งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล รักชนก ขำ ประถม สุรศักดิ์ บุตรศรี 1 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล รักชนก ขำ ประถม สุรศักดิ์ บุตรศรี 1 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล รักชนก ขำ ประถม สุรศักดิ์ บุตรศรี 1 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Turnitin ☆ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอก บทความ โดยการส่งบทความ (file) เข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะทำการเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบข้อความซ้ำกับแหล่งข้อมูล ที่ รองรับในระบบ ซึ่งระบบแสดงผลการตรวจ ที่ง่ายต่อการแปล ผลและนำไปใช้งาน 2

3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ ตรวจ  Internet ที่เผยแพร่ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง ประมาณ 5 ปี  ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเช่น วารสาร นิตยวาร เป็นต้น และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ (published works) - PubMed, GALE OneFile, The COMPLETE EBSCO database, JISC Collections and e-Book project, McGraw Hill, PubMed Central, Open Archives - CrossRef - 25+ million journal articles already ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Sage, Informa UK (Taylor & Francis), Wiley Blackwell, Springer, Sage, Am. Institute of Physics, Am. Physical Society, Am. Psychological Society, AAAS  ผลงานของนักศึกษาที่ส่งและจัดเก็บในฐานข้อมูลของ Turnitin (student papers) Full support for 30+ languages Arabic, Catalan, Chinese (simplified and traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Malay Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Farsi, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish 3

4 extract matching documents Needle in the Haystack Searching the Entire Document manuscript or article submitted to iParadigms computer transforms manuscript to digital fingerprint student papers or client node books, journals, newspapers copy of internet next slide 4

5 Originality Report 5

6 User Types Administrator Instructor Student (1) Create Sub account (2) Adding Instructor Account ID Account join password Institution School/Faculty Department ACCOUNT CLASS Class ID Class enrollment password Assignment Submitting paper Plagiarism Checking Process (1) Adding Class (2) Use PPM SUB-Account (1) SUB-Account (2) CLASS Master Class Standard Class Section Teacher Assistance Assignment ± 6 Months Class ID Class enrollment password Set up period Class Set Up Creating Class 6

7 การใช้งาน Turnitin 7 1 A 2 1. กรณีที่ได้ลงทะเบียนใช้แล้วให้พิมพ์ E-mail และ Password ที่ เคยสมัคร จากนั้น คลิก SIGN IN (2) เพื่อเข้าใช้งาน A. กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน ให้คลิก Create Account 1. กรณีที่ได้ลงทะเบียนใช้แล้วให้พิมพ์ E-mail และ Password ที่ เคยสมัคร จากนั้น คลิก SIGN IN (2) เพื่อเข้าใช้งาน A. กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน ให้คลิก Create Account http://www.turnitin.co m

8 การลงทะเบียนใช้งาน สถานะผู้เรียน 8 1 2 1. เลือกสถานะผู้ใช้เป็น student 2. พิมพ์ข้อมูล Class ID และ Class enrollment password

9 การลงทะเบียนใช้งานสถานะ ผู้เรียน ( ต่อ ) 9 1. พิมพ์ชื่อ (first name) และ นามสกุล (last name) 2. พิมพ์ e-mail address 3. กำหนดรหัสผ่าน (enter your password) และยืนยัน รหัสผ่าน (confirm password) [ รหัสผ่าน มีจำนวน 6-12 ตัว เป็นตัวเลขและ ตัวอักษรผสมกัน ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกัน ] 4. เลือกคำถาม ( ใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน ) และพิมพ์