งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเกิดการรับรู้ของจิต - เจตสิก กระบวนการเกิด - ดับของวิถีจิต ทางปัญจทวาร 17 ขณะ หรือ 17 ดวง ขณะจิตที่ 1 อตีตภวังค์ คือ ภวังคจิตดวงแรกที่กระทบกับอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเกิดการรับรู้ของจิต - เจตสิก กระบวนการเกิด - ดับของวิถีจิต ทางปัญจทวาร 17 ขณะ หรือ 17 ดวง ขณะจิตที่ 1 อตีตภวังค์ คือ ภวังคจิตดวงแรกที่กระทบกับอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเกิดการรับรู้ของจิต - เจตสิก กระบวนการเกิด - ดับของวิถีจิต ทางปัญจทวาร 17 ขณะ หรือ 17 ดวง ขณะจิตที่ 1 อตีตภวังค์ คือ ภวังคจิตดวงแรกที่กระทบกับอารมณ์  ขณะจิตที่ 2 ภวังคจลนะ เป็น ภวังคจิตที่เกิดต่อจากอตีดภวังค์ มี อาการหวั่นไหวเมื่อกระทบกับอารมณ์ ใหม่ แต่ยังมีอารมณ์เก่าอยู่ --- 

2 ขณะจิตที่ 3 ภวังคุปัจเฉทะ เป็นภวังคจิตที่เริ่มปล่อยอารมณ์ เก่าจนขาด เป็นการตัดขาดจาก กระแสภวังค์ ทำให้ภวังคจิต สิ้นสุด ---  ขณะจิตที่ 3 ภวังคุปัจเฉทะ เป็นภวังคจิตที่เริ่มปล่อยอารมณ์ เก่าจนขาด เป็นการตัดขาดจาก กระแสภวังค์ ทำให้ภวังคจิต สิ้นสุด --- 

3 ขณะจิตที่ 4 ปัญจทวารวัชชนจิต เป็น จิตดวงแรกที่ขึ้นวิถี เมื่อภวังคจิตดับ ปัญจ ทวาราวัชชนจิตก็เกิดขึ้นเพื่อรับปัญจา รมณ์ใหม่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรก ซึ่งจิตจะรู้ แต่เพียงว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นเป็น อารมณ์ใด เช่น รูป และมาทางทวารไหน เช่น ทางตา เป็นต้น เพื่อเป็นปัจจัยให้แก่ สัญญาและวิญญาณทางทวารนั้นๆ --- 

4 ขณะจิตที่ 5 ปัญจวิญญาณ หมายถึงจิต 5 ดวงที่เกิดขึ้น รับปัญจารมณ์ เมื่อปัญจทวารา วัชชนะดับ ก็เป็นปัจจัยให้ปัญจ วิญญาณเกิดขึ้นตามทวารและ อารมณ์ที่รับรู้ เช่น จักขุ วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ ---  ขณะจิตที่ 5 ปัญจวิญญาณ หมายถึงจิต 5 ดวงที่เกิดขึ้น รับปัญจารมณ์ เมื่อปัญจทวารา วัชชนะดับ ก็เป็นปัจจัยให้ปัญจ วิญญาณเกิดขึ้นตามทวารและ อารมณ์ที่รับรู้ เช่น จักขุ วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ --- 

5 ขณะจิตที่ 6 สัมปฏิจฉนจิต เป็น จิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์จากปัญจ วิญญาณ เพื่อเสนอให้จิตจิตขณะที่ 7 ทำหน้าที่ไต่สวนพิจารณา ---  ขณะจิตที่ 6 สัมปฏิจฉนจิต เป็น จิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์จากปัญจ วิญญาณ เพื่อเสนอให้จิตจิตขณะที่ 7 ทำหน้าที่ไต่สวนพิจารณา ---  ขณะจิตที่ 7 สันตีรณจิต เป็นจิต ขณะที่ 7 ที่ทำหน้าที่พิจารณาไต่ สวนอารมณ์ที่รับมาจากสัมปฏิจฉนะ ว่าอารมณ์ที่ได้รับนั้นดีหรือไม่ดี อย่างไร เพื่อประมวลอารมณ์ให้จิต ขณะที่ 8 ตัดสิน ---  ขณะจิตที่ 7 สันตีรณจิต เป็นจิต ขณะที่ 7 ที่ทำหน้าที่พิจารณาไต่ สวนอารมณ์ที่รับมาจากสัมปฏิจฉนะ ว่าอารมณ์ที่ได้รับนั้นดีหรือไม่ดี อย่างไร เพื่อประมวลอารมณ์ให้จิต ขณะที่ 8 ตัดสิน --- 

6 ขณะจิตที่ 8 โวฏฐัพพนจิต คือ มโนทวาราวัชชนจิต เป็นจิตที่ทำ หน้าที่ตัดสินอารมณ์ว่าเป็นกุศล อกุศล หรือ กิริยา เพื่อจะได้เสพ อารมณ์นั้นด้วยความเป็นบุญ บาป หรือ อพยากฤต เมื่อกำหนด อารมณ์เสร็จแล้วก็ดับ --- 

7 ขณะที่จิต 9-15 ชวนจิต เป็น จิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ที่ถูกตัด สิ้นแล้วโดยโวฏฐัพพนจิต ว่าเป็น กุศลชวนะ อกุศลชวนะ หรือกิริยา ชวนะ ซึ่งเป็นอย่างเดียวกันทั้ง 7 ขณะเป็นเหตุใหม่ที่ทำให้บาป – บุญปรากฏขึ้น แล้วก็ดับ --- 

8 ขณะที่จิต 16-17 ตทาลัมพนจิต เป็นวิบากจิตที่เกิดขึ้นรับเศษของ อารมณ์ที่เหลือจากชวนะอีก 2 ขณะ เพื่อหน่วงอารมณ์สู่ภวังคจิต ต่อไป เมื่อลงสู่ภวังค์เมื่อใด ก็เป็น การสิ้นสุดวิถีจิตและสิ้นสุดอายุของ อารมณ์ ต่อจากนั้นจิตก็จะเป็น ภวังค์รับอารมณ์เก่าต่อไปอีก จนกว่าจะได้รับอารมณ์ใหม่จึงจะ ขึ้นวิถีจิตใหม่ --- 


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเกิดการรับรู้ของจิต - เจตสิก กระบวนการเกิด - ดับของวิถีจิต ทางปัญจทวาร 17 ขณะ หรือ 17 ดวง ขณะจิตที่ 1 อตีตภวังค์ คือ ภวังคจิตดวงแรกที่กระทบกับอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google