งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์

2 Gifted Child in Mathematics
ปีการศึกษา 2554

3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา รายวิชา ค/ส พื้นฐาน ท21101 ภาษาไทย 4 ท22101 ท33101 ค21101 คณิตศาสตร์ 3 ค22101 ค33101 ว21101 วิทยาศาสตร์ ว22101 ว33101 ส21101 สังคมศึกษา ส22101 ส33101 พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 พ22101 พ33101 ศ21101 ศิลปศึกษา 1 ศ22101 ศ33101 ง21101 การงานอาชีพ ง22101 ง33101 และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ อ21101 ภาษาอังกฤษ อ22101 อ33101 24 23 เพิ่มเติม ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22201 ค33201 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ1-2 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ3-4 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนฯ5-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก20901 กิจกรรมสี่เหล่า ก30901 ก20902 ชุมนุม ก30902 ก20910 จริยธรรม ก30910 ก20911 แนะแนว ก30911 รวมทั้งหมด 32

5 การจัดหน่วยการเรียนรู้รายปี (รายภาค)
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1 - ม.3) ชั้น/ภาคเรียนที่/รหัส ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง ม.1/1 ค 21203 เพิ่มพูนประสบการณ์ 1 เพิ่มพูน 1 คณิตศาสตร์กับ ICT 1 เกมและปัญหาทางคณิตศาสตร์ 14 16 10 ม.1/2 ค 21204 เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 เพิ่มพูน 2 คณิตศาสตร์กับ ICT 2 ประสบการณ์ 1 12 ม.2/1 ค 22203 เพิ่มพูนประสบการณ์ 3 เพิ่มพูน 3 คณิตศาสตร์กับ ICT 3 8 ม.2/2 ค 22204 เพิ่มพูนประสบการณ์ 4 เพิ่มพูน 4 คณิตศาสตร์กับ ICT 4 ประสบการณ์ 2 ม.3/1 ค 23203 เพิ่มพูน 5 คณิตศาสตร์กับ ICT 5 การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ม.3/2 ค 23204 เพิ่มพูน 6 คณิตศาสตร์กับ ICT 6 ประสบการณ์ 3

6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

7 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ 2. สร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางคณิตศาสตร์ 3. เตรียมความพร้อม สร้างโอกาส ศึกษา ค้นคว้า ทางคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ

8 เป้าหมาย พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ด้วยหลักสูตรลดระยะเวลาเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ และขยายประสบการณ์ ด้วยเจตคติที่ดี ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางคณิตศาสตร์

9 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ประกอบกัน 3 โปรแกรม คือ
1. หลักสูตรลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration Program) 2. หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) 3. หลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension Program)

10 ค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
ค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้น ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,700 2,500 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท มัธยมศึกษาปีที่ 4 1,700 4,750 3,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,450 บาท .


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google