งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERNET SERVICES. Back in the days when dinosaurs roamed the earth (in 1972), a guy named Ray Tomlinson invented an email program to send messages across.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERNET SERVICES. Back in the days when dinosaurs roamed the earth (in 1972), a guy named Ray Tomlinson invented an email program to send messages across."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTERNET SERVICES

2 Back in the days when dinosaurs roamed the earth (in 1972), a guy named Ray Tomlinson invented an email program to send messages across what was called a distributed network. Email

3  shortened term for “electronic mail”  a system of receiving, sending, and storing electronic messages  text messages that may contain files, images, or other attachments sent through a network to a specified individual or group of individuals  Some Email Providers: Gmail, YahooMail, Outlook, Hot Mail, GraphicMail, ClickMail, Zoho Mail, AIM Mail, iCloud Mail, Shortmail, and Inbox. Figure 1: Different email providers

4 Email  the first portion all e-mail addresses is the alias, user, group, or department of a company  next, the @ (at sign) is used as a divider in the e-mail address and is always required for all SMTP email addresses  Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - communications protocol that sends e-mail messages from one server to another over port 25.  last portion is the domain name dont_reply@ email.com alias domain helloworld @ email.com Figure 2: Email address

5 The World Wide Web is a huge collection of hypertext documents and hypermedia. It has facilitated easy access to information over the Internet. World Wide Web

6 Word Wide Web  Invented by Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee, a British computer scientist  a system of Internet servers that support specially formatted documents. The documents are formatted in a markup language called HTML that supports links to other documents, as well as graphics, audio, and video files.  This means you can jump from one document to another simply by clicking on hot spots.  Internet is the means to access this set of interlinked documents. Figure 3: Timothy John Berners-Lee

7 Word Wide Web  The network of web servers serves as the backbone of the World Wide Web. The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is used to gain access to the web.  A web browser makes a request for a particular web page to the web server, which in turn responds with the requested web page and its contents.  It then displays the web page as rendered by HTML or other web languages used by the page. Each resource on the web is identified by a globally unique identifier (URI) Figure 4: Hypertext Transfer Protocol

8 Word Wide Web  Each web page has a unique address, with the help of which a browser accesses it. With the help of the domain name system, a hierarchical naming system for computers and resources participating in the Internet, the URL is resolved into an IP address.  Presence of hyperlinks, the worldwide availability of content and universal readership are some of the striking features of the World Wide Web. The interlinked hypertext documents form a web of information. Figure 5: Hyperlink

9 Word Wide Web  Hyperlinks present on web pages allow the web users to choose their paths of traversal across information on the web.  They provide an efficient cross- referencing system and create a non-linear form of text.  The information on the web is available 24/7 across the globe. It is updated in real time and made accessible to web users around the world. Except for certain websites requiring user login, all the other websites are open to everyone. Figure 6: Login interface

10 FTP, File Transfer Protocol, is a protocol through which internet users can upload files from their computers to a website or download files from a website to their PCs. File Transfer Protocol

11 FTP  File Transfer Protocol (FTP) is a standard network protocol used to transfer files from one host to another host over a TCP-based network, such as the Internet.  An FTP client is a program that allows you to easily move files from one computer to another.  In the case of creating a Web site, this means that if you create the pages for your site on your computer, either using a text editor or some other Web page editor, then you will need to move it to the server where your site will be hosted. FTP is the main way to do this. Figure 7: File Transfer Protocol

12 FTP  TCP and IP are the two major protocols that keep the internet running smoothly. TCP manages data transfer while IP directs traffic to internet addresses. FTP is an underling of TCP and shuttles files back and forth between FTP server and FTP client. Because FTP requires that two ports be open--the server's and the client's--it facilitates the exchange of large files of information. Figure 8: How FTP works

13 FTP  First, you as client make a TCP control connection to the FTP server's port 21 which will remain open during the transfer process. In response, the FTP server opens a second connection that is the data connection from the server's port 20 to your computer.  Using the standard active mode of FTP, your computer communicates the port number where it will stand by to receive information from the controller and the IP address-- internet location--from which or to which you want files to be transferred. Figure 8: FTP diagram

14 FTP Clients SmartFTPCyberduckFilezilla TransmitFireFTPWinSCP Figure 9: FTP clients

15 The first online chat system was called Talkomatic, created by Doug Brown and David R. Woolley in 1974 on the PLATO System at the University of Illinois. It offered several channels, each of which could accommodate up to five people, with messages appearing on all users' screens character-by-character as they were typed. Online Chat

