งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช

2 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อผู้บรรยาย จ. 16 ก. ค. 55 1 Her Majesty Cardiac Center profile Catheterization lab in 21 th Century อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต รศ. นพ. ดำรัส ตรี สุโกศล ศ. 27 ก. ค. 55 2 Applied cardiac anatomy Chest X-ray อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 10 ส. ค. 55 3 Basic ECG interpretation Common cardiac arrhythmia อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 17 ส. ค. 55 4 Cardiovascular pharmacology อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 7 ก. ย. 55 5 Exercise stress test Echocardiography อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 14 ก. ย. 55 6 Cardiac CT and Cardiac MRI อ. นพ. วิทยา ไชยธีระพันธ์

3 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อผู้บรรยาย ศ. 21 ก. ย. 55 7 Common bedside cardiac procedure (Hemodynamic monitoring, Pericardiocentesis, Temporary pacemaker) อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต ศ. 28 ก. ย. 55 8 Acute Coronary Syndrome รศ. นพ. ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล ศ. 5 ต. ค. 55 9 Valvular heart disease Cardiomyopathy อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต ศ. 12 ต. ค.55 10 Coronary Angiography (CAG) and Percutaneous Coronary Intervention (PCI) รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุ โกศล ศ. 19 ต. ค. 55 11 Common congenital heart disease รศ. นพ. เดโช จักรา พานิชกุล

4 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อ ผู้บรรยาย ศ. 26 ต. ค. 55 12 Basic X-ray, Hazard & Prevention Fundamental Concept in Hemodynamic นางศิริลักษณ์ สาคร รัตนกุล นายบุรินทร์ ขาว สอาด ศ. 2 พ. ย. 55 13 การผ่าตัด CABG, Valvular heart disease, AAA, Common congenital heart disease ผศ. นพ. วรวงศ์ ศลิษฎร์อรรถกร ศ. 9 พ. ย. 55 14 Syncope Electrophysiologic study and Radiofrequency ablation (EPS & RFA) อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต อ. นพ. สัชชนะ พุ่ม พฤกษ์ ศ. 16 พ. ย. 55 15 Heart Failure Cardiac pacemaker, ICD, CRT, CRT-D อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต


ดาวน์โหลด ppt งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google