งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบการตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล เพื่อให้นักศึกษารู้จักคอนโทรลและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ยกตัวอย่างการสร้างแอฟฟลิเคชั่นโดยที่มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล

3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นขบวนการ หนึ่งที่จะลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงาน โดย ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถกำหนดคุณสมบัติบางประการ เพิ่มเติมที่คอนโทรลโดยตรง หรือสร้าง validation control ขึ้นมาตรวจสอบก็ได้ Input Validation Control - RequiredFieldValidator - Compare Validator - RangeValidator - RegularExpressionValidator - CustomValidator - ValidationSummary คอนโทรลกลุ่มนี้มีอยู่ใน Toolbox กลุ่ม Validation

4 สร้างหน้าเว็บสำหรับตรวจสอบข้อมูลโดย ให้กรอกข้อมูลดังนี้ txtName txtLastname txtNickname txtSex txtAge txtEmail txtNum1 txtNum2

5 การใช้งาน Input Validation Control RequiredFieldValidator เป็นคอนโทรลที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้ป้อนข้อมูลในคอนโทรล เช่น textbox ที่ระบุหรือไม่ ถ้ายังไม่ป้อนจะสร้างข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ ทราบ ดังนั้นต้องระบุที่ RequiredFieldValidator ด้วยว่าจะให้ ตรวจสอบ textbox ใด และให้หากไม่ป้อนข้อมูลจะให้แสดงข้อความ อย่างไร ตัวอย่างการจะกำหนดให้ textbox ชื่อนักศึกษาต้องป้อนข้อมูล ทำดังนี้ 1. คลิกที่ Toolbar เพื่อเลือกกลุ่ม Validation 2. เลือก RequiredFieldValidator 3. ลาก RequiredFieldValidator ไปไว้ในตำแหน่งทีต้องการ 4. กำหนดคุณสมบัติ ControlToValidate เป็น textbox ตัวที่ ต้องการตรวจสอบ 5. กำหนดคุณสมบัติ ErrorMessage เป็น ยังไม่ได้ป้อนข้อมูล 6. กำหนดคุณสมบัติ Text เป็น กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพ

6 การใช้งาน Input Validation Control ( ต่อ ) 1 4 3 2 6 5 ภาพ ผลลัพธ์

7 การใช้งาน Input Validation Control ( ต่อ ) CompareValidator เป็นคอนโทรลที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูล ทำได้ หลายลักษณะ คือ - เปรียบค่าข้อมูลในฟิลด์หนึ่งเท่ากับข้อมูลในอีกฟิลด์หนึ่ง ภาพ ผลลัพธ์

8 - เปรียบค่าข้อมูลในฟิลด์หนึ่งกับค่าคงที่ ซึ่งสามารถเปรียบ >, >=, ก็ได้ - เปรียบค่าประเภทข้อมูลในฟิลด์หนึ่ง การใช้งาน Input Validation Control ( ต่อ ) ภาพ ผลลัพธ์

9 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) RangeValidator คอนโทรลนี้ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนอยู่ ภายในขอบเขตที่กำหนดหรือไม่ ภาพ ผลลัพธ์

10 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) RegularExpressionValidator คอนโทรลนี้ใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ ผู้ใช้ป้อนนั้นสอดคล้องกับรูปแบบ ที่กำหนดหรือไม่ ภาพ ผลลัพธ์ 1 3 2

11 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) CustomValidator คอนโทรลนี้ใช้ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้กรอก ข้อมูลมาถูกต้องตามเงื่อนไขที่เรากำหนดขึ้นมาเองหรือไม่ { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2075290/slides/slide_11.jpg", "name": "การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) CustomValidator คอนโทรลนี้ใช้ในการตรวจสอบว่าผู้ใช้กรอก ข้อมูลมาถูกต้องตามเงื่อนไขที่เรากำหนดขึ้นมาเองหรือไม่

12 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) ตัวอย่าง สร้าง CustomValidator - ControlTovalidate : text1 - Text : “ กรุณากรอกเป็น เลขคู่เท่านั้น - ErrorMessage : “ กรอก ข้อมูลไม่ถูกต้อง ” id : text1

13 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) ตัวอย่าง Protected Sub CustomValidator1_ServerValidate(ByVal source As Object, ByVal args As System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs) Handles CustomValidator1.ServerValidate If ((Text1.Text Mod 2) = 0) Then args.IsValid = True Else args.IsValid = False End If End Sub

14 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) นอกจากนี้ ยังมี ValidationSummary เป็นคอนโทรลที่ใช้ในการ สรุปผลข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบภายในเว็บเพจหน้านั้น ใช้ในกรณีที่ มีการตรวจสอบความถูกต้องหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ตัวอย่าง การออกแบบหน้าจอซึ่งประกอบด้วย ชื่อ อายุ เงินเดือน และโทรศัพท์ของพนักงานและตรวจสอบว่าข้อมูลตามเงื่อนไข ดังนี้ - ชื่อ ต้องกรอก - อายุ ต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี และต้องเป็นตัวเลข - เงินเดือน ต้องอยู่ระหว่าง 10,000 – 100,000 บาท - โทรศัพท์ เป็นตามรูปแบบโทรศัพท์สากล เมื่อคลิกปุ่มยืนยันให้แสดงสรุปข้อผิดพลาดทั้งหมด

15 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) ID : txtName ID : txtAge ID : txtSalary ID : txtTelph one ID : btnSubm it Text : ยืนยัน

16 การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ ) การสร้าง Validation ทำดังนี้ 1. สร้าง RequiredFieldValidator - ControlTovalidate : txtName - ErrorMessage : “ ไม่ได้ป้อนชื่อ พนักงาน ” - Text : “ กรุณาป้อนชื่อ ” 2. สร้าง Compare Validator1 - ControlTovalidate : txtAge - ErrorMessage : “ ช่วงอายุไม่ถูกต้อง ” - Text : “ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ” - Operator : Greater Than Equal - ValueToCompare : 20 สร้าง Compare Validator2 - ControlTovalidate : txtAge - ErrorMessage : “ ข้อมูลประเภทอายุ ไม่ถูกต้อง ” - Text : “ ข้อมูลอายุต้องเป็นตัวเลข ” - Operator : Data Type Check - Type : integer

17 3. สร้าง RangeValidator - ControlTovalidate : txtSalary - ErrorMessage : “ ข้อมูลเงินเดือนไม่ ถูกต้อง ” - Text : “ เงินเดือนระหว่าง 10,000 – 100,000 บาท ” - MaximumValue : 100000 - MinimumValue : 10000 4. สร้าง RegularExpressionValidator - ControlTovalidate : txtTelephone - ErrorMessage : “ รูปแบบโทรศัพท์ไม่ ถูกต้อง ” - Text : “ รูปแบบโทรศัพท์ คือ 00-0000- 0000” - ValidationExpression : 00-0000-0000 5. สร้าง ValidationSummary การใช้งาน Input Validation Control( ต่อ )

18 ภาพ ผลลัพธ์

19 HW3 ให้ออกแบบหน้าจอและกำหนดคุณสมบัติ เพื่อให้แสดงผล ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล (Data Validation) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google