งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REAL NUMBERS Real Numbers. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REAL NUMBERS Real Numbers. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REAL NUMBERS Real Numbers

2 Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers, counting numbers ) Symbol ( N or ) 2. The first five whole numbers are 0, 1, 2, 3 and 4. Symbol ( W )

3 Nagative Numbers they are -1, - 2, - 3, - 4, - 5, - 6,.... (Nagative numbers ) Symbol ( ) Fract ions

4 Deci mal 3.2, 4.5, 8.76,5.97,3.1313…, 3.7,7.2,8.023.113, Repeating Dicimal Not Repeating Dicimal 7.232323…0.454545… 3.1415926535897932384… 1.1454785… Terminating Decimal 3.7 32525.2540.5647

5 Integers Numbers they are … -3,-2,- 1,0,1,2,3,… Symbol ( I ) Integers Numbers and Fractions -1, 6, 0,8, 3.12,0.121212…,1.08 -3.55, 4.353535…,5.9

6 / 3.321… 3.121121112… 5.876 … GSP VCD

7 practice 3.1 Home work practice 3.1 Page 53 For each of the numbers below, state whether it is Natural numbers, integers numbers,rational numbers, irrationl numbers For each of the numbers below, state whether it is Natural numbers, integers numbers,rational numbers, irrationl numbers

8 practice 3.1 Home work practice 3.1 Page 53 For each of the numbers below, state whether it is Natural numbers, integers numbers,rational numbers, irrationl numbers For each of the numbers below, state whether it is Natural numbers, integers numbers,rational numbers, irrationl numbers

9 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -9 5 0 1 1 1 Page 53

10 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers - 7 3.12 2 2

11 จำนวนจำนวน นับ จำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 2.01 0.666… - 13 0.0101101 110… 3 3

12 จำนวนจำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ NumbersNatural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 2.30300300 03… 0.7575 -4.63 4 4

13 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers -7.5 5 5

14 จำนว น จำนวนนับจำนวน เต็ม จำนวน ตรรกยะ จำนวนอต รรกยะ Numbe rs Natural numbers Integers numbers rational numbers Irrational numbers 25 -17 3.12 6 6

15 2) State the following questions wheter they are “True” or “ False” Page 54 1) 0.001001001… is an rational number 2) 0.110110110110… is an rational number 3) 0.767667666766667… is an rational number 4)0.59999… is an rational number 5) 0 is an realnumber 6) Repeating decimals is not a rational number 7) Not repeating decimals is a realnumber

16 3. จำนวนที่กล่าวถึงมี หรือไม่ 1) มีจำนวนเต็มที่มากที่สุด ที่น้อยกว่า 9 2) มีจำนวนตรรกยะมาก ที่สุดที่น้อยกว่า 9 3) มีจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 1 4) มีจำนวนตรรกยะที่น้อย ที่สุดที่มากกว่า 1

17 Good -bye Thank


ดาวน์โหลด ppt REAL NUMBERS Real Numbers. Real Number System 1.Natural numbers are the numbers we used in counting and they are 1, 2, 3, 4, 5, 6,.... (positive numbers,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google