งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

2 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-2 Course Outline Introduction and Applications of DSP Discrete-time signals and systems Discrete-time Fourier Transform (DTFT) Z-transform Discrete Fourier Transform (DFT) Finite Impulse Response (FIR) filter Infinite Impulse Response (IIR) filter Multi-rate signal processing

3 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-3 Textbooks ตำราหลัก ตำราประกอบ

4 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-4 การวัดผล อภิปราย นำเสนอ 5%, คะแนนปฏิบัติ 20 % (LabVIEW) คะแนนสอบกลางภาค 25% คะแนนสอบปลายภาค 50%

5 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-5 Course Website http://embedsigproc.wordpress.co m/dsp-lecture-page/

6 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-6 Digital Signal Processing Digital Signal Processing กระบวนการทาง ดิจิตอล ที่ช่วยหาความหมายของสัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส กระบวนการคือ : บวก ลบ คูณ หาร สัญญาณ ดิจิตอล สัญญาณ (Signals) : คือ การแปรรูปของ พลังงานที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น ได้ยินและ ไม่ได้ยิน สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ให้เป็นปริมาณ ทางไฟฟ้า – สัญญาณเรดาร์ เสียงพูด เสียงเพลง เสียงปลาวาฬ อินฟราเรด คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นสึนามิ สัญญาณ มือของจราจร กลิ่นไวน์ แรงกระแทก และ อื่นๆ อีก มากมาย...

7 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-7 ข้อดีข้อเสีย 1. ความแม่นยำสูง (Accuracy) 2. ความสามารถในการ ทำซ้ำ (reproducibility) 3. ความทนทานต่อการ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ และ อายุใช้งาน 4. ความเชื่อถือได้สูง 5. มีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการ เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ 6. ดัดแปลงให้ใช้งานได้ หลากหลายประเภท 1. ความเร็วในการทำงานต่ำ 2. ราคาสูง 3. เวลาที่ใช้ในการออกแบบ มาก 4. มีปัญหาของความยาวการ เก็บข้อมูลที่จำกัด (Finite word length) ข้อดี ข้อเสีย ของ Digital Signal Processing

8 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-8 DSP Applications Communications Biomedical Imaging Robotics Industry Entertainment Military

9 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-9 Radar ระบบเรดาร์ ใช้ในการหาระยะทางของวัตถุ จากการ นับการหน่วงเวลา (delay) ของสัญญาณที่รับได้ เทียบกับที่ส่งออกไป สัญญาณที่ส่งออกไป สัญญาณที่รับเข้ามา

10 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-10 Transmitted and Received Sine Radar Signal สัญญาณส่งไป 1 รูปคลื่น สัญญาณที่รับได้โดยไม่มี Noise กรณีนี้ ง่าย เพราะ ดูด้วย ตาเปล่า (จากเครื่องมือวัดเช่น สโคป) ก็เห็นชัดว่าค่าการหน่วง เป็นเท่าใด

11 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-11 Correlation การทำ Correlation คือการหา ความคล้ายกัน ของ สองสัญญาณ สัญลักษณ์ ของการ Correlation คือ การกระทำ คือ การคูณและบวก ( หรือ Integration) B C A B A X =

12 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-12 Detected Radar Signal No Noise เราใช้ Correlation ในการกำหนดระยะทางจากการ สะท้อนของสัญญาณเรดาร์ กรณีไม่มี Noise A B

13 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-13 Received Radar with Noise หากสัญญาณที่รับได้ถูกหน่วง และ ปนด้วย Noise จะดูยาก สัญญาณข้างบนนี้ มีความหมาย ที่มองไม่ได้ด้วยตา เปล่า แต่เราดึงความหมายของสัญญาณออกมาได้จากการ กระทำ (Operation) ต่างๆ ในการประมวลผล สัญญาณดิจิตอล + Noise =

14 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-14 Detected Radar Signal With Noise ผลลัพธ์ของการทำ Correlation คือ การทราบว่า ตำแหน่งสูงสุดคือตำแหน่ง delay กรณีไม่มี Noise A B C

15 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-15 Image Processing ภาพถ่ายดวงจันทร์จาก Apollo การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล มี่จุดเริ่มจาก Image Processing ภาพถ่ายดวงจันทร์แบบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะมัว เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยการใช้การ sharpening แล้ว เห็นรายละเอียดของหลุม บนพื้นผิว (crator) ปรากฏอย่างเด่นชัด

16 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-16 Image Processing: X-Ray Imaging

17 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-17 Computer Tomography Computed Tomography, Thorsten M. Buzug

18 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-18 CT Scanner Development Computed Tomography, Thorsten M. Buzug

19 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-19 Modern CT Imaging Computed Tomography, Thorsten M. Buzug

