งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย วันที่ xx xxxx xxxห้อง xxxx ชั้น x เวลา xx.xx–xx.xx น. การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย วันที่ xx xxxx xxxห้อง xxxx ชั้น x เวลา xx.xx–xx.xx น. การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย วันที่ xx xxxx xxxห้อง xxxx ชั้น x เวลา xx.xx–xx.xx น. การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สหสาขาประจำปี 2556 ระหว่างงานบริหารสินทรัพย์ งานพัสดุ ฝ่ายเภสัชกรรม งานงบประมาณ งานประเมิน ต้นทุน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายนโยบายและแผน

2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 2  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 3  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Objective  เนื่องจากค่าใช้จ่ายของค่าวัสดุคงคลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ทุกปี จึงเป็นที่มาของโครงการบริหารค่าวัสดุคงคลัง เพื่อให้มีการใช้ งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการดำเนินการในเบื้องต้น  ต้นปีงบประมาณ 2556 ทางทีมนโยบายและแผนจัดประชุม เพื่อแจ้ง ข้อมูลวงเงินที่ภาควิชา/หน่วยงานได้รับจัดสรร ของค่าวัสดุคงคลัง ของ ปีงบประมาณ 2556  ทางทีมงบประมาณสอนดูรายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อ จะขายในระบบ(ZMM_BG020)  ซึ่งภาควิชา/หน่วยงาน ต้องตรวจสอบวงเงินรวมของทุกๆสัญญา ว่า จะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร(ภาควิชา/หน่วยงานต้องบริหาร จัดการ วงเงินของแต่ละสัญญา ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่ได้รับ จัดสรร) หากเงินไม่พอ ต้องประชุมเพื่อขอเพิ่มวงเงินต่อไป 4

5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Objective  ระบบ SAP จะมี Purchase Requisition (PR) บางประเภทที่ไม่ตัด งบประมาณ ดังนั้นการจะทราบยอดการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้าง Purchase Order (PO)  คณะฯจึงออกแบบรายงาน ZMM_BG020 เพื่อติดตามเอกสารสัญญา (Contract) ตามมุมมองงบประมาณ ช่วยในการติดตาม ความเคลื่อนไหวสัญญาได้ ว่ามีวงเงินในสัญญายอดเปิด PO และ ยอดคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด  ประเภทเอกสารที่ทำการติดตาม ได้แก่ - 1450,1451 คือ สัญญาจะซื้อจะขาย (140XXXXXX) - 1460,1461 คือ สัญญาผูกพันข้ามปี (147XXXXXX) 5 *** ข้อจำกัด : รายงาน ZMM_BG020 ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญาได้ แนวทางเพื่อช่วยภาควิชาในการติดตาม PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญา คือ งานงบประมาณฝ่ายการคลัง จะดึงข้อมูลและจัดส่งรายงานภาคฯในส่วนนี้สนับสนุน

6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Step การตัดงบประมาณ 6 100 Purchase Requisition (PR) Contract (CO) Purchase Order(PO) มูลค่าทางพัสดุมูลค่าทางพัสดุ มูลค่าทางงบประมาณ(ตัดงบประมาณ) 0 0 100

7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 7  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Menu Path 8 เข้าผ่าน SAP Menu เริ่มต้นที่ SAP menu  Accounting  Public Sector Management  Information System  Customized Reports  ZMM_BG020- BG020-Contract Status BG Report

9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Menu Path 9 Clickขวา ที่รายงาน ZMM_BG020 Click เลือก Add to Favorites รายงาน ZMM_BG020 จะปรากฏที่แถบเมนู Favorites

10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 10  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Selection Criteria 11 Field ที่จำเป็นต้องใส่ ( Require field ) มีดังนี้ - Company code - Document type (ระบบ Default อยู่แล้ว) - Tracking No.

12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Selection Criteria 12 Tracking No. (ต้องระบุเป็นปี พุทธศักราช) ระบุเลขที่สัญญา ของภาควิชา/หน่วยงาน Execute

13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 13  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Criteria Description Field nameDescription Company codeรหัสของบริษัท ( Ex. S001 ) Scope of listการแสดงผลของรายงาน ( ALV ) Document typeประเภทของเอกสาร ( 1450, 1460 ) Fundรหัสกองทุน Functional Areaรหัสแผนงาน Superior Commt. Itemรหัสกลุ่มหมวดรายจ่าย Commitment Itemรหัสหมวดรายจ่าย Fund Centerรหัสหน่วยงาน Document Numberเลขที่สัญญา ( contract ) PR Docเลขที่ใบขอซื้อขอจ้าง 14

15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Field nameDescription Validity key dateวันที่ที่อยู่ในช่วงสัญญา Tracking No.ปีงบประมาณ Validity Per. Startวันที่ ที่เริ่มต้นสัญญา Validity Period Endวันที่ ที่สิ้นสุดสัญญา Document Dateวันที่ ที่สร้างเอกสารสัญญาในระบบ SAP Plant รหัสคลัง(1100/1200) Storage Location รหัสภาควิชาที่ซื้อของเข้าคลัง Release Indicatorสถานะการอนุมัติสัญญา(Contract) Delete Indicatorสถานะของ Line item ( L = ถูกลบ ) 15 Criteria Description

16 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 16  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

17 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Layout BG20 17 เลขที่สัญญาเลขที่ PR 4 Fields

