งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Early Detection & Prevention of Chronic Kidney Disease Dhavee Sirivongs, M.D. August 5, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Early Detection & Prevention of Chronic Kidney Disease Dhavee Sirivongs, M.D. August 5, 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Early Detection & Prevention of Chronic Kidney Disease Dhavee Sirivongs, M.D. August 5, 2005

3 2 30 บาทรักษาทุกโรค 30 บาท ช่วยคน ไทยห่างไกลโรค Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Treatment Prevention is better than treatment Prevention is the best policy Prevention forever

4 3 normal kidney failure increase risk decrease GFR damage complications Screening for CKD risk factor Risk factor reduction, screening Dx & Rx treat comorbid slow progression Estimate progression prepare RRT Dialysis transplantation Stages in Progression of CKD and Therapeutic Strategies

5 4 นิยามของ “ โรคไตเรื้อรัง ” ใช้ หนึ่งใน 2 ข้อ 1) ไตผิดปกติอย่างน้อย 3 เดือน ความ ผิดปกตินั้นอาจเป็นโครงสร้างหรือใน หน้าที่ของไต อาจมีหรือไม่มีการ ลดลงของ GFR โดยมีร่องรอยความ ผิดปกติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ – ทางพยาธิวิทยา หรือ - ผิดปกติ : ในเลือด / ปัสสาวะ / ทางรังสี วิทยา 2) GFR < 60 ml/min/1.73 m 2 เป็นเวลา อย่างน้อย 3 เดือน โดยไม่มีความ ผิดปกติของไต

6 5 ระย ะ คำจำกัดความ GFR ( มล./ นาที ) 0 ไตผิดปกติ ปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคไตเรื้อรัง > 90 ( ร่วมกับมีปัจจัย เสี่ยง ) 1 ไตผิดปกติและ GFR ปกติ หรือเพิ่มขึ้น > 90 2 GFR ลดลง เล็กน้อย 60 – 89 3 GFR ลดลง ปานกลาง 30 – 59 4 GFR ลดลง มาก 15 – 29 5 ไตวายระยะสุดท้าย < 15 ( หรือต้องล้างไต ) ระยะต่างๆของ “ โรคไตเรื้อรัง ” Cr 1.2 Cr 1.8 Cr 3.6

7 6 Burden of ESRD in Thailand ฿ 100 million) Costs $$$ Growth to year 2010 projected on the basis of historical data ( ) from TRT Dialysis cases in 2004 ปี 2547 ประเทศไทยใช้ เงิน 2400 ล้าน บาท (10000 ล้านบาท )

8 7 Lysaght, J Am Soc Nephrol, 2002 GLOBAL MAINTENANCE DIALYSIS POPULATION FROM 1990 TO ,000 1,065,000 2,095,000

9 8 ประเมินการเกิดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ใน 10 ปี ประชากร 66 ล้าน เบาหวาน 2 ล้าน ความดันโลหิตสูง 4 ล้าน โรคไตอื่นๆ 0.5 ล้าน 5 % ไตวายใน 10 ปี 1% ไตวายใน 10 ปี ราย ไต วาย / ปี 4000 ราย ไต วาย / ปี 500 ราย ไต วาย / ปี มีผู้ป่วยไตวายใหม่ ราย / ปี

10 9 At prsent, treatment of renal patients has been pointed to retard or prevent progression to ESRD

11 10 Renal injury Glomerular-capillary hypertension Increased filtration of plasma proteins Excessive tubular reabsorption Nuclear signals for NF-kB-dependent and independent vasoactive and inflammatory genes. Corresponding protein products then released into interstitium Tubular cell transdifferentiation Fibroblast proliferation Fibrogenesis Increased glomerular permeability to macromolecules Proteinuria Renal scarring Reduction of nephron numbers PATHOPHYSIOLOGY OF PROGRESSIVE NEPHROPATHIES 1998 concept Remuzzi and Bertani, N Engl J Med Tubular damage

12 11 Mechanisms of Progressive Loss of Renal function Proteinuria Hypertension Initial insult

13 12 Relationship between achieved BP control and rate of renal function decline in 9 clinical trials (DM & non-DM) Adapted from Bakris GL, William M, Dworkin L et al: NKF Hypertension and Diabetes executive committee Working group. Am J Kidney Dis 36:646-61, 2000

