งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTERNET TECHNOLOGY The Internet  Overview of the Internet  The Internet Connection 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTERNET TECHNOLOGY The Internet  Overview of the Internet  The Internet Connection 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTERNET TECHNOLOGY The Internet  Overview of the Internet  The Internet Connection 1

2 Learning Outcome At the end of this topic, students should be able to: Describe various broadband and dial-up connections. 2

3 Topic Recall  What is Network? A network is a collection of computers and devices connected together via communications devices and transmission media.  What is Internet? The Internet is a worldwide collection of networks that links millions of businesses, government agencies, educational institutions, and individuals. 3

4 The Use of Internet  What Can We Use the Internet For? View web pages on the WWW (World-Wide Web). Sending and receiving e-mail messages. Sharing files. Communicating using voice (VOIP) and video (video-conferencing). Playing multi-player games. Listening to streamed music or watching streamed video. 4

5 Connecting to the Internet  REVISE BACK !!! (SLIDE 5- 11)  Components required for successful communications system: 5 Communications Devices Transmission Media

6 Connecting to the Internet 6  Communications Devices: Hardware component that enables a computer to send (transmit) and receive data, instructions, and information to and from one or more computers. Communications Devices PhysicalChannel Dial-Up Modem Modem/Wired Telephone line Digital Modems: DSL Modem (Digital Subscriber Line) Cable Modem Digital line Wireless Modems Wireless Cellular network Wireless Access PointsWired network

7 Connecting to the Internet 7  Communications Devices: Dial-up Modem Cable Modem

8 Connecting to the Internet 8  Communications Devices: Wireless Modem Wireless Access Point

9 Connecting to the Internet 9  Transmission Media: Materials or substances capable of carrying one or more signals in a communications channel. Transmission Media Physical/WiredWireless Cable: Twisted-Pair Cable Coaxial Cable Fiber-Optic Cable Infrared Broadcast Radio (radio signals): Bluetooth Wi-Fi (wireless fidelity), WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Cellular Radio: 2G 3G 4G Microwaves Communications Satellite

10 Physical Transmission Media Twisted-pair cable Coaxial cable Fiber-optic cable 10

11 Wireless Transmission Media Communications Satellite Cellular Radio Microwaves 11

12 Connecting to the Internet  The basic differences between dial-up and broadband connection is the manner in which the connection is made.  Types of Internet Connection/Internet Access: 12 Dial-up connection (Low-speed) Broadband Connection (High-speed)

13 Connecting to the Internet  Many home and small business users connect to the Internet via high-speed broadband Internet service and dial-up connection. 13 Broadband Connection (High-Speed)Dial-Up Connection (Low-Speed) Cable Internet Service DSL (Digital Subscriber Line) Fiber to the Premises (FTTP) Fixed Wireless Cellular Radio Network Wi-Fi Satellite Internet Service Dial-Up Connection

14 Connecting to the Internet  Broadband is a high-speed Internet connection provided through DSL, cable, fiber, radio signals, or satellite. 14

15 Connecting to the Internet  Dial-up Internet access is a type of Internet connectivity that operates through a standard telephone line. By running the telephone line to a modem device in the personal computer, and configuring the computer to dial a specific phone number, the computer is granted Internet access. 15

16 Connecting to the Internet  High-speed Broadband Internet Service: 16 Broadband Connection (High-Speed) Cable Internet Service Provides high-speed Internet access through the cable television network via a cable modem. Its provided by cable television companies using their existing television cable. DSL (Digital Subscriber Line) Provides high-speed Internet connections using regular copper telephone lines. Internet service makes its connection by utilizing unused telephone wires that cause no interruption to your telephone service. The speed with a DSL connection varies with your distance from the switching station. Your speed will be slower the further away you are and faster the closer you are to the switching station

17 Connecting to the Internet 17 Broadband Connection (High-Speed) Fiber to the Premises (FTTP) Uses fiber-optic cable to provide high- speed Internet access to home and business users. Fixed Wireless Provides high-speed Internet connections using a dish-shaped antenna on your house or business to communicate with a tower location via radio signals. Cellular Radio Network Offers high-speed Internet connections to devices with built-in compatible technology or computers with wireless modems.  High-speed Broadband Internet Service:

18 Connecting to the Internet 18 Broadband Connection (High-Speed) Wi-Fi (Wireless Fidelity) Network uses radio signals to provide high-speed Internet connections to compatible or properly equipped wireless computers and devices. Satellite Internet Service Provides high-speed Internet connections via satellite to a satellite dish that communicates with a satellite modem.  High-speed Broadband Internet Service:

19 Connecting to the Internet 19 Dial-Up Connection (Low-Speed) Dial-Up Connection Dial-up access takes place when the modem in your computer connects to the Internet via a standard telephone line that transmits data and information using an analog (continuous wave pattern) signal.  Low-speed Internet Service:

20 Data Transfer Rate in the Internet Connection 20  What is Data Transfer Rate? Data transfer rate, is the speed at which data can be transmitted between devices. (refer to how fast you are downloading file OR how fast your Internet Connection) The data transfer rate of a device is often expressed in kilobits or megabits per second, abbreviated as kbps and mbps respectively. It might also be expressed in kilobytes or megabytes, or KB/sec and MB/sec.

21 Data Transfer Rate in the Internet Connection 21  The Data Transfer Rate: 1,024 bits = 1 kilobit (Kb) 8 kb = 1 kilobyte (KB) 128 KB = 1 megabit (Mb) 8 mb = 1 megabyte (MB) 1,024 KB = 1 megabyte (MB) 128 MB = 1 gigabit (Gb) 8 gb = 1 gigabyte (GB) 1,024 MB = 1 gigabyte (GB)

22 Relationship of Internet Connection 22 Relationship between various types of Internet Connections with transmission media, communication devices, ISP and data transfer rate I nternet Connection Transmission MediaCommunication DevicesISPData Transfer Rates Cable Internet Service Physical: Cable Wireless: Communication Satellite (MEASAT Satellite) Cable Modem Dish-Shaped Antenna: (Satellite dish) Astro: Astro TV Astro B.yond IPTV 128 Kbps to 52 Mbps DSL (Digital Subscriber Line) Physical: Cable Wireless: Broadcast Radio (Wi-Fi) Network Interface Card (NIC) Wireless Adapter Card Wireless Access Point TMNet: Streamyx 128 Kbps to 8.45 Mbps Fiber to the Premises (FTTP) Physical: Fiber-Optic Cable Cable Modem (BTU: Broadband Termination Unit) Wireless Access Point: (ResidentialGateway:RG) TM Unifi 5 Mbps to 100 Mbps Fixed Wireless Radio signals Dish-Shaped Antenna: (Satellite dish) Tower Location 256 Kbps to 10 Mbps Cellular Radio Network Cellular Radio: High-frequency radio waves (2G, 3G & 4G) Wireless Modem Celcom, Maxis, Yes, P1 2G: 9.6 Kbps to 19.2 Kbps 3G: 144 Kbps to 2.4 Mbps 4G: Up to 15 Mbps Wi-Fi (Wireless Fidelity) Wireless: Broadcast Radio (Wi-Fi) Wireless Adapter Card Wireless Access Point TMNet Hotspots, P1, Yes 802.11 Series of Standards: 802.11: 1 to 2 Mbps 802.11a: Up to 54 Mbps 802.11b: Up to 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps & higher 802.11n: 108 Mbps & higher Satellite Internet Service Satellite  Satellite modem  Satellite dish 1 Gbps

23 23 Relationship between various types of Internet Connections with transmission media, communication devices, ISP and data transfer rate Internet Connection Transmission MediaCommunication DevicesISPData Transfer Rates Dial-Up Connection Physical: Cable  Telephone (Dial-Up)  Modem Telekom Malaysia Limited to 56 Kbps Low-Speed :

24 Data transfer rate (Ex:overseas) 24

25 25 โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ หลักคือ 1. ส่วนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก (Internet Backbone) โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของบริษัท ประกอบด้วยเครือข่าย (Network) ที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งอยู่ที่อาคารไทยซัมมิท ทาว เวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ โดยการเชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้งสองด้วย วงจร Fiber Optic ที่ความเร็ว 10 Gbps และนอกจากนี้ ยังมีวงจรสำรองระหว่าง อาคาร ที่ความเร็ว 11 Gbps ผ่านเครือข่าย MetroLAN ซึ่งข้อมูลของทั้งสองอาคารจะ มีการ back up ซึ่งกันและกัน โดยเครือข่ายหลักจะเชื่อมโยงเครือข่ายไปยัง ต่างจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักงาน สาขาของบริษัทและเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายความเร็วสูงไปยังเขตอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และเครือข่าย MetroLAN ของบริษัท ซึ่งเป็นเครือข่ายการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ล้าน ตารางเมตร ด้วยเทคโนโลยี Ultra hi-speed Internet ความเร็วสูงกว่าอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถึง 8,000 เท่า โดยจะเน้นในเขต ที่ตั้งธุรกิจที่สำคัญ เช่น ย่านเพลินจิต สีลมและสาธร ฯลฯ โดย ณ สิ้นปี 2549 มีพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมย่านธุรกิจ จำนวน 23 อาคาร และได้ขยายบริการไปสู่ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

26 26 ในส่วนของเครือข่ายหลักได้มีการปรับปรุง (Upgrade) เทคโนโลยีจากเดิมที่ใช้แบบ Fast Ethernet ที่ความเร็ว 100 Mbps เป็นเทคโนโลยีแบบ Gigabit Ethernet ที่ ความเร็ว 1,000 Mbps และ 10 Gigabit Ethernet แบบหลายเส้นทาง ทำให้เครือข่าย มีความเร็วสูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น ปัจจุบันทางบริษัทได้รับการจัดสรร IP address จำนวน 864 Class C ( 1 Class C เท่ากับ 256 IP address ซึ่งสามารถ ให้บริการลูกค้าได้ 254 ราย ) จากศูนย์สารสนเทศเครือข่ายเอเซีย - แปซิฟิก (APNIC: Asia Pacific Network Information Center) ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการให้บริการ ลูกค้าได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 จากการวัดของ Routing Arbiter Database บริษัทได้บริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,130 Class C

27 27

28 28 2. ส่วนเชื่อมต่อวงจรภายในประเทศ (Domestic Connectivities) ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของบริษัทได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับวงจรสื่อสาร ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศและ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) รายอื่นในประเทศได้อย่าง รวดเร็ว โดยทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายหลัก 2 แห่ง คือ

29 29 3. ส่วนเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศ (International Connectivities) บริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในส่วนของวงจรระหว่างประเทศ เพื่อรักษา ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อ ไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ ในปัจจุบัน บริษัทมีการเชื่อมต่อช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังต่างประเทศ ด้วยความสามารถใน การรับส่งข้อมูลรวมสูงถึง 610/610 Mbps แบบส่งสัญญาณได้ทั้งสองทาง คือทั้งขา เข้าและขาออก (full duplex) โดยการเชื่อมต่อวงจรระหว่างประเทศของบริษัท สามารถ ให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก ดังต่อไปนี้

30 http://www.submarinecablemap.com/ 30


ดาวน์โหลด ppt INTERNET TECHNOLOGY The Internet  Overview of the Internet  The Internet Connection 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google