งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย
การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สหสาขาประจำปี 2556 ระหว่างงานบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายเภสัชกรรม งานงบประมาณ งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายนโยบายและแผน การจัดอบรวมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สหสาขาประจำปี 2556 ระหว่างงานบริหารสินทรัพย์ งานพัสดุ ฝ่ายเภสัชกรรม งานงบประมาณ งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายนโยบายและแผน วันที่ xx xxxx xxx ห้อง xxxx ชั้น x เวลา xx.xx–xx.xx น.

2 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Agenda

3 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Objective วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้

4 Objective เนื่องจากค่าใช้จ่ายของค่าวัสดุคงคลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเป็นที่มาของโครงการบริหารค่าวัสดุคงคลัง เพื่อให้มีการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ กระบวนการดำเนินการในเบื้องต้น ต้นปีงบประมาณ 2556 ทางทีมนโยบายและแผนจัดประชุม เพื่อแจ้งข้อมูลวงเงินที่ภาควิชา/หน่วยงานได้รับจัดสรร ของค่าวัสดุคงคลัง ของปีงบประมาณ 2556 ทางทีมงบประมาณสอนดูรายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขายในระบบ(ZMM_BG020) ซึ่งภาควิชา/หน่วยงาน ต้องตรวจสอบวงเงินรวมของทุกๆสัญญา ว่าจะต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร(ภาควิชา/หน่วยงานต้องบริหารจัดการ วงเงินของแต่ละสัญญา ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) หากเงินไม่พอ ต้องประชุมเพื่อขอเพิ่มวงเงินต่อไป

5 Objective ระบบ SAP จะมี Purchase Requisition (PR) บางประเภทที่ไม่ตัดงบประมาณ ดังนั้นการจะทราบยอดการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้าง Purchase Order (PO) คณะฯจึงออกแบบรายงาน ZMM_BG020 เพื่อติดตามเอกสารสัญญา (Contract) ตามมุมมองงบประมาณ ช่วยในการติดตาม ความเคลื่อนไหวสัญญาได้ ว่ามีวงเงินในสัญญายอดเปิด PO และยอดคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด ประเภทเอกสารที่ทำการติดตาม ได้แก่ ,1451 คือ สัญญาจะซื้อจะขาย (140XXXXXX) ,1461 คือ สัญญาผูกพันข้ามปี (147XXXXXX) มี Purchase Requisition (PR) บางประเภทที่ไม่ตัดงบประมาณ จะทราบยอดการใช้เงิน ต่อเมื่อมีการสร้าง Purchase Order (PO) ทำให้ไม่สามารถควบคุมการใช้เงิน และทำการกันงบให้กับรายการดังกล่าวได้เพียงพอ คณะฯจึงออกแบบรายงาน ZMM_BG020 เพื่อติดตามเอกสารสัญญา (Contract) ตามมุมมองของงบประมาณ ช่วยในการติดตาม ความเคลื่อนไหวสัญญาได้ ว่ามีวงเงินในสัญญายอดเปิด PO และยอดคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด ประเภทเอกสารที่ทำการติดตาม ได้แก่ ,1451 คือ สัญญาจะซื้อจะขาย (140XXXXXX) ,1461 คือ สัญญาผูกพันข้ามปี (147XXXXXX) *** รายงาน ZMM_BG020 ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญาได้ แนวทางเพื่อช่วยภาควิชาในการติดตาม PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญา คือ งานงบประมาณฝ่ายการคลัง จะดึงข้อมูลและจัดส่งรายงานภาคฯในส่วนนี้สนับสนุน *** ข้อจำกัด : รายงาน ZMM_BG020 ไม่สามารถเรียกดูข้อมูล PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญาได้ แนวทางเพื่อช่วยภาควิชาในการติดตาม PO ที่ไม่ได้อ้างสัญญา คือ งานงบประมาณฝ่ายการคลัง จะดึงข้อมูลและจัดส่งรายงานภาคฯในส่วนนี้สนับสนุน

6 มูลค่าทางงบประมาณ(ตัดงบประมาณ)
Step การตัดงบประมาณ มูลค่าทางพัสดุ 100 100 100 Purchase Requisition (PR) Contract (CO) Purchase Order(PO) 100 Step ขั้นตอนการตัดงบประมาณ มูลค่าทางงบประมาณ(ตัดงบประมาณ)

