งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7/15/20141. การนำเสนอผลการดำเนินงานของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/20142 ในโอกาสเยี่ยมชื่นชมหอสมุดฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7/15/20141. การนำเสนอผลการดำเนินงานของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/20142 ในโอกาสเยี่ยมชื่นชมหอสมุดฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7/15/20141

2 การนำเสนอผลการดำเนินงานของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/20142 ในโอกาสเยี่ยมชื่นชมหอสมุดฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

3 7/15/20143 ระบบสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการควบคุมและ บริหารจัดการทรัพยากร ที่สำคัญ คือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium ซึ่งเป็น ระบบควบคุมทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุดกว่า 25 แห่ง ที่ตั้งกระจายอยู่ตามวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัย คือ วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตราช วิถี วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตนครสวรรค์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Innopac Millennium ระบบเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ใช้นอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ทราบว่า ห้องสมุดแต่ละแห่งมีทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกัน อาทิ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย และ ทรัพยากรประเภทมัลติมีเดีย รวมกว่า 600,000 รายการ อำนวยความสะดวกเพื่อการสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้มากกว่า 30,000 รายการ เข้าถึงหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้กว่า 40,000 เรื่อง ระบบช่วยให้ห้องสมุดทุกแห่งตรวจทรัพยากรสารสนเทศก่อนสั่งซื้อเพื่อลดความ ซ้ำซ้อน ร่วมกันใช้งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ให้คุ้มค่า สามารถแลกเปลี่ยนการ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้ทุกวิทยาเขต ผ่านบริการ Book Delivery

4 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศในภาพรวมของห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล จำแนกตามสาขาวิชา 7/15/20144 ประเภททรัพยากร สารสนเทศ สาขาวิชา (รายการ) รวม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วารสารฉบับพิมพ์76599113977 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 8,5297,77816,044 32,351 หนังสือฉบับพิมพ์ 87,36850,054100,465 237,885 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์24,62225,47019,20269,294 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์47423175 7/15/20144

5 จำนวนวารสารฉบับพิมพ์จำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2551-2553

6 จำนวนวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2551-2553

7 จำนวนหนังสือฉบับพิมพ์จำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2551-2553

8 จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ 2551-2553

9 การใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2551-2553

10 สถิติการให้บริการวิชาการ จำแนกตามห้องสมุด ปีงบประมาณ 2553 ห้องสมุดคณะ/สถาบันสมาชิกยืมหนังสือยืมวารสาร ตอบคำถาม คน/เรื่อง Book Delivery 1หอสมุดกลาง17,49567,38912,35111,263/22,1014,520 2ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์57315,29211,8942,360/2,777571 3ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี4,84742,17158,94311,897/16,3142,547 4ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์99010,1081,8101,613/1,633369 5ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ79827,5261,191734/1,914238 6ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน1051,524586441/303318 7ห้องสมุดวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย29025,2591,111343/444147 8ห้องสมุดวิจัยประชากรและสังคม233,793199247/352335 9ห้องสมุดวิจัยโภชนาการ35011,50058370/115145 10ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา251,467113181/18178 11ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์1,25049,185--- 12ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดี1,37647,988--- 13ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล6,32050,117--- 14ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์3,19945,429--- รวม25,496206,02988,78129,149/46,1349,268

11 7/15/201411 เครือข่ายและความร่วมมือ : ในประเทศ กลุ่มพัฒนา ทรัพยากร สารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากร สารสนเทศ กลุ่มวารสาร และเอกสาร กลุ่มเทคโนโลยี การศึกษา กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มบริการ สารสนเทศ หอสมุดฯมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสมาชิกเครือข่ายมีความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศ มีผู้แทนเข้าร่วมเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือต่างๆ 6 กลุ่มได้แก่

12 7/15/201412 ความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) โครงการ UNINET ( University Network ) – ThaiLIS  Union Catalog ( จฬ ) http://uc.thailis.or.th/http://uc.thailis.or.th/ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษารัฐ 24 แห่ง  Digital Collection ( มช ) http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.phphttp://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ งานวิจัย ฯลฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของห้องสมุด 86 แห่ง  Reference Database ( มม ) http://www.thailis.uni.net.th/reference.phphttp://www.thailis.uni.net.th/reference.php จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการแก่ มหาวิทยาลัยรัฐ 77 แห่ง