16  may refer to any kind of communication over the Internet that offers a real-time transmission of text messages from sender to receiver. Chat messages are generally short in order to enable other participants to respond quickly.  Thereby, a feeling similar to a spoken conversation is created, which distinguishes chatting from other text-based online communication forms such as Internet forums and email. Figure 10: Chat presented in a Bubble quote

17 Online Chat  Online chat may address point-to- point communications as well as multicast communications from one sender to many receivers and voice and video chat, or may be a feature of a web conferencing service.  Online chat in a less stringent definition may be primarily any direct text-based or video-based (webcams), one-on-one chat or one- to-many group chat (formally also known as synchronous conferencing), using tools such as instant messengers, Internet Relay Chat (IRC), talkers and possibly MUDs. Figure 11: Video chat

18 Major search engines such as Google, Yahoo (which uses Google), AltaVista, and Lycos index the content of a large portion of the Web and provide results that can run for pages - and consequently overwhelm the user. Search Engines

19  A web search engine is a software system that is designed to search for information on the World Wide Web.  The search results are generally presented in a line of results often referred to as search engine results pages (SERPs).  The information may be a specialist in web pages, images, information and other types of files. Some search engines also mine data available in databases or open directories. Figure 12: Major web search engines

20 Search Engines  It is a set of programs that includes:  Spider (or crawler) that goes to every page or representative pages on every Web site that wants to be searchable and reads it, using hypertext links on each page to discover and read a site's other pages  A program that creates a huge index (sometimes called a "catalog") from the pages that have been read  A program that receives your search request, compares it to the entries in the index, and returns results to you Figure 13: Spider (web crawler)

21 Search Engines  Web search engines work by storing information about many web pages, which they retrieve from the page's HTML. These pages are retrieved by a Web crawler (sometimes also known as a spider) — an automated Web browser which follows every link on the site.  The contents of each page are then analyzed to determine how it should be indexed (for example, words can be extracted from the titles, page content, headings, or special fields called meta tags). Figure 14: Spider (web crawler)

22 Search Engines  When a user enters a query into a search engine (typically by using keywords), the engine examines its index and provides a listing of best- matching web pages according to its criteria, usually with a short summary containing the document's title and sometimes parts of the text.  Most search engines support the use of the boolean operators AND, OR and NOT to further specify the search query. Boolean operators are for literal searches that allow the user to refine and extend the terms of the search. The engine looks for the words or phrases exactly as entered. Figure 15: Google search query

23 Search Engines  The usefulness of a search engine depends on the relevance of the result set it gives back. While there may be millions of web pages that include a particular word or phrase, some pages may be more relevant, popular, or authoritative than others.  Most search engines employ methods to rank the results to provide the "best" results first. How a search engine decides which pages are the best matches, and what order the results should be shown in, varies widely from one engine to another. Figure 16: Page rank system

24 What is an Internet server? หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ทำการติดตั้ง Software เกี่ยวกับ Server ที่ทำหน้าที่บริการและส่งข้อมูลให้กับ Client ที่ทำการ Request ข้อมูล และ Web Server จะทำการ Response เพื่อส่งผลลัพธ์ไปยัง Client โดย Web Server ทั่ว ๆ ไป ที่เราคุ้น ๆ กันดีคือติดตั้ง Software ที่ชื่อว่า IIS (Internet Information Services) และ Apache โดย Service เหล่านี้จะบริการข้อมูลผ่าน Port : 80 และรับส่งข้อมูล ผ่าน Web Browser ส่วนมาก

25 Web Server and Web Hosting

26  Web Hosting คืออะไร ? เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือบริการพื้นที่ที่อยู่บน Web Server ที่ผู้ให้บริการนำ Server ของตัวเองไปตั้งเป็น Web Server และให้บริการด้านการเช่าใช้งาน ผู้ใช้สามารถขอทำ การเช่าพื้นที่เหล่านั้นมาใช้งาน โดยที่ผู้ใช้ทีหน้าที่จ่าย ค่าบริการ ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น และผู้ ให้บริการก็มีหน้าที่ ดูแล Web Server ให้สามารถให้บริการ และจัดสรรทรัพยากรให้กับผู้ใช้ สามารถที่จะใช้งานได้  จากรูปเป็นการอธิบายการทำงานของ Web Server และ Web Hosting ซึ่งจะคอยทำหน้าที่บริการข้อมูล Request และ Response ค่าต่าง ๆ จาก Client โดยที่ Client นั้นจะ ไม่เจาะจงว่าจะใช้ระบบปฏบัติการอะไร เพียงแค่สามารถ สื่อสารกันตามมาตราฐานของ Protocol ที่กำหนดขึ้น เท่านั้น

