งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

2 Course Outline Introduction and Applications of DSP
Discrete-time signals and systems Discrete-time Fourier Transform (DTFT) Z-transform Discrete Fourier Transform (DFT) Finite Impulse Response (FIR) filter Infinite Impulse Response (IIR) filter Multi-rate signal processing EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

3 Textbooks ตำราหลัก ตำราประกอบ EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

4 การวัดผล อภิปราย นำเสนอ 5%, คะแนนปฏิบัติ 20 % (LabVIEW)
คะแนนสอบกลางภาค 25% คะแนนสอบปลายภาค 50% EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

5 Course Website http://embedsigproc.wordpress.com/dsp-lecture-page/
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

6 Digital Signal Processing
Digital Signal Processing กระบวนการทางดิจิตอล ที่ช่วยหาความหมายของสัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส กระบวนการคือ : บวก ลบ คูณ หาร สัญญาณดิจิตอล สัญญาณ (Signals) : คือ การแปรรูปของพลังงานที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็น ได้ยินและไม่ได้ยิน สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า สัญญาณเรดาร์ เสียงพูด เสียงเพลง เสียงปลาวาฬ อินฟราเรด คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นสึนามิ สัญญาณมือของจราจร กลิ่นไวน์ แรงกระแทก และ อื่นๆ อีกมากมาย... EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

7 ข้อดี ข้อเสีย ของ Digital Signal Processing
ความแม่นยำสูง (Accuracy) ความสามารถในการทำซ้ำ (reproducibility) ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ และ อายุใช้งาน ความเชื่อถือได้สูง มีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ ดัดแปลงให้ใช้งานได้หลากหลายประเภท ความเร็วในการทำงานต่ำ ราคาสูง เวลาที่ใช้ในการออกแบบมาก มีปัญหาของความยาวการเก็บข้อมูลที่จำกัด (Finite word length) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

8 DSP Applications Communications Biomedical Imaging Robotics Industry
Entertainment Military EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

9 Radar ระบบเรดาร์ ใช้ในการหาระยะทางของวัตถุ จากการนับการหน่วงเวลา (delay) ของสัญญาณที่รับได้เทียบกับที่ส่งออกไป สัญญาณที่ส่งออกไป สัญญาณที่รับเข้ามา EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

10 Transmitted and Received Sine Radar Signal
สัญญาณส่งไป 1 รูปคลื่น สัญญาณที่รับได้โดยไม่มี Noise กรณีนี้ ง่าย เพราะ ดูด้วย ตาเปล่า (จากเครื่องมือวัดเช่น สโคป) ก็เห็นชัดว่าค่าการหน่วง เป็นเท่าใด EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

11 = X Correlation การทำ Correlation คือการหา ความคล้ายกัน ของสองสัญญาณ
การกระทำ คือ การคูณและบวก (หรือ Integration) A A = X C B B EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

12 Detected Radar Signal No Noise
เราใช้ Correlation ในการกำหนดระยะทางจากการสะท้อนของสัญญาณเรดาร์ กรณีไม่มี Noise A B EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

13 Received Radar with Noise
สัญญาณข้างบนนี้ มีความหมาย ที่มองไม่ได้ด้วยตาเปล่า แต่เราดึงความหมายของสัญญาณออกมาได้จากการกระทำ (Operation) ต่างๆ ในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล = + Noise EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

14 Detected Radar Signal With Noise
ผลลัพธ์ของการทำ Correlation คือ การทราบว่าตำแหน่งสูงสุดคือตำแหน่ง delay กรณีไม่มี Noise C A B EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

15 Image Processing ภาพถ่ายดวงจันทร์จาก Apollo
ภาพถ่ายดวงจันทร์แบบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะมัว เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยการใช้การ sharpening แล้ว เห็นรายละเอียดของหลุม บนพื้นผิว (crator) ปรากฏอย่างเด่นชัด EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

16 Image Processing: X-Ray Imaging
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

17 Computer Tomography EEET0485 Digital Signal Processing
Computed Tomography, Thorsten M. Buzug EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

18 CT Scanner Development
Computed Tomography, Thorsten M. Buzug EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

19 Modern CT Imaging EEET0485 Digital Signal Processing
Computed Tomography, Thorsten M. Buzug EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

20 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพอวัยวะภายในของมนุษย์โดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

21 MRI Principle EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

22 Basic of MRI EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

23 Ultrasound Imaging EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

24 Ultrasound Transducer
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

25 2-D Ultrasound Imaging EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

26 3-D Ultrasound Scanner EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

27 3-D Ultrasound Imaging EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

28 Image Processing: Geographical
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

29 Image Processing: Restoration
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

30 Image Processing: Resampling
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

31 Pattern recognition EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

32 Image Processing: Fault Detection
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

33 Classification EEET0485 Digital Signal Processing
Classification, Parameter Estimation and State Estimation, F. van der Heijden Et al. EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

34 Classification Process
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

35 Classification Probability
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

36 Quality Inspection EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

37 Speech Processing “Speak & Spell”
ใช้ชิพ TMS5110 ของ TI ( Texas Instrumnet) ซึ่งเป็น Speech/ Voice synthesizer การสังเคราะห์เสียงพูดจะใช้หลักการ ที่เรียกว่า linear predictive coding (LPC) Memory Card เพิ่มรูปแบบเสียง E.T. EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

38 เซนเซอร์แบบอาร์เรย์แบบลากจูง (Towed array sensor)
เป็นระบบตรวจจับสัญญาณ ที่เรียกว่าระบบ SONAR (Sound navigation and ranging) เพื่อตรวจจับว่า มีวัตถุ หรือ ยานพาหนะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรัศมีทำการหรือไม่และอยู่ในทิศทางไหน EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

39 Microphone Array EEET0485 Digital Signal Processing
MULTIRATE STATISTICAL SIGNAL PROCESSING, Omid S. Jahromi EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

40 DSP in Robotics EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

41 Robot Localisation EEET0485 Digital Signal Processing
Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

42 Rhino: Guide Tour Robot
Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

43 Robot Mapping EEET0485 Digital Signal Processing
Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

44 Artificial Neural Networks
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

45 ANN in Finance EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

46 Mobile Communications
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณวิ่งผ่าน Channel เรียก channel แบบมีหลายๆ เส้นทางว่า Multipath channel 1 2 EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

47 โมเดลของช่องการสื่อสารสัญญาณ
เราโมเดลช่องทางสื่อสารด้วยระบบ FIR Multipath Channel (FIR) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

48 Equalisation ตัวปรับแต่งสัญญาณทำหน้าที่ “ดัด”สัญญาณกลับคืน Multipath
Channel Equaliser EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

49 วงจรปรับแต่งสัญญาณ (Equaliser)
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

50 Training bits for GSM EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

51 การปรับตัวของอีควอไลเซอร์
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

52 Seismographic Earthquake
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

53 ไมโครโฟนสำหรับเครื่องช่วยฟัง
ปัญหาของเครื่องช่วยฟัง คือ 1.มีการเกิดเสียงรบกวนมากจนทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง แทนที่สัญญาณเสียงพูดของผู้สนทนาที่ต้องการจะถูกขยายเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็นว่า สัญญาณรบกวนก็ถูกขยายตามไปด้วย 2.การเกิดสัญญาณเสียงก้อง (reverberation) ในกรณีนี้ เป็นการเกิดสัญญาณเสียงที่มี ความคล้ายคลึงกับต้นฉบับ แต่ต่างกันที่การเกิดการหน่วงเวลา โปรเฟสเซอร์ B.Widrow กับเครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

54 สัญญาณเอคโค่ในระบบโทรศัพท์
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

55 วงจรกรองแบบ FIR (Finite impulse respose)
z-1 สัญญาณรับ x[k] S y[k] h[0] h[1] h[2] h[4] h[3] EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

56 เครื่องกำจัดเอคโค่ (Echo Canceller)
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

57 เครื่องกำจัดเอคโค่ทางเสียง (Acoustic Echo Canceller)
Near-field ระบบกำจัด เอคโค่ เครือข่ายโทรศัพท์ ไมโครโฟน ลำโพง ระบบแฮนด์ฟรี ผนังห้องโดยสาร Far-field EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

58 Continuous-Time vs. Discrete-Time Signals
EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

59 Sampled Signal Input Sampled Output EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

60 สัญญาณแบบอื่นๆ EEET0485 Digital Signal Processing
Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon

61 สรุป Digital Signal Processing คือ กระบวนการทางดิจิตอล บวก ลบ คูณ หาร สัญญาณดิจิตอล ที่ช่วยหาความหมายของสัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลมีการใช้งานในหลายด้านและนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ EEET0485 Digital Signal Processing Asst.Prof. Peerapol Yuvapoositanon


ดาวน์โหลด ppt 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google