งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริ ราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริ ราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริ ราชพยาบาล

3 วัตถุประสงค์ ตามรอยกระบวนการ ดูแลรักษาและติดตาม ผู้ป่วย Colorectal cancer อย่างครบวงจร

4 ประเด็นสำคัญ - เป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาของ ประเทศไทย - ต้องการการดูแลรักษาต่อเนื่องระยะ ยาว - การดูแลรักษาที่สมบูรณ์จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - ศิริราชมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย กลุ่มนี้อย่างครบวงจร - วิจัยโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพ

5 หัวข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หัวข้อ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 1. การติดตามการรักษา 1. ทำ Ultrasound liver 80% ของผู้ป่วย Surveillance หาค่า CEA Surveillance หาค่า CEA Follow up ทุก 3 เดือนใน 2 ปี หลังการรักษา Follow up ทุก 3 เดือนใน 2 ปี หลังการรักษา ทุก 6 เดือน หลัง 2 ปีแล้ว ทุก 6 เดือน หลัง 2 ปีแล้ว ทุก 1 ปี หลัง การรักษา 5 ปีแล้ว ทุก 1 ปี หลัง การรักษา 5 ปีแล้ว 2. Colonoscopy 1 ปี หลังการผ่าตัดรักษา 2. Colonoscopy 1 ปี หลังการผ่าตัดรักษา 2. Screening Colonoscopy 80% ของผู้ป่วย บุคคลในครอบครัวผู้ป่วย บุคคลในครอบครัวผู้ป่วย บุตร, ธิดา บุตร, ธิดา ตัวชี้วัด

6 ตึกตรวจโรคนอก OPD แพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ Refer จากรพ. อื่น CLINICAL TRACER FOR COLORECTAL CANCER ผู้ป่วย หน่วยทางเดินอาหาร (GI Center) ตึก 84 ปี ชั้น 3 Rectal examination (PR) Proctoscopy Sigmoidoscopy Colonoscopy Biopsy Diagnosis Clinical staging LABORATORY:CEA CXR Ultrasound CT scan - chest - upper abdomen - whole abdomen  PET ADMIT เพื่อผ่าตัด Admission Center Ward สามัญ พิเศษ หญิง ชาย Postop Care ICU Ward Discharge Follow up Follow up clinic/OPD สถานวิทยามะเร็งศิริราช Team surgeon Nurse E.T. nurse Adjuvant Rx Radiation Rx ภาควิชารังสีวิทยา Medical Oncologist ภาควิชา อายุรศาสตร์ Pathologist Biopsy result Final result ภาควิชาพยาธิวิทยา Preoperative Evaluation Med P.T. E.T. team nurse ภาควิชารังสีวิทยา Barium enema Tumor clinic/OPD รพ. ศิริราช OPERATION surgeon, resident, extern, medical student Anestheologist OR Nurse เจ้าหน้าที่

7 Cases (%) Sphinctor-saving operation 170 (100) Anastomotic leakage 14 (8.2) Overall 30-day mortality rate 2 (1.2) year 2003-2006 Siriraj Hospital Year 2003-2006 170 cases sphincter - saving operation Anastigmatic leakage 14 case (8.2%)

8 YearTotalAPR(%)LAR(%) 19 99 6127(4 4) 34(5 6) 20 00 4819(4 0) 29(6 0) 20 01 5615(2 7) 41(7 3) 20 02 319(2 9) 22(7 1) 20 03 4112(2 9) 29(7 1) 20 04 318(2 6) 23(6 8) 20 05 7925(3 2) 54(6 8) 20 06 10736(3 4) 71(6 6)

9 Anastomotic leakage rate 2.8 – 17.5% Ann Surg 2005, 241:9- 13 Siriraj Hospital = 8.2%

10 Overall mortality after rectal surgery 0.9% - 5.2% Br J Surg 2005; 92:1137- 1142 Siriraj hospital = 1.2%

11 Cases TOTAL200 LIVE177 (88.5%) DEAD 23 (11.5%) LOSS FOLLOW UP 2 (1%)

12 Outcomes of sphincter- saving operation for rectal cancer without protective stoma and pelvic drain, and risk factors for anastomotic leakage Varut Lohsiriwat MD., Darin Lohsiriwat MD., Wiroon Boonuch MD., Vitoon Chinswangwatanakul MC. PhD., Thawatchai Akarviputh MD., Woramin Riansuwan MD., Narong Lert-akyamanee MD.

13 1. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 2. ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3. ภาควิชารังสีวิทยา 4. ภาควิชา พยาธิวิทยา 5. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6. สถาน วิทยามะเร็งศิริราช 7. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 8. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 9. ฝ่ายการพยาบาลรพ. ศิริราช ภาควิชา / หน่วยงานที่ร่วมดูแล รักษา

14 คณะทำงานจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ใหญ่และทวารหนัก Clinical Tracer : CA colon สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ 1. รศ. นพ. วิรุณ บุญนุช 19. ภาควิชาพยาธิวิทยา 2. รศ. นพ. ณรงค์ เลิศอรรฆมยณี 20. สาขาวิชาเคมีบำบัด ภาควิชา อายุรศาสตร์ 3. รศ. นพ. ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์ 21. สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสี วิทยา 4. ผศ. นพ. ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ 22. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ 5. อ. นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล 23. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 ชายใต้ 6. อ. นพ. สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ 24. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 หญิงเหนือ 7. อ. นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร 25. หัวหน้าหอผู้ป่วย 72/7 หญิงใต้ 8. ผศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ 26. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/5 ตะวันออก 9. ผศ. นพ. อัษฏา เมธเศรษฐ 27. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/6 ตะวันออก 10. อ. นพ. วรมินทร์ เหรียญสุวรรณ 28. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/7 ตะวันออก 11. อ. นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี 29. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/7 ตะวันตก 12. อ. นพ. อัฐพร ตระการสง่า 30. หัวหน้าหอผู้ป่วย 84/8 ตะวันตก 13. หัวหน้าหน่วย Admission center31. หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 พิเศษ 14. หัวหน้าหน่วย ET Nurse32. หัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 15. หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพฝ่ายการ พยาบาล 33. หัวหน้าหอผู้ป่วยเฉลิมพระเกียรติ ชั้นชั้น 16 16. หัวหน้าหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ 34. หัวหน้าหน่วยผ่าตัดช่องท้องและ หลอดเลือด 17. ผู้จัดการศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดิน อาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์ 35. หัวหน้าหน่วยตรวจรักษานิ่วในท่อ ทางเดินน้ำดีด้วยกล้องเอนโดสโคป 18. ดร. ชนากานต์ บุญนุช ( งานวิจัยและวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ) 36. คุณรัชดา เจิดรังษี ( งานโรคติด เชื้อ )

15 Thank you for your attention

16


ดาวน์โหลด ppt CLINICAL TRACER CA Colon สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ริ ราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google