งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวิชาการ 2553 24-25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ กรุณาส่ง การประชุมวิชาการประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวิชาการ 2553 24-25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ กรุณาส่ง การประชุมวิชาการประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวิชาการ มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ กรุณาส่ง การประชุมวิชาการประจำปี 2553 วันที่ มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) ชั้น 8 ห้อง 808 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ โทรสาร Theme : Adolescent Reproductive Health: Contemporary Practice (CME.….หน่วยกิต/CNEU….หน่วยกิต) คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2553 ที่ปรึกษาศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์อาวเจนพงษ์ ศ.พญ.ชวนชมสกนธวัฒน์ ศ.นพ.สมบูรณ์คุณาธิคม พล.อ.ต.พญ.สุรีย์พรบุญจง ศ.คลินิก นพ.สุวชัยอินทรประเสริฐ ศ.นพ.แสงชัยพฤทธิพันธุ์ รศ.พญ.อรวรรณคีรีวัฒน์ ประธานผศ.นพ.สัญญาภัทราชัย เหรัญญิกรศ. พูนสุขช่วยทอง เลขาธิการ ผศ.ดร.ศรีสมรภูมนสกุล จัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมผศ.ดร.นันทนาธนาโนวรรณ กรรมการรศ.นพ.กิติรัตน์เตชะไตรศักดิ์ ผศ.นพ.ชำนาญแท่นประเสริฐกุล ผศ.นพ.โชคชัยหมั่นแสวงทรัพย์ พญ.ธันยารัตน์วงศ์วนานุรักษ์ รศ.นพ.วรพงศ์ภู่พงศ์ นพ.ศุภชัยปิติกุลตัง วัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ประจำปี คณะกรรมการบริหารสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ประจำปี ที่ปรึกษาศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหงจาตุรจินดา ศ.พญ.ชวนชมสกนธวัฒน์ รศ.นพ.สมศักดิ์สุทัศน์วรวุฒิ ศ.คลินิก นพ.สุวชัยอินทรประเสริฐ พล.อ.ต.พญ.สุรีย์พรบุญจง ศ.นพ.สมบูรณ์คุณาธิคม พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์อาวเจนพงษ์ นายกรศ.พญ.อรวรรณคีรีวัฒน์ รองนายกพญ.ยุพยงแห่งเชาวนิช นางภารดีชาญสมร เลขาธิการรศ.นพ.กิติรัตน์เตชะไตรศักดิ์ รองเลขาธิการและผศ.ดร.นันทนาธนาโนวรรณ นายทะเบียน เหรัญญิกรศ.พูนสุขช่วยทอง ประธานจัดการผศ.นพ.สัญญาภัทราชัย ประชุมวิชาการ กรรมการกลางผศ.นพ.ชำนาญแท่นประเสริฐกุล ผศ.นพ.โชคชัยหมั่นแสวงทรัพย์ พญ.ธันยารัตน์วงศ์วนานุรักษ์ พญ.ปรีญาพรจิระกิตติดุลย์ นพ.วิสุทธิ์สุวิทยะศิริ นพ.ศุภชัยปิติกุลตัง ผศ.ดร.ศรีสมรภูมนสกุล พล.ต.นพ.สายัณห์สวัสดิ์ศรี โฆษณา เพื่อเป็นการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ และพบปะสังสรรค์ใน หมู่สมาชิก ผู้ที่สนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัย รวมทั้ง งานค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการอนามัยเจริญพันธุ์และการพยาบาล โดยเฉพาะกับวัยรุ่น ในปีนี้สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการร่วมกันเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถ ร่วมประชุมวิชาการทั้งสองด้านในการประชุมครั้งเดียวกันเป็นการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้ความรู้ที่เชื่อมโยงกันในระหว่าง สาขาวิชา โดยได้คัดเลือกหัวข้อวิชาการที่เป็นทีสนใจและร่วมสมัยเพื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) ร่วมกับ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาผศ. จริยา วิทยะศุภร อ.ดร. เสริมศรี สันตติ กรรมการผศ.ดร.ศรีสมรภูมนสกุล อ.ดร.ปรานีป้องเรือ อ.ดร.สายลมเกิดประเสริฐ อ.ดร.ทัดทรวงปุญญทลังก์ อ.ดร.สตรีรัตน์ธาดากานต์