27 เครื่อง Computer ที่จะนำมาทำเป็น Web Server  มีคุณสมบัติอย่างไร คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาทำเป็น Web Server นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่นถ้าแค่นำไปใช้งาน ในบริษัททั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้มีผู้ใช้จำนวนมาก และไม่ได้เปิดไว้ ตลอดเวลา ก็สามารถที่จะใช้ PC ทั่ว ๆ ไป ทำงานได้ เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเป็น Web Server ที่ทำงานตลอด 24 ชม. และรองรับการทำงานในอัตราสูง จะต้องเลือกใช้เครื่อง Computer ที่ไว้สำหรับใช้งานเป็น Server โดยเฉพาะ ซึ่งได้ ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ตลอด 24 ชม. เพราะเครื่อง เหล่านี้ได้มีการใช้ Hardware ที่มีคุณภาพสูง ระบบระบาย ความเย็นที่ดีกว่า PC รวมทั้งคุณสมบัติความแรงก็ถูกออกแบบ มาให้สามารถทำงานหนัก ๆ ได้โดยเฉพาะ และเครื่อง Server สามารถทำงานได้เป็นสิบปี ( ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม ) แต่ทั้งนี้การใช้งานจะต้องมีการซ่อมบำรุงตาม ระยะเวลาที่กำหนด เช่น HDD ควรจะเปลี่ยนทุก ๆ 2-3 ปี และ ควรจัดทำระบบ Backup ให้เหมาะสม เผื่อป้องกันการศูนย์ หายของข้อมูล

28 ตัวอย่างของเครื่อง Computer ที่จะนำมาเป็น Web Server  เครื่อง Computer Server ที่จะนำมาเป็น Web Server ใน ปัจจุบันราคาไม่สูงมาก เพราะแค่มีงบประมาณ 2-3 หมื่น ก็ สามารถที่จะมี Server เป็นของตัวเองได้แล้ว และเครื่อง Server ที่นิยมใช้จะเป็นแบบ Rack ( แท่งสีเหลี่ยมยาว ๆ ) เพราะถ้าใช้แบบ Rack ค่าบริการที่จะนำ Server ไปวางไว้ที่ Data Center ( อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ) ก็จะถูกลงด้วย เช่นเดียวกัน และอีกประเภทหนึ่งคือแบบ Tower ซึ่งเหมือน PC ทั่ว ๆ ไป และตัวนี้ค่าบริการการวางที่ Data Center ก็ จะเแพงเกือบเท่าตัวของ Server แบบ Rack  ในปัจจุบันเทคโนโลยี่เกี่ยวกับ Server ได้พัฒนามาไกลกว่า ยุคก่อน ๆ มาก และการที่เราจะมี Web Server ของตัวเอง ก็ อาจจะไม่ตอ้งจำเป็นที่จะซื้อเครื่องและนำไปวางไว้ที่ Data Center อีก เพราะได้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกี่ยวกับ VM, VPS, และ Cloud Server และอื่น ๆ ที่สามารให้เรามี Web Server เป็นของตัวเองในราคที่ต่ำมาก และ ไม่ต้องลงทุนในการซื้อ เครื่อง Server เลย

29 เครื่อง Server แบบ Rack, แบบ Tower

30 Software ที่ใช้สำหรับติดตั้งบน Server เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Web Server  สำหรับ OS หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้งานส่วนใหญ่ แล้วจะมีอยู่ 2 ตัว คือ Windows Server และ Linux Server โดยที่ทั้งสอง OS จะสามารถใช้งานใน รูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาษา ที่พัฒนา Application เช่นถ้า พัฒนา Application ด้วย ASP,.Net ก็จะใช้ Windows Server ( ใช้ IIS เป็น Web Server) แต่ถ้าพวก PHP, Python,Java ( ใช้ Apache เป็น Web Server) ก็จะใช้ Linux กันซะ ส่วนมาก แต่ในปัจจุบัน ภาษาพวกนี้สามารถใช้งาน ได้ทั้งบน Windows Server และ Linux Server ได้ เช่นเดียวกัน

31 Software ที่ใช้สำหรับติดตั้งบน Server เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Web Server


ดาวน์โหลด ppt INTERNET SERVICES. Back in the days when dinosaurs roamed the earth (in 1972), a guy named Ray Tomlinson invented an email program to send messages across.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google