งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุทรศาสตร์เบื้องต้น (HE202). สมุทรศาสตร์ (Oceanography) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ วิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ อีกหลายสาขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุทรศาสตร์เบื้องต้น (HE202). สมุทรศาสตร์ (Oceanography) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ วิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ อีกหลายสาขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุทรศาสตร์เบื้องต้น (HE202)

2 สมุทรศาสตร์ (Oceanography) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ วิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ อีกหลายสาขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร

3 สมุทรศาสตร์ (Oceanography)  วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความ เกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ อีกหลายสาขาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เกิด ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ทะเลและมหาสมุทร

4 สมุทรศาสตร์ (Oceanography)  สมุทรศาสตร์กายภาพ (Physical Oceanography)  สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography)  สมุทรศาสตร์ชีวะ (Biological Oceanography)  สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological Oceanography)  สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา (Meteorological Oceanography)

5 สมุทรศาสตร์กายภาพ  การศึกษาลักษณะทางกายภาพของ ทะเล และมหาสมุทรได้แก่  น้ำขึ้น - น้ำลง กระแสน้ำ คลื่น  อุณหภูมิ ความหนาแน่น  การหมุนเวียนของน้ำ เสียงในทะเล  ความโปร่งแสงของน้ำทะเล  น้ำแข็งในทะเล  และปัจจัยอื่น ๆ ทางฟิสิกส์ของน้ำทะเล

6 Sea Surface Temperature - October 7, 2002

7

8 WAVES

9 สมุทรศาสตร์เคมี  ศึกษาถึงที่มา องค์ประกอบและ ปฏิกิริยาทางเคมีของน้ำทะเล รวมทั้ง  สภาพความเค็ม  ความนำไฟฟ้า  ความเป็นกรด - ด่าง  ปริมาณสารอาหาร แร่ธาตุ กัมมันตรังสี  ปริมาณก๊าซที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล

10 CHEMISTRY

11 ค่าความเค็มเฉลี่ยในมหาสมุทร

12 สมุทรศาสตร์ชีวะ  ศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ใน ทะเล วัฏจักรและความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเล รวมทั้ง สภาพแวดล้อมของทะเลและ มหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต

13

14 ปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬ (Red Tides)

15

16 สมุทรศาสตร์ธรณี  ศึกษาถึง กำเนิดของเปลือกสมุทร  การเคลื่อนตัวของเปลือกสมุทร  ลักษณะภูมิประเทศและส่วนประกอบ ทางกายภาพของพื้นท้องทะเล  ลักษณะตะกอนพื้นท้องทะเล  และลักษณะชายฝั่งชนิดต่าง ๆ

17

18 Mostly rocky shoreline Mostly beach

19 What are beaches made of?

20

21

22 สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวิทยา  ศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างบรรยากาศ และผิวหน้าน้ำทะเล  ลมและผลจากอิทธิพลของลม  ทัศนวิสัยในทะเล  และองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาอื่น ๆ ในทะเล

23 CLIMATE

24 WEATHER

25 CLIMATE, OCEAN CIRCULATION

26 HISTORY OF OCEANOGRAPHY  Early humans  1500 - 500 B.C.  500 B.C. - 500 A.D.  500 - 1500 (Dark Ages)  1450 - 1550 European explorers  1550 - 1650British explorers  Scientists, Navigation  Modern Oceanography

27 1500 - 500 B.C.  PHOENICIANS - Africa; England  EGYPTIANS - Mediterranean; Red Sea

28 1500 - 500 B.C.  ARAB TRADERS- Indian Ocean  POLYNESIANS - Pacific Ocean ชาวอาหรับได้ออกเดินทางสู่มหาสมุทรอินเดียและ ชาวโพลิเนเซียน ได้ออกเดินทาง สู่การค้นพบใน มหาสมุทรแปซิฟิก ชาวอาหรับได้ออกเดินทางสู่มหาสมุทรอินเดียและ ชาวโพลิเนเซียน ได้ออกเดินทาง สู่การค้นพบใน มหาสมุทรแปซิฟิก การเดินทางเริ่มแรกเป็นการเดินเรือใกล้ชายฝั่งและ นำเรือกลับเข้าฝั่งในช่วงเวลากลางคืน เมื่อออกจาก ฝั่งพวกเขาอาศัยนก คลื่น และการสังเกตเมฆ ช่วย ในการเดินทางและอาศัยกลิ่นของดอกไม้ และการ เผาไม้ช่วยในการเดินทางกลับสู่ฝั่ง การเดินทางเริ่มแรกเป็นการเดินเรือใกล้ชายฝั่งและ นำเรือกลับเข้าฝั่งในช่วงเวลากลางคืน เมื่อออกจาก ฝั่งพวกเขาอาศัยนก คลื่น และการสังเกตเมฆ ช่วย ในการเดินทางและอาศัยกลิ่นของดอกไม้ และการ เผาไม้ช่วยในการเดินทางกลับสู่ฝั่ง Trade and War Stayed close to shore

