งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mechanical Ventilation & Clinical application กวีวรรณ ลิ้มประยูร หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจภาควิชากุมารเวชศสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mechanical Ventilation & Clinical application กวีวรรณ ลิ้มประยูร หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจภาควิชากุมารเวชศสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mechanical Ventilation & Clinical application กวีวรรณ ลิ้มประยูร หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจภาควิชากุมารเวชศสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2

3

4

5

6

7 Indication

8 Respiratory failure Respiratory failure To decrease or support work of breathing To decrease or support work of breathing To improve oxygenation To improve oxygenation To recruit the lung To recruit the lung To support other organs e.g.: increased ICP, CHF To support other organs e.g.: increased ICP, CHF Indication

9 Normal value Tidal volume 10-12 ml/kg in general Tidal volume 10-12 ml/kg in general or 6-8 ml/kg in ARDS MV 200-300 ml /kg MV 200-300 ml /kg

10 Parts and Humidifiers

11

12

13

14

15

16

17 How to set in some situations post-operative post-operative asthma or BPD asthma or BPD pneumonia or ARDS pneumonia or ARDS increased ICP increased ICP

18 Initial Settings 1. FiO 2 - 1.0 (100% O 2 ) for a patient with lung disease; 0.40 (40% O2 ) for a patient without lung disease. 2. PEEP +6-8 for a patient with lung disease; +4 for a patient without lung disease. 3. RR 30 for infants up to 1 year of age; 20 for those 1-6 years of age and 15 for those greater than 6 (which are the average normal respiratory rates for age). 4. I Time Based upon an I:E ratio of 1:2 for infants and pre- school age children and 1:2.5 for schoolage and adolescents. Therefore, 0.7 sec for infants up to 1 year of age; 1 sec for those to 6 years of age and 1.2 secs for those greater than 6. 5. Tidal Volume 10 cc/kg (Range 8-12 cc/kg). Just a “few” years ago, many patients were started on 15 cc/kg, the volume that seemed to work “best” to prevent atelectasis in adult post-op patients ie those with normal lungs. However, with barotrauma (air leaks)

19 Guideline ในการตั้งเครื่องช่วยหายใจเบื้องต้น (12) 1. เลือก mode ของเครื่องช่วยหายใจที่คุ้นเคยมากที่สุด โดยจุดประสงค์ของการช่วยหายใจคือให้การช่วยหายใจเพื่อทำ ให้มีการแลกเปลี่ยนกาซที่เพียงพอ (adequate oxygenation/ventilation) ลดงานซึ่งเกิดจากการหายใจ (reduced work of breathing) หายใจมีปฏิสัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ (synchrony between patient and ventilator) (12,17) หลีกเลี่ยงการใช้ความดันขนาดสูง (avoidance of high end-inspiration pressures) 2. ควรตั้งปริมาณความเข้มข้นออกซิเจนขนาดสูงก่อน อาจตั้งโดยใช้ออกซิเจน FiO 2 1.0 ก่อนแล้วค่อยๆลดขนาดลง เพื่อพยายามคงค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation,SaO 2 ) ให้ได้ประมาณ 92-95% ในรายที่มีความ ผิดปกติของปอดรุนแรง เช่นภาวะ Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) อาจยอมรับที่ค่าค่าความอิ่มตัวออกซิเจนใน เลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 88% (12,18)

20 3. เริ่มต้นควรตั้งปริมาตร tidal volume ประมาณ 8-10 ml ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในกรณีทั่วไป หรือ อาจเริ่มตั้งในขนาด 10-12 ml ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ในผู้ป่วย neuromuscular disease เพื่อให้การหายใจ ได้ตามเครื่อง ในรายที่มีความผิดปกติของปอดรุนแรง เช่นภาวะ Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) อาจเริ่มตั้งที่ขนาด 5-8 ml ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมและความดันช่วง plateau pressure น้อยกว่า 30 มม. น้ำ 4. เลือกอัตราการหายใจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้การ หายใจต่อนาทีที่เหมาะสมกับโรคและลักษณะทางคลีนิก โดยปรับผลตามค่าก๊าซในเลือด (17)

21 5. พยายามปรับใช้ PEEP ในในรายที่มีความผิดปกติของ ปอดรุนแรงทั่วไป (diffuse lung injury) เพื่อพยายามทำให้การ ใช้ออกซิเจนลดลง และพยายามหาค่า PEEP ที่เหมาะสม ส่วน ใหญ่อยู่ที่ประมาณ 5- 10 มม. น้ำโดย อาจอาศัยดูค่า pressuse- volume curves หรือการเปลี่ยนแปลงของ ปริมาตร tidal volume ค่าก๊าซในเลือด หรือภาพเอกซ์เรย์ปอดเพื่อดู overinflation และควรติดตามผลที่ไม่พึงประสงค์จาก PEEP (5) เช่น barotrauma ความดันเลือดต่ำ หรือการแลกเปลี่ยนก๊าซ แย่ลงในกรณี overinflation 6. ตั้งค่าความไวของ trigger ที่เหมาะสมโดยพยายามให้ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับเครื่องช่วยหายใจมากที่สุดโดยที่ ไม่ตั้งต่ำเกินไปจนกระทั่งเกิดเครื่องช่วยหายใจทำงานเอง (autocycling) 7. ควรระมัดระวังในการใช้อัตราส่วนของระยะเวลาหายใจ ออกที่เหมาะสม ในผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิด air trapping เนื่องจากการเกิด autoPEEP ที่ไม่ต้องการได้