20 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-20 Magnetic Resonance Imaging (MRI) เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพอวัยวะภายในของ มนุษย์โดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด

21 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-21 MRI Principle

22 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-22 Basic of MRI

23 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-23 Ultrasound Imaging

24 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-24 Ultrasound Transducer

25 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-25 2-D Ultrasound Imaging

26 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-26 3-D Ultrasound Scanner

27 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-27 3-D Ultrasound Imaging

28 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-28 Image Processing: Geographical

29 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-29 Image Processing: Restoration

30 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-30 Image Processing: Resampling

31 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-31 Pattern recognition

32 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-32 Image Processing: Fault Detection

33 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-33 Classification Classification, Parameter Estimation and State Estimation, F. van der Heijden Et al.

34 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-34 Classification Process

35 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-35 Classification Probability

36 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-36 Quality Inspection

37 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-37 Speech Processing “Speak & Spell” Memory Card เพิ่มรูปแบบเสียง E.T. ใช้ชิพ TMS5110 ของ TI ( Texas Instrumnet) ซึ่งเป็น Speech/ Voice synthesizer การสังเคราะห์เสียงพูดจะใช้หลักการ ที่เรียกว่า linear predictive coding (LPC)

38 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-38 เซนเซอร์แบบอาร์เรย์แบบลากจูง (Towed array sensor) เป็นระบบตรวจจับสัญญาณ ที่เรียกว่าระบบ SONAR (Sound navigation and ranging) เพื่อตรวจจับว่า มีวัตถุ หรือ ยานพาหนะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรัศมี ทำการหรือไม่และอยู่ในทิศทางไหน

39 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-39 Microphone Array MULTIRATE STATISTICAL SIGNAL PROCESSING, Omid S. Jahromi

40 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-40 DSP in Robotics

41 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-41 Robot Localisation Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX

42 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-42 Rhino: Guide Tour Robot Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX

43 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-43 Robot Mapping Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX

44 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-44 Artificial Neural Networks

45 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-45 ANN in Finance

46 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-46 Mobile Communications ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณวิ่งผ่าน Channel เรียก channel แบบมีหลายๆ เส้นทางว่า Multipath channel 1 2

47 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-47 โมเดลของช่องการสื่อสารสัญญาณ เราโมเดลช่องทางสื่อสารด้วยระบบ FIR Multipath Channel (FIR)

48 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-48 Equalisation ตัวปรับแต่งสัญญาณทำหน้าที่ “ ดัด ” สัญญาณ กลับคืน Multipath Channel Equaliser

49 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-49 วงจรปรับแต่งสัญญาณ (Equaliser)

50 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-50 Training bits for GSM

51 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-51 การปรับตัวของอีควอไลเซอร์

52 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-52 Seismographic Earthquake

53 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-53 ไมโครโฟนสำหรับเครื่องช่วยฟัง โปรเฟสเซอร์ B.Widrow กับเครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) ปัญหาของเครื่องช่วยฟัง คือ 1. มีการเกิดเสียงรบกวนมากจนทำให้ฟัง ไม่รู้เรื่อง แทนที่สัญญาณเสียงพูดของผู้ สนทนาที่ต้องการจะถูกขยายเพียงอย่าง เดียว แต่กลับเป็นว่า สัญญาณรบกวนก็ ถูกขยายตามไปด้วย 2. การเกิดสัญญาณเสียงก้อง (reverberation) ในกรณีนี้ เป็นการ เกิดสัญญาณเสียงที่มี ความคล้ายคลึง กับต้นฉบับ แต่ต่างกันที่การเกิดการ หน่วงเวลา

54 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-54 สัญญาณเอคโค่ในระบบโทรศัพท์

55 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-55 วงจรกรองแบบ FIR (Finite impulse respose) z -1 สัญญาณรับ x[k]  y[k] h[0]h[1]h[2] h[4] z -1 h[3]

56 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-56 เครื่องกำจัดเอคโค่ (Echo Canceller)

57 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-57 Near-field ระบบ กำจัด เอคโค่ เครือข่าย โทรศัพท์ ไมโครโฟน ลำโพง ระบบแฮนด์ฟรี ผนังห้อง โดยสาร Far-field เครื่องกำจัดเอคโค่ทางเสียง (Acoustic Echo Canceller)

58 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-58 Continuous-Time vs. Discrete-Time Signals

59 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-59 Sampled Signal Input SampledOutput

60 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-60 สัญญาณแบบอื่นๆ

61 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-61 สรุป Digital Signal Processing คือ กระบวนการทาง ดิจิตอล บวก ลบ คูณ หาร สัญญาณดิจิตอล ที่ช่วย หาความหมายของสัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถ เข้าใจได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลมีการใช้งานใน หลายด้านและนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon DSP1-1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google