งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ.ศ. สมศรี ดาวฉาย โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ.ศ. สมศรี ดาวฉาย โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ.ศ. สมศรี ดาวฉาย โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หัวข้อ บทนำ การนำ eHealth มา ใช้งาน มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ eHealth ประเทศไทยกับระบบ eHealth eHealth กับ เครื่องมือแพทย์ Elderly (Aging) Patient

3 1. บทนำ eHealth electronic communication Information technology Health sector

4 1. บทนำ eHealth  การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ ปลอดภัย  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการ สุขภาพ  ศูนย์บริการ, การเฝ้าระวัง, บทความ, การศึกษา (องค์ความรู้ งานวิจัย) WHO

5 1. บทนำ eHealth  การส่งข้อมูลเป็นดิจิตัล (digital data-- transmitted)  การสนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพ ด้วยการเก็บ และเรียกข้อมูล ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (stored and retrieved electronically--in support of health care) WHO

6 2. การนำ eHealth มาใช้งาน Tele-Health Tele- consultation Tele- monitoring Tele-surgery Health Information E-learning

7 2. การนำ eHealth มาใช้งาน การดูแล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย Home Care Pre-Hospital Emergency Care Hospital Care Health Monitoring and Surveillance  เน้น การบริการ (eHealth) ที่เชื่อถือได้  เน้น เครื่องมือ & การ บริการ (ที่เหมาะสม ทั้งการวางแผนและการจัดการการ ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน)  เน้น การได้ข้อมูล แล็บ และ คลินิก เพื่อประกอบการตัดสินใจ (แลกเปลี่ยน-สนับสนุน ข้อมูล)  เน้นการวิเคราะห์ และ รายงานผลของข้อมูลจาก primary health care unit

8 2. การนำ eHealth มาใช้งาน Electronic health record (chart, form)

9 2. การนำ eHealth มาใช้งาน ข้อมูลหลาย รูปแบบ

10 2. การนำ eHealth มาใช้งาน

11

12 ลักษณะของข้อมูล

13 2. การนำ eHealth มาใช้งาน ลักษณะของ วิธีการและ สถานที่

14 2. การนำ eHealth มาใช้งาน ลักษณะ ของเครื่อง ที่ใช้งาน กล้องถ่ายภาพ กล้อง ถ่ายภาพ ภายใน ร่างกาย กล้องถ่ายข้อมูล เครื่องบันทึกภาพ

15 2. การนำ eHealth มาใช้งาน การได้มาของข้อมูล ระหว่างแพทย์-ผู้ป่วย เสมือนตรวจด้วยตนเอง นึกว่าตรวจคนจริง

16 3. มาตรฐานต่างๆ ที่ ใช้ใน eHealth มีหลาย organization ที่ต้องกำหนด รหัส (code) ชื่อ (name) ออกมาตาม ตัวอย่างในตารางที่ 1

17 4. ประเทศไทยกับ ระบบ eHealth

18

19 ผู้กำหนดนโยบาย (สธ) Excellent center รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชุน ศูนย์อนามัย, วัด, ร.ร. 4. ประเทศไทยกับ ระบบ eHealth ศูนย์ การแพทย์ การรับ - ส่ง ข้อมูล ( ผู้ป่วย ) Wireless/Telemetry (Internet, โทรศัพท์ วิทยุ) Ambulance car ระบบ เครือข่าย แม่ข่าย ลูกข่าย บริเวณที่เข้าถึง วิธีการ บุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญ(การแพทย์) ผู้บริหารระบบ ผู้ปฏิบัติการ (ทุกขั้นตอน- เกี่ยวข้องหลายวงการ))

20 5. eHealth กับ เครื่องมือแพทย์ Diagnostic equipment Therapeutic equipment Monitoring equipment Rehabilitation equipment Acute Diseases Chronic Diseases Telemetry Assistive Technology

21 5. eHealth กับ เครื่องมือแพทย์ Emergency equipment CPR cardiac monitor cardiac drugs defibrillator ventilator orthopedic eq. stethoscope suture tray central vein catheter crash cart (ยา อุปกรณ์) Hospital Home

22 5. eHealth กับ เครื่องมือแพทย์ การประชุมครั้งนี้ ventilator + humidifier monitoring ที่เหมาะสม rehabilitation เครื่องช่วยการเคลื่อนไหว เครื่องตรวจจากห้องแล็บ (POCT) เครื่องที่ใช้ในผุ้ป่วย หัวใจ ความดัน เบาหวาน smart home

23 6. Elderly Patient สูงอายุวัยต้น (60-79 ปี)6,172,000 คน สูงอายุวัยปลาย (80-99 ปี) 648,000 คน ศตวรรษิกชน (100 ปีขึ้นไป) 4,000 คน ประชากร 62,829,000 คน (ทั้งประเทศ) ชาย 31,001,000 คน หญิง 31,828,000 คน 79.1 ปี81.5 ปี

24 6. Elderly Patient ต้อกระจก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด CA หลอดคอ หลอดลม ปอด CA ปาก ช่องปาก คอหอย CA ปากมดลูก เนื้อสมองตาย โรคที่ผู้สูงอายุเป็น (เรียงตามลำดับความชุก) CA ลำไส้ใหญ่ CA เต้านม CA ไม่ระบุตำแหน่ง หัวใจล้มเหลว

25 6. Elderly Patient สายตา  ที่จำกัดการมองเห็น กระดูกและข้อ  ที่จำกัดการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อหัวใจ  ที่เสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลว ปอด  ที่เสี่ยงต่อการหายใจล้มเหลว เนื้อสมองตาย  ที่จำกัดการสื่อสาร ความเข้าใจ ความคิด ความจำและการเคลื่อนไหว โรคที่ผู้สูงอายุเป็น กระทบกับการดำเนินชีวิต ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้ดูแล (น้อย ปานกลาง เต็มที่)

26 6. Elderly Patient คนที่เกี่ยวข้อง Medical practice Caregiver professionals Reletionship of all active with the patient

27 6. Elderly Patient เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแล (caregiver) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ที่บ้าน นานเท่าที่จะเป็นได้ eHealth

28 6. Elderly Patient เทคโนโลยีในการช่วยต่างๆ (Assistive technology) Cognitive disabilities ความจำเสื่อม, สื่อสารไม่ได้/ไม่เข้าใจ

29 6. Elderly Patient มี 3 ระดับ เพิ่มความสามารถ ในแต่ละบุคคล (แก้สาเหตุ รักษาโรคที่เป็น) ลดความต้องการ การช่วยเหลือ จากผู้ดูแลลง ใช้เทคโนโลยี ให้ช่วยตัวเอง(เครื่องช่วยเดิน ต่างๆ) อาจถึงขั้น robotics-based wheelchair Physical disabilities มีความจำกัดเรื่อง การเดิน, การเคลื่อนไหว

30 6. Elderly Patient everywhere anytime …..to…. everybody better and better smart use of computation tools communication tools

31

32 Thanks somsri_dc@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ผ.ศ. สมศรี ดาวฉาย โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google