งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101 ภาษาไทย 4 ท 22101 ภาษาไทย 4 ท 33101 ภาษาไทย 4 ค 21101 คณิตศาสตร์ 3 ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์ 4 ว 21101 วิทยาศาสตร์ 3 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 ว 33101 วิทยาศาสตร์ 3 ส 21101 สังคมศึกษา 4 ส 22101 สังคมศึกษา 4 ส 33101 สังคมศึกษา 4 พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ศ 21101 ศิลปศึกษา 1 ศ 22101 ศิลปศึกษา 1 ศ 33101 ศิลปศึกษา 1 ง 21101 การงานอาชีพ 2 ง 22101 การงานอาชีพ 2 ง 33101 การงานอาชีพ 2 และเทคโนโลยี ง 21101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อ 21101 ภาษาอังกฤษ 4 อ 22101 ภาษาอังกฤษ 4 อ 33101 ภาษาอังกฤษ 4 24 23 24 เพิ่มเติม 4 4 4 ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ 1- 22 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ 3- 42 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ 5- 62 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน ก 20901 กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก 20901 กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก 30901 กิจกรรมสี่เหล่า 1 ก 20902 ชุมนุม 1 ก 20902 ชุมนุม 1 ก 30902 ชุมนุม 1 ก 20910 จริยธรรม 1 ก 20910 จริยธรรม 1 ก 30910 จริยธรรม 1 ก 20911 แนะแนว 1 ก 20911 แนะแนว 1 ก 30911 แนะแนว 1 รวมทั้งหมด 32 รวมทั้งหมด 32 รวมทั้งหมด 32 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2554

5 ชั้น / ภาคเรียนที่ / รหัสชื่อหน่วยการเรียนรู้จำนวน ชั่วโมง ม.1/1 ค 21203 เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 เพิ่มพูน 1 คณิตศาสตร์กับ ICT 1 เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ 14 16 10 ม.1/2 ค 21204 เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 เพิ่มพูน 2 คณิตศาสตร์กับ ICT 2 ประสบการณ์ 1 16 12 ม.2/1 ค 22203 เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 เพิ่มพูน 3 คณิตศาสตร์กับ ICT 3 เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ 16 8 ม.2/2 ค 22204 เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 เพิ่มพูน 4 คณิตศาสตร์กับ ICT 4 ประสบการณ์ 2 16 12 ม.3/1 ค 23203 เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 เพิ่มพูน 5 คณิตศาสตร์กับ ICT 5 การเสริมทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ 16 14 10 ม.3/2 ค 23204 เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 เพิ่มพูน 6 คณิตศาสตร์กับ ICT 6 ประสบการณ์ 3 16 12 การจัดหน่วยการเรียนรู้รายปี ( รายภาค ) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ช่วงชั้นที่ 2 ( ม.1 - ม.3)

6

7 3. เตรียมความพร้อม สร้างโอกาส ศึกษา ค้นคว้า ทางคณิตศาสตร์ นอกเหนือจาก หลักสูตรปกติ

8

9

10 นักเรียนความสามารถ พิเศษทางคณิตศาสตร์ ค่าใช้จ่าย ภาค เรียนที่ 1 ชั้น ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 มัธยมศึกษ าปีที่ 1. 1,70 0 2,50 0 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท มัธยมศึกษ าปีที่ 4 1,70 0 4,75 0 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450 บาท


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/สรหัสวิชารายวิชา ค/สค/ส พื้นฐาน ท 21101.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google