งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ

2 รศ. ทพ. สุรินทร์ สูอำพัน ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริการวิชาการเพื่อ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ บริการวิชาการเพื่อ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ บริการทันตกรรมโดยไม่ คิดมูลค่าใด ๆ บริการทันตกรรมโดยไม่ คิดมูลค่าใด ๆ

4 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ )

5 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕

6 โครงการหน่วยทันตกรรม พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑

7

8 วัตถุประสงค์โครงการหน่วยทัน ตกรรมพระราชทาน จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อบริการตรวจรักษา นักเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อบริการตรวจรักษา นักเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติปาก แหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความผิดปกติของ ใบหน้าหลังการผ่าตัดเข้ารักษาที่ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติปาก แหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความผิดปกติของ ใบหน้าหลังการผ่าตัดเข้ารักษาที่ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมในพื้นที่ โครงการตามพระราชดำริจัดทำโครงการทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมในพื้นที่ โครงการตามพระราชดำริ จัดทำโครงการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหา และ จำนวนของราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยวจัดทำโครงการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหา และ จำนวนของราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยว

9 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน งานทันตสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๑๒งานทันตสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๑๒ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๑๓หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๑๓ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑

10 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน งานทันตสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกลทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย ประชาชนทั่วไปเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

11 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๑๓ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกลทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย ประชาชนทั่วไปเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่าง ๆดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่าง ๆ

12 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกลทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย เด็ก และเยาชน ถิ่นทุรกันดารเป้าหมาย เด็ก และเยาชน ถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 2540-2543 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ2540-2543 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2543-2546 รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ2543-2546 รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 2546-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ2546-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินการ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และหน่วยทันตกรรม พระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน

14 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ หรือพื้นที่อื่น ตามพระราชประสงค์ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ หรือพื้นที่อื่น ตามพระราชประสงค์ ปีละ ๑๓ – ๑๕ ครั้งปีละ ๑๓ – ๑๕ ครั้ง ครั้งละ ๒ – ๓ วันปฏิบัติงานครั้งละ ๒ – ๓ วันปฏิบัติงาน

15 ประเภทของการบริการทันตกรรม อุดฟันอุดฟัน ปิดหลุมร่องฟันปิดหลุมร่องฟัน ขูดหินน้ำลายขูดหินน้ำลาย ถอนฟันถอนฟัน รักษาฟันน้ำนมรักษาฟันน้ำนม รักษาคลอง รากฟันรักษาคลอง รากฟัน

16 ฟันเทียมพระราชทานฟันเทียมพระราชทาน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

17 รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความ ผิดปกติของใบหน้าขากรรไกรรับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความ ผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร

18 โครงการทันตกรรมป้องกันโครงการทันตกรรมป้องกัน การอบรมความรู้สุขภาพช่องปากแก่ครูอนามัยการอบรมความรู้สุขภาพช่องปากแก่ครูอนามัย การสอนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนการสอนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน

19 จัดทำโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหา และจำนวนของ ราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยวจัดทำโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหา และจำนวนของ ราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยว

20 Research Package for Prevention and Control of Oral Disease for Children in Remote Areas in Thailand Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R., Soo-Ampon, S. and Kasetsuwan, R. : Fluoride in Water Consumed by Children in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : 319-324, 2000. Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R. and Soo-Ampon, S. : Dietary Fluoride intake of Children Aged 3-7 years in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : 579-582, 2000. Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R. and Soo-Ampon, S. : Fluoride Analysis of Human Milk in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : 583-586, 2000. Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Soo-Ampon, M., Parwilai, P. and Kiatiprajuck, C. : Self arresting caries treatment for remote preschool children in Thailand. J. Dent. Res. 81(Spec Iss A) : A-495, 2002. Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Kasetsuwan, R. and Soo-Ampon, M. : Two-year Clinical Evaluation of Self-Arresting Caries Treatment in Thailand. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Soo-Ampon, M., Thaweboon, B. and Soo-Ampon, S. : Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli after Self-Arresting Caries Treatment. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Thaweboon, B., Nakornchai, S., Soo-Ampon, S and Chuckpaiwong, S. : Mutans Streptococci Transmission from Mothers or Caretakers to Their Children in Rural Remote Area of Thailand. Mahidol Dent. J. 24:139-145, 2004.

21 Research Package for Prevention and Control of Oral Disease for Children in Remote Areas in Thailand Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Kasetsuwan, R. and Soo-Ampon, M. : Two-year Clinical Evaluation of Self- Arresting Caries Treatment in Thailand. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003.Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Kasetsuwan, R. and Soo-Ampon, M. : Two-year Clinical Evaluation of Self- Arresting Caries Treatment in Thailand. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Soo-Ampon, M., Thaweboon, B. and Soo-Ampon, S. : Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli after Self-Arresting Caries Treatment. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003.Thaweboon, S., Soo-Ampon, M., Thaweboon, B. and Soo-Ampon, S. : Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli after Self-Arresting Caries Treatment. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003.

22 Self-Arresting Caries Treatment (SACT) for Deciduous Molars of Preschool Children in the Remote Rural Area การรักษาเพื่อให้เกิดสภาพหยุดผุเองสำหรับฟัน กรามน้ำนมเด็กก่อนวัยเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร Before SACT After SACT

23 Two years clinical evaluation 87.3% of carious lesions in SACT group seemed to be arrested 91.9% of the children in this group had normal masticatory function. (Soo-Ampon et al., 2003)

24 Year CaseTooth 1999 80200 2000 237712 2001 9852955 2003 8752270 2004 7551,853 2005 7882132 2006 378 1,146 2007 5821,586 2008 4551,220 409814,054 Report of SACT in Mobi le Dental Service

25 นโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคมนโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีละ 4 - 5 ครั้งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีละ 4 - 5 ครั้ง ครั้งละ 1 – 3 วันครั้งละ 1 – 3 วัน

26 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นประจำ (กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล)ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นประจำ (กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล) วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัย วันมหิดลวันมหิดล วันมหิดลวิชาการวันมหิดลวิชาการ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

27 วันแม่แห่งชาติ

28

29 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

30 วัดโพธิ์ อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา

31

32 ร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการ จำนวนร้อยละ ไม่พอใจ มาก 00 ไม่พอใจ00 เฉยๆ00 พอใจ11.5 พอใจมาก6598.5 รวม66100

33 วันพระราชทานนาม

34 Over the past twelve years, dental services were received by 100,853 people who mostly stay in the remote area of Thailand.Over the past twelve years, dental services were received by 100,853 people who mostly stay in the remote area of Thailand.

35

36 In Suwannakhet Province, Lao PDRIn Suwannakhet Province, Lao PDR In Vientiane, Lao PDRIn Vientiane, Lao PDR Kompongthom Province, Cambodia (6 times in 6 years)Kompongthom Province, Cambodia (6 times in 6 years) The Cooperative Project in Community Dental Service

37

38

39 นโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมนโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการ ขยายการทำงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลได้กว้างขวางยิ่งขึ้น พัฒนาระบบของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดหา บุคลากร เครื่องมือ และแหล่งทุน เพื่อให้สามารถ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

40 โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรม เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

41

42

43 โครงการผลิต / พัฒนายูนิตทันตกรรม เคลื่อนที่ สอดรับกับอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยที่ใช้ใน ปัจจุบัน ทำให้มีความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่สอดรับกับอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยที่ใช้ใน ปัจจุบัน ทำให้มีความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ ยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ทนทานและสะดวกในการ ขนย้าย มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกประเภทของการรักษา แต่ราคาไม่แพงยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ทนทานและสะดวกในการ ขนย้าย มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกประเภทของการรักษา แต่ราคาไม่แพง

44 โครงการผลิต / พัฒนายูนิตทันตกรรม เคลื่อนที่

45 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทันตกรรมเคลื่อนที่งานทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยซ่อมบำรุงหน่วยซ่อมบำรุง งบประมาณ 50,000.00 บาท50,000.00 บาท ดำเนินการเป็นลักษณะโครงการวิจัย

46 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อ สนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของ การเรียนรู้ หลักการและเหตุผล ปี พ.ศ. 2545 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดโครงการใส่ฟันเทียม ถอดได้ทั้งชนิดบางส่วนและทั้งปาก ให้แก่ผู้สูงอายุที่ ด้อยโอกาส และได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงในปี 255ปี พ.ศ. 2545 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดโครงการใส่ฟันเทียม ถอดได้ทั้งชนิดบางส่วนและทั้งปาก ให้แก่ผู้สูงอายุที่ ด้อยโอกาส และได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงในปี 255 ได้ให้ทันตแพทย์หลังปริญญาเข้าร่วมโครงการโดย จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การ ดำเนินการได้รับการตอบรับจากประชาชน และมีการ สนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้ประสบผลสำเร็จ ได้ตามเป้าหมายได้ให้ทันตแพทย์หลังปริญญาเข้าร่วมโครงการโดย จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การ ดำเนินการได้รับการตอบรับจากประชาชน และมีการ สนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้ประสบผลสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย

47 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อ สนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของ การเรียนรู้ ทำให้ตระหนักได้ว่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ดี เปรียบเสมือนกับห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ ของผู้เรียน ที่พร้อมด้วยระบบนิเวศทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมทำให้ตระหนักได้ว่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ดี เปรียบเสมือนกับห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ ของผู้เรียน ที่พร้อมด้วยระบบนิเวศทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาทางด้านสังคมและสาธารณสุข ที่รอและท้าทายให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนรวมถึงปัญหาทางด้านสังคมและสาธารณสุข ที่รอและท้าทายให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาและ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน

48 โครงการฟันเทียมสำหรับ ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

49 - ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ - ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล - ชมรมช่างทันตกรรม

50 รร. วัดท่า ด่าน รร. วัดสมบูรณ์ สามัคคี รร. บ้าน คลอง ๑๔ รร. บ้านหนอง กันเกรา รร. บ้านเขาส่อง กล้อง รร. วัด สันตยาราม รร. วัดเกาะ กระชาย โครงการเพื่อฟันที่คุณรัก ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครนายก จำนวน 20 โรงเรียน

51 โครงการทันตกรรมป้องกันควบคู่กับ การรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม รร. วัดท่า ด่าน รร. วัดสมบูรณ์ สามัคคี รร. บ้าน คลอง ๑๔ รร. บ้านหนอง กันเกรา รร. บ้านเขาส่อง กล้อง รร. วัด สันตยาราม รร. วัดเกาะ กระชาย

52 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google