7 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Menu Path ทางเข้าสู่รายงานในระบบ SAP

8 Menu Path เข้าผ่าน SAP Menu
เริ่มต้นที่ SAP menu Accounting Public Sector Management Information System Customized Reports ZMM_BG020-BG020-Contract Status BG Report เข้าผ่าน SAP Menu เริ่มต้นที่ SAP menu Accounting Public Sector Management Information System Customized Reports ZMM_BG020-BG020-Contract Status BG Report

9 Clickขวา ที่รายงาน ZMM_BG020 จะปรากฏที่แถบเมนู Favorites
Menu Path Click เลือก Add to Favorites Clickขวา ที่รายงาน ZMM_BG020 รายงาน ZMM_BG020 จะปรากฏที่แถบเมนู Favorites Menu Path

10 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Selection Criteria

11 Selection Criteria Field ที่จำเป็นต้องใส่ ( Require field ) มีดังนี้
Company code Document type (ระบบ Default อยู่แล้ว) Tracking No. Selection Criteria

12 (ต้องระบุเป็นปี พุทธศักราช)
Selection Criteria Execute Tracking No. (ต้องระบุเป็นปี พุทธศักราช) ระบุเลขที่สัญญา ของภาควิชา/หน่วยงาน Selection Criteria

13 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Criteria Description

14 Criteria Description Field name Description Company code
รหัสของบริษัท ( Ex. S001 ) Scope of list การแสดงผลของรายงาน ( ALV ) Document type ประเภทของเอกสาร ( 1450 , 1460 ) Fund รหัสกองทุน Functional Area รหัสแผนงาน Superior Commt. Item รหัสกลุ่มหมวดรายจ่าย Commitment Item รหัสหมวดรายจ่าย Fund Center รหัสหน่วยงาน Document Number เลขที่สัญญา ( contract ) PR Doc เลขที่ใบขอซื้อขอจ้าง Criteria Description

15 Criteria Description Field name Description Validity key date
วันที่ที่อยู่ในช่วงสัญญา Tracking No. ปีงบประมาณ Validity Per. Start วันที่ ที่เริ่มต้นสัญญา Validity Period End วันที่ ที่สิ้นสุดสัญญา Document Date วันที่ ที่สร้างเอกสารสัญญาในระบบ SAP Plant รหัสคลัง(1100/1200) Storage Location รหัสภาควิชาที่ซื้อของเข้าคลัง Release Indicator สถานะการอนุมัติสัญญา(Contract) Delete Indicator สถานะของ Line item ( L = ถูกลบ ) Criteria Description

16 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO)

17 Layout BG20 เลขที่สัญญา เลขที่ PR 4 Fields Layout BG20

18 Layout BG20 หน่วย บาท วงเงินที่ใช้ได้ และคงเหลือ ของสัญญา
Header Line Item วงเงินที่ใช้ได้ วงเงินเปิด PO และคงเหลือ ของแต่ละรายการสัญญา วงเงินที่ใช้ได้ และคงเหลือ ของสัญญา Layout BG20

19 Link To Contract Double Click ที่ เลขที่สัญญา
(ภาพรวมสัญญาเห็นทุกรายการ) Double Click ที่ รายการสัญญา (กรณีเจาะจงรายการที่ต้องการ) Link To Contract

20 (เพื่อดู Header ของสัญญา) วันที่เริ่มต้น start/สิ้นสุด สัญญา end
Link To Contract Click (เพื่อดู Header ของสัญญา) Double Click ที่ เลขที่สัญญา ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) วันที่เริ่มต้น start/สิ้นสุด สัญญา end วงเงินสัญญา Link To Contract การเชื่อมโยงไปที่สัญญา

21 Link To Purchase Order Click Double Click ที่ เลขที่สัญญา
Click เลือก Item ที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอ รายการ PO ที่ออก ภายใต้ สัญญา Item ที่เลือก Link To Purchase Order วงเงินรวมที่เปิด PO ภายใต้สัญญา Item นั้นๆ ปริมาณของ ที่ใช้ไป ใช้ได้ และคงเหลือ(ตามลำดับ)