14 13 NEPHRON NUMBER IN 10 MIDDLE-AGED WHITE HYPERTENSIVES AND 10 MATCHED NORMOTENSIVES Keller et al., N Engl J Med, 2003 Mean glomerular volume (10 -3 /mm 3 ) Nephron number per kidney (x 1,000) Ht 0 1,000 1,500 2,000 2, N ( ) 1,429 (1,130-1,627) * * p < 0.001

15 14 Risk factors & Targets for Renoprotection Hypertension < 130/80 Hyperglycemia HbA1c < 7 Smoking Stop Hyperlipidemia LDL-c < 100 Drug(s) Avoid

16 15 Markers/Indicies for Early Detection of Renal Deterioration Proteinuria***** (microalbuminuria) ?? FE Mg < 2.2% (detect Tubulo-interstitial damage)

17 16 ระดับโปรตีน, อัลบูมินใน ปัสสาวะและนิยาม StagingRandom urine Morning urine 24 hour urine Timed urine UAC mg/LAlb/Cr ratio, mg/g UAE mg/day UAE ug/min Normal< 10F <10, M <15< 15< 10 Borderline or high normal 10-20F M Micro- albuminuria F M Macro- albuminuria > 200F >170 M >250 > 300> 200

18 17 Albuminuria Reflects endothelial damage Associated with myocardial infarction and stroke Part of cardiometabolic syndrome Progression of Micro-* to macroalbuminuria predicts progression of renal disease * Microalbuminuria mg/day

19 18 Adapted from Peterson JC, Adler S, Burkart JM el Ann Intern Med 123:758-62, 1995 Decreased GFR due to blood pressure & proteinuria from MDRD study Proteinuria, g/day > 3 g/day

20 19

21 20

22 21 Microalbuminuria and Ischemic Heart Disease Risk

23 22

24 23 How to screen ?

25 24 การตรวจคัดกรองไต “ ชุดพื้นฐาน ” Blood pressure Urinalysis for protein Serum creatinine Microalbuminuria ASN 2003

26 25 Tests & frequency for Screening in certain population กลุ่มสิ่งที่ต้องตรวจความถี่การ ตรวจ ประชากรที่ไม่มีอาการ ใดๆ ชุดพื้นฐาน : BP, UA, Scr ปีละ 1 ครั้ง กรณี ได้ผลลบ ประชากรสัญญาณ บอกโรคไต ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เฉพาะ ปีละ 2 ครั้ง กรณี ได้ผลลบ ผู้ป่วยที่มีโรคที่เสี่ยง ต่อโรคไต เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เฉพาะ ปีละ > 2 ครั้ง กรณี ผลลบ ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ระยะ 1-2 ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เพิ่มเติม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เพิ่มเติม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ประชากรมี สัญญาณบอกโรค ไต

27 26 6 สัญญาณบอกโรคไต ปัสสาวะขัด บวมรอบตา บวมเท้า ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกลางคืน ปัสสาวะสีน้ำล้างเนื้อ ปวดหลังใต้ชายโครง ปวดเอว ความดันโลหิตสูง

28 27 Tests & frequency for Screening in certain population กลุ่มสิ่งที่ต้องตรวจความถี่การ ตรวจ ประชากรที่ไม่มีอาการ ใดๆ ชุดพื้นฐาน : BP, UA, Scr ปีละ 1 ครั้ง กรณี ได้ผลลบ ประชากรสัญญาณ บอกโรคไต ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เฉพาะ ปีละ 2 ครั้ง กรณี ได้ผลลบ ผู้ป่วยที่มีโรคที่เสี่ยง ต่อโรคไต เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เฉพาะ ปีละ > 2 ครั้ง กรณี ผลลบ ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ระยะ 1-2 ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เพิ่มเติม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้ป่วยที่มีโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 ชุดพื้นฐาน + การตรวจ เพิ่มเติม อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ผู้ป่วยที่มีโรคที่ เสี่ยงต่อโรคไต เบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง

29 28 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด “ โรคไต เรื้อรัง ” และนิยาม ชนิด นิยามตัวอย่าง ปัจจัยที่ เสี่ยง ต่อการ เกิดโรค เพิ่มโอกาสที่ จะมีการ ทำลายไต Old age, Family Hx, low birth weight ปัจจัยที่ ทำให้ เกิดโรค ทำลายไต โดยตรง DM, HT, autoimmune diseases, Systemic infection, UTI, KUB stone, Toxins, KUB obstruction ปัจจัยที่ เร่งการ ดำเนิน โรค ทำให้ไตที่เกิด โรคอยู่ แล้วเลวลง / ทำงาน น้อยลง High proteinuria, uncontrolled BP, poor control BS, smoking

30 29 How to Retard the Progression: Evidence ?

