งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The 11th International Conference on Thai Studies 26th July 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The 11th International Conference on Thai Studies 26th July 2011"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The 11th International Conference on Thai Studies 26th July 2011
The representation of “Thai culture” in Thai social science textbooks (the learning area of social studies, the strand of civics, culture and living) Kunthida Rungruengkiat KMUTT The 11th International Conference on Thai Studies 26th July 2011 26/7/2011 Kunthida R.

2 Introduction In Thai, culture is วัฒนธรรม (wat-tha-na-tham) which is a compound word connoting a positive meaning. The issue of the construction of national identity in Thailand Previous research was conducted more at the policy level or politically related issues. Previous research and theses were mainly based on content analysis method. 26/7/2011 Kunthida R.

3 Textbooks Aristotle’s statement in the Politics suggests that “the political community is prior to the individual citizen” (Stanford Encyclopedia of Philosophy 1998), and this is the duty of politicians or authorities to frame the education for citizens. Coffin (2003) textbooks are part of educational institution providing readers with specific information. Thus, authors of textbooks are implicitly or explicitly empowered. How Thai culture is portrayed in these textbooks could reflect the perception of Thai authority in terms of Thai national culture, or what messages they are explicitly or implicitly attempting to communicate to Thai citizens 26/7/2011 Kunthida R.

4 CDA Looking at ideologies through linguistic devices is DA.
“CDA is DA with an attitude (Wodak & Meyer 2001 p.96).” CDA aims to uncover social problems, power abuse or domination. Text is treated as an outcome of a semiotic process reflecting certain ideologies (Kress et al. (1997). 26/7/2011 Kunthida R.

5 Culture Oatey and Frankin (2009)
Culture is a complex web of different types of regularities which can include one of the following interconnected key elements: orientations to life and belief, values and principles, perceptions of role and relationships, rights and obligations associated with them, behavioral rituals, conventions and routines (linguistic and non-linguistic), artefacts and products, laws, regulations, policies and procedures 26/7/2011 Kunthida R.

6 Culture Big C or high culture is generally known as culture in literature, art work, music architecture, education, history, and institution. However, small c culture is culture in the mind, perceptions and “internal culture” (Weaver, 1993). 26/7/2011 Kunthida R.

7 Research Questions 1. What are the characteristics of Thai culture portrayed in the selected textbooks? What are the macro-structures of Thai culture in three selected textbooks? 2. How Thai culture is portrayed? What are discursive strategies used in portraying Thai culture? What are micro-linguistic units found in these strategies? 26/7/2011 Kunthida R.

8 Data จิตรลดา ศิริรัตน์, ด. ค., ชาญชัย โชติเวทธำรง, วิทูร สุรวัฒนานันท์, พนารัช ปรีดากรณ์, ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, กนกพร กระบวนศรี (2008). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพ, โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. (Grade 8th) ชาญชัย โชติเวธธำรง, ว. ส., วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, พนารัช ปรีดากรณ์, สมหวัง ชัยตามล, กนกพร กระบวนศรี, ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ (2010). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพ, โรงพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว. (Grade 7th) ชาญชัย โชติเวธธำรง, ว. ส., วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ (2010). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรุงเทพ, โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. (Grade 10th-12th) 26/7/2011 Kunthida R.

9 Tools Word Segmentation and Verification Tool of National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) Thai National Corpus (TNC) provided by the Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University 26/7/2011 Kunthida R.

10 Methodology 3. Micro-linguistic features 2. Discursive strategies
1. Macro structure (Content) Adapted from Wodak et al. (2009) 26/7/2011 Kunthida R.

11 The Discursive Construction of National Identity
Strategies of justification and relativisation Constructive strategies Strategies of perpetuation Strategies of transformation Strategies of demontage (or dismantling) and destruction 26/7/2011 Kunthida R.

12 Findings Size of corpus: 16 820 word counts Thai: 107 word counts
culture: 274 word counts Thai culture: 21 word counts 26/7/2011 Kunthida R.

13 Thai culture Agriculture and water Buddhism The Monarchy
- Buddhist ceremonies and important days - Arts and architecture Thai cultural traits i.e. humbleness, generosity, forgiveness, smiling, seniority and kinship system The Monarchy Justification of loyalty towards the monarchy Agriculture and water Profession/lifestyle: national and local ceremonies/traditions 26/7/2011 Kunthida R.

14 Macro structures Characteristics of Thai culture
Topics of language: poetry, literary works, proverbs and word puzzles Religion: Buddhism Arts: Thai architecture, paintings, sculpture and crafting Everyday culture: agriculture and water, Thai food and Thai people’s characters The Monarchy 26/7/2011 Kunthida R.

15 Macro structures “Big C” culture in the data
Rituals and ceremonies Traditions Literature Architecture Arts Religion Culture traits “Small C” culture in the data Beliefs stemmed from Buddhism Loyalty towards the monarchy 26/7/2011 Kunthida R.

