งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The urinary system homeostasis and temperature control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The urinary system homeostasis and temperature control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The urinary system homeostasis and temperature control

2 The urinary system

3

4

5 Rt kidney Lt kidney ureter Urinary bladder urethra

6

7

8 หน้าที่ของไต รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ รักษาสมดุลกรด - ด่าง ขจัดของเสียที่ได้จากการเผาผลาญอาหาร สร้างฮอร์โมน erythropoietin, renin, angiotensin, prostaglandin, vitamin D 3

9

10

11 Nephron

12 Urine formation GFR= 100-125 ml/min = 180 L/day GFR= 100-125 ml/min = 180 L/day 1 ml/min 1-2 L/day 1 ml/min 1-2 L/day

13 1.Pressure filtration - glomerular capsule 2. Selective reabsorption -proximal convoluted tubule. 3. Tubular secretion - distal convoluted tubule. Urine Formation

14 Renal corpuscle - Production of filtrate Proximal tubule - Reabsorption of waterion and organic nutrients Distal tubule -Secretion of ions, acids, drugs and toxins -Reabsorption of water, Na, Cl, Ca (under hormonal control) Loop of Henle - Reabsorption of water, Na, Cl

15 Composition of urine Organic substances: urea, uric, creatinine Inorganic substances: Na, K, Ca, Mg, NH 4, Cl. HCO 3, PO 4

16

17 Antidiuretic hormone (ADH) – สร้างจาก posterior pituitary gland – ส่งเสริมการดูดน้ำกลับที่ collecting tubule Aldosterone – สร้างจาก adrenal cortex – ดูด Na กลับที่ collecting tubule Atrial natriuretic peptide – สร้างที่เซลล์หัวใจ – เพิ่มการขับ Na ที่ collecting tubule Parathyroid hormone – เพิ่มการขับ PO 4, ดูดกลับ Ca, เพิ่มการสร้าง vitamin D ที่ไต ฮอร์โมนที่มีผลต่อไต

18 Homeostasis

19 Homeostasis - condition in which the body's internal environment remains within certain physiological limits. –Homoios “the same”; stasis “standing”

20

21 Basic component of control mechanism 1.Sensor mechanism –Sensory nerve cells or endocrine glands –Deviation from set point sensor generates afferent signal 2.Integrating/control center -Receives afferent signal -Analyzes and integrated with other information –Sends efferent signal to organs (effectors)

22 3.Effectors mechanism –Organs (muscles or glands) directly influence physiological variables 4.Feedback system: Basic component of control mechanism

23 sensor Control center effector

24 Water balance

25 % Body weight % total body water Extracellular fluid2037.5 - Blood plasma57.5 - Interstitial fluid1530.0 Intracellular fluid4062.5 Body fluid

26 Interstitial fluid Intracellular fluid Blood plasma Hydrostatic pressure Osmotic pressure

27 Fixed water excretion Stool 0.1 L/d Variable water excretion ICF 27 L ECF 15 L Normal water intake (1.0-1.5 L/d) Water of cellular metabolism 350-500 ml/d Sweat 0.1 L/d Pulmonary 0.3 L/d Total insensible loss ~ 0.5 L/d Total insensible loss ~ 0.5 L/d Total urine output 1.0-1.5 L/d Total urine output 1.0-1.5 L/d

28 การควบคุมสมดุลของน้ำและ sodium การควบคุม osmolarity ของร่างกาย –Osmole receptor ที่ anterior hypothalamus – ควบคุมการดื่มน้ำและการปัสสาวะ –Antidiuretic hormone (ADH) การควบคุมปริมาตรของร่างกาย – การรับรู้ปริมาตรของร่างกาย (volume sensing) :- baroreceptor ที่ผนังหลอด เลือด –Renin-angiotensin-aldosterone –Reabsorption of sodium

29  ECF Water + Na  blood volume  aldosterone  ADH  thirst  Na excretion  urine  water reabsorption

30  ECF  (Water + Na)  blood volume  aldosterone  ADH  thirst  Na reabsorption  urine  water reabsorption

31 Normal

32 Anti-diuretic hormone (ADH)  Na conc. กินเค็ม หรือเสียน้ำ  osmole

33 Anti-diuretic hormone (ADH)  Na conc. กินน้ำมาก  osmole

34 อาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ ปริมาณปัสสาวะ : polyuria, oliguria, anuria ปัสสาวะเป็นเลือด มีนิ่ว ความผิดปรกติเกี่ยวปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด

35 อาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ - บวม - ปวดหลัง : นิ่ว การติดเชื้อ

36 การขาดสมดุลของน้ำและเกลือแร่ - dehydration

37 Thirst Dry lips Slightly dry mouth membranes Thirst Dry lips Slightly dry mouth membranes Mild dehydration Very dry mouth membranes Sunken eyes Poor skin turgor Very dry mouth membranes Sunken eyes Poor skin turgor Moderate dehydration Rapid, weak pulse Cold hands and feet Rapid breathing Confusion Severe dehydration

38 การขาดสมดุลของน้ำและเกลือแร่ - dehydration

39 Temperature control

40 Heat exchange radiation conduction convection evaporation

41 Heat balance heat inheat out Heat production -Metabolic process -Muscle contraction Warm environment Radiation Conduction Convection evaporation -Sweating -Cutaneous vasodilatation

42 Body temperature - Normal = 37 o C (range 36-38 o C) - ปัจจัยที่มีผลต่อ body temperature - อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ - กิจกรรมที่ทำขณะนั้น - เสื้อผ้าที่ใส่ - ปริมาณน้ำที่สูญเสีย

43

44 Expose to cold

45 Expose to heat

46 Fever

47 A person ’ s sweating rate -Climatic condition -Clothing worn -Exercise intensity Sweating rate = 1.0-2.5 L/h Na in sweat = 10-100 meq/L

48 %body weight loss as sweatPhysiological effects 2 %Impaired performance 4 %Capacity for muscular work declined 5 %Heat exhaustion 7 %Hallucination 10 %Circulatory collapse and heat stroke

49 Development of heat exhaustion Expose to heat Excessive sweating Cutaneous vasodilatation  cardiac output  blood pressure  cardiac output  blood pressure shock

50 Development of heat stroke Strenuous exercise Hot, humid environment Strenuous exercise Hot, humid environment Inadequate temperature regulation  Core temperature Impaired CNS function Organ & tissue damage Death

51 คุณสมชายมาออกกำลังโดย การวิ่งบนสายพานที่ fitness center หลังจากวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง คุณสมชายรู้สึก เหนื่อยและกระหายน้ำมาก คำถาม 1. ท่านคิดว่าในศูนย์บริการสุขภาพที่ท่าน ดูแล ควรจะจัดให้มีน้ำประเภทใดบ้าง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 2. ท่านจะให้คำแนะนำในการดื่มน้ำระ หว่าและหลังออกกำลังกายอย่างไร

52 คุณสมศรีมาใช้บริการ sauna ที่ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งหนึ่ง โชค ร้ายเกิดเหตุขัดข้อง เปิดประตูออก ไม่ได้เมื่อถึงเวลา เมื่อช่วยคุณสมศรีออกมาได้ พบว่าคุณสมศรีอ่อนเพลียมาก ตัว ร้อน ชีพจรเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก คำถาม ท่านจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คุณสมศรีอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt The urinary system homeostasis and temperature control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google