งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิน (Soils).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิน (Soils)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิน (Soils)

2 Soils : ดิน แร่ (อนินทรีย์) สารอินทรีย์ (มีและไม่มีชีวิต) อากาศ น้ำ
ดิน คือของผสมตามธรรมชาติที่ประกอบด้วย แร่ (อนินทรีย์) สารอินทรีย์ (มีและไม่มีชีวิต) อากาศ น้ำ

3 Components in soil องค์ประกอบในดิน
“ Quartz ”

4 soil constituents: ส่วนประกอบดิน
ทราย ทรายแป้ง และดินเคลย์ อินทรีย์สารชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการเน่าเปื่อย จุลชีพ ขุยอินทรีย์ (humus)

5 Size Comparisons of Soil Particles
Sand ทราย ( mm, USDA) ( mm, ISSS) Silt ทรายแป้ง ( mm, USDA) ( mm, ISSS) Clay ดินเหนียว (< mm) ? > 2.00 mm Sand Gravel > 2.00 mm Silt Clay USDA : United States Department of Agriculture ISSS : International Society of Soil Science

6 Size Comparisons of Soil Particles

7

8 Sand + Silt + Clay = 100% 20 % Sand 30 % Silt 50 % Clay Texture = Clay

9 ขุยอินทรีย์ (humus)

10 ขุยอินทรีย์ (humus) Humus (Latin – “soil”)

11 คุณภาพของดิน(soil quality)
Poor Good

12 Soil formation:การเกิดดิน
เกิดจากการผุพังสลายตัวแบบต่างๆของหินต้นกำเนิดผ่านกระบวนการพัดพาแล้วตกตะกอนทับถม

13 Factors in soil formation :ปัจจัยในการเกิดดิน
parent material วัสดุหินต้นกำเนิด time กาลเวลา climate สภาพภูมิอากาศ topography สภาพภูมิประเทศ Organisms สิ่งมีชิวิต

14 soil profile:ลำดับชั้นดิน
horizon : แบ่งตามแนวดิ่งได้เป็นโซนต่าง ๆ ในแถบแห้งแล้งจะมีความหนาน้อยกว่า 1.0 เมตร ในแถบร้อนขึ้นและฝนตกชุก การผุพังจะเกิดลึกลงไปกว่า 100 เมตร "A soil layer cake: the high water table of the savannah prevents deep root penetration and rapid decay of organic matter, thus forming a black stratum, one foot thick."

15 soil profile: ลำดับชั้นดิน
O horizon – organic matter A horizon – organic and mineral matter High Biological Activity (animals live here) Together the O and A horizons make up topsoil E horizon – little organic matter Zone of leaching B horizon – zone of accumulation C horizon – partly altered parent material

16 soil profile: ลำดับชั้นดิน
Master horizon designation: ชั้นหลัก Organic horizons: H or O H = wet O = dry

17 soil profile: ลำดับชั้นดิน
A E B C Organic Activity Exited Back Crushed Rock

18 Soil horizon description
Subordinate characteristics of master horizons ชั้นย่อย ใช้อธิบายลักษณะรายละเอียดย่อยในชั้นหลัก c Concretions or nodules f Frozen soil g Gleying evidenced by mottling h Accumulation of organic matter j Jarosite mottling k Accumulation of carbonates m Cementation or induration

19 Soil horizon description
Subordinate characteristics of master horizons n Accumulation of sodium o Residual accumulation of sesquioxides p Ploughing or other disturbance q Accumulation of silica r Strong reduction s Illuvial accumulation of sesquioxides t Accumulation of silicate clay

20 Soil horizon description
Subordinate characteristics of master horizons v Occurrence of plinthite w Development of colour or structure x Fragipan character y Accumulation of gypsum z Accumulation of salts more soluble than gypsum

21 Soil horizon description
A Bw Bk Ck

22 mature soil: ดินสมบูรณ์
การจัดลำดับชั้นดินอีกแบบ A-Horizon A1 : อินทรียวัตถุ (O horizon) A2 : อินทรียสารผสมกับเม็ดแร่ (A ,E horizon) B-Horizon C-Horizon

23 A-Horizon A2 = eluvial horizon : การชะล้าง

24 Animal Activities in “A” horizon

25 B-Horizon illuvial horizon : หยุดการชะล้าง Accumulation : สะสม

26 Eluviation & Illuviation

27 C-Horizon

28 immature soil: ดินไม่สมบูรณ์
หินกำเนิด ดินไม่สมบูรณ์ ดินสมบูรณ์

29 Possible ‘stages’ of soil horizon evolution on a sedimentary parent material

30

31

32 soil constituents

33 Soil Types: ชนิดดิน pedalfer pedocal laterite Evergreen forests
ดินลูกรัง (Skeletal soils) Evergreen forests Short grass tropics

34 Best developed under temperate forest landscapes
Pedalfer Accumulation of iron oxides and Al-rich clays in the B horizon. Brown B horizon Best developed under temperate forest landscapes มีการสะสมเหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์ในชั้น B เกิดได้ดีในเขตป่าร้อนชื้น

35 Pedocal White calcium carbonate (caliche) in B horizon
Associated with dry grasslands and brush vegetation มีการสะสมหินปูนในชั้น B พบบริเวณเขตทุ่งหญ้าแล้งและไม้พุ่มต่ำ

36 Laterite Hot and wet tropical climates Intense chemical weathering Red Iron oxide - Topsoil not distinct from B horizon Deep soil but usable nutrients shallow พบในเขตร้อนชื้น มีการผุพังรุนแรงในดินชั้นบน มีการสะสมเหล็กออกไซด์ในชั้น B มากจึงมีสีแดงเข้ม

37 โครงสร้างดิน (Soil Structure)

38 Soil Structure ?

39 โครงสร้างดิน (Soil Structure)
           โครงสร้างดิน หมายถึง รูปแบบของการยึดและการเรียงตัวของอนุภาคเดี่ยวของดินเป็นเม็ดดินในหน้าตัดดิน เม็ดดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้านขนาดและรูปร่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ชนิดคือ              แบบก้อนกลม (Granular )              แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky) แบบแผ่น (Platy)              แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic)              แบบแท่งหัวมน (Columnar)              แบบก้อนทึบ (Massive)              แบบอนุภาคเดี่ยว (Single Grained)

40 Soil Structural Types

41 แบบก้อนกลม (Granular )
Photo – Thank you Dr. Lindo - NCSU

42 แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky)

43 แบบแผ่น (Platy)             ก้อนดินแบนวางตัวในแนวราบ และซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้น ขัดขวากรากพืช น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยาก มักเป็นดินชั้น A ที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของเครื่องจักรกลการเกษตร           

44 แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic)
ก้อนดินแต่ละก้อนมีผิวหน้าแบนและเรียบ เกาะตัวกันเป็นแท่งหัวเหลี่ยมคล้ายปริซึม ก้อนดินมีลักษณะยาวในแนวดิ่ง ส่วนบนของปลายแท่งมักมีรูปร่างแบน เม็ดดินมีขนาด เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B น้ำและอากาศซึมได้ปานกลาง            Photo on the Left – Thank you Dr. Lindo - NCSU

45 Prismatic soil structure

46 Prismatic soil structure

47 แบบแท่งหัวมน (Columnar)
            มีการจับตัวคล้ายคลึงกับแบบแท่งหัวเหลี่ยม แต่ส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะกลมมน ปกคลุมด้วยเกลือ เม็ดดินมีขนาด เซนติเมตร มักพบในดินชั้น B และเกิดในเขตแห้งแล้ง น้ำและอากาศซึมผ่านได้น้อย และมีการสะสมของโซเดียมสูง          

48 แบบก้อนทึบ (Massive)             เป็นดินเนื้อละเอียดยึดตัวติดกันเป็นก้อนใหญ่ ขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่แตกตัวเป็นเม็ด จึงทำให้น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยาก           

49 แบบอนุภาคเดี่ยว (Single Grained)
            ไม่มีการยึดตัวติดกันเป็นก้อน มักพบในดินทราย ซึ่งน้ำและอากาศซึมผ่านได้ดี


ดาวน์โหลด ppt ดิน (Soils).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google