22 8. ในกรณีซึ่งผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนกาซที่ไม่ดี และต้องการเครื่องช่วยหายใจขนาดสูงควรคำนึงถึงการ ใช้ยานอนหลับขนาดสูงและหรือยาคลายกล้ามเนื้อร่วม ด้วย 9. ควรปรึกษาหรือพิจารณาส่งต่อในกรณีที่เกินขีด ความสามารถในการดูแลหรือปรับเปลี่ยนไปในสถานที่ ซึ่งมีความชำนาญหรือมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย หรือ เพื่อการช่วยหายใจแบบ Non-conventional mechanical ventilation

23 Example 1- post operative Mode: Pressure controlled ventilation PIP 20 cm H 2 O PEEP 5 cm H 2 O FiO2 0.5 i Time 1.0 sec Rate 20 / min

24 Mode: Time cycled pressure limited Flow 3 times minute ventilation (Normal MV = 200-300ml/kg) (Normal MV = 200-300ml/kg) PIP 20 cm H 2 O PEEP 3 cm H 2 O FiO2 0.5 i Time 0.6 sec Rate 20 / min Example 2- asthma

25 Mode ข้อดี / ข้อได้เปรียบ Assist-control ventilation (AC) ผู้ป่วยสามารถได้รับความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น, ลดงาน ของการหายใจ (work of breathing) เมื่อ เปรียบเทียบกับการหายใจเองอย่างเดียว (spontaneous breathing) AC volume ventilation รับรองปริมาตรของ tidal volume แม้มีพยาธิ สภาพปอดซึ่งเกิดจากความยืดหยุ่นหรือความ เสียดทานเปลี่ยนแปลง AC pressure-control ventilation จำกัดค่าความดันสูงสุด, ลดภยันตรายจาก ความดันสูงต่อปอด Pressure support ventilation (PSV) หายใจผ่านเครื่องโดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ป่วยและเครื่องช่วยหายใจมากขึ้น และลด งานของการหายใจ (work of breathing) Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) มีการรบกวนต่อการทำงานของหัวใจและหลอด เลือดน้อย Controlled mechanical ventilation (CMV) กล้ามเนื้อหายใจได้พัก

26 Mode ข้อเสีย / ข้อจำกัด Assist-control ventilation (AC) มีแนวโน้มอาจจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือด, อาจทำให้เกิดการช่วยหายใจ เกินความต้องการ (inappropriate hyperventilation) AC volume ventilation อาจเกิดภยันตรายต่อปอดจากความดันสูงเกิน AC pressure-control ventilation อาจเกิดการช่วยหายใจไม่เพียงพอหรือมากเกิน ในกรณีค่าความยืดหยุ่นและค่าความเสียดทาน ของปอดมีการเปลี่ยนแปลง Pressure support ventilation (PSV) สัญญาณเตือนเมือผู้ป่วยหยุดหายใจเป็นเพียง สัญญาณเตือนเมื่อผู้ป่วยหายใจได้ไม่เพียงพอ หรือหยุดหายใจ โดยไม่มีการช่วยเมื่อผู้ป่วย หยุดหายใจ, การตอบสนองต่อการช่วยหายใจ ขึ้นกับปัจจัยในการหายใจเองของผู้ป่วยด้วย Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) งานของการหายใจ (work of breathing) มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการช่วยหายใจแบบ assist-control Controlled mechanical ventilation (CMV) ต้องการ ยานอนหลับและ / หรือยาคลาย กล้ามเนื้อ, อาจจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือด

27 Alarms

28 Usually will set 15% more or less Usually will set 15% more or less MV 200-300 ml /kg MV 200-300 ml /kg Tidal volume 10-12 ml/kg in general Tidal volume 10-12 ml/kg in general or 6-8 ml/kg in ARDS Alarms

29 Alarms Pressure alarm for SIMV or volume mode Pressure alarm for SIMV or volume mode Expired TV alarm and MV alarm for Pressure mode Expired TV alarm and MV alarm for Pressure mode Apnea alarm or high RR alarm Apnea alarm or high RR alarm

30 Noninvasive mechanical ventiation

31

32 High frequency mechanical ventilation

33

34

35 Henderson Laminar

36

37

38 Indication 1. To serve as a ventilation mode when conventional ventilation has failed. 2. To provide a mode of ventilation that minimizes barotrauma, or damage, to the delicate tissue in the lungs.

39 Pediatric Indications Neonatal Respiratory Distress Syndrome Neonatal Respiratory Distress Syndrome Persistent Pulmonary Hypertension Persistent Pulmonary Hypertension Neonatal Meconium Aspiration Syndrome Neonatal Meconium Aspiration Syndrome Congenital Diaphragmatic Hernia Congenital Diaphragmatic Hernia Neonatal Lung Hypoplasia Neonatal Lung Hypoplasia Neonatal Air Leak Syndrome Neonatal Air Leak Syndrome Pediatric ARDS/Pulmonary Interstitial Edema Pediatric ARDS/Pulmonary Interstitial Edema RSV Pneumonia RSV Pneumonia

40 Monitoring

41

42

43

44 BP NIBP/IBP

45 CXR

46 End-tidal CO 2

47 Bedside pulmonary mechanics

48

49 Weaning

50 C- Consciousness C- Consciousness A- Airway A- Airway L- Lung L- Lung M- Muscle strength M- Muscle strength Weaning

51 Ventilator Malfunction Ventilator Malfunction Inappropriate setting Inappropriate setting Under or Over of Trigger sensitivity Under or Over of Peak flow Under or Over of inspiratory time Inadequate Tidal volume Patient Ventilator In coordination (Fight)


ดาวน์โหลด ppt Mechanical Ventilation & Clinical application กวีวรรณ ลิ้มประยูร หน่วยหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจภาควิชากุมารเวชศสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google