งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ดิน (Soils). 2 Soils : ดิน ดิน คือของผสมตามธรรมชาติที่ประกอบด้วย แร่ ( อนินทรีย์ ) สารอินทรีย์ ( มีและไม่มีชีวิต ) อากาศ น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ดิน (Soils). 2 Soils : ดิน ดิน คือของผสมตามธรรมชาติที่ประกอบด้วย แร่ ( อนินทรีย์ ) สารอินทรีย์ ( มีและไม่มีชีวิต ) อากาศ น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ดิน (Soils)

2 2 Soils : ดิน ดิน คือของผสมตามธรรมชาติที่ประกอบด้วย แร่ ( อนินทรีย์ ) สารอินทรีย์ ( มีและไม่มีชีวิต ) อากาศ น้ำ

3 3 Components in soil องค์ประกอบในดิน “ Quartz ”

4 4 soil constituents: ส่วนประกอบ ดิน ทราย ทรายแป้ง และดินเคลย์ อินทรีย์สารชนิดต่าง ๆ ที่ได้จาก กระบวนการเน่าเปื่อย จุลชีพ ขุยอินทรีย์ (humus)

5 5 Size Comparisons of Soil Particles  Sand ทราย (2.00 - 0.05 mm, USDA) (2.00-0.02 mm, ISSS)  Sil t ทรายแป้ง (0.05 - 0.002 mm, USDA) (0.02-0.002 mm, ISSS)  Clay ดินเหนียว (< 0.002 mm) Sand Silt Clay USDA : United States Department of Agriculture ISSS : International Society of Soil Science ? > 2.00 mm

6 6 Size Comparisons of Soil Particles

7 7

8 8 Sand + Silt + Clay = 100% Texture = Clay 20 % Sand 30 % Silt 50 % Clay

9 9 ขุยอินทรีย์ (humus)

10 10 ขุยอินทรีย์ (humus) Humus (Latin – “soil”)

11 11 คุณภาพของดิน (soil quality) Poor Good

12 12 Soil formation: การเกิดดิน http://www.seafriends.org.nz/enviro/soil/geosoil.htm#soil เกิดจากการผุพังสลายตัวแบบต่างๆของหินต้นกำเนิดผ่าน กระบวนการพัดพาแล้วตกตะกอนทับถม

13 13 parent material วัสดุหินต้น กำเนิด time กาลเวลา climate สภาพภูมิอากาศ topography สภาพภูมิประเทศ Organisms สิ่งมีชิวิต Factors in soil formation : ปัจจัย ในการเกิดดิน

14 14 soil profile: ลำดับชั้นดิน horizon : แบ่งตามแนวดิ่งได้เป็นโซนต่าง ๆ – ในแถบแห้งแล้งจะมีความหนาน้อยกว่า 1.0 เมตร – ในแถบร้อนขึ้นและฝนตกชุก การผุพังจะเกิด ลึกลงไปกว่า 100 เมตร

15 15 soil profile: ลำดับชั้นดิน O horizon – organic matter A horizon – organic and mineral matter –High Biological Activity (animals live here) –Together the O and A horizons make up topsoil E horizon – little organic matter –Zone of leaching B horizon – zone of accumulation C horizon – partly altered parent material

16 16 soil profile: ลำดับชั้นดิน Master horizon designation: ชั้นหลัก Organic horizons: H or O H = wet O = dry

17 17 soil profile: ลำดับชั้นดิน OAEBCOAEBC Organic Activity Exited Back Crushed Rock

18 18 Soil horizon description Subordinate characteristics of master horizons ชั้นย่อย ใช้อธิบายลักษณะ รายละเอียดย่อยในชั้นหลัก cConcretions or nodules fFrozen soil gGleying evidenced by mottling hAccumulation of organic matter jJarosite mottling kAccumulation of carbonates mCementation or induration

19 19 Soil horizon description Subordinate characteristics of master horizons nAccumulation of sodium oResidual accumulation of sesquioxides pPloughing or other disturbance qAccumulation of silica rStrong reduction sIlluvial accumulation of sesquioxides tAccumulation of silicate clay

20 20 Soil horizon description Subordinate characteristics of master horizons vOccurrence of plinthite wDevelopment of colour or structure xFragipan character yAccumulation of gypsum zAccumulation of salts more soluble than gypsum

21 21 Soil horizon description A Bw Bk Ck

22 22 mature soil: ดินสมบูรณ์ A-Horizon –A1 : อินทรียวัตถุ (O horizon) –A2 : อินทรียสารผสม กับเม็ดแร่ (A,E horizon) B-Horizon C-Horizon การจัดลำดับชั้น ดินอีกแบบ

