งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล

3 วัตถุประสงค์ ตามรอยกระบวนการดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วย Colorectal cancer อย่างครบวงจร

4 ประเด็นสำคัญ - เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาของประเทศไทย
- เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาของประเทศไทย - ต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องระยะยาว - การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - ศิริราชมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างครบวงจร - วิจัยโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพ

5 ตัวชี้วัด หัวข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
หัวข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1. การติดตามการรักษา ทำ Ultrasound liver % ของผู้ป่วย Surveillance หาค่า CEA Follow up ทุก 3 เดือนใน2 ปี หลังการรักษา ทุก 6 เดือน หลัง 2 ปีแล้ว ทุก 1 ปี หลังการรักษา 5 ปีแล้ว 2. Colonoscopy 1 ปี หลังการผ่าตัดรักษา 2. Screening Colonoscopy % ของผู้ป่วย บุคคลในครอบครัวผู้ป่วย บุตร,ธิดา

6 CLINICAL TRACER FOR COLORECTAL CANCER
ตึกตรวจโรคนอก OPD แพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ Refer จากรพ.อื่น ผู้ป่วย รพ.ศิริราช ภาควิชารังสีวิทยา Barium enema Pathologist Biopsy result Final result ภาควิชาพยาธิวิทยา หน่วยทางเดินอาหาร(GI Center)ตึก 84 ปี ชั้น 3 Rectal examination (PR) Proctoscopy Sigmoidoscopy Colonoscopy Biopsy Preoperative Evaluation Med P.T. E.T. team nurse Diagnosis Clinical staging LABORATORY:CEA CXR Ultrasound CT scan - chest - upper abdomen - whole abdomen  PET OPERATION surgeon, resident, extern, medical student Anestheologist OR Nurse เจ้าหน้าที่ ADMIT เพื่อผ่าตัด Admission Center Ward หญิง สามัญ ชาย Postop Care ICU Ward Discharge พิเศษ Tumor clinic/OPD Adjuvant Rx Radiation Rx ภาควิชารังสีวิทยา Follow up Follow up clinic/OPD สถานวิทยามะเร็งศิริราช Team surgeon Nurse E.T. nurse Medical Oncologist ภาควิชาอายุรศาสตร์

7 Year 2003-2006. 170 cases sphincter - saving operation
Year cases sphincter - saving operation Anastigmatic leakage 14 case (8.2%) Cases (%) Sphinctor-saving operation (100) Anastomotic leakage (8.2) Overall 30-day mortality rate (1.2) year Siriraj Hospital

8 Overall Rectal cancer 1999 61 27 (44) 34 (56) 2000 48 19 (40) 29 (60)
Year Total APR (%) LAR 1999 61 27 (44) 34 (56) 2000 48 19 (40) 29 (60) 2001 56 15 (27) 41 (73) 2002 31 9 (29) 22 (71) 2003 12 2004 8 (26) 23 (68) 2005 79 25 (32) 54 2006 107 36 (34) 71 (66)

9 Anastomotic leakage rate 2.8 – 17.5%
Ann Surg 2005, 241:9-13 Siriraj Hospital = 8.2%

10 Overall mortality after rectal surgery 0.9% - 5.2%
Br J Surg 2005; 92: Siriraj hospital = 1.2%

11 Cases TOTAL 200 LIVE 177 (88.5%) DEAD 23 (11.5%) LOSS FOLLOW UP 2 (1%)

12 Outcomes of sphincter-saving operation for rectal cancer without protective stoma and pelvic drain, and risk factors for anastomotic leakage Varut Lohsiriwat MD., Darin Lohsiriwat MD., Wiroon Boonuch MD., Vitoon Chinswangwatanakul MC. PhD., Thawatchai Akarviputh MD., Woramin Riansuwan MD., Narong Lert-akyamanee MD.

13 ภาควิชา/หน่วยงานที่ร่วมดูแลรักษา
1.ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2.ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3.ภาควิชารังสีวิทยา 4.ภาควิชาพยาธิวิทยา 5.ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6.สถานวิทยามะเร็งศิริราช 7.ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 8.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 9.ฝ่ายการพยาบาลรพ.ศิริราช

14 คณะทำงานจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Clinical Tracer : CA colon สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ 1. รศ.นพ.วิรุณ บุญนุช 19. ภาควิชาพยาธิวิทยา 2. รศ.นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆมยณี 20. สาขาวิชาเคมีบำบัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3. รศ.นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ 21. สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา 4. ผศ.นพ. ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ 22. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ 5. อ.นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล 23. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 ชายใต้ 6. อ.นพ. สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ 24. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 หญิงเหนือ 7. อ.นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร 25. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 หญิงใต้ 8. ผศ.นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ 26. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/5 ตะวันออก 9. ผศ.นพ. อัษฏา เมธเศรษฐ 27. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/6 ตะวันออก 10. อ.นพ. วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ 28. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/7 ตะวันออก 11. อ.นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี 29. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/7 ตะวันตก 12. อ.นพ. อัฐพร ตระการสง่า 30. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/8 ตะวันตก 13. หัวหน้าหน่วย Admission center 31. หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 พิเศษ 14. หัวหน้าหน่วย ET Nurse 32. หัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติชั้น 15 15. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพฝ่ายการพยาบาล 33. หัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติชั้นชั้น 16 16. หัวหน้าหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ 34. หัวหน้าหน่วยผ่าตัดช่องท้องและหลอดเลือด 17. ผู้จัดการศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์ 35. หัวหน้าหน่วยตรวจรักษานิ่วในท่อทางเดินน้ำดีด้วยกล้องเอนโดสโคป 18. ดร.ชนากานต์ บุญนุช (งานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล) 36. คุณรัชดา เจิดรังษี (งานโรคติดเชื้อ )

15 Thank you for your attention

16


ดาวน์โหลด ppt CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google