2 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ชื่อ - สกุล  สูติ - นรีแพทย์  แพทย์ทั่วไป  พยาบาล  นักวิชาการ  Resident / Fellow  อื่นๆ เลขที่ใบอนุญาต ………………...…………… …… …… สถานที่ทำงาน ………………...…………… … ……….. ที่อยู่ ………………………...…………..…… ………...…...…………………………………………..……………… ……………… รหัสไปรษณีย์ …… …. โทรศัพท์ …...………… โทรสาร ………..… …..…… ……… ….…...…. การจองห้องพักสามารถติดต่อได้เองที่ รวมค่าสมัคร จำนวนเงิน.…...…… บาท ใบสมัครเข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียน การชำระเงิน  เงินสด  โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทย พาณิชย์ สาขา ……….. ชื่อบัญชี “ การประชุมวิชาการประจำปี 2553” เลขที่ บัญชี ……………….. โปรดแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินและใบสมัครเข้า ร่วมประชุม มาที่สมาคมฯ หมายเลขแฟกซ์ ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสำหรับผู้ลงทะเบียน โฆษณา ลงทะเบียน พิธีเปิดการประชุม โดยนายกสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย) “อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น” Key note speaker ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ Moderator รศ.พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์ Kamasutra Episode II Speakerศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย Moderator ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ “ทำอย่างไรถ้าลูกเบี่ยงเบนทางเพศ” Speaker พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ Speaker & Moderator รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ Luncheon symposium supported by GSK น. “วัยรุ่นอยากอย่างฉัน มันต้องสูงและหุ่นดี” Speaker ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา Speaker & Moderatorผศ.นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ Teenage Pregnancy, Case demonstration Speaker ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย คุณนิศากร ตันฑการ (นักสังคมสงเคราะห์ 8 ชำนาญการ) คุณชัชริยา อุ่นคำ (นักจิตวิทยา) คุณ มนฤดี โชคประจักษ์ชัด (พยาบาลประจำคลินิกวัยรุ่น) Moderator ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย Hormone Therapy and Legal Aspect in Transexual Speaker รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ น.อ.(พ.) นพ.อิทธพร คณะเจริญ ( รองเลขาธิการแพทยสภา) Moderator ผศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล Safe sex in Adolescent: Role of Nurse Speaker อ.ดร. ทัดทรวง ปุญญทลังก์ Moderator อ.ดร.สายลม เกิดประเสริฐ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ Special Lecture by Bonviva “Optimizing fracture prevention…after teenage life. Speaker รศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไกรศักดิ์ Speaker & Moderator รศ.พญ.มยุรี จิรภิญโญ Luncheon symposium supported by …Tricilest น. “เด็กติดเกมส์ ติดคอม” Speaker ผศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี Moderator ผศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล อาหารว่างและชมนิทรรศการทางการแพทย์ “เลี้ยงลูกให้ดี…มีวัคซีนทางใจ” Speaker นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล Moderatorรศ.นพ.กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์  สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ ( ไทย )500 บาท เงื่อนไขการสมัคร 1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สามารถ ลงทะเบียนในอัตราสมาชิกได้เลย 2. ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และไม่ถือเป็นวันลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวคิราภา พงษ์สุวรรณ สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ ( ไทย ) ชั้น 8 ห้อง 808 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : โทรสาร : มือถือ โรงแรมเอวัน ติดต่อโดยตรง คุณอภิญญา ปาสานะเก โทร โทรสาร ห้องเดี่ยว (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท ห้องคู่ (รวมอาหารเช้า) 1,600 บาท แสดงบัตรข้าราชการ - ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท - สมาชิก 1,000 บาท - Resident / Fellow 500 บาท


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวิชาการ 2553 24-25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ กรุณาส่ง การประชุมวิชาการประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google