31 30 Goal BP Recommendations for Patients with DM or Renal Disease OrganizationYearSystolic BP Diastolic BP American diabetes Association2004<130<80 KDOQI (NKF)2004<130<80 JNC 72003<130<80 Canadian Hypertension Society2002<130<80 British HTN Soc1999<130<80 WHO/ISH1999<130<80 For CKD BP < 130/80

32 31 Proteinuria/Microalbinuria Microalbuminuria < 30 < 15 mg/d Proteinuria > g/d Needs ACE-I, ARB (with or w/o Ht) non-DHP CCB (for Ht)

33 32 Dialysis

34 years years ANTIHYPERTENSIVE THERAPY  GFR: 0.10 (ml/min/month) Glomerular Filtration Rate (ml/min/month) Mean Arterial Blood Pressure (mmHg) Albuminuria ( µ g/min) Parving et al., Br J Med, 1987 Years

35 34

36 35 A META-ANALYSIS IN 840 TYPE 1 AND TYPE 2 DIABETIC PATIENTS WITH INCIPIENT AND OVERT NEPHROPATHY AND PRESERVED RENAL FUNCTION Change in proteinuria (%) Change in GFR (%/year) Modified from Weidmann et al., Nephrol Dial Transpl, 1995

37 36

38 37 ACE-I Non DHP CCB ACE-I + CCB

39 38 Decrease in Mean Blood Pressure (mm Hg) - 2 – 0 – - 2 – - 4 – - 6 – - 8 – - 40 – - 20 – 0 – - 20 – - 40 – - 60 – % Reduction in Proteinuria P <.001 % with Doubling of Baseline Creatinine Baseline creatinine > 1.5 mg/dl Captopril Conventional therapy Lewis et al. N Engl J Med. 1993;329: NS ACEI IS BETTER THAN non-ACEI THERAPY IN TYPE 1 DIABETES

40 GFR (ml/min/month) Ramipril  GFR = ± 0.54  GFR = ± 0.50  GFR = ± 1.12  GFR = ± 0.87 Ramipril Conventional CORE FOLLOW-UP Ruggenenti et al., Lancet, 1998

41 40 COOPERATE study: results Nakao et al., Lancet, 2003 Patients without events * (%) Months after randomisation Combination Losartan Trandolapril * ESRD and doubling of serum creatinine

42 41 REIN: ACEI IS MORE RENOPROTECTIVE THAN CONVENTIONAL Rx IN NON-DIABETIC RENAL DISEASE % of patients without doubling of baseline creatinine or ESRF Follow-up P= – - 20 – 0 – 20 – 40 – 60 – % Reduction in Proteinuria Diastolic Blood Pressure (mm Hg) 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – Ramipril Conventional therapy Gisen group; Lancet 1997

43 42

44 43 Targets of Management Blood pressure < 120/80 mmHg Proteinuria < 0.3 g/24 h LDL < 100 mg/dl HDL > 40 (60) mg/dl HbA1c < 7.0 % (DM)

45 44 Take home message Identify the patients Check risk factors Interventions Monitoring Optimize the treatment (Reconsider on cause & Rx, in case)

46 45 Take home message BP controlled (120/80) with any drugs + ACEI/ARB Keep Proteinuria (< 3 g/d), controlled with ACEI + ARB HbA1C < 7.0 % Low LDL-c ( 40) Stop smoking

47 46 Acknowledgement Giuseppe Remuzzi, M.D. Mario Negri Institute for Pharmacological Research, Bergamo, Italy

48 47 You all are invited to attend “Update on Prevention of CKD in Thailand” in 5 areas around the country September 22, 2005 for Doctors September 23, 2005 for Nurses Venue in the Northeast: Chareonsri Grand, Udorn

49 48 Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt 1 Early Detection & Prevention of Chronic Kidney Disease Dhavee Sirivongs, M.D. August 5, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google