29 500 B.C. - 500 A.D.  GREEKS – Aristotlewater cycle เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่ามหาสมุทร เป็น ส่วนที่ลึกที่สุดของผิวโลกและเชื่อว่าความร้อน จากดวงอาทิตย์จะระเหยน้ำจากผิวหน้าทะเล และ เมื่อไอน้ำเหล่านี้กระทบกับความเย็นก็จะเกิดการ ควบแน่นตกลงมาเป็นฝน และเขาได้ริเริ่มทำ บัญชีจำแนกประเภทของสัตว์ทะเลขึ้นมา เมื่อประมาณ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่ามหาสมุทร เป็น ส่วนที่ลึกที่สุดของผิวโลกและเชื่อว่าความร้อน จากดวงอาทิตย์จะระเหยน้ำจากผิวหน้าทะเล และ เมื่อไอน้ำเหล่านี้กระทบกับความเย็นก็จะเกิดการ ควบแน่นตกลงมาเป็นฝน และเขาได้ริเริ่มทำ บัญชีจำแนกประเภทของสัตว์ทะเลขึ้นมา

30 500 B.C. - 500 A.D.  GREEKS – EratosthenesEarth circumferance ประมาณ 200 ปี ก่อนคริสตศักราช อีราทอส เทนีส (Eratosthenes) ชาวอียิปต์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดที่เมือง Alexandria ได้จัดสร้างแผนที่ ขึ้น และคำนวณเส้นรอบวงของโลกได้ 40,250 กิโลเมตร หรือ 25,000 ไมล์ (ปัจจุบัน วัดได้ 40,067 กิโลเมตรหรือ24,881 ไมล์)

31  ในวันที่ 21 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่ ดวงอาทิตย์ทำมุมตั้งฉากกับ ผิวโลกนั้น สามารถมองเห็น ก้นบ่อน้ำที่เมือง Syene (หรือ Answan ในปัจจุบัน) SyeneAlexandria  ในขณะที่ไม่สามารถมองเห็น ก้นบ่อน้ำที่เมือง Alexandria จึงสรุปได้ว่า เกิดจากส่วนโค้ง ของโลก ทำให้ดวงอาทิตย์ ไม่ได้ทำมุมตั้งฉากกับผิวโลก ที่เมือง Alexandria

32  เขาได้วัดมุมของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับ 1/50 ของส่วนโค้งของวงกลม โดย ระยะทางระหว่างเมือง Syene และ Alexandria เท่ากับ 5000 stadia (1 stadia มีค่าประมาณ 1/6 กิโลเมตร) เขาสามารถคำนวณเส้นรอบวงของโลก ได้เท่ากับ 250,000 stadia หรือ ประมาณ 40,250 กิโลเมตร

33

34 500 B.C. - 500 A.D.  GREEKS – Posidoniusocean depth (1800 m = 1 mile) โปไซโดเนียส (Posidonius) แจ้งว่าสามารถวัด ความลึกน้ำทะเลใกล้เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ประมาณ 1,800 เมตร (6,000 ฟุต) โปไซโดเนียส (Posidonius) แจ้งว่าสามารถวัด ความลึกน้ำทะเลใกล้เกาะซาร์ดิเนีย (Sardinia) ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ประมาณ 1,800 เมตร (6,000 ฟุต)

35 500 B.C. - 500 A.D.  GREEKS – Pliny the Eldertides and moon ไพลนี่ (Pliny) พบว่าดิถีดวงจันทร์มี ความสัมพันธ์กับการขึ้น–ลงของระดับน้ำในทะเล และพบว่ามีกระแสน้ำไหลผ่านช่องแคบยิบรอล ตาร์ (Gibraltar) ไพลนี่ (Pliny) พบว่าดิถีดวงจันทร์มี ความสัมพันธ์กับการขึ้น–ลงของระดับน้ำในทะเล และพบว่ามีกระแสน้ำไหลผ่านช่องแคบยิบรอล ตาร์ (Gibraltar)