13 7/15/201413 ความร่วมมือกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ  จัดฝึกอบรมและปฏิบัติงานนักศึกษาปริญาตรี-โท ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณปีละ 8-10 ราย  เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีละประมาณ 8 ราย

14 7/15/201414 ความร่วมมือกับต่างประเทศ WHO/SEARO http://www.li.mahidol.ac.th/thainatis/index.php  ให้บริการและขอสำเนาเอกสารจากต่างประเทศผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์เมล์  ฝึกอบรมและเป็นแหล่งศึกษาดูงานแก่ห้องสมุดของประเทศ สมาชิก AUNILO ( ASEAN University Network Inter Library Online ) http://aunilo.org/  ส่งบุคลากรห้องสมุดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรห้องสมุด  ร่วมกิจกรรมสำรวจความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมุลกับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN  เข้าร่วมประชุมประจำปี

15 ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ของ หอสมุดและคลังความรู้ฯ 7/15/201415

16 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 1 7/15/201416  หอสมุดฯ จัดทำโครงการปรับปรุงด้านกายภาพและภูมิทัศน์ อาคารสำนัก หอสมุด เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และจัดระบบการ บริการเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแก่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปให้ศึกษาได้มีด้วยตนเอง  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ ปรับปรุงพื้นที่ในระยะแรกของโครงการ บริเวณชั้น 1 อาคารเดิม ในส่วน บริการเทคโนโลยีการศึกษาและมัลติมีเดีย ส่วนโถงทางเข้า เคาน์เตอร์ บริการและต้อนรับ บริเวณพักผ่อน บริเวณหน้าอาคารและทางเข้า สำนักหอสมุด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,250 ตารางเมตร  ว่าจ้างการออกแบบ การปรับปรุงด้านกายภาพและภูมิทัศน์ พร้อมทั้งว่าจ้าง การควบคุมงาน โครงการปรับปรุงด้านกายภาพฯ ระยะที่ 1 นี้ดำเนินการ แล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

17

18

19 7/15/201419 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 1 พัฒนาห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัย มีความหลากหลายของความรู้และเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

20 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (e-Thesis) 7/15/201420  มีกระบวนการใช้โปรแกรมคัดกรองวิทยานิพนธ์ก่อนนำออกเผยแพร่  จัดหาโปรแกรมระบบตรวจสอบคัดลอกบทความทางวิชาการ Turn it in จำนวน 6,000 License โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กรอง การคัดลอกผลงานวิชาการโดยใช้ร่วมกันระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของทุกคณะ/สถาบัน/ วิทยาลัย  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา ทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ถูกจัดเก็บ เข้าคลังความรู้เพื่อเผยแพร่ในรูปวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับเต็ม ผ่านเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/e-thesis.php

21 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (e-Thesis) 7/15/201421  จัดเก็บเข้าระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS-Digital Collection) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นการจัดเก็บ และบริการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 86 แห่ง  ปีงบประมาณ 2552- 2553 นี้ มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบ จัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 5,960 รายการ

22 โครงการบริการวิดีทัศน์คำบรรยายรายวิชา พื้นฐานในระบบดิจิทัล (e-Lecture) 7/15/201422  จากภารกิจสำคัญในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย หอสมุดฯ จึงเห็นความสำคัญและความ จำเป็นของการทบทวนการบรรยายรายวิชาพื้นฐานและได้ ทำโครงการบันทึกการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 ให้บริการในรูปแบบเทปวีดิทัศน์ระบบอนาล็อก  ปีงบประมาณ 2552ได้รับงบสนับสนุนจากรายได้ มหาวิทยาลัยจัดหาระบบอุปกรณ์ ผลิตสื่อโดยการบันทึกการ เรียนการสอนคำบรรยายรายวิชาพื้นฐานจากอาคารบรรยาย รวม 1 อาคารบรรยายรวม 2 และห้องบรรยาย (OP1-2) จาก สำนักงานอธิการบดี โดยใช้ฐานการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ จากห้องควบคุม ณ อาคาร หอสมุดฯ

