งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช

2 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อผู้บรรยาย จ. 16 ก. ค Her Majesty Cardiac Center profile Catheterization lab in 21 th Century อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต รศ. นพ. ดำรัส ตรี สุโกศล ศ. 27 ก. ค Applied cardiac anatomy Chest X-ray อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 10 ส. ค Basic ECG interpretation Common cardiac arrhythmia อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 17 ส. ค Cardiovascular pharmacology อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 7 ก. ย Exercise stress test Echocardiography อ. นพ. ฉัตรกนก ทุมวิภาต ศ. 14 ก. ย Cardiac CT and Cardiac MRI อ. นพ. วิทยา ไชยธีระพันธ์

3 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อผู้บรรยาย ศ. 21 ก. ย Common bedside cardiac procedure (Hemodynamic monitoring, Pericardiocentesis, Temporary pacemaker) อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต ศ. 28 ก. ย Acute Coronary Syndrome รศ. นพ. ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล ศ. 5 ต. ค Valvular heart disease Cardiomyopathy อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต ศ. 12 ต. ค Coronary Angiography (CAG) and Percutaneous Coronary Intervention (PCI) รศ. นพ. ดำรัส ตรีสุ โกศล ศ. 19 ต. ค Common congenital heart disease รศ. นพ. เดโช จักรา พานิชกุล

4 วันที่ ครั้ง ที่ หัวข้อ ผู้บรรยาย ศ. 26 ต. ค Basic X-ray, Hazard & Prevention Fundamental Concept in Hemodynamic นางศิริลักษณ์ สาคร รัตนกุล นายบุรินทร์ ขาว สอาด ศ. 2 พ. ย การผ่าตัด CABG, Valvular heart disease, AAA, Common congenital heart disease ผศ. นพ. วรวงศ์ ศลิษฎร์อรรถกร ศ. 9 พ. ย Syncope Electrophysiologic study and Radiofrequency ablation (EPS & RFA) อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต อ. นพ. สัชชนะ พุ่ม พฤกษ์ ศ. 16 พ. ย Heart Failure Cardiac pacemaker, ICD, CRT, CRT-D อ. นพ. ฉัตรกนก ทุม วิภาต


ดาวน์โหลด ppt งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google