งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ

2 รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ

4 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๕)

5 จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

6 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ ๐๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑

7

8 วัตถุประสงค์โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อบริการตรวจรักษา นักเรียนในโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัดเข้ารักษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ จัดทำโครงการวิจัยแบบครบวงจร เพื่อลดปัญหา และจำนวนของราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยว

9 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
งานทันตสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๑๒ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๑๓ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑

10 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
งานทันตสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข

11 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๑๓ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่าง ๆ

12 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทันตกรรมในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล เป้าหมาย เด็ก และเยาชน ถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

13 2540-2543 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการดำเนินการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ ถึง ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 2546-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

14 ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพื้นที่ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ หรือพื้นที่อื่นตามพระราชประสงค์ ปีละ ๑๓ – ๑๕ ครั้ง ครั้งละ ๒ – ๓ วันปฏิบัติงาน

15 ประเภทของการบริการทันตกรรม
อุดฟัน ปิดหลุมร่องฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน รักษาฟันน้ำนม รักษาคลองรากฟัน

16 ฟันเทียมพระราชทาน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

17 รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ และคนไข้ที่มีความผิดปกติของใบหน้าขากรรไกร

18 โครงการทันตกรรมป้องกัน
การอบรมความรู้สุขภาพช่องปากแก่ครูอนามัย การสอนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน

19 จัดทำโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหา และจำนวนของราษฎรที่มีโรคในช่องปาก และระบบบดเคี้ยว

20 Research Package for Prevention and Control of Oral Disease for Children in Remote Areas in Thailand
Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R., Soo-Ampon, S. and Kasetsuwan, R. : Fluoride in Water Consumed by Children in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : , 2000. Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R. and Soo-Ampon, S. : Dietary Fluoride intake of Children Aged 3-7 years in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : , 2000. Chuckpaiwong, S., Nakornchai, S., Surarit, R. and Soo-Ampon, S. : Fluoride Analysis of Human Milk in Remote Areas of Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 31 : , 2000. Soo-Ampon , S., Chanthorn, S., Soo-Ampon, M., Parwilai, P. and Kiatiprajuck, C. : Self arresting caries treatment for remote preschool children in Thailand. J. Dent. Res. 81(Spec Iss A) : A-495 , 2002. Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Kasetsuwan, R. and Soo-Ampon, M. : Two-year Clinical Evaluation of Self-Arresting Caries Treatment in Thailand. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Soo-Ampon, M., Thaweboon, B. and Soo-Ampon, S. : Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli after Self-Arresting Caries Treatment. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Thaweboon, B., Nakornchai, S., Soo-Ampon, S and Chuckpaiwong, S. : Mutans Streptococci Transmission from Mothers or Caretakers to Their Children in Rural Remote Area of Thailand. Mahidol Dent. J. 24: , 2004.

21 Research Package for Prevention and Control of Oral Disease for Children in Remote Areas in Thailand
Soo-Ampon, S., Chanthorn, S., Kasetsuwan, R. and Soo-Ampon, M. : Two-year Clinical Evaluation of Self-Arresting Caries Treatment in Thailand. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003. Thaweboon, S., Soo-Ampon, M., Thaweboon, B. and Soo-Ampon, S. : Salivary Mutans Streptococci and Lactobacilli after Self-Arresting Caries Treatment. J. Dent. Res. 82 (Spec Iss B) : B-74, 2003.

22 Self-Arresting Caries Treatment (SACT) for Deciduous Molars of Preschool Children in the Remote Rural Area การรักษาเพื่อให้เกิดสภาพหยุดผุเองสำหรับฟันกรามน้ำนมเด็กก่อนวัยเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร Before SACT After SACT

23 Two years clinical evaluation
87.3% of carious lesions in SACT group seemed to be arrested 91.9% of the children in this group had normal masticatory function. (Soo-Ampon et al., 2003)

24 Report of SACT in Mobile Dental Service
Year Case Tooth 1999 80 200 2000 237 712 2001 985 2955 2003 875 2270 2004 755 1,853 2005 788 2132 2006 378 1,146 2007 582 1,586 2008 455 1,220 4098 14,054

25 นโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ปีละ ครั้ง ครั้งละ 1 – 3 วัน

26 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นประจำ (กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล)
วันแม่แห่งชาติ วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัย วันมหิดล วันมหิดลวิชาการ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

27 วันแม่แห่งชาติ

28

29 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

30 วัดโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

31 วัดโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

32 ร้อยละความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการ
จำนวน ร้อยละ ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ เฉยๆ พอใจ 1 1.5 พอใจมาก 65 98.5 รวม 66 100

33 วันพระราชทานนาม

34 Over the past twelve years, dental services were received by 100,853 people who mostly stay in the remote area of Thailand.

35

36 The Cooperative Project in Community Dental Service
In Suwannakhet Province, Lao PDR In Vientiane, Lao PDR Kompongthom Province, Cambodia (6 times in 6 years)

37

38

39 นโยบายด้านบริการวิชาการ ข้อ 2 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการ ขยายการทำงานของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลได้กว้างขวางยิ่งขึ้น พัฒนาระบบของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จัดหาบุคลากร เครื่องมือ และแหล่งทุน เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

40 โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

41 โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

42 โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

43 โครงการผลิต/พัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่
สอดรับกับอุปกรณ์ทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยที่ใช้ในปัจจุบัน ทำให้มีความคุ้มค่าของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ ยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ขนาดเล็ก ทนทานและสะดวกในการขนย้าย มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกประเภทของการรักษา แต่ราคาไม่แพง

44 โครงการผลิต/พัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่

45 โครงการผลิต/พัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่
ดำเนินการเป็นลักษณะโครงการวิจัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยซ่อมบำรุง งบประมาณ 50, บาท

46 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล ปี พ.ศ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดโครงการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งชนิดบางส่วนและทั้งปาก ให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส และได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงในปี 255 ได้ให้ทันตแพทย์หลังปริญญาเข้าร่วมโครงการโดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การดำเนินการได้รับการตอบรับจากประชาชน และมีการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

47 โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการใช้ชุมชน เป็นฐานของการเรียนรู้
ทำให้ตระหนักได้ว่าชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เปรียบเสมือนกับห้องเรียนที่ยิ่งใหญ่ของผู้เรียน ที่พร้อมด้วยระบบนิเวศทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาทางด้านสังคมและสาธารณสุข ที่รอและท้าทายให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและลดปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน

48 โครงการฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

49 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล - ชมรมช่างทันตกรรม

50 โครงการเพื่อฟันที่คุณรัก ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครนายก จำนวน 20 โรงเรียน
รร.บ้านเขาส่องกล้อง รร.บ้านหนองกันเกรา รร.วัดสมบูรณ์สามัคคี รร.วัดท่าด่าน รร.วัดเกาะกระชาย รร.วัดสันตยาราม รร.บ้านคลอง ๑๔

51 โครงการทันตกรรมป้องกันควบคู่กับ การรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม
รร.บ้านเขาส่องกล้อง รร.บ้านหนองกันเกรา รร.วัดสมบูรณ์สามัคคี รร.วัดท่าด่าน รร.วัดเกาะกระชาย รร.วัดสันตยาราม รร.บ้านคลอง ๑๔

52 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ สาขาการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google