23 7/15/201423  สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล บริการในรูปแบบแผ่น วีดิทัศน์(DVD) และขยายฐานการให้บริการไปสู่การบริการ ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Intranet) ด้วยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของอาจารย์และ นักศึกษา ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ด้านเนื้อหา การบรรยายรายวิชาพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอน ที่รับผิดชอบการสอนรายวิชา  ปีงบประมาณ 2552 มีผู้มาขอใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 17,758 ราย ปีงบประมาณ 2553 มีผู้มาขอใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 40,272 ราย โครงการบริการวิดีทัศน์คำบรรยายรายวิชา พื้นฐานในระบบดิจิทัล (e-Lecture)

24 สรุปการให้บริการ E-Lecture & Multimedia ปี 2552-2554 7/15/201424 เดือน255225532554 มกราคม 2,645 4,04714,277 กุมภาพันธ์ 2,371 3,10410,981 มีนาคม 8 23 1,048 เมษายน - - 787 พฤษภาคม - - 303 มิถุนายน 535 887 กรกฎาคม 2,212 4,152 สิงหาคม 1,836 4,425 กันยายน 3,047 7,422 ตุลาคม 10 1,565 พฤศจิกายน 1,297 6,016 ธันวาคม 3,797 8,631 รวม 17,758 40,27227,396

25 7/15/201425

26 สถิติการใช้บริการ e-Lecture และการจองสื่อ ปี 2553 นักศึกษาจำนวน คณะพยาบาลศาสตร์4,833 คณะเทคนิคการแพทย์3,890 คณะสาธารณสุขศาสตร์3,342 คณะวิศวกรรมศาสตร์3,348 คณะทันตแพทยศาสตร์5,097 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล6,327 คณะกายภาพบำบัด1,500 คณะศิลปศาสตร์1,770 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี4,482 คณะเภสัชศาสตร์4,368 7/15/2014 26

27 นักศึกษาจำนวน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1,145 คณะแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร1,751 คณะวิทยาศาสตร์1,142 สถาบันพระบรมราชชนก2,472 คณะสัตวแพทยศาสตร์1,120 วิทยาลัยศาสนศึกษา332 วิทยาเขตกาญจนบุรี326 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา131 รวม47,376 7/15/2014 27 สถิติการใช้บริการ e-Lecture และการจองสื่อ ปี 2553

28 โครงการ “รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ ” 7/15/201428  การส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งที่ห้องสมุดจะต้องมีบทบาท ในการฝึกฝนและปลูกฝังให้แก่นักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยใน การเป็นปัญญาของแผ่นดิน http://www.facebook.com/add_email.php#!/sasis3  หอสมุดฯได้เริ่มกิจกรรม “มหิดล บุ๊คแฟร์” ปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ผู้สนใจได้ ซื้อหนังสือในราคาถูก กิจกรรมที่จัดจะมีทั้งโดยตรงและอาศัยสื่อ ทันสมัยสังคมออนไลน์ มีคอลัมน์ต่างๆ เช่น อ่านตรงนี้มีรางวัล อ่าน สบายๆคลายเครียด น่าอ่าน น่ารู้ แนะนำหนังสือเล่มโปรด สุดยอดนัก อ่านประจำปี ให้รางวัลผู้ที่ยืมหนังสือมากที่สุดประจำเดือน

29 โครงการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R) 7/15/201429 โครงการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ สรุปผลการศึกษาในช่วงปี 2549-2551 หอสมุดฯ ซื้อหนังสือ 15,895 ชื่อ / 18,073 เล่ม เป็นเงิน 28,259,175.58 บาท ราคาเฉลี่ย1,563.61 บาท/เล่ม มีการใช้จำแนกตามสาขา ดังนี้ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ 1.18 ใช้ 53,473 ครั้ง 10.60 ครั้ง /เล่ม /184.13 บาท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 1.09 ใช้ 42,783 ครั้ง 9.83 ครั้ง /เล่ม / 256.70 บาท สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คือ 0.85 ใช้ 66,577 ครั้ง 7.67 ครั้ง /เล่ม / 111.61 บาท