16 Maintenance of Thai culture and Thai culture versus other countries
Preservation of Thai culture Cultural traits, laws and rules and physical culture Similarities and differences between Thai and international cultures Thailand versus neighboring countries and Thai versus international culture - Accommodation - Medicine -Food -Outfits and costumes 26/7/2011 Kunthida R.

17 Positive discursive strategies
Assimilation, inclusion and continuation presupposition/emphasis on intra-national sameness/similarity |เมื่อ|ถึง|วัน|วิสาขบูชา| |คนไทย|จะ|พา|กัน|ไป|บำเพ็ญ|กุศล| |ทำบุญตักบาตร| |บริ|จาค|ทาน| |และ|ไป|ปฏิบัติ|ธรรม|ที่|วัด| |รักษา|ศีล| |ไหว้|พระ| |ฟัง|ธรรม| |เวียนเทียน| |และ|เจริญ|วิปัสสนา| Micro-linguistic features: anthroponymic generic term and verbs with references to large quantity 26/7/2011 Kunthida R.

18 Positive discursive strategies
Presupposition of/emphasis on positive political continuity อดีตกาลบูรพกษัตริยาธิราช|ทรง|ปกป้อง|คุ้ม|ภัย|ให้|ประชาชาติ|จน|ทำ|ให้|ราชอาณาจักรไทย|ร่มเย็น|เป็น|สุข|ตราบ|จน|ทุก|วัน|นี้| Micro-linguistic feature: adverb of time 26/7/2011 Kunthida R.

19 Positive discursive strategies
Singularization strategy of simultaneous emphasis on subnational uniqueness and national model character |ดัง|คำ|กล่าว|ของ|ชาว|โลก|ที่|กล่าว|ไว้|ว่า| คนไทย||คือ| |คน|ที่|โชค|ดี|ที่สุด| |ที่|ได้|อาศัย|อยู่|ใน|ดินแดน|ประเทศไทย| Micro-linguistic features: anthroponymic generic term and lexical units (superlative adjective) reflecting miranda 26/7/2011 Kunthida R.

20 Positive discursive strategies
Singularization: describing positive attributions คน|ไทย|มี|ความ|เชื่อ|เรื่อง|กรรม| |ทำดี|ได้|ดี| |ทำ|ชั่ว|ได้|ชั่ว| |ชอบ|ทำ|บุญ|ใน|โอกาส|ต่างๆ|ของ|ชีวิต| |วัฒนธรรม| | |ยัง|มุ่งเน้น|ให้|เห็น|ถึง|ความ|เป็น|ระเบียบ| | |ความสมาน|สามัคคี| | |ความ|กลมเกลียว|ของ|ชาติ| | |ความ|เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่| | |ความ|มี|เมตตากรุณา|ให้|อภัย|กัน| | |ทั้งนี้|เพราะนิยม|ดำเนิน|ชีวิต|เรียบง่าย|มา|จาก|คุณธรรม|ของ|พระพุทธศาสนา| Micro-linguistic features: anthroponymic generic term and verbs in present simple tense collocating with positive lexical items 26/7/2011 Kunthida R.

21 Positive discursive strategies
Positive self-presentation: |วัฒนธรรมไทย|เป็น|ผล|ผลิต|ที่|บรรพบุรุษของไทย|ได้|สร้างสรรค์|ขึ้น|อย่าง|ประณีต|บรรจง|และ|ได้|ผ่าน|การ|แต่งแต้ม|และ|คัดสรร|ให้|เป็น|ผล|งาน|ทาง|สังคม|ที่|มี|คุณค่า| |อาหาร|ไทย|…|ล้วนแล้ว|แต่|มี|คุณค่า|ทาง|โภชนาการ| |ให้|ผล|ดี|ต่อ|สุขภาพ| Micro-linguistic features: verbs and gerunds (gaan+verb) portraying positive attributions of Thai culture, and quantifier 26/7/2011 Kunthida R.

22 Negative discursive strategies
Strategy of defense |จึง|เป็น|ความ|จำเป็น|ที่จะ|ต้อง|รู้|เท่าทัน|ด้วย|การ|เรียนรู้|วัฒนธรรม|ของ|ประเทศ|อื่น| ไม่|ถูก|ครอบงำ|จน|ตก|อยู่|ภาย|ใต้|อิทธิพล|ต่าง|ชาติ| |ข้อมูลข่าวสาร|จาก|ต่าง|ประเทศ|โดย|เฉพาะ|การ|บันเทิง| | |ข่าวสาร| | |บาง|ครั้ง|มี|สาระ|ที่|เป็น|อันตราย|ต่อ|ความ|คิด|ความ|เชื่อ| |พฤติกรรม|ของ|เด็ก|และ|เยาวชน| Micro-linguistic features: verbs and adjectives and passivization with negative connotation (pejorative attributions) 26/7/2011 Kunthida R.

