งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดย รุ่งรวี พิมพ์กลาง แสนสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดย รุ่งรวี พิมพ์กลาง แสนสวย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดย รุ่งรวี พิมพ์กลาง แสนสวย

2 พันธุศาสตร์ Genetics พันธุกรรม Heredity เป็นลักษณะหนึ่งของ วิชาชีววิทยาที่ว่าด้วย การถ่ายทอดลักษณะ พันธุกรรมไปสู่ ลูกหลาน การถ่ายทอดลักษณะ พันธุกรรมไปสู่ ลูกหลาน ควบคุม โดย หน่วยพันธุกรรม ที่ เรียกว่า ยีน (Gene)

3 ลักษณะทางพันธุกรรม Genetic character ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ แตกต่างกันและ สามารถถ่ายทอด จากรุ่นหนึ่งไปยัง รุ่นอื่นต่อไปได้

4 ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความ แตกต่างกัน ระหว่างพวกหรือหมู่ อย่างเห็นได้ชัด เช่น แมวต่าง จากวัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความ แตกต่างบางลักษณะเช่น ขนาด ตา สีผม ขนาดของร่างกาย ลักษณะที่แตกต่างกันของ สิ่งมีชีวิตมาจากพันธุกรรมและ สิ่งแวดล้อม บางลักษณะมาจากสิ่งแวดล้อม ไม่จัดเป็นพันธุกรรมเช่น แขน ด้วนจากอุบัติเหตุ, ตาบอด, ความรู้, ความประพฤติ

5 ประเภทของลักษณะทาง พันธุกรรม 1. ลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่อง Continuous Variation 2. ลักษณะที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง แตก ต่าง ทีละ น้อย สิ่ง แวด ล้อม มี อิทธิ พล สิ่ง แวด ล้อม มี อิทธิ พล เช่น ความสูง นัก หนัก สีผิว ความ ฉลาด ความสามารถให้ ผลิตภัณฑ์ แตก ต่าง ชัดเ จน ลักษณะ พันธุกรรม เป็น ลักษณะ คุณภาพ เช่น ความสามารถใน การห่อลิ้น ความ ถนัดมือขวาซ้าย จำนวนชั้นของ หนังตา ลักยิ้ม หมู่ เลือด คนผิวปกติ หรือผิวเผือก ติ่งหู เป็นต้น

6

7

8 การสืบทอดลักษณะทาง พันธุกรรม แบบไม่ อาศัยเพศ แบบอาศัย เพศ เช่น การ แบ่งตัว แตก หน่อ สร้าง สปอร์ เกิดชีวิต ใหม่ 1. มีลักษณะเฉพาะ ทางบรรพบุรุษ อย่างครบถ้วน สามารถดำรง ลักษณะของ เผ่าพันธุ์ของชีวิต นั้น ๆ ไว้มิให้สูญ หาย 2. เป็นกลไกการ ถ่ายทอดลักษณะ พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ภายใน DNA หรือ โครโมโซม ประกอบด้วยยีน (Gene) 1. มีลักษณะเฉพาะ ทางบรรพบุรุษ อย่างครบถ้วน สามารถดำรง ลักษณะของ เผ่าพันธุ์ของชีวิต นั้น ๆ ไว้มิให้สูญ หาย 2. เป็นกลไกการ ถ่ายทอดลักษณะ พ่อแม่ไปสู่ ลูกหลาน ภายใน DNA หรือ โครโมโซม ประกอบด้วยยีน (Gene)

9 ลักษณะทางพันธุกรรมกับ สิ่งแวดล้อม อิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของลักษณะสิ่งมีชีวิต อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิ แสง สว่าง อาหาร สารเคมี รังสีต่าง ๆ ฯลฯ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ภายใน ได้แก่ อายุ เพศ ฮอร์โมน ฯลฯ

10 คำศัพท์ คำอ่านความหมาย Gamete กาเมทเซลล์สืบพันธุ์ Egg เอกไข่ Sperm สเปิร์มตัวอสุจิ Dominance โดมิแน้นลักษณะเด่น Dominant trait โดมิแน้น ทเรทลักษณะเด่น Recessive trait รีเซสซีพ ทเรทลักษณะด้อย Allele แอลลีลยีนต่างชนิดกันที่ เข้าคู่กันได้ Allelomorh แอลลีโลมอร์ฟยีนต่างชนิดกันที่ เข้าคู่กันได้

11 คำศัพท์คำอ่านคำแปล Homologous gene โฮโมโลกัสยีนคู่ยีนที่เหมือนกัน อยู่ด้วยกัน Homolozygote โฮโมโลไซโกทพันธุ์แท้ Homozygous dominance โฮโมไซกัส โดมิ แน้น พันธุ์แท้ของ ลักษณะเด่น Homozygous recessive โฮโมไซกัส รีเซส ซีพ พันธุ์แท้ของ ลักษณะด้อย Heterozygous gene เฮทเทอโรไซกัส ยีน คู่ของยีนที่ต่างกัน Genotype จีโนไทป์รูปแบบของยีนที่ ควบคุมลักษณะ Homozygous genotype โฮโมไซกัส จีโน ไทป์ TT,tt Heterozygous genotype เฮทเทอโรไซกัส จีโนไทป์ Tt Phenotype ฟีโนไทป์ลักษณะของ สิ่งมีชีวิตที่ปรากฎ ออกมาเนื่องจาก การควบคุมของ ยีน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดย รุ่งรวี พิมพ์กลาง แสนสวย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google