30 โครงการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R) 7/15/201430 โครงการประเมินผลการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงห้องสมุดคณะ/สถาบัน/ วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดลใช้งบประมาณจำนวนมากในการบอกรับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUC-Net) ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างคณะ สถาบัน วิทยาลัย หน่วยงานทุกแห่งในมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบร่วมกัน โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของประชาคมมหาวิทยาลัย โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการเข้าใช้ ปัญหาการเข้าใช้ของผู้ใช้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลจากสถิติการใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลการ ประเมินมาใช้เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนาการใช้ วารสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

31 โครงการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R) 7/15/201431 โครงการประเมินผลการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผลของโครงการในระยะ 6 เดือน  รวบรวม / จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก ฐานข้อมูลต่างๆ แต่ละฐานข้อมูล ต่ำสุด 46ครั้ง/เดือน (American Society of Mechanical Engineers/ASME Digital Library) สูงสุด 199,915 ครั้ง/เดือน(ScienceDirect)  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต้นทุนการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประมาณ 2.90 บาท ต่อบทความ

32 โครงการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R) 7/15/201432 โครงการสำรวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละห้องสมุด คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ หอสมุดกลาง ร้อยละ 28.27 ห้องสมุดคณะเทคนิคฯ ร้อยละ 14.20 ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯ ร้อยละ 7.39 ห้องสมุดสถาบันโภชนาการฯ ร้อยละ 6.53 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรฯ ร้อยละ 7.10 ห้องสมุดวิจัยภาษาฯ ร้อยละ 2.70 ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพฯ ร้อยละ 4.40 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ร้อยละ 16.76 ห้องสมุดคณะเภสัชฯ ร้อยละ 12.64

33 7/15/201433

34 7/15/201434

35 7/15/201435

36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิชาการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 7/15/201436  บันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่า 500 รายการ  จัดอบรมการบันทึกข้อมูลให้บุคลากรหอสมุดฯ  เผยแพร่ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลผลงานวิชาการ 5 สาขาวิชา ดังนี้ - Arts, Language and Culture 35 รายการ - Basic Science, Applied Science and Technology 60 รายการ - Health Sciences and Public Health 458 รายการ - Medicine and Clinical Sciences 260 รายการ - Social Sciences, Humanities, Management and Liberal Arts 177 รายการ รวมผลงานวิชาการ 990 รายการ (http://mulinet5.li.mahidol.ac.th:8080/dspace/)(http://mulinet5.li.mahidol.ac.th:8080/dspace/)

37 โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press ) 7/15/201437  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ อาจารย์ นักวิจัยและ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่เป็นจำนวนมากโดยอาศัย สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆและทั่วไป  หอสมุดฯมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมให้ผลงาน วิชาการซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรูปแบบหลากหลายให้มา รวมในแหล่งพิมพ์และเผยแพร่ในนามมหาวิทยาลัยอันจะเป็นการสร้างความ น่าเชื่อถือในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการเรียนรู้อันเป็นปัจจัยสำคัญ ก่อให้เกิดปัญญาสมดังปณิธาน  จัดทำโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในระยะเริ่มแรกหอสมุดและ คลังความรู้มหาวิทยาลัย จะเป็นแหล่งประสานการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ตาม นโยบายของคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ และคณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่อ การเผยแพร่ ร่วมเป็นส่วนพิจารณาและกำกับการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสนับสนุน งบจัดพิมพ์จากรายได้มหาวิทยาลัยเบื้องต้น

38 โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press ) 7/15/201438  มีการจัดพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม ในนามสำนักพิมพ์  ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระหว่างบรรณาธิกร 2ชื่อ  มีเว็บไซต์เป็นแหล่งประสานงานระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน กับ สำนักพิมพ์ http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/index.html

39 โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีห้องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (e-Music) 7/15/201439 หัวข้อข้อมูลปัจจุบัน Domain Namehttp://SirindhornMusicLibrary.net สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเลือก (21 พ.ย. 2553) ทรงทดลองเข้าใช้เมื่อ วันที่ 7 ธ.ค. 2553 ณ ศาลาดุสิตาลัย ขนาดข้อมูล600 Gigabyte ถ่ายโอนข้อมูลเก็บที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาด Server กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับ จัดเก็บข้อมูล (20 TeraByte)