23 Negative discursive strategies
strategies of scapegoating/ victimization |การ|คิดค้น|วิทยาการ|และ|การ|แสวงหา|ผล|ประโยชน์|จาก|วิทยาการ|ของ|ชาติ|ตะวัน|ตก|อาจ|ทำ|ประเทศ|เล็ก|ๆ|ที่|ล้าหลัง|กว่า|ไม่|สามารถ|นำ|วิทยาการ|เหล่า|นั้น|ไป|ใช้|อย่าง|อิสระ| Micro-linguistic features: anthroponymic generic terms with negative adjective (negative self-presentation=victimization) 26/7/2011 Kunthida R.

24 Negative discursive strategies
strategy of perpetuation |ปัจจุบัน|เป็น|ยุค|ของ|ข้อมูลข่าวสาร| |วัฒนธรรม|ตะวัน|ตก|นำ|ระบบ|ทุนนิยม|เข้า|มา|มี|อิทธิพล|ต่อ|ผู้|บริโภค|ให้|นิยม|ชีวิต|ที่|มี|เครื่อง|อำนวย|ความ|สะดวกสบาย| | |สังคม|เกษตรกรรม|เปลี่ยน|เป็น|สังคม|อุตสาหกรรม| | |การ|ฝืน|ต่อ|กระแส|โลกาภิวัตน์|ทำ|ได้|ยาก| | |เพราะ|ทุก|ภูมิภาค|ของ|โลก|ก็|ตก|อยู่|ภาย|ใต้|อิทธิพล|ดัง|กล่าว| จึง|ต้อง|คิด|หา|ทาง|เลือก|ที่|จะ|อยู่อย่างไทย|แต่|ไม่|ด้อย|คุณภาพ| | |โดย|ศึกษา|ความ|เป็น|ไป|ได้|ที่|จะ|ปรับปรุง| | |พัฒนา| | |และ|อนุรักษ์ | |ดัง|นี้| Threats from outside Appeal for continuity and necessity Micro-linguistic features: the verb must portraying necessity, the verb to preserve suggests continuity 26/7/2011 Kunthida R.

25 Discursive strategies
Three connotations of must: Implying preferred positive attributions |เด็ก|ต้อง|เคารพ|เชื่อฟัง|ผู้|ใหญ่| Micro-linguistic features: modal verb: must and verb to respect Implying preferred actions |การ|รับ|วิทยาการ|ความ|เจริญก้าวหน้า|ทาง|การ|แพทย์| | |การ|บริหารจัดการ| |ความ|ก้าวหน้า|ทาง|เทคโนโลยี|ต้อง|ผสมผสาน|อย่าง|เหมาะสม| Micro-linguistic features: modal verb: must and adverb appropriately 26/7/2011 Kunthida R.

26 Discursive strategies
Implying necessity | จึง|ต้อง|คิด|หา|ทาง|เลือก|ที่|จะ|อยู่อย่างไทย|แต่|ไม่|ด้อย|คุณภาพ| Micro-linguistic features: modal verb: must 26/7/2011 Kunthida R.

27 Discussions (1) Due to the genre of data (social science textbooks), metaphors or allusions or fictitious scenarios were not found. Micro-linguistic features of positive discursive strategies are mostly quantifiers, and anthroponymic generic terms. In macro structure, Thai culture is defined and exemplified with “Big C” concept of culture. 26/7/2011 Kunthida R.

28 Discussion (2) 4. Buddhism is used to justified Thai identity in terms of national characters. 5. The absence of personal pronouns (we/they) could be because of the pro-drop nature of Thai language. 6. Solidarity is mostly created with the use of quantifiers and anthroponymic generic terms. 26/7/2011 Kunthida R.

29 Discussion (3) 7. Unification and cohesivation are mostly created by adverbs and adjectives. 8. Preferred national culture model is implied by using the modal verb “must”, and this is not listed in any categories of the framework. Must appears 34 times in this corpus. 16 out of 34 imply imposed actions, and the rest imply necessity. 26/7/2011 Kunthida R.

30 Limitations Size of data The scope of this research 26/7/2011
Kunthida R.

31 Further research Socio-cultural elements such as hidden social actors involved in the data Who determines what is “preferred” or “appropriate” attributions of Thai people Three key elements of Thailand as a nation based on meanings on the Thai national flag: nation, religion and the monarchy 26/7/2011 Kunthida R.

32 Conclusion Thai culture is relatively defined with the definition of “high culture”. National identity is constructed through various linguistic strategies and devices aiming at creating solidarity and implying “preferred” national identity model. 26/7/2011 Kunthida R.


ดาวน์โหลด ppt The 11th International Conference on Thai Studies 26th July 2011

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google