งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีตำรา ISAR ที่เป็นภาษาไทยน้อยมาก เนื้อหาหลากหลาย คาบเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ต้องประยุกต์จากหนังสือสาขาวิทยาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีตำรา ISAR ที่เป็นภาษาไทยน้อยมาก เนื้อหาหลากหลาย คาบเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ต้องประยุกต์จากหนังสือสาขาวิทยาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มีตำรา ISAR ที่เป็นภาษาไทยน้อยมาก เนื้อหาหลากหลาย คาบเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ต้องประยุกต์จากหนังสือสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ต้องการสำรวจความคาดหวังของตลาดงาน “ ความรู้และทักษะ ISAR” เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและบริบทของเนื้อหาวิชา ISAR เพื่อสร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการ กำหนดเนื้อหาที่พึงมีในตำรา ISAR ของ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาในประเทศไทย รวมถึงแนวทางในการจัดการเรียน การสอนของวิชา ISAR

4 1. วิเคราะห์สถานภาพและบริบทของตำรา ISAR ทั้ง ที่เป็นเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย 2. เปรียบเทียบบริบทของเนื้อหาตำรา ISAR ทั้งที่ เป็นเอกสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3. สำรวจความคาดหวังของตลาดงานในความรู้และ ทักษะด้าน ISAR ที่ต้องการ 4. สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเนื้อหาที่พึงมีใน ตำรา ISAR ของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาใน ประเทศไทย 5. กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา ISAR ของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาในประเทศ ไทย

5 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพและ บริบทของเนื้อหาในตำรา ISAR ที่เป็นเอกสาร ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งที่อยู่ในรูปเล่ม หนังสือ และ e-Book ใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคาดหวังของ กลุ่มตัวอย่างตลาดงานที่เป็นหน่วยงานบริการ สารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน กรุงเทพมหานคร ใน “ ความรู้และทักษะด้าน ISAR” ที่ต้องการ

6 ได้เกณฑ์และแนวทาง - จัดทำตำรา ISAR ของวิชาการจัดเก็บและค้น คืนสารสนเทศของสาขาวิชาสารสนเทศ ศึกษาในประเทศไทย - การจัดการเรียนการสอนของวิชา ISAR ของ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาใน ประเทศไทย

7 1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ - ลักษณะเนื้อหา ISAR - การจัดการเรียนการสอนวิชา ISAR - ความคาดหวังของตลาดงาน ในความรู้และทักษะด้าน ISAR 2. รวบรวมตำราภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ ISAR ทั้งที่อยู่ในรูปเล่ม หนังสือ และ e-Book จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 3. วิเคราะห์ และเปรียบเทียบสถานภาพและบริบท ของตำรา ISAR ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

8 4. รวบรวมตลาดงานที่เป็นหน่วยงานบริการ สารสนเทศในกรุงเทพมหานครและกำหนดกลุ่ม ตัวอย่างโดยต้องเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนกึ่งหนึ่งเท่ากัน 5. ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคาดหวังของ ตลาดงานที่เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศใน ความรู้และทักษะด้าน ISAR ที่ต้องการ 6. ทดสอบแบบสอบถามกับหน่วยงานบริการ สารสนเทศภาครัฐและภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติ เป็นประชากรแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างรวม 5 แห่ง จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อเตรียมส่งให้กลุ่ม ตัวอย่างต่อไป 7. ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และในกรณี ได้แบบสอบถามกลับมาไม่ถึง 50 % จะจัดการส่ง รอบที่ 2

9 8. วิเคราะห์แบบสอบถามด้วยสถิติ : ร้อยละ ค่า Mean ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9. สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเนื้อหาที่พึงมีใน ตำรา ISAR ของสาขาวิชา สารสนเทศศึกษาในประเทศไทย 10. กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา ISAR ของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาในประเทศ ไทย 11. สรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย

10 1. กำหนดโครงร่างงานวิจัยได้ 50% 2.Review Literature จากวรรณกรรมของ ต่างประเทศ

11 วิจัย: การสอน IR IR เปรียบเสมือนหัวใจหลักของสารสนเทศ ศึกษา / บรรณารักษศาสตร์  Bawden, D. (2007). Information Seeking and Information Retrieval: The Core of the Information Curriculum? Journal of Education for Library and Information Science, 48(2), 125 -138.  Fernandez-Luna, J.M.; Huete, J.F.; MacFarlane, A.; Efthimiadis, E.N. (2009). Teaching and learning in information retrieval. Information Retrieval, 12, 201 – 226.

12 วิจัย: การสอน IR ด้านเนื้อหารายวิชา 1.ข้อมูล: สภาวะและองค์ประกอบของ 2.การสืบค้น: กลยุทธ์การสืบค้น ความท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคในการสืบค้น 3.ระบบ: หลักการออกแบบหรือโครงสร้างเบื้องหลัง การทำงานของระบบสืบค้น  Johnson, F. (2008). On the relation of search and engines. In Proceedings of the second international workshop on teaching and learning of information retrieval. Retrieved from http://www.bcs.org/server.php?show=ConWebDoc.22355.  Jones, G. (2007). Teaching information retrieval using research questions to encourage creativity and assess understanding. In Proceedings of the first international workshop on teaching and learning of information retrieval. Retrieved from http://www.bcs.org/server.php?how=ConWebDoc.8772.  Henrich, A. & Sieber, S. (2009). Blended learning and pure e-learning concepts for information retrieval: experiences and future directions. Information Retrieval, 12, 117–147.

13 วิจัย: การสอน IR ด้านตำรา 1.A broad view of basic IR issues 2.Special areas เช่น algorithms and heuristics, Web IR Baeza-Yates, R. A., & Ribeiro-Neto, B. A. (1999). Modern information retrieval. Addison-Wesley. Bawden, D., Bates, J., Steinerovu, J.,Vakkari, P., & Vilar, P. (2007). Information retrieval curricula; contexts and perspectives. In A. McFarlane, J. M. Fernandez Luna, I. Ounis, & J. F. Huete (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Teaching and Learning Information Retrieval, London, UK. Grossman, D. A., & Frieder, O. (2004). Information retrieval—algorithms and heuristics (2nd ed.). Dordrecht: Springer. Mizarro, S. (2007). Teaching of web information retrieval: Web first or IR first? In A. McFarlane, J. M. Fernandez Luna, I. Ounis, & J. F. Huete (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Teaching and Learning Information Retrieval, London, UK.

14 วิจัย: การสอน IR ด้านวิธีการสอน 1.การสอนแบบผสมผสานเนื้อหาเข้ากับสื่อดิจิทัลมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 2. ความสำคัญด้านการเตรียมความพร้อมทางหน่วย สนับสนุนเทคนิคและอุปกรณ์ Henrich, A. & Sieber, S. (2009). Blended learning and pure e-learning concepts for information retrieval: experiences and future directions. Information Retrieval, 12, 117–147. Jones, N. (2006). E-College Wales, a case study of blended learning. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), Handbook of blended learning (pp. 182–194).

15 วิจัย: การสอน IR ด้านผู้สอน หลักการ  สร้างสรรค์  รักษา  ใช้ประโยชน์  มีส่วนร่วม  Henrich, A. & Sieber, S. (2009). Blended learning and pure e-learning concepts for information retrieval: experiences and future directions. Information Retrieval, 12, 117–147.


ดาวน์โหลด ppt มีตำรา ISAR ที่เป็นภาษาไทยน้อยมาก เนื้อหาหลากหลาย คาบเกี่ยวกับสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ต้องประยุกต์จากหนังสือสาขาวิทยาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google