22 Link To Purchase Requisition
Double Click ที่ เลขที่สัญญา Click เลือก Item ที่ต้องการ Click Environment Link To Purchase Requisition Click Purchase Requisition

23 Link To Purchase Requisition
ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PRที่ซื้อของเข้าคลัง วัสดุคงคลัง) Click Tab Status เพื่อดูว่าสร้าง CO/PO หรือยัง Link To Purchase Requisition

24 Link To Purchase Requisition
Status PR ที่ขับเคลื่อนไปเป็นสัญญาและ PO Link To Purchase Requisition

25 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Layout Description

26 Layout Description Field name Description Purch.Doc. เลขที่สัญญา Item
รายการของสัญญา Doc date วันที่ของสัญญา Shot Text คำอธิบายของสัญญา PR Doc. เลขที่ใบขอซื้อขอจ้าง PR Item รายการของใบขอซื้อขอจ้าง Requisitioner รหัสภาควิชา/หน่วยงาน(แสดงข้อมูลตาม PR) Ref. Doc เลขที่ศธ. Validity start วันที่เริ่มต้นของสัญญา Layout Description

27 Layout Description Field name Description Validity End
วันที่สิ้นสุดของสัญญา Vendor/ Suppliers Plant รหัสผู้ขาย/ชื่อผู้ขาย Target Value วงเงินเป้าหมายของสัญญา Total Open Value วงเงินคงเหลือของสัญญา Total Target Value จำนวนเงินของสัญญา ตาม Line Item Released Value มูลค่าวงเงินในเอกสาร PO (เงินที่ใช้ไป) ตาม Line Item Open Value จำนวนเงินคงเหลือสัญญา ตาม Line Item Crcy ( Currency ) สกุลเงินของสัญญา Layout Description

28 Layout Description Field name Description Tracking No. ปีงบประมาณ Rel
สถานะการอนุมัติสัญญา D สถานะของ Line item (L=ถูกลบ) Sloc. Storage Location Layout Description

29 Agenda Objective Menu Path Selection Criteria Criteria Description
Layout Link To Contract Link To Purchase Requisition(PR) Link TO Purchase Order(PO) Layout Description Export Excel Export Excel

30 Export Excel Click Local File Click เลือก Spreadsheet ท้ายรายงาน
มุมล่างทางซ้ายมือ Click ที่เครื่องหมายถูก Export Excel Click เลือก Generate Bytes transferred ซึ่งหมายถึง มีการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

31 ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Location ของตนเอง ใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PR ที่ซื้อของเข้าคลัง) ขอความร่วมมือ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุ Storage Locationของตนเองใน PR ด้วยทุกครั้ง (เฉพาะกรณี PR ที่ซื้อของเข้าคลัง)

32 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
Communication เบอร์โทรงานงบประมาณ , 7671 , 9807 , 9808 เบอร์เครื่อง FAX ต่อ 111 เบอร์โทร ชื่อ-นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 106 (VPN ) นันทนัช ช่างเรือนกุล (พี่เมย์) หัวหน้างานงบประมาณ ทิพวรรณ (ทิพย์)/ชนะชัย(แมน) งานทะเบียน 103 สุทธิพงศ์ วีนิน (ก้อง) เงินแผ่นดินอุดหนุน 113 จุฑามาศ เกิดสาสน์ (แนน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินแผ่นดิน/เงินแผ่นดิน-อุดหนุน 109 กชพรรณ ยังสว่าง (ปู) เงินแผ่นดิน/เงินไทยเข้มแข็ง 110 สุรภร มิครผล(พี่สุ) Release PR 111 อารุณี เจ้ยเปลี่ยน (หน่อย) เงินรายได้ 114 มานพ หล่อนภาชัยสกุล (นพ) เงินรายได้(สร้าง บช.60) 115 จิรัสมัณฑนา กิ่มบางยาง (ตุ๊ก) เบิกจ่ายทั่วไป/GR ค้างนาน 118 ศุจินันท์ ชูกลิ่น (เอ้) ออกใบจองงบ 119 ธนนันท์ ตอประเสริฐ (อ้น) 120 ภณชา รัชตนันทิ (ส้ม) เงินเดือน / ติดตาม CRFW สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน ZMM_BG020 Communication

33 Question & Answer Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt ZMM_BG020 รายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google