40 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุและ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201440  สืบเนื่องจากการข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) ของส่วนงานหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้ให้นโยบายในการพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กำกับดูแล และให้ ผนวกงานก่อสร้างหอพระราชประวัติสมเด็จพระราชบิดา หอเกียรติยศแห่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องนิทรรศการและห้องจดหมายเหตุแผนที่และผัง แม่บท ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

41 โครงการพัฒนาหอจดหมายเหตุและ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201441 วัตถุประสงค์  รวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุและสิ่งของที่มีคุณค่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย  เป็นแหล่งให้บริการข้อมูลจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย  เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสังคมภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล http://mulinet6.li.mahidol.ac.th:8080/community-list http://uat2.momypedia.com/mahidol /

42 แผนการดำเนินงาน ในอนาคต 7/15/201442

43 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2 7/15/201443

44 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU - eLearning) 7/15/201444 แนวโน้มของรูปแบบการเรียนการสอน กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียน การสอนในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการเรียนการ สอนผ่านเครือข่าย (e-Learning) ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งอาจารย์ผู้สอนและ ผู้เรียน ด้วยการที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองภารกิจในการทำหน้าที่สนับสนุน การเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หอสมุด และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จึงจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียน การสอนผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (MU-eLearning) ขึ้น

45 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-eLearning) 7/15/201445 แผนงาน  จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางการพัฒนา e-Learning  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Open Source with Moodle (LMS) ให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งผู้ดูและระบบ (Admin) และอาจารย์ผู้สอน  เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบทเรียน e-Learning ของมหาวิทยาลัย เป้าหมาย  หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยงาน ได้พัฒนา e-Learning ของหน่วยงานตนเองขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียน การสอนของอาจารย์และนักศึกษา และยังมีหน่วยงานอีกหลายแห่งอยู่ใน ขั้นตอนการพัฒนา

46 โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์คำ บรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Lecture on Web) 7/15/201446 โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ สื่อวีดิทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานผ่าน เครือข่าย Internet ให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ ของไฟล์ดิจิทัล สามารถรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆชนิด เช่น Computer Notebook, Netbook, โทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ เช่น iPhone, iPod, Android, Window Mobiles เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตอบสนองความต้องการใช้งาน ของนักศึกษา สามารถรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาระบบการศึกษา สร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ

47 แผนภาพ : ระบบ e-Lecture on Web 7/15/201447

48 เป้าหมายของโครงการ มีระบบการเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานดิจิทัลผ่าน เครือข่าย อินเตอร์เน็ต ( E-Lecture on Web ) ที่สามารถศึกษาผ่าน Computer Notebook, Netbook, โทรศัพท์มือถือแบบต่างๆ เช่น iPhone, iPod, Android, Window Mobiles ซึ่งทันสมัยสะดวกต่อ การจัดเก็บ การศึกษาค้นคว้าและตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน ของนักศึกษา มีนักศึกษามาใช้บริการสื่อวิดีทัศน์คำบรรยายรายวิชาพื้นฐานดิจิทัลผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( E-Lecture on Web ) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 คน 7/15/201448

49 โครงการ “รักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ สู่ชุมชน” 7/15/201449 เพื่อเสริมนโยบายวาระการอ่านแห่งชาติให้ประชาชนทุกกลุ่ม ตระหนักความสำคัญของ การอ่านและเปลี่ยนค่านิยมมารักการอ่าน โดยอาศัยสื่อทุกแขนง หอสมุดฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีการอ่านกรุงเทพฯ ตาม โครงการส่งเสริมกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการอ่านในปี 2013 ขององค์การ UNESCO โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย เช่น ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับห้องสมุดประชาชนพุทธมณฑล จัด มุมหนังสือและเล่านิทานสำหรับเด็กช่วงปิดภาคฤดูร้อน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านในหอพักนักศึกษา ฯลฯ

50 โครงการเทียบเคียงทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) 7/15/201450 การพัฒนาหรือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนับเป็นกระบวนการ แรกเริ่มในการคัดสรรสารสนเทศประเภทต่างๆ เข้าห้องสมุดให้ครอบคลุม และครบถ้วนตามหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน สนับสนุนการวิจัยของ มหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้ด้วยความ สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการมากที่สุด

51 โครงการเทียบเคียงทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) 7/15/201451 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการผลิตและเผยแพร่ สารสนเทศ เป็นผลให้ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับ ความต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ ไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมาบริการได้ครบถ้วน ทั้งหมดตามที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อมิให้ภาวะการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ สมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จึง ดำเนินการประเมินทรัพยากรสารสนเทศโดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของโลกในแต่ละสาขาวิชา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างระบบเครือข่าย ของห้องสมุดและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ ให้เป็นสากล และ คาดว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่มี คุณภาพใกล้เคียงกับห้องสมุดระดับนานาชาติ และเป็นแหล่งอ้างอิงการเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยระดับสากล

52 โครงการเทียบเคียงทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development) 7/15/201452 ผลของโครงการในระยะ 6 เดือน  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมการสร้างระเบียนบรรณานุกรม ทรัพยากรสารสนเทศในระบบออนไลน์  ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำเข้าฐานข้อมูลของ ต่างประเทศเพื่อการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในแต่ละ สาขา มีจำนวนประมาณ 190,000 รายการ จากจำนวนทั้งหมด 258,500 รายการ

53 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201453 วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ บุคลากรห้องสมุด อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อนำผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบ บริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร ความพึงพอใจเกี่ยวกับผู้บริหาร นโยบายและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในปัจจุบัน

54 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201454 ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหน่วยงาน ความทันสมัยและเพียงพอ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ทำงา ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในขณะ ทำงาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของงานในความรับผิดชอบของท่าน ความท้าทายของงานที่ รับมอบหมาย งานของท่านมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และรับการสนับสนุนให้ พัฒนาความรู้ ความสามารถในตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

55 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201455 ความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสมเป็นธรรม การได้รับค่าตอบแทน พิเศษ และเงินรางวัลฯลฯ เป็นธรรม และเหมาะสมกับคุณภาพ และปริมาณงาน ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และความก้าวหน้าในทาง อาชีพในองค์กร กระบวนการบรรจุและแต่งตั้ง เลื่อนระดับ มีความโปรงใส เป็นธรรม ความพึงพอใจเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน ช่องทางการสื่อสารของ หน่วยงาน การประชุมชี้แจง/หารือ/ขอความคิดเห็นในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับองค์กร การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานมี แหล่งข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้ การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงาน การสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในหน่วยงาน

56 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/201456 วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของ บุคลากรห้องสมุด อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อนำผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบ บริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

57 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7/15/201457 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของ การพัฒนาบุคลากร มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ ทำงานให้ได้มาตรฐาน โดยการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการพัฒนา ความรู้และทักษะตามสายงาน ด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ และบุคลิกภาพ โดยการจัดอบรม สัมมนา การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ พร้อม ทั้งจัดหาสื่อเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดู งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรหอสมุดและคลัง ความรู้ฯ มีความพร้อมในการให้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

58 ทรัพยากรบุคคล 7/15/201458 ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำลูกจ้าง ชั่วคราว รวม 476174119 39 %51%6%6%3%3%

59 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7/15/201459 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา2551 (ราย/ครั้ง) 2552 (ราย/ครั้ง) 2553 (ราย/ครั้ง) รับการฝึกอบรม - ในประเทศ70/27581/33971/378 - ต่างประเทศ--1/1 ประชุม/สัมมนา - ในประเทศ101/421101/61498/612 - ต่างประเทศ1/22/23/3 ดูงาน - ในประเทศ23/596/628/30 - ต่างประเทศ2/24/15/2

60 7/15/201460 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งเงินปีงบประมาณ 2551255225532554 เงินงบประมาณ แผ่นดิน 23,164,900 18,393,1009,108,600 เงินรายได้หอสมุด และคลังความรู้ฯ 1,285,000700,9001,203,60011,232,600 เงินรายได้ มหาวิทยาลัย 18,920,00018,880,00024,938,60025,229,100 เงินรายได้ สนับสนุนจาก ส่วนงาน 49,617,40054,712,30057,412,900


ดาวน์โหลด ppt 7/15/20141. การนำเสนอผลการดำเนินงานของ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล 7/15/20142 ในโอกาสเยี่ยมชื่นชมหอสมุดฯ ในวันที่ ๙ มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google