36 500 B.C. - 500 A.D.  GREEKS – Claudius Ptolemaeus ( Ptolemy) “world” map ได้นำแนวความคิดเรื่องโลกกลมของ Eratosthenes มาใช้ในการสร้างแผนที่ โดยเริ่มมีแผนที่ระบบ Grid System แต่ การสร้างแผนที่ยังคงได้จากการถามนักเดินเรือและชาวประมงการสร้างแผนที่โลกยังคงเป็นลักษณะ แบน และภูมิภาคใดที่มีความสำคัญ เกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวกับมนุษย์จะมีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น

37 ในแผนที่ดังกล่าว ศรีลังกาTaprobane) มีขนาดใหญ่ กว่าอินเดีย ในแผนที่ดังกล่าว ศรีลังกา (Taprobane) มีขนาดใหญ่ กว่าอินเดีย

38 คาบสมุทรสุวรรณภูมิ (Aurea Chersonesus or Golden Peninsular)และไทยก็เป็นที่รู้จักในแง่ของ แร่ดีบุก(ถลาง) คาบสมุทรสุวรรณภูมิ (Aurea Chersonesus or Golden Peninsular) และไทยก็เป็นที่รู้จักในแง่ของ แร่ดีบุก(ถลาง)

39 Johannes Kepler (1571-1630)

40  นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ได้จากการ ตรวจวัดจากการสังเกต การณ์อย่างละเอียด แล้ว ทำการคำนวณย้อนกลับ พบว่า ผลของการ คำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงกลมนั้น ไม่ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การณ์ แต่กลับสอดคล้องกับผลของการคำนวณซึ่ง ถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงรี  นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทำการวิเคราะห์ ข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ได้จากการ ตรวจวัดจากการสังเกต การณ์อย่างละเอียด แล้ว ทำการคำนวณย้อนกลับ พบว่า ผลของการ คำนวณซึ่งถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงกลมนั้น ไม่ สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การณ์ แต่กลับสอดคล้องกับผลของการคำนวณซึ่ง ถือเอาวงโคจรเป็นรูปวงรี  ในปี ค.ศ.1609 เคปเลอร์ได้ประกาศว่า “ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี โดยมีดวง อาทิตย์อยู่ที่โฟกัสจุดหนึ่ง” (กฎข้อที่ 1 กฎของ วงรี)

41 Galileo Galilei (1564-1642)

42  นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก  เป็นบุคคลแรกที่ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์แสดงให้ มนุษย์รู้ธรรมชาติของจักรวาลและรู้ว่าโลกเป็น เพียงดาวบริวารดวงหนึ่งของดวงอาทิตย์เท่า นั้นเอง  นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้คณิตศาสตร์ในการ อธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติซึ่ง การศึกษาด้านกลศาสตร์ของ Galileo ได้ วางรากฐานให้ Newton ได้สร้างวิชาฟิสิกส์ใน เวลาต่อมา

43 Sir Isaac Newton (1642-1727)

44  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ สนใจดาราศาสตร์ และประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflecting telescope) ขึ้นโดยใช้โลหะเงา เว้าในการรวมแสง แทนการใช้เลนส์ เช่นใน กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refracting telescope)  นิวตันติดใจในปริศนาที่ว่า แรงอะไรทำให้ผล แอปเปิลตกสู่พื้นดินและตรึงดวงจันทร์ไว้กับโลก และสิ่งนี้เองที่นำเขาไปสู่การค้นพบกฎที่สำคัญ 3 ข้อ

45 Edmund Halley(1656-1742)

46  บันทึกตำแหน่งของดวงจันทร์จนครบรอบ 19 ปี  ทำแผนที่ดาวของซีกโลกใต้สำเร็จ  ชื่อดาวหางฮัลเลย์ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ฮัลเลย์ ผู้ คำนวณการปรากฎของดาวหางดวงนี้และเป็นคน แรกที่รู้ว่า แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลของสารที่ดวง อาทิตย์กระทำต่อดาวหางทำให้ดาวหางเคลื่อนที่ รอบดวงอาทิตย์เหมือนกับดาวเคราะห์ ดาวหาง ฮัลเลย์กลับมาให้เห็นอีกในปีพ.ศ. 2378 พ.ศ. 2453 และ พ.ศ. 2529 เป็นดาวหางที่มีความ สว่างมากและเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์รอบละ ประมาณ 75 – 76 ปี

47 Charles Darwin (1809-1882)

48 Early Exploration  ชาร์ล ดาร์วิน ผู้ก่อตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการ (Origin of Species) ในช่วง ขณะปฏิบัติงานบนเรือ บีเกิลได้รวบรวม คัด แยก สิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล ซึ่ง รวมถึงข้อมูลปะการังหลายร้อยชนิดใน มหาสมุทร แปซิฟิค และเผยแพร่ผลงาน ทฤษฎีวิวัฒนาการของปะการังและแนว ปะการัง (Atoll) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยัง ยอมรับจนถึงทุกวันนี้  ชาร์ล ดาร์วิน ผู้ก่อตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการ (Origin of Species) ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1831-1836 ขณะปฏิบัติงานบนเรือ บีเกิล (H.M.S.Beagle) ได้รวบรวม คัด แยก สิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในทะเล ซึ่ง รวมถึงข้อมูลปะการังหลายร้อยชนิดใน มหาสมุทร แปซิฟิค และเผยแพร่ผลงาน ทฤษฎีวิวัฒนาการของปะการังและแนว ปะการัง (Atoll) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ยัง ยอมรับจนถึงทุกวันนี้

49 Darwin “Beagle” (1831-1836)

50 Early Exploration   ในช่วงปี ค.ศ.1872 - 1876 ราชนาวี แห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งเรือคุ้มกัน (คอร์เวท) แชลเลนเจอร์ พร้อมด้วย นักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งไป ดำเนินการสำรวจทะเลใหญ่ทั้ง 7 แห่ง ของโลก คิดเป็นระยะทางถึง 68,890 ไมล์ และกินเวลานานถึง 3 ปีครึ่ง

51 Challenger (1872-1876)

52 Challenger Expedition 1872-1876 ภายใต้ความควบคุมของศาสตราจารย์ทอมสัน (Professor C. Wyville Thomson) โดยเก็บ ตัวอย่างน้ำทะเล ตัวอย่างพื้นท้องทะเล ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และวัดอุณหภูมิน้ำทะเล ผล การสำรวจได้พิมพ์เป็นรูปรายงานโดยใช้ชื่อว่า Challenger Reports การสำรวจในครั้งนี้ทำ ให้ทราบข้อมูลความลึกของทุกมหาสมุทรใน โลก ยกเว้นมหาสมุทรอาร์คติก ภายใต้ความควบคุมของศาสตราจารย์ทอมสัน (Professor C. Wyville Thomson) โดยเก็บ ตัวอย่างน้ำทะเล ตัวอย่างพื้นท้องทะเล ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และวัดอุณหภูมิน้ำทะเล ผล การสำรวจได้พิมพ์เป็นรูปรายงานโดยใช้ชื่อว่า Challenger Reports การสำรวจในครั้งนี้ทำ ให้ทราบข้อมูลความลึกของทุกมหาสมุทรใน โลก ยกเว้นมหาสมุทรอาร์คติก

53 Benjamin Franklin (1706-1790)

54  ได้รวบรวมและพิมพ์แผนที่ของกระแสน้ำอุ่น กลัฟสตรีม (Gulf Stream) ซึ่งถือว่าเป็นการ เผยแพร่งานสมุทรศาสตร์ครั้งแรก

55 Nathaniel Bowditch (1773-1838)

56  early American mathematician remembered for his work on ocean navigation. Americanmathematician navigationAmericanmathematician navigation  He is often credited as the founder of modern maritime navigation; his book The New American Practical Navigator, first published in 1802, is still carried onboard every commissioned U.S. Naval vessel The New American Practical NavigatorU.S. NavalThe New American Practical NavigatorU.S. Naval

57 Thomas Jefferson (1743-1826)

58  the founder of National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In 1807, Jefferson created our nation’s first scientific agency–the Survey of the Coast, an early forerunner of NOAA.

59 Matthew F. Maury 1806-1873

60  นายทหารเรืออเมริกันรับผิดชอบในการ ดูแลคลังแผนที่และเครื่องมือเดินเรือของ สหรัฐ  มอรี่ได้วิเคราะห์สมุดปูมเรือจำนวนมากที่มี ในคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลทางด้านกระแสน้ำ และสภาพอากาศในมหาสมุทรต่าง ๆ อย่าง เป็นระบบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ถูกนำมาใช้ ประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อการเดินเรือ Matthew F. Maury 1806-1873

61  ในช่วงศตวรรษที่ 19 เขาเป็นผู้ริเริ่มให้มี การจัดการประชุมทางด้านอุตุนิยมวิทยาใน ทะเลเพื่อกำหนดมาตรฐานในการเก็บข้อมูล สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล ของเรือในทะเล  มอรี่เป็นผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า “บิดาของวิชาสมุทรศาสตร์” Matthew F. Maury 1806-1873

62 Echo-sounding (Meteor - 1925) The Last 100 Years

63 WHOI (1927); SIO;...

64 SCUBA (Jacques Cousteau)

65 Satellites (Sputnik - 1957)

66 Deep-sea research vessels (Trieste)

67 Deep-sea research vessels (ALVIN)

68 Glomar Challenger; Glomar Explorer

69 US. Navy Oceanographic Office (NAVOCEANO)

70 https://www.navo.navy.mil/

71 US. Navy Oceanographic Office (NAVOCEANO)  จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงและ พัฒนาความพร้อมในการรบของกองเรือ และ ดำเนินงานวิจัยทางทะเลเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์นี้ ซึ่งผลงานวิจัยของ NAVOCEANO ตลอดจนสำนักงานวิจัยของสหรัฐ นาวี (Office of Naval Research)) และ หน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา (US. Coast Guard) ล้วนแต่มีคุณค่าต่อนักสมุทรศาสตร์ใน รุ่นต่อ ๆ มาเป็นอย่างมาก

72 http://ioc.unesco.org/

73 http://www.unescobkk.org/index.php?id=6639

74 US. Coast and Geodetic Survey

75  ค.ศ.1807 หน่วยงานสำรวจฝั่งและสำรวจยีออเดติกของ สหรัฐอเมริกา (US. Coast and Geodetic Survey) ได้ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสภาคองเกรสหลังจากที่ประธานาธิบดี เจฟเฟอร์สันร้องขอให้มีการสำรวจชายฝั่งของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็นหน่วยงานสำรวจมหาสมุทรแห่งชาติ (National Ocean Survey) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ สำรวจหาความลึกของมหาสมุทร (Bathymetric Survey) ในน่านน้ำของประเทศติดต่อกับทวีปอเมริกา เหนือ ซึ่งเรือสำรวจของหน่วยงานนี้ยังได้ดำเนินการ สำรวจเก็บข้อมูลและทำการวิจัยสมุทรศาสตร์ด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

76 National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA

77  หน่วยงานบริหารการใช้มหาสมุทรและนภากาศ แห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration : NOAA) ซึ่ง สังกัดกรมการพาณิชย์สหรัฐ (Commerce Department) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อ ควบคุมให้การใช้ทรัพยากรทางทะเลของชาติ เป็นไปอย่างชาญฉลาดโดยอาศัยความร่วมมือ ของหน่วยงานสำรวจสมุทรศาสตร์แห่งชาติ หน่วยงานบริการทางด้านประมงทางทะเล แห่งชาติ (National Marine Fisheries Service) และ สำนักงานกองทุนทางทะเล (Office of Sea Grant)

78 Marine Laboratories  นอกจากนั้นยังมีห้องทดลอง และวิจัยทางทะเล (Marine Laboratories) ที่สำคัญ 3 แห่ง ซึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมี ส่วนสร้างความสำเร็จในการวิจัยทางทะเลที่ สำคัญ ๆ ของสหรัฐอเมริกา เช่น สถาบันสคริปส์ (Scripps Institution) ซึ่งเป็นสถาบันทาง สมุทรศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.1903 ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมือง ซานดิเอโก และมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหา ทางทะเลที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

79 http://sio.ucsd.edu/

80 Marine Laboratories  สถาบันสมุทรศาสตร์วู้ดโฮล (WOODS HOLE Oceanographic Institution) ซึ่งตั้งอยู่ในมล รัฐแมสซาชูเซตส์ ที่ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานทางด้าน วิทยาศาสตร์ของมหาสมุทรทั่วโลก สถาบันนี้มี เรือชื่อแอตแลนติส 2 เป็นพาหนะในการสำรวจ ทางสมุทรศาสตร์เป็นของตนเอง

81 http://www.whoi.edu/

82 Lamont - Doherty Geological Observatory

83 Marine Laboratories  สถาบันศึกษาทางทะเลอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ศูนย์สังเกตการณ์ทางธรณีวิทยา ลาม้อนท์ - โดเฮอตี (Lamont - Doherty Geological Observatory) แห่งมหาวิทยาลัย โคลัมเบีย ซึ่งตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1949 ภายใต้การบริหารของ ดร. มอริส อีวิง ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ริเริ่มวิธีการสำรวจทาง ธรณีฟิสิกส์ในการศึกษาธรณีวิทยาของพื้นท้อง ทะเล

84 http://www.ldeo.columbia.edu/


ดาวน์โหลด ppt สมุทรศาสตร์เบื้องต้น (HE202). สมุทรศาสตร์ (Oceanography) วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ วิทยาศาสตร์แขนงอื่น ๆ อีกหลายสาขาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google