งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

and Emergency Equipment for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "and Emergency Equipment for"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 and Emergency Equipment for
overview in eHealth and Emergency Equipment for Elderly Patient ผ.ศ. สมศรี ดาวฉาย โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หัวข้อ บทนำ การนำ eHealth มาใช้งาน มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ eHealth
Elderly (Aging) Patient

3 1. บทนำ Health sector eHealth electronic communication
Information technology

4 1. บทนำ eHealth WHO  การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการสุขภาพ  ศูนย์บริการ, การเฝ้าระวัง, บทความ, การศึกษา (องค์ความรู้ งานวิจัย)

5 1. บทนำ eHealth WHO การส่งข้อมูลเป็นดิจิตัล
(digital data-- transmitted) การสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพ ด้วยการเก็บและเรียกข้อมูล ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (stored and retrieved electronically--in support of health care)

6 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
Tele-Health Tele-consultation Tele-monitoring Tele-surgery Health Information E-learning

7 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
การดูแล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย Home Care Pre-Hospital Emergency Care Hospital Care Health Monitoring and Surveillance  เน้น การบริการ (eHealth) ที่เชื่อถือได้  เน้น เครื่องมือ & การ บริการ (ที่เหมาะสม ทั้งการวางแผนและการจัดการการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน) เน้น การได้ข้อมูล แล็บ และ คลินิก เพื่อประกอบการตัดสินใจ (แลกเปลี่ยน-สนับสนุนข้อมูล) เน้นการวิเคราะห์ และ รายงานผลของข้อมูลจาก primary health care unit 7

8 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
Electronic health record (chart, form)

9 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
ข้อมูลหลาย รูปแบบ

10 2. การนำ eHealth มาใช้งาน

11 2. การนำ eHealth มาใช้งาน

12 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
ลักษณะของข้อมูล

13 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
ลักษณะของวิธีการและสถานที่

14 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
ลักษณะของเครื่องที่ใช้งาน กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพภายในร่างกาย กล้องถ่ายข้อมูล เครื่องบันทึกภาพ

15 2. การนำ eHealth มาใช้งาน
นึกว่าตรวจคนจริง เสมือนตรวจด้วยตนเอง การได้มาของข้อมูล ระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย

16 3. มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ใน eHealth
มีหลาย organization ที่ต้องกำหนด รหัส (code) ชื่อ (name) ออกมาตาม ตัวอย่างในตารางที่ 1

17 4. ประเทศไทยกับระบบ eHealth

18 4. ประเทศไทยกับระบบ eHealth

19 4. ประเทศไทยกับระบบ eHealth
ศูนย์การแพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย (สธ) Excellent center รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชุน ศูนย์อนามัย, วัด, ร.ร. การรับ-ส่งข้อมูล (ผู้ป่วย) Wireless/Telemetry (Internet, โทรศัพท์ วิทยุ) Ambulance car ระบบเครือข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย บริเวณที่เข้าถึง วิธีการ บุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญ(การแพทย์) ผู้บริหารระบบ ผู้ปฏิบัติการ (ทุกขั้นตอน-เกี่ยวข้องหลายวงการ))

20 5. eHealth กับเครื่องมือแพทย์
Telemetry Assistive Technology Diagnostic equipment Therapeutic equipment Monitoring equipment Rehabilitation equipment Acute Diseases Chronic Diseases

21 5. eHealth กับเครื่องมือแพทย์
Emergency equipment CPR cardiac monitor cardiac drugs defibrillator ventilator orthopedic eq. Hospital Home stethoscope suture tray central vein catheter crash cart (ยา อุปกรณ์) 21

22 5. eHealth กับเครื่องมือแพทย์
การประชุมครั้งนี้ ventilator + humidifier monitoring ที่เหมาะสม rehabilitation เครื่องช่วยการเคลื่อนไหว เครื่องตรวจจากห้องแล็บ (POCT) เครื่องที่ใช้ในผุ้ป่วย หัวใจ ความดัน เบาหวาน smart home 22

23 6. Elderly Patient ประชากร 62,829,000 คน (ทั้งประเทศ)
ประชากร 62,829,000 คน (ทั้งประเทศ) ชาย 31,001,000 คน หญิง 31,828,000 คน 79.1 ปี ปี สูงอายุวัยต้น (60-79 ปี) 6,172,000 คน สูงอายุวัยปลาย (80-99 ปี) ,000 คน ศตวรรษิกชน (100 ปีขึ้นไป) ,000 คน 23

24 6. Elderly Patient โรคที่ผู้สูงอายุเป็น (เรียงตามลำดับความชุก)
โรคที่ผู้สูงอายุเป็น (เรียงตามลำดับความชุก) ต้อกระจก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด CA หลอดคอ หลอดลม ปอด CA ปาก ช่องปาก คอหอย CA ปากมดลูก เนื้อสมองตาย CA ลำไส้ใหญ่ CA เต้านม CA ไม่ระบุตำแหน่ง หัวใจล้มเหลว 24

25 6. Elderly Patient โรคที่ผู้สูงอายุเป็น กระทบกับการดำเนินชีวิต
โรคที่ผู้สูงอายุเป็น กระทบกับการดำเนินชีวิต สายตา  ที่จำกัดการมองเห็น กระดูกและข้อ  ที่จำกัดการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อหัวใจ  ที่เสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลว ปอด  ที่เสี่ยงต่อการหายใจล้มเหลว เนื้อสมองตาย  ที่จำกัดการสื่อสาร ความเข้าใจ ความคิด ความจำและการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้ดูแล (น้อย ปานกลาง เต็มที่) 25

26 6. Elderly Patient คนที่เกี่ยวข้อง Medical practice
Caregiver professionals Reletionship of all active with the patient 26

27 6. Elderly Patient eHealth
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแล (caregiver) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ที่บ้าน นานเท่าที่จะเป็นได้ eHealth 27

28 6. Elderly Patient Cognitive disabilities
ความจำเสื่อม, สื่อสารไม่ได้/ไม่เข้าใจ เทคโนโลยีในการช่วยต่างๆ (Assistive technology)

29 6. Elderly Patient Physical disabilities
มีความจำกัดเรื่อง การเดิน, การเคลื่อนไหว มี 3 ระดับ เพิ่มความสามารถ ในแต่ละบุคคล (แก้สาเหตุ รักษาโรคที่เป็น) ลดความต้องการ การช่วยเหลือ จากผู้ดูแลลง ใช้เทคโนโลยี ให้ช่วยตัวเอง(เครื่องช่วยเดินต่างๆ) อาจถึงขั้น robotics-based wheelchair 29

30 6. Elderly Patient everywhere anytime …..to…. everybody
better and better smart use of computation tools communication tools 30

31

32 Thanks


ดาวน์โหลด ppt and Emergency Equipment for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google