งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมระยะสั้น เรื่องหัวใจและหลอดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมระยะสั้น เรื่องหัวใจและหลอดเลือด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมระยะสั้น เรื่องหัวใจและหลอดเลือด
การอบรมระยะสั้น เรื่องหัวใจและหลอดเลือด งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช

2 หัวข้อในการบรรยาย ครั้งที่ หัวข้อ ผู้บรรยาย 1 2 3 4 5 6 วันที่
จ. 16 ก.ค. 55 1 Her Majesty Cardiac Center profile Catheterization lab in 21th Century อ.นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล ศ. 27 ก.ค. 55 2 Applied cardiac anatomy Chest X-ray ศ. 10 ส.ค. 55 3 Basic ECG interpretation Common cardiac arrhythmia ศ. 17 ส.ค. 55 4 Cardiovascular pharmacology ศ. 7 ก.ย. 55 5 Exercise stress test Echocardiography ศ. 14 ก.ย. 55 6 Cardiac CT and Cardiac MRI อ.นพ.วิทยา ไชยธีระพันธ์

3 หัวข้อในการบรรยาย ครั้งที่ หัวข้อ ผู้บรรยาย 7 8 9 10 11 วันที่
ศ. 21 ก.ย. 55 7 Common bedside cardiac procedure (Hemodynamic monitoring , Pericardiocentesis , Temporary pacemaker) อ.นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 28 ก.ย. 55 8 Acute Coronary Syndrome รศ.นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล ศ. 5 ต.ค. 55 9 Valvular heart disease Cardiomyopathy ศ. 12 ต.ค.55 10 Coronary Angiography (CAG) and Percutaneous Coronary Intervention (PCI) รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล ศ. 19 ต.ค. 55 11 Common congenital heart disease รศ.นพ.เดโช จักราพานิชกุล

4 หัวข้อในการบรรยาย ครั้งที่ หัวข้อ 12 13 14 15 วันที่ ผู้บรรยาย
ศ. 26 ต.ค. 55 12 Basic X-ray , Hazard & Prevention Fundamental Concept in Hemodynamic นางศิริลักษณ์ สาครรัตนกุล นายบุรินทร์ ขาวสอาด ศ. 2 พ.ย. 55 13 การผ่าตัด CABG , Valvular heart disease , AAA , Common congenital heart disease ผศ.นพ.วรวงศ์ ศลิษฎร์อรรถกร ศ. 9 พ.ย. 55 14 Syncope Electrophysiologic study and Radiofrequency ablation (EPS & RFA) อ.นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต อ.นพ.สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ ศ. 16 พ.ย. 55 15 Heart Failure Cardiac pacemaker , ICD , CRT , CRT-D


ดาวน์โหลด ppt การอบรมระยะสั้น เรื่องหัวใจและหลอดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google