18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 18 Layout BG20 HeaderLine Item วงเงินที่ใช้ได้ และคงเหลือ ของสัญญา วงเงินที่ใช้ได้ วงเงินเปิด PO และคงเหลือ ของแต่ละรายการสัญญา

19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Link To Contract 19 Double Click ที่ เลขที่สัญญา (ภาพรวมสัญญาเห็นทุกรายการ) Double Click ที่ รายการสัญญา (กรณีเจาะจงรายการที่ต้องการ)

20 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Link To Contract 20 Double Click ที่ เลขที่สัญญา ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) Click (เพื่อดู Header ของสัญญา) วันที่เริ่มต้น start/สิ้นสุด สัญญา endวงเงินสัญญา

21 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Link To Purchase Order 21 Double Click ที่ เลขที่สัญญา ClickClick เลือก Item ที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอ รายการ PO ที่ออก ภายใต้ สัญญา Item ที่เลือก วงเงินรวมที่เปิด PO ภายใต้ สัญญา Item นั้นๆ ปริมาณของ ที่ใช้ไป ใช้ได้ และคงเหลือ(ตามลำดับ)

22 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Link To Purchase Requisition 22 Double Click ที่ เลขที่สัญญา Click EnvironmentClick เลือก Item ที่ต้องการ Click Purchase Requisition

23 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 23 Link To Purchase Requisition เลขที่ Purchase Requisition ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) Click Tab Status เพื่อดูว่าสร้าง CO/PO หรือยัง

24 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 24 Link To Purchase Requisition Status PR ที่ขับเคลื่อนไปเป็นสัญญาและ PO

25 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 25  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

26 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Layout Description Field nameDescription Purch.Doc.เลขที่สัญญา Itemรายการของสัญญา Doc dateวันที่ของสัญญา Shot Textคำอธิบายของสัญญา PR Doc.เลขที่ใบขอซื้อขอจ้าง PR Itemรายการของใบขอซื้อขอจ้าง Requisitionerรหัสภาควิชา/หน่วยงาน(แสดงข้อมูลตาม PR) Ref. Docเลขที่ศธ. Validity startวันที่เริ่มต้นของสัญญา 26

27 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Field nameDescription Validity Endวันที่สิ้นสุดของสัญญา Vendor/ Suppliers Plantรหัสผู้ขาย/ชื่อผู้ขาย Target Valueวงเงินเป้าหมายของสัญญา Total Open Valueวงเงินคงเหลือของสัญญา Total Target Valueจำนวนเงินของสัญญา ตาม Line Item Released Valueมูลค่าวงเงินในเอกสาร PO (เงินที่ใช้ไป) ตาม Line Item Open Valueจำนวนเงินคงเหลือสัญญา ตาม Line Item Crcy ( Currency )สกุลเงินของสัญญา 27 Layout Description

28 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Field nameDescription Tracking No.ปีงบประมาณ Relสถานะการอนุมัติสัญญา Dสถานะของ Line item (L=ถูกลบ) Sloc.Storage Location 28 Layout Description

29 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Agenda 29  Objective  Menu Path  Selection Criteria  Criteria Description  Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)  Layout Description  Export Excel

30 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง Export Excel 30 Click Local File Click เลือก Spreadsheet Click ที่เครื่องหมายถูกเลือกที่จัดเก็บ และตั้งชื่อ File Click เลือก Generate Bytes transferred ซึ่งหมายถึง มีการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท้ายรายงาน มุมล่างทางซ้ายมือ

31 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 31 ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเอง ใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PR ที่ซื้อของเข้าคลัง)

32 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 32 Communication เบอร์โทรงานงบประมาณ 02-4197670, 7671, 9807, 9808 เบอร์เครื่อง FAX 02-4197670 ต่อ 111 E-mail sibudget@mahidol.ac.th เบอร์โทรชื่อ-นามสกุลหน้าที่รับผิดชอบ 106 (VPN 09-0883) นันทนัช ช่างเรือนกุล (พี่เมย์)หัวหน้างานงบประมาณ 101-102ทิพวรรณ (ทิพย์)/ชนะชัย(แมน)งานทะเบียน 103สุทธิพงศ์ วีนิน (ก้อง)เงินแผ่นดินอุดหนุน 113จุฑามาศ เกิดสาสน์ (แนน)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินแผ่นดิน/เงินแผ่นดิน-อุดหนุน 109กชพรรณ ยังสว่าง (ปู)เงินแผ่นดิน/เงินไทยเข้มแข็ง 110สุรภร มิครผล(พี่สุ)Release PR 111อารุณี เจ้ยเปลี่ยน (หน่อย)เงินแผ่นดินอุดหนุน เงินรายได้ 114มานพ หล่อนภาชัยสกุล (นพ)เงินรายได้(สร้าง บช.60) 115จิรัสมัณฑนา กิ่มบางยาง (ตุ๊ก)เบิกจ่ายทั่วไป/GR ค้างนาน 118ศุจินันท์ ชูกลิ่น (เอ้)ออกใบจองงบ 119ธนนันท์ ตอประเสริฐ (อ้น)ออกใบจองงบ 120ภณชา รัชตนันทิ (ส้ม)เงินเดือน / ติดตาม CRFW สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายงาน ZMM_BG020

33 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง 33 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย วันที่ xx xxxx xxxห้อง xxxx ชั้น x เวลา xx.xx–xx.xx น. การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google