที่สาธารณะที่เป็นที่เปิดเผย เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร - มีบทพูด บทสนทนา

12 ภาพของคนชายขอบต่างชาติพันธุ์ที่ นำเสนอในเรื่องเล่า  ถูกเปรียบว่าเป็นสัตว์ การส่งเสียงร้องอย่างสัตว์ การเป็น ดั่งสัตว์ที่ถูกตามล่า ใกล้ชิดและเป็น อันหนึ่งอันเดียวกับสัตว์  เป็นบุคคลผู้ทุพพลภาพ  เป็นผู้ถูกกระทำอย่างยินยอม  เป็นผู้ถูกรังเกียจจากคนในชุมชน ( ถูก กันให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่อยู่ห่างไกล ชุมชน )

13 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคนไทย ในชุมชนกับ แรงงานข้ามชาติ  การเป็นผู้ให้กับการเป็นผู้รับ  การเป็นนายจ้างกับลูกจ้าง  การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ลักลอบเข้า เมืองผิดกฎหมาย  ประเทศไทยในฐานะการเป็นจุดสิ้นสุด แห่งความทุกข์ยาก เป็นที่พึ่ง และเป็น ความหวังของคนชายขอบต่างชาติพันธุ์

14 บทสุดท้ายของคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในแผ่นดินไทย  ตาย  สาบสูญ / หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย  ถูกจับกุม และถูกส่งตัวกลับประเทศ ( ผู้ชาย )  ถูกข่มขืน และถูกส่งตัวกลับประเทศ ( ผู้หญิง )

15 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

16 Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเล่าคนชายขอบต่างชาติ พันธุ์ในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย พ. ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ อ. ดร. ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google