งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ประจำปี ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์ รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ศ.คลินิก นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ พล.อ.ต.พญ.สุรีย์พร บุญจง ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายก รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ รองนายก พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช นางภารดี ชาญสมร เลขาธิการ รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ รองเลขาธิการและ ผศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ นายทะเบียน เหรัญญิก รศ.พูนสุข ช่วยทอง ประธานจัดการ ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย ประชุมวิชาการ กรรมการกลาง ผศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ พญ.ปรีญาพร จิระกิตติดุลย์ นพ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง ผศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล พล.ต.นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี เพื่อเป็นการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ และพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก ผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้งงานค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์และการพยาบาลโดยเฉพาะกับวัยรุ่น ในปีนี้สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการร่วมกันเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถร่วมประชุมวิชาการทั้งสองด้านในการประชุมครั้งเดียวกันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้ความรู้ที่เชื่อมโยงกันในระหว่างสาขาวิชา โดยได้คัดเลือกหัวข้อวิชาการที่เป็นทีสนใจและร่วมสมัยเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ร่วมกับ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการ 2553 Theme : Adolescent Reproductive Health: Contemporary Practice คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ มิถุนายน ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 8 ห้อง อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์ ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม พล.อ.ต.พญ.สุรีย์พร บุญจง ศ.คลินิก นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ ประธาน ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย เหรัญญิก รศ. พูนสุข ช่วยทอง เลขาธิการ ผศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม ผศ.ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ กรรมการ รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล ผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์ รศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา ผศ. จริยา วิทยะศุภร อ.ดร. เสริมศรี สันตติ กรรมการ ผศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล อ.ดร.ปรานี ป้องเรือ อ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ อ.ดร.ทัดทรวง ปุญญทลังก์ อ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ (CME.….หน่วยกิต/CNEU….หน่วยกิต) โฆษณา กรุณาส่ง

2 โรงแรมเอวัน โฆษณา โฆษณา  เงินสด
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ใบสมัครเข้าร่วมประชุม ลงทะเบียน พิธีเปิดการประชุม โดยนายกสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) “อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น” Key note speaker ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ Moderator รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ Kamasutra Episode II Speaker ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย Moderator ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ “ทำอย่างไรถ้าลูกเบี่ยงเบนทางเพศ” Speaker พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ Speaker & Moderator รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ Luncheon symposium supported by GSK น. “วัยรุ่นอยากอย่างฉัน มันต้องสูงและหุ่นดี” Speaker ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา Speaker & Moderatorผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ Teenage Pregnancy, Case demonstration Speaker ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คุณนิศากร ตันฑการ (นักสังคมสงเคราะห์ 8 ชำนาญการ) คุณชัชริยา อุ่นคำ (นักจิตวิทยา) คุณ มนฤดี โชคประจักษ์ชัด (พยาบาลประจำคลินิกวัยรุ่น) Moderator ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย ชื่อ-สกุล  สูติ-นรีแพทย์  แพทย์ทั่วไป  พยาบาล  นักวิชาการ  Resident / Fellow  อื่นๆ Hormone Therapy and Legal Aspect in Transexual Speaker รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ น.อ.(พ.) นพ.อิทธพร คณะเจริญ (รองเลขาธิการแพทยสภา) Moderator ผศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล. Safe sex in Adolescent: Role of Nurse Speaker อ.ดร. ทัดทรวง ปุญญทลังก์ Moderator อ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ Special Lecture by Bonviva “Optimizing fracture prevention…after teenage life. Speaker รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไกรศักดิ์ Speaker & Moderator รศ.พญ.มยุรี จิรภิญโญ Luncheon symposium supported by …Tricilest น. “เด็กติดเกมส์ ติดคอม” Speaker ผศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี Moderator ผศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ “เลี้ยงลูกให้ดี…มีวัคซีนทางใจ” Speaker นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล Moderatorรศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต ………………...…………… ………… สถานที่ทำงาน ………………...…………… ………….. ที่อยู่ ………………………...…………..…… ………...…. ..…………………………………………..……………………………… รหัสไปรษณีย์ …… …. โทรศัพท์ …...………… โทรสาร ………..… …..…… ……… ….…...…. ค่าลงทะเบียน - ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท - สมาชิก 1,000 บาท - Resident / Fellow บาท ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสำหรับผู้ลงทะเบียน เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สามารถลงทะเบียน ในอัตราสมาชิกได้เลย ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิและไม่ถือเป็นวันลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวคิราภา พงษ์สุวรรณ สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) ชั้น 8 ห้อง 808 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : โทรสาร : มือถือ  สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) 500 บาท รวมค่าสมัคร จำนวนเงิน .…...…… บาท การชำระเงิน  เงินสด  โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ……….. ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการประจำปี 2553” เลขที่บัญชี ……………….. โปรดแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้าร่วมประชุม มาที่สมาคมฯ หมายเลขแฟกซ์ การจองห้องพักสามารถติดต่อได้เองที่ โรงแรมเอวัน ติดต่อโดยตรง คุณอภิญญา ปาสานะเก โทร โทรสาร ห้องเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท ห้องคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท แสดงบัตรข้าราชการ โฆษณา โฆษณา


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google