งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำ ภาษาต่างประเ ทศ ที่ใช้ใน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำ ภาษาต่างประเ ทศ ที่ใช้ใน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำ ภาษาต่างประเ ทศ ที่ใช้ใน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

2 สมาชิกในกลุ่ม ๓/๑ ๑.นางสาววิภาดา แสงสว่าง เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๑๙ ๒.นางคนึงค์ นิธิยานันท์ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๒๗ ๓.นางนฤมล แก้วดารา เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๔๐ ๔.นางณัฐกานต์ ติยะสัญ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๔๗ ๕.นางวราภรณ์ ทองน้อย เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๖๖ ๖.นางลำดวน จันทรารักษ์ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๗๓ ๗.นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๘๒ ๑.นางสาววิภาดา แสงสว่าง เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๑๙ ๒.นางคนึงค์ นิธิยานันท์ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๒๗ ๓.นางนฤมล แก้วดารา เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๔๐ ๔.นางณัฐกานต์ ติยะสัญ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๔๗ ๕.นางวราภรณ์ ทองน้อย เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๖๖ ๖.นางลำดวน จันทรารักษ์ เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๗๓ ๗.นางณัฐกาญจน์ แต่งตั้ง เลขที่ ๕๓๑๔๖๑๐๐๘๒

3 สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศ ปะปนในภาษาไทย ๑. อิทธิพลด้านภูมิศาสตร์ มีอาณาเขต ใกล้เคียง ติดต่อกัน เช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษาชวา-มลายู ๑. อิทธิพลด้านภูมิศาสตร์ มีอาณาเขต ใกล้เคียง ติดต่อกัน เช่น ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษาชวา-มลายู ๒. อิทธิพลทางด้านการค้า เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ๓. อิทธิพลด้านวัฒนธรรมและศาสนา เช่นศิลปะ วรรณคดี ศาสนาพุทธ ๔. อิทธิพลด้านการศึกษา การศึกษาต่อ ในต่างประเทศ ๕. อิทธิพลด้านความเจริญทางเทคโนโลยี และการเผยแพร่ข่าวสาร

4 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อภาษาไทย ๑. ทำให้คำภาษาไทยมีหลายพยางค์ ภาษาอังกฤษ คลินิก สนุกเกอร์ เนกไท แคชเชียร์ ภาษาเขมร เผด็จ เสวย กังวล บำเพ็ญ ถนน ภาษาจีน ตะหลิว แซยิด ก๋วยเตี๋ยว เอี้ยมจุ๊น ภาษา ชวา บุหลัน บุหรง ยิหวา ประไหมสุหรี ภาษาบาลี,สันสกฤต ปรัชญา อัจฉรา สนิท อัคนี วิทยา

5 อิทธิพลของ ภาษาต่างประเทศที่มีต่อ ภาษาไทย ๒. ทำให้คำไทยมีเสียงควบกล้ำมากขึ้นและเพิ่มเสียงควบกล้ำ ที่ไม่มีในภาษาไทยอีกด้วย ๒. ทำให้คำไทยมีเสียงควบกล้ำมากขึ้นและเพิ่มเสียงควบกล้ำ ที่ไม่มีในภาษาไทยอีกด้วย ทร- จันทรา นิทรา ทรานซิสเตอร์ เอ็นทรานซ์ ดร-ดรีม ดรัมเมเยอร์ ดร๊าฟ บร- เบรก บรูไน บรอนซ์ บล- แบล็ก บล็อก ฟร-ฟรี ฟริกโทส ฟรานซ์ ฟล- แฟลต ฟลอโชว์ ฟลูออรีน ทร- จันทรา นิทรา ทรานซิสเตอร์ เอ็นทรานซ์ ดร-ดรีม ดรัมเมเยอร์ ดร๊าฟ บร- เบรก บรูไน บรอนซ์ บล- แบล็ก บล็อก ฟร-ฟรี ฟริกโทส ฟรานซ์ ฟล- แฟลต ฟลอโชว์ ฟลูออรีน

6 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อภาษาไทย ๓. ทำให้คำไทยมีตัวสะกด เพิ่มขึ้น เช่น แม่กก- สุข เมฆ พยัคฆ์ เช็ค แม่กด-ฤทธิ์ พุธ เลิศ รัฐ ก๊าซ ฟิต แม่กบ-รูป ภาพ โลภ กราฟ ซุป กอล์ฟ แม่กน-เพ็ญ พล การ สูญ บุญ ดล บอล แม่กก- สุข เมฆ พยัคฆ์ เช็ค แม่กด-ฤทธิ์ พุธ เลิศ รัฐ ก๊าซ ฟิต แม่กบ-รูป ภาพ โลภ กราฟ ซุป กอล์ฟ แม่กน-เพ็ญ พล การ สูญ บุญ ดล บอล

7 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อภาษาไทย ๔. ทำให้ภาษาไทยมีคำศัพท์เพิ่ม มากขึ้น สามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับโอกาสและความ ต้องการได้ เช่น ๔. ทำให้ภาษาไทยมีคำศัพท์เพิ่ม มากขึ้น สามารถเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับโอกาสและความ ต้องการได้ เช่น  มีคำที่มีความหมายเดียวกันให้เลือกใช้ เช่น น้ำ -ชล อุทก วารี ธาร ชโลทร ผู้หญิง - อิตถี สตรี นารี กัลยา สุดา สมร วนิดา พระอาทิตย์ - สุริยา สุริยัน รพิ รวิ ภากร ดอกไม้ - มาลี บุปผา บุษบา บุหงา โกสุม  มีคำที่มีความหมายเดียวกันให้เลือกใช้ เช่น น้ำ -ชล อุทก วารี ธาร ชโลทร ผู้หญิง - อิตถี สตรี นารี กัลยา สุดา สมร วนิดา พระอาทิตย์ - สุริยา สุริยัน รพิ รวิ ภากร ดอกไม้ - มาลี บุปผา บุษบา บุหงา โกสุม

8 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อภาษาไทย  มีคำแจกแจงความหมายได้ ละเอียดลออแตกต่างกันเช่น ที่อยู่อาศัย -อาคาร คฤหาสน์ นิเวศน์ วิมาน ปราสาท  มีคำแจกแจงความหมายได้ ละเอียดลออแตกต่างกันเช่น ที่อยู่อาศัย -อาคาร คฤหาสน์ นิเวศน์ วิมาน ปราสาท  มีคำที่ใช้แสดงถึงฐานะหรือระดับ ของบุคคล เช่น ผัว-สามี สวามี พระสวามี ภัสดา เมีย-ภรรยา ภริยา ชายา มเหสี นอน-นิทรา บรรทม ไสยาสน์  มีคำที่ใช้แสดงถึงฐานะหรือระดับ ของบุคคล เช่น ผัว-สามี สวามี พระสวามี ภัสดา เมีย-ภรรยา ภริยา ชายา มเหสี นอน-นิทรา บรรทม ไสยาสน์

9 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อภาษาไทย  มีคำเรียกสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และสิ่ง ที่ไม่มีคำใช้เรียก เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี โทรเลข อั้งโล่ โทรศัพท์ มรสุม ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์ ไอศกรีม  มีคำเรียกสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และสิ่ง ที่ไม่มีคำใช้เรียก เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี โทรเลข อั้งโล่ โทรศัพท์ มรสุม ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์ ไอศกรีม  มีคำภาษาต่างประเทศบางคำ นำไปใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น เสด็จ บรรทม เสวย โปรด เกล้า กระหม่อม  มีคำภาษาต่างประเทศบางคำ นำไปใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น เสด็จ บรรทม เสวย โปรด เกล้า กระหม่อม

10 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ภาษาคำเดิมไทย นำมาใช้ ความหมาย เขมรแข ดวงเดือน กังวล เกี่ยวข้อง,ห่วงใย บาลี,สันสกฤตวาโย ลม นานาจิตตัง ต่างจิตต่างใจ อังกฤษกรัม หน่วยวัดน้ำหนักอย่างหนึ่ง อเมริกา ชื่อประเทศ จีนแปะซะแป๊ะซะชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ๑. ใช้ตามคำเดิมของภาษาที่ยืมมา เช่น

11 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ๒. เปลี่ยนตัวสะกดให้ผิดไปจากเดิม

12 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ภาษาคำเดิมไทยนำมาใช้ จีนเล่งซึ้งลังถึง,ซึ้ง ฮวงโล้วอั้งโล่ เขมรกระเบยกระบือ ๓. เปลี่ยนรูปและเสียงให้ผิดไปจากเดิม เช่น

13 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ภาษาคำเดิมไทยนำมาใช้ เขมรจัญเจิมเจิม กำชรวจจรวด,กรวด บาลี,สันสกฤตอุโบสถโบสถ์ อักโขภิณีอักโข ๔. ตัดคำให้มีเสียงสั้นลง เช่น

14 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ภาษาคำเดิมไทยนำมาใช้ เขมรผจงประจง,บรรจง สงแรกสาแหรก บาลี,สันสกฤตปัญจปัญจะ, เบญจะ วชิระวิเชียร กีรติเกียรติ ๕. แผลงสระและพยัญชนะให้ ผิดไปจากเดิม เช่น

15 วิธีการนำคำต่างประเทศ มาใช้ในภาษาไทย ๖. เปลี่ยนความหมายให้ผิด ไปจากเดิม เช่น อุตริ(บาลี)ยิ่งนอกแบบ, นอกคอก โมโห(บาลี สันสกฤต) ความหลง,ความโง่ เขลา โกรธ สมเพช(บาลีสันสกฤต) ความสลดสงสาร,ควรกรุณา

16 วิธีการนำคำต่างประเทศมา ใช้ในภาษาไทย ๗. บัญญัติเป็นศัพท์ใหม่ เช่น ภาษาเดิมบัญญัติเป็น Activity กิจกรรม ( บาลี, สันสกฤต ) Electricity ไฟฟ้า ( ไทย + ไทย ) Light - year ปีแสง ( ไทย + ไทย ) Allergy ภูมิแพ้ ( บาลี + ไทย

17 ลักษณะของคำที่มา จากภาษาบาลี คำที่มาจากภาษาบาลี มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑.สระในภาษาบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๒.พยัญชนะในภาษาบาลีมี ๓๓ ตัว คือ ๑.สระในภาษาบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ๒.พยัญชนะในภาษาบาลีมี ๓๓ ตัว คือ แถว วรรค แถวที่ ๑ แถวที่ ๒ แถวที่ ๓ แถวที่ ๔ แถว ที่ ๕ วรรค ก วรรค จ วรรค ฎ วรรค ต วรรค ป กจฎตปกจฎตป ขฉฐถผขฉฐถผ คชฑทพคชฑทพ ฆฌฒธภฆฌฒธภ งญณนมงญณนม เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ ( อัง )

18 ๓. มีหลักเกณฑ์การสะกดคำที่แน่นอน ๑) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด แถวที่ ๑ และ ๒ เป็นตัวตาม เช่น อุกกาบาต ทุกข์ มัจฉา วัตถุ บุปผา ๒) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด แถวที่ ๓ และ ๔ เป็นตัวตาม เช่น พยัคฆ์ อัคคี วัช ชี มัชฌิม พุทธ ๓) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๕ สะกด ทุกแถว ในวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น สัมปทาน สัมผัส พิมพ์ คัมภีร์ ๓. มีหลักเกณฑ์การสะกดคำที่แน่นอน ๑) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด แถวที่ ๑ และ ๒ เป็นตัวตาม เช่น อุกกาบาต ทุกข์ มัจฉา วัตถุ บุปผา ๒) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด แถวที่ ๓ และ ๔ เป็นตัวตาม เช่น พยัคฆ์ อัคคี วัช ชี มัชฌิม พุทธ ๓) ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๕ สะกด ทุกแถว ในวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น สัมปทาน สัมผัส พิมพ์ คัมภีร์

19 ๔. พยัญชนะวรรค ฏ นิยมตัด ตัวสะกดเดิม แล้วใช้ตัวตาม สะกดแทน เช่น รัฏฐเป็น รัฐ ทิฏฐิเป็น ทิฐิ อัฏฐเป็นอัฐ วุฑฒิเป็นวุฒิ ๔. พยัญชนะวรรค ฏ นิยมตัด ตัวสะกดเดิม แล้วใช้ตัวตาม สะกดแทน เช่น รัฏฐเป็น รัฐ ทิฏฐิเป็น ทิฐิ อัฏฐเป็นอัฐ วุฑฒิเป็นวุฒิ

20 ๕. ถ้าตัวสะกดและตัวตามเป็นตัวเดียวกัน มักจะตัดเสียตัวหนึ่ง เช่น รัชชกาลเป็นรัชกาล บุญญ์เป็นบุญ ยุตติเป็นยุติ เขตต์เป็นเขต อิสสระเป็นอิสระ ๕. ถ้าตัวสะกดและตัวตามเป็นตัวเดียวกัน มักจะตัดเสียตัวหนึ่ง เช่น รัชชกาลเป็นรัชกาล บุญญ์เป็นบุญ ยุตติเป็นยุติ เขตต์เป็นเขต อิสสระเป็นอิสระ

21 ๖. คำบาลีนิยมใช้ตัว ฬ เช่นคำว่า กีฬา อาสาฬหบูชา โอฬาร ๗. คำบาลีนิยมใน ริ เช่น กิริยา จริยา อริยะ

22 คำที่มาจากภาษาสันสกฤต มีข้อสังเกตดังนี้ ๑. สระในภาษาสันสกฤตมี ๑๔ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ โอ ไอ เอา ๒.พยัญชนะในภาษาสันสกฤตมี ๓๕ ตัว คือ คำที่มาจากภาษาสันสกฤต มีข้อสังเกตดังนี้ ๑. สระในภาษาสันสกฤตมี ๑๔ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ โอ ไอ เอา ๒.พยัญชนะในภาษาสันสกฤตมี ๓๕ ตัว คือ แถว วรรค แถวที่ ๑ แถวที่ ๒แถวที่ ๓ แถวที่ ๔ แถวที่ ๕ วรรค ก วรรค จ วรรค ฎ วรรค ต วรรค ป กจฎตปกจฎตป ขฉฐถผขฉฐถผ คชฑทพคชฑทพ ฆฌฒธภฆฌฒธภ งญณนมงญณนม เศษวรรค ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ( อัง )

23 ๓. ภาษาสันสกฤตมีการสะกดคำไม่ แน่นอน พยัญชนะตัวใด จะ เป็นตัวสะกดและตัวใดจะเป็นตัว ตามก็ได้ เช่น อัคนี พนัส ปรัชญา สัปดาห์ ๔. คำสันสกฤตใช้ ฑ ในขณะที่ภาษา บาลีใช้ ฬ เช่น จุฑา กรีฑา ๕. คำสันสกฤตใช้ ศ ษ เช่นคำว่า ศีรษะ ศาล อภิเษก

24 ๖. คำสันสกฤตใช้ ฤ ฤา ไอ เอา เช่นคำ ว่า ฤทธิ์ ฤา ไมตรี เสาร์ ๗. คำสันสกฤตใช้ รร (ร หัน) เช่นคำว่า กรรม ธรรม สวรรค์ อัศจรรย์ ๘.คำสันสกฤตใช้ คำควบกล้ำ เช่นคำว่า จักร สมัคร เพชร มิตร สมุทร อินทร์ ทรัพย์ หมายเหตุ คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จะไม่มีรูปวรรณยุกต์และ ไม่มีไม้ไต่คู้กำกับ ยกเว้น เล่ห์ พ่าห์ กระบี่ เท่ห์ พุทโธ่ ซึ่งเราเติมรูป วรรณยุกต์ขึ้นภายหลัง ๖. คำสันสกฤตใช้ ฤ ฤา ไอ เอา เช่นคำ ว่า ฤทธิ์ ฤา ไมตรี เสาร์ ๗. คำสันสกฤตใช้ รร (ร หัน) เช่นคำว่า กรรม ธรรม สวรรค์ อัศจรรย์ ๘.คำสันสกฤตใช้ คำควบกล้ำ เช่นคำว่า จักร สมัคร เพชร มิตร สมุทร อินทร์ ทรัพย์ หมายเหตุ คำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต จะไม่มีรูปวรรณยุกต์และ ไม่มีไม้ไต่คู้กำกับ ยกเว้น เล่ห์ พ่าห์ กระบี่ เท่ห์ พุทโธ่ ซึ่งเราเติมรูป วรรณยุกต์ขึ้นภายหลัง

25 คำบาลีคำสันสกฤต ๑. สระมี ๘ ตัว คือ อะ อา อี อี อุ อู เอ โอ ๑. สระในภาษาสันสกฤตมี ๑๔ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู ฤ ฤา ฦ ฦา เอ โอ ไอ เอา ๒. พยัญชนะมี ๓๓ ตัว๒. พยัญชนะมี ๓๕ ตัว เพิ่ม ศ ษ ๓. มีหลักการสะกดตายตัว๓. หลักการสะกดไม่ตายตัว ๔. นิยมใช้ ฬ๔. นิยมใช้ ฑ ๕. นิยมใช้ ริ๕. นิยมใช้ รร

26 คำที่มาจากภาษาเขมร มีข้อสังเกต ดังนี้ ๑. คำที่มาจากภาษาเขมรไม่ใช้รูป วรรณยุกต์ ยกเว้น เสน่ง เขม่า ๒.คำที่มาจากภาษาเขมรมักใช้อักษร ควบกล้ำ และใช้อักษรนำ อักษรตาม เช่น ฉนำ โตนด ฉนาก ขยำ ขจี ถวาย เสวย เฉนียน เสด็จ ขนง

27 ๓. คำสองพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า กำ คำ จำ ดำ ตำ ทำ มักเป็นคำแผลง ที่มาจากภาษาเขมร เช่น กำนัล กำเนิด กำหนด คำนับ คำรบ จำหน่าย จำแนก ชำรุด ชำนาญ ดำรง ดำเนิน ดำริ ตำรา ตำรวจ ทำนบ ทำเนียบ

28 ๔.คำที่ขึ้นต้นด้วย บัง บัน บรร มักจะมา จากภาษาเขมร บังเช่นบังเอิญ บังเกิด บังควร บังคับ บังอาจ บันเช่นบันเทิง บันได บันทึก บันดาล บำเช่นบำเพ็ญ บำบัด บำบวง บรรเช่นบรรทม บรรทุก บรรทัด บรรจง บรรสาน บรรจบ บรรเจิด บรรจุ ๔.คำที่ขึ้นต้นด้วย บัง บัน บรร มักจะมา จากภาษาเขมร บังเช่นบังเอิญ บังเกิด บังควร บังคับ บังอาจ บันเช่นบันเทิง บันได บันทึก บันดาล บำเช่นบำเพ็ญ บำบัด บำบวง บรรเช่นบรรทม บรรทุก บรรทัด บรรจง บรรสาน บรรจบ บรรเจิด บรรจุ

29 ๕.คำที่ขึ้นต้นด้วย ประ บางคำแผลงมาจาก คำเขมรที่ขึ้นต้นด้วย ผ เช่น ประจงแผลงมาจาก ผจง ประทมแผลงมาจากผทม ประสานแผลงมาจากผสาน

30 ๖. คำเขมรนิยมใช้ จ ญ ร ล เป็นตัวสะกด จสะกดอาจ เสร็จ ตรวจ ญสะกดเจริญ เข็ญ เพ็ญ รสะกด ขจร เดิร (เดิน) ลสะกด ถกล ถวิล ผาล ตำบล

31 ภาษาจีนและภาษาไทยคล้ายคลึงกันมาก จะสังเกตได้ดังนี้ ๑. มีลักษณะเป็นคำโดด เช่น ตือ(หมู) เจี๊ยะ(กิน) พะ(ตี) เป็นต้น ๒. คำบางคำมีสำเนียงคล้ายคลึงกัน เช่น จีนไทย ซาสามสี่ ลกหก ก้าวเก้า

32 ๓. มีเสียงเป็นเสียงดนตรี คือ มีเสียง วรรณยุกต์ คำที่มีระดับเสียงต่างกันมี ความหมายต่างกัน เช่น เก๊าแปลว่า หมา ก้าว แปลว่า เก้า ก๋าว แปลว่า ลิง ๔. มีการเรียงประโยคเช่นเดียวกับไทย คือ ประธาน กริยาและกรรม เช่น ไทยจีน ฉันตีเธออั๊วพะลื้อ ฉินกินข้าวอั๊วเจี๊ยะปึง

33 ๕. มีคำลักษณนามเหมือนภาษาไทย เช่น น่อนั้ง แปลว่า สองคน ซาเลี้ยบ แปลว่า สามลูก ซาก่อ แปลว่า สามอัน

34 ๑. เป็นคำหลายพยางค์ คำที่มาจากภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่มักเป็นคำหลายพยางค์ เมื่อ ไทยนำมาใช้จึงทำให้ภาษาไทยมีคำ หลายพยางค์เพิ่มมากขึ้น เช่น ไวโอลิน, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี แบตเตอรี่, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

35 ๒. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทาง ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงรูป คำตามลักษณะไวยากรณ์ แต่เมื่อยืม เข้ามาใช้ในภาษาไทยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปไปตามลักษณะทาง ไวยากรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น คำนาม มักเป็นรูปเอกพจน์ เช่น แอปเปิ้ล คำกริยามักเป็นรูปปัจจุบันกาล เช่น วอร์ม, ปรู๊ฟ, ดร็อป

36 คนไทยใช้คำที่มาจากภาษาอังกฤษโดย ไม่ได้คำนึงถึงชนิดและหน้าที่ของคำใน ภาษาอังกฤษ เช่น คำไทยคำอังกฤษ คอรัปชั่น ( กริยา ) Corruption ( นาม ) ช้อปปิ้ง ( กริยา ) Shopping ( นาม ) ไดเอ็ต ( กริยา ) diet ( นาม )

37 ๓. ๑ การปรับเสียงพยัญชนะต้นที่ไม่มี ในระบบเสียงภาษาไทยจะปรับมาใช้ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันแทน คำไทยคำ อังกฤษ โชว์ show เบนซิน benzene วิว view แยม, แจม jam

38 ๓. ๒ การปรับเสียงพยัญชนะท้ายให้เข้า กับเสียงตัวสะกดแม่กบ, กน และกด ของไทย เช่น golf ออกเสียงเป็น / ก๊อบ / football ออกเสียงเป็น / ฟุดบ็อน / gas ออกเสียงเป็น / แก๊ด /

39 ๓. ๓ การตัดเสียงพยัญชนะตำแหน่งที่ ๑ ของ เสียงพยัญชนะท้ายประสมออกใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาตบนรูปพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง ดังกล่าว เช่น คำไทยคำอังกฤษ การ์ด card ฟาร์ม farm ชอล์ก chalk ฟิล์ม film ปาล์ม palm

40 ๓.๔ คำจำนวนมากเมื่อนำมาใช้ใน ภาษาไทยที่ไม่เป็นทางการมักตัดพยางค์ ออก คำไทยคำอังกฤษ แอร์ air - condition ไมค์ microphone กิโล kilogram เบอร์ number

41 ๔. การใช้เสียงพยัญชนะที่ไม่มีในระบบเสียง ภาษาไทย ๔. ๑ การเพิ่มเสียงพยัญชนะควบกล้ำ / ทร -, พร -, พล -, ฟร -, ดร -, บร -, บล -/ คำไทยคำอังกฤษ บล็อก block เบรก brake ดราฟต์ draft แฟลช flash ฟรี free ทรัมเป็ต trumpet พลาสติก plastic

42 ๔. ๒ การเพิ่มเสียงพยัญชนะท้าย /- f, -l, -s/ ในภาษาไทย เช่น คำไทยคำ อังกฤษ พัฟ puff สต๊าฟ staff แคปซูล capsule ดับเบิ้ล double โบนัส bonus โฟกัส focus อ๊อฟฟิศ office

43 ภาษาชวา ที่ยืมมาใช้ส่วนใหญ่เป็นคำ ๒ พยางค์หรือมากกว่า เช่น กระจับปี่(พิณ ๔ สาย) ซ่าหริ่ม บุหงัน (ดอกไม้) บุหงารำไป บุหรง(นก) บุหลัน(ดวงเดือน) ปะหนัน (ลำเจียก) ปั้นเหน่ง(เข็มขัด) ยาหยี ยิหวา อังกะลุง

44 ภาษามลายู ที่ยืมมาใช้ส่วนใหญ่เป็น คำ ๒ พยางค์หรือมากกว่า เช่น กระดังงา กระจิริด กัลปังหา กะลาสี กำยาน ทุเรียน มังคุด กำยาน จับปิ้ง โสร่ง สาคู สลัด สลาตัน

45 ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษา โปรตุเกส ได้แก่คำว่า กระดาษ (สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก “กราตัส”) กะละแม กะละมัง (ขนม)ปัง ปั้นเหน่ง หลา เหรียญ บาทหลวง เลหลัง สบู่

46 ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษาเปอร์ เชีย เช่น คำว่า กุหลาบ มาจากคำ ว่า Gul Gol แปลว่า กุหลาบ, ดอกไม้ ทั่วไปสีแดง เติม suffix – ab เป็น กุลลาพ แปลว่า น้ำกุหลาบหรือ น้ำดอกไม้เทศ ไทยนำมาใช้แทน ดอกไม้ขนาดย่อม มีกลิ่นหอม นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ เช่น เกด คาราวาน ชุกชี เยียรบับ ตรา ตราชู ฝรั่ง ราชาวดี ศาลา สักหลาด สุหร่าย องุ่น

47 ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษา อาหรับได้แก่ กะลาสี โกหร่าน (พระคัมภีร์กุรอาน) ระยำ (การลงโทษโดย ใช้ก้อนหินขว้างให้ตายเพราะทำ ผิดประเพณี ไทยนำมาใช้ใน ความหมายว่า ชั่วช้าเลวทราม)

48 ตัวอย่างคำที่ยืมมาจากภาษา ทมิฬได้แก่คำว่า กะไหล่ กุลี กานพลู กำมะหยี่ จงกลนี (บัวชนิด หนึ่ง) ตรียัมปวาย ปะวะหล่ำ กะละออม กะหรี่ (แกงแขกชนิด หนึ่ง) เจียระไน ตะกั่ว อาจาด มาลัย ยี่หร่า อินทผลัม

49 กงสุล กาสิโน กิโยติน คูปอง โชเฟอร์ โดม บุฟเฟต์ บูเกต์ ปาร์เกต์

50 การยืมคำภาษาต่างประเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางภาษาโดยวิธีการต่าง ๆ ทำให้มี ภาษาต่างประเทศปะปนอยู่ ในภาษาไทยเป็นจำนวนมาก และ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางภาษา เราจึงควรศึกษาเรื่องคำ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน ภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทั้งรูปลักษณ์ และ ความหมายของคำเพื่อจะได้ใช้สื่อสาร ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์

51 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำ ภาษาต่างประเ ทศ ที่ใช้ใน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google