งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท ภาษาไทย 4 ท ภาษาไทย 4 ท ภาษาไทย 4 ค คณิตศาสตร์ 3 ค คณิตศาสตร์ 3 ค คณิตศาสตร์ 4 ว วิทยาศาสตร์ 3 ว วิทยาศาสตร์ 3 ว วิทยาศาสตร์ 3 ส สังคมศึกษา 4 ส สังคมศึกษา 4 ส สังคมศึกษา 4 พ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ศ ศิลปศึกษา 1 ศ ศิลปศึกษา 1 ศ ศิลปศึกษา 1 ง การงานอาชีพ 2 ง การงานอาชีพ 2 ง การงานอาชีพ 2 และเทคโนโลยี ง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อ ภาษาอังกฤษ 4 อ ภาษาอังกฤษ 4 อ ภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม ค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ ค คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ ค คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ก กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก ชุมนุม 1 ก ชุมนุม 1 ก ชุมนุม 1 ก จริยธรรม 1 ก จริยธรรม 1 ก จริยธรรม 1 ก แนะแนว 1 ก แนะแนว 1 ก แนะแนว 1 รวมทั้งหมด 32 รวมทั้งหมด 32 รวมทั้งหมด 32 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2554

5 ชั้น / ภาคเรียนที่ / รหัสชื่อหน่วยการเรียนรู้จำนวน ชั่วโมง ม.1/1 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 เพิ่มพูน 1 คณิตศาสตร์กับ ICT 1 เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.1/2 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 เพิ่มพูน 2 คณิตศาสตร์กับ ICT 2 ประสบการณ์ ม.2/1 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 เพิ่มพูน 3 คณิตศาสตร์กับ ICT 3 เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ 16 8 ม.2/2 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 เพิ่มพูน 4 คณิตศาสตร์กับ ICT 4 ประสบการณ์ ม.3/1 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 เพิ่มพูน 5 คณิตศาสตร์กับ ICT 5 การเสริมทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ม.3/2 ค เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 เพิ่มพูน 6 คณิตศาสตร์กับ ICT 6 ประสบการณ์ การจัดหน่วยการเรียนรู้รายปี ( รายภาค ) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ช่วงชั้นที่ 2 ( ม.1 - ม.3)

6

7 3. เตรียมความพร้อม สร้างโอกาส ศึกษา ค้นคว้า ทางคณิตศาสตร์ นอกเหนือจาก หลักสูตรปกติ

8

9

10 นักเรียนความสามารถ พิเศษทางคณิตศาสตร์ ค่าใช้จ่าย ภาค เรียนที่ 1 ชั้น ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 มัธยมศึกษ าปีที่ 1. 1,70 0 2,50 0 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท มัธยมศึกษ าปีที่ 4 1,70 0 4,75 0 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450 บาท


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google