งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555
แนวทางการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555

2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2535 – ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เริ่มโครงการเครือข่ายไทยสาร เพื่อเชื่อมต่อ มหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโลก 2538 – NECTEC เริ่มโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียน (SchoolNet) สนับสนุนและขยายการใช้อินเตอร์เน็ตฟรีในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 2539 (21 พ.ย) – เกิดรัฐวิสาหกิจชื่อ “บริษัทอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด” ด้วยเงินจดทะเบียน 16 ล้านบาท เพื่อทำการให้บริกาอินเตอร์เน็ต แต่บุคคลและนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งนับว่าเป็นการนำอินเตอร์เน็ตไปใช้เชิง พาณิชย์ครั้งแรกในประเทศ 2540 – รัฐธรรมนูญฯ 2540 มาตรา 78 ได้ระบุให้รัฐต้องกระจาย โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

3 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2541 – รัฐตั้งคณะกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเป็นศูนย์กลาง พัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 ฉบับและ 1 ใน 6 คือ Universal Access Law เพื่อรองรับมาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งได้มีการนิยามโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศว่ามีองค์ประกอบ หลักๆ คือ โครงข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) สารสนเทศ (ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้) ทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยอื่นๆ 2543 – เริ่มโครงการ ที่สอดคล้องกับ e-Asian เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดความเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพเครือข่ายโทรศัพท์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สถานภาพการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลวิเคราะห์และคาดการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ การเมืองของประเทศทั่วโลก ของ The Economist Intelligence Unit (EIU) ปี 2543 ได้จัดความพร้อมด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จากจำนวน 60 ประเทศทั่วโลก เหนือกว่ามาเลเซีย (32) อินเดีย (50) และจีน (51) ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 47 ประเทศ ปี พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้าย ซึ่งเป็นความอ่อนแอด้าน พื้นฐานการศึกษาและการที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อย่างมาก

5 นโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - IT2010
ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานและ อุตสาหกรรมสารสนเทศ E-Government พัฒนาทักษะข้าราชการ การเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารและบริการ เครือข่ายและระบบการบริหารสารสนเทศ E-Commerce พัฒนาแรงงานความรู้ การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาคเศรษฐกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ E-Industry การบริหารระบบ supply chain และ อุตสาหกรรมเล็กทรอนิกส์ E-Education พัฒนาบุคลากรและนักศึกา การสร้างความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน เครือข่ายเพื่อการศึกษา และเรียนรู้ E-Society ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การถ่ายทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่น เครือข่ายสารสนเทศชุมชน

6 (ร่าง)กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ. ศ
(ร่าง)กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในระยะ ๑๐ ปี 1. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก และ 2. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำกรอบนโยบายฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีเป้าหมายหลักคือ โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ

7 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑.เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเสนอ ดังนี้ ๑.๑ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020) ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดทำขึ้น ที่มา: สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2554

8 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศในระยะ ๑๐ ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของโลก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำกรอบนโยบายฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีเป้าหมายหลักคือ โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่าง ทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึง บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT ต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมิน วัดระดับระหว่างประเทศ

9 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ ๑.๒ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย ICT ให้เป็น วาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ที่มา: สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2554

10 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑.๓ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบการ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ จำนวน ๒ ฉบับ แต่ละฉบับครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ในช่วงระยะเวลาของกรอบนโยบาย ICT 2020 พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ และประเมินผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเมื่อครบ กำหนดครึ่งระยะเวลาของกรอบนโยบายฯ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑.๔ ให้กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานดำเนินการตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ นโยบาย ICT 2020 เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมี การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

11 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๑.๕ ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. นำกรอบนโยบาย ICT 2020 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ตลอดช่วง ระยะเวลาของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020)

12 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
๒. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนโยบาย ICT 2020 กับ ข้อตกลงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับ ภูมิภาค รวมทั้งประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security) และการป้องกันและละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความ ถูกต้องของข้อมูล (Privacy & Accuracy) ไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

13 วิสัยทัศน์ “ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาคนไทยสู่ความรู้และ ปัญญาเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนสังคมไทยสู่ความ เสมอภาค” กล่าวคือ ประเทศไทยในปี ค.ศ จะมีการพัฒนา อย่างฉลาด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่ บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชน ทุกคนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นำไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020)

14 เป้าหมายหลัก (Goals) ๑. โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่ กระจายอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่า เทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั่วไป ๒. ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อก่อเกิด ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิต ประจำวัน

15 เป้าหมายหลัก (Goals) ๓. เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบ เศรษฐกิจของประเทศ ๔. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยใน การประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ ๕. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๖. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสำคัญและ บทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

16 ยุทธศาสตร์ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการ ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ ๒. พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และ ใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ รู้เท่าทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ

17 ยุทธศาสตร์ ๓. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้า ประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การ เปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน ๔. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบ บูรณาการและมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ

18 ยุทธศาสตร์ ๔. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้ สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาค การเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาค บริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม ๕. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและ สังคม โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ ต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการ พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้าน การศึกษาและบริการสาธารณสุข ๖. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย ในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ

19 แนวทางการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555
Hardware & Network รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ปี 2554 รายงานผลการดำเนินงานจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์

20 แนวทางการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555
Network จังหวัด - สสจ./ รพศ.-รพท. / รพช. Core- GIN Internet Security ตำบล – สอ. / รพ.สต. Internet – ADSL / CDMA / IPSTAR VDO conference สป.สธ. - สสจ.

21 แนวทางการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555
Software ลิขสิทธิ์ Software OS & Application Open source Application - Data Exchange รพศ./รพท./รพช. Hos XP , Hos OS , Mit net สอ. / รพ.สต. JHCIS Standard Data Set

22 แนวทางการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555
Peopleware กรอบอัตรากำลัง สสจ. / รพศ.-รพท. /รพช. คณะทำงานพัฒนา ICT แผนการอบรมความรู้ด้าน ICT แผนแม่บท ICT ปี 2556 – 2559 กำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานนำกรอบนโยบายฯ ไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณ ขอปิดการประชุมวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2554 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google