23 23 A-Horizon A2 = eluvial horizon : การชะล้าง

24 24 Animal Activities in “A” horizon

25 25 B-Horizon illuvial horizon : หยุดการชะล้าง Accumulation : สะสม

26 26 E luviation & Illuviation

27 27 C-Horizon

28 28 immature soil: ดินไม่สมบูรณ์ ดินไม่สมบูรณ์ดินสมบูรณ์หินกำเนิด

29 29 Possible ‘stages’ of soil horizon evolution on a sedimentary parent material

30 30

31 31

32 32 soil constituents

33 33 Soil Types: ชนิดดิน pedalfer pedocal laterite tropicsShort grass Evergreen forests

34 34 Pedalfer Accumulation of iron oxides and Al-rich clays in the B horizon. Brown B horizon Best developed under temperate forest landscapes มีการสะสมเหล็กและอลูมิเนียม ออกไซด์ในชั้น B เกิดได้ดีในเขตป่าร้อนชื้น

35 35 Pedocal White calcium carbonate (caliche) in B horizon Associated with dry grasslands and brush vegetation มีการสะสมหินปูนในชั้น B พบบริเวณเขตทุ่งหญ้าแล้งและไม้พุ่ม ต่ำ

36 36 Laterite Hot and wet tropical climates Intense chemical weathering Red Iron oxide - Topsoil not distinct from B horizon Deep soil but usable nutrients shallow พบในเขตร้อนชื้น มีการผุพัง รุนแรงในดินชั้นบน มีการสะสมเหล็กออกไซด์ในชั้น B มากจึงมีสีแดงเข้ม

37 37 โครงสร้างดิน (Soil Structure)

38 38 Soil Structure ?

39 39 โครงสร้างดิน (Soil Structure) โครงสร้างดิน หมายถึง รูปแบบของการยึดและ การเรียงตัวของอนุภาคเดี่ยวของดินเป็นเม็ดดินในหน้า ตัดดิน เม็ดดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้าน ขนาดและรูปร่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ชนิดคือ แบบก้อนกลม (Granular ) แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky) แบบแผ่น (Platy) แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic) แบบแท่งหัวมน (Columnar) แบบก้อนทึบ (Massive) แบบอนุภาคเดี่ยว (Single Grained)

40 40 Soil Structural Types

41 41 แบบก้อนกลม (Granular ) มีรูปร่างคล้ายทรงกลม เม็ดดินมีขนาด เล็กประมาณ 1 - 10 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้น A มีรากพืชปนอยู่มาก เนื้อดินมีความพรุนมาก จึงระบายน้ำและอากาศได้ดี Photo – Thank you Dr. Lindo - NCSU

42 42 แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky) มีรูปร่างคล้ายกล่อง เม็ดดินมีขนาด ประมาณ 1-5 เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B มี การกระจายของรากพืชปานกลาง น้ำและอากาศ ซึมผ่านได้

43 43 แบบแผ่น (Platy) ก้อนดินแบนวางตัวในแนวราบ และซ้อน เหลื่อมกันเป็นชั้น ขัดขวากรากพืช น้ำและ อากาศซึมผ่านได้ยาก มักเป็นดินชั้น A ที่ถูกบีบ อัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตร

44 44 แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic) ก้อนดินแต่ละก้อนมีผิวหน้า แบนและเรียบ เกาะตัวกันเป็น แท่งหัวเหลี่ยมคล้ายปริซึม ก้อน ดินมีลักษณะยาวในแนวดิ่ง ส่วนบนของปลายแท่งมักมีรูปร่าง แบน เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B น้ำ และอากาศซึมได้ปานกลาง Photo on the Left – Thank you Dr. Lindo - NCSU

45 45 Prismatic soil structure

46 46 Prismatic soil structure

47 47 แบบแท่งหัวมน (Columnar) มีการจับตัวคล้ายคลึงกับแบบแท่งหัว เหลี่ยม แต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะกลม มน ปกคลุมด้วยเกลือ เม็ดดินมีขนาด 1 - 10 เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B และเกิดในเขต แห้งแล้ง น้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อย และมี การสะสมของโซเดียมสูง

48 48 แบบก้อนทึบ (Massive) เป็นดินเนื้อละเอียด ยึดตัวติดกันเป็นก้อนใหญ่ ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่แตกตัว เป็นเม็ด จึงทำให้น้ำและ อากาศซึมผ่านได้ยาก

49 49 แบบอนุภาคเดี่ยว (Single Grained) ไม่มีการยึดตัวติดกันเป็นก้อน มักพบใน ดินทราย ซึ่งน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดี http://www.lesa.in.th/index.html


ดาวน์โหลด ppt 1 ดิน (Soils). 2 Soils : ดิน ดิน คือของผสมตามธรรมชาติที่ประกอบด้วย แร่ ( อนินทรีย์ ) สารอินทรีย์ ( มีและไม่มีชีวิต ) อากาศ น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google