งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำราการสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยไทย : ประสิทธิภาพ ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ โดย ดร. ดลฤทัย ขาวดีเดช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำราการสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยไทย : ประสิทธิภาพ ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ โดย ดร. ดลฤทัย ขาวดีเดช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตำราการสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยไทย : ประสิทธิภาพ ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ โดย ดร. ดลฤทัย ขาวดีเดช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3 ทำไม...?? เพื่อสำรวจ ตำราการสอน ภาษาไทย ให้แก่ ชาวต่างชาติ ใน มหาวิทยาลัย ไทย

4 ทำไม...??

5 อย่างไร... ตำรา ( เอกสารการ สอน / แบบเรียน ) การ สอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ระดับพื้นฐาน มหาวิทยาลัยไทยที่มี การเรียนการสอน ภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติมา มากกว่า 10 ปี เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มศว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รามคำแหง มมส. ม. บูรพา.... สัมภาษณ์อาจารย์ ผู้สอน แต่ละแห่งเกี่ยวกับ ตำราที่เลือกใช้สอน - ประสิทธิภาพ - ปัญหา ข้อเสนอแนะ

6 วรรณยุกต์ไทย 1. นา Rice field 2. หน่า Custard apple 3. หน้า Face 4. น้า Aunt 5. หนา Thick /naa/

7 ความสำคัญ...!!! สวย - ซวย /suaj5/-/suaj1/ Beautiful Bad, unlucky!

8 วรรณยุกต์ไทย 5 เสียง The average F0 contours of the five Thai tones

9 ตัวอย่างการแปรผันของเสียง วรรณยุกต์ไทย

10 คำถามงานวิจัย 1. วิธีการสอนวิธีใดที่ทำให้ผู้เรียน ได้คะแนนสูงเมื่อทดสอบทันที หลังการเรียน 2. วิธีการสอนวิธีใดที่จะทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ความรู้ใช้กับคำ ใหม่ที่พูดโดยคนใหม่เมื่อทดสอบ ทันทีหลังการเรียน 3. วิธีการสอนวิธีใดที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าเมื่อทดสอบหลังการ เรียนผ่านไปแล้วสองสัปดาห์

11 สมมุติฐาน การสอนวรรณยุกต์ไทยให้แก่ ชาวต่างชาติโดยใช้ตัวอย่างที่ “ หลากหลาย ” High-variability มีประสิทธิภาพมากกว่า...!!!

12 วิธีวิจัย ผู้เรียน ชาวอเมริกัน 60 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. prototype training group 2. high-variability training group 3. control ( อเมริกัน และ ไทย )

13 วิธีวิจัย ชุดคำที่ใช้เรียน คำเทียบเสียง ( วรรณยุกต์เอก กับ วรรณยุกต์โท ) ชุดที่ 1 = low-variability stimuli = ผู้พูด เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน ( คำเดี่ยว / ไม่มีบริบท ) ชุดที่ 2 = high-variability stimuli = ผู้พูด เป็นชาย 3 คน หญิง 3 คน ( พูดโดยมีบริบท )

14 วิธีวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 1. Pre-test 2. Training ( 3 วัน ) 3. Post-tests ( ทดสอบทันทีหลังจากการ เรียนเสร็จสิ้น ) (1) ชุดเดิม pretest (2) ชุดใหม่ Generalization test ( คำ ใหม่ / คนใหม่ ) 4. Retention test ( ทดสอบหลังจากการ เรียนเสร็จสิ้น สองสัปดาห์ )

15 ผลการวิจัย : Pre-test

16 ผลการวิจัย : Pre-test และ Post-Test

17 ผลการวิจัย : Pre-test, Post-test to Retention-test ( แบบ Low-variability Type)

18 ผลการวิจัย : Pre-test, Post-test to Retention-test ( แบบ High-variability Type)

19 ผลการวิจัย : Generalization Test แบบ Low-variability Type

20 ผลการวิจัย : Generalization Test แบบ High-variability Type

21 ผลการวิจัย : Retention of Generalization Test แบบ Low-variability Type

22 ผลการวิจัย : Retention of Generalization Test แบบ High-variability Type

23 ผลการวิจัย...!!! ชาวอเมริกันที่เรียนวรรณยุกต์ไทย โดยใช้ตัวอย่างที่ “ เป็นต้นแบบ ” Low-variability Type ได้คะแนนสูงกว่า ชาวอเมริกันที่เรียนวรรณยุกต์ไทยโดยใช้ตัวอย่างที่ ที่ “ หลากหลาย ” High-variability Type เมื่อทดสอบทันทีหลังเรียน...!!!

24 ผลการวิจัย...!!! เมื่อทดสอบหลังเรียน สองสัปดาห์...!!! ชาวอเมริกันที่เรียนวรรณยุกต์ไทยโดยใช้ตัวอย่างที่ “ หลากหลาย ” High-variability Type ได้คะแนนสูงกว่า ชาวอเมริกันที่เรียนวรรณยุกต์ไทยโดยใช้ตัวอย่างที่ “ เป็นต้นแบบ ” Low-variability Type

25 สรุปผลการวิจัย ความหลากหลายของชุดคำที่ใช้ ในการสอนวรรณยุกต์ไทยแก่ชาวอเมริกัน วิธี High-variability Type ส่งผลให้ผู้เรียน มีตัวอย่างข้อมูลเสียงวรรณยุกต์ที่หลากหลายกว่า และถูกเก็บอยู่ในกล่องความจำที่นานกว่า

26 การประยุกต์ใช้ในการสอน วรรณยุกต์ไทย เน้นการสอนวรรณยุกต์ไทยโดยใช้ “ ชุดคำที่หลากหลาย ” เช่น จากผู้พูดทั้งสองเพศ ( ชาย - หญิง ) จากผู้พูดหลากหลายวัย ( เด็ก - วัยรุ่น - ผู้ใหญ่ - ผู้อาวุโส ) จากผู้พูดที่มีอัตราการพูดที่ต่างกัน ( เร็ว - ช้า - ปานกลาง ) จากคำที่ปรากฏในหลายบริบท ( ต้น ประโยค - ท้ายประโยค ) จากผู้พูดที่มาจากหลายถิ่น ( อีสาน กลาง เหนือ ใต้ )

27 ขอบคุณค่ะ

28 ตัวอย่างการออกเสียงวรรณยุกต์ ไทยที่หลากหลาย http://www.youtube.com/watch?v=Zgw5cO3S lMU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Zgw5cO3S lMU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=6nlw4NJd nNE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=6nlw4NJd nNE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=- aB4tOwf2Sc

29 ตัวอย่างการออกเสียงวรรณยุกต์ ไทยที่หลากหลาย http://www.youtube.com/watch?v=CYsmXat McwA http://www.youtube.com/watch?v=CYsmXat McwA http://www.youtube.com/watch?v=Q3dqZ4kiJ 2k&annotation_id=annotation_544757&featu re=iv http://www.youtube.com/watch?v=Q3dqZ4kiJ 2k&annotation_id=annotation_544757&featu re=iv


ดาวน์โหลด ppt ตำราการสอนภาษาไทยให้แก่ ชาวต่างชาติ ในมหาวิทยาลัยไทย : ประสิทธิภาพ ปัญหา และ ข้อเสนอแนะ โดย ดร. ดลฤทัย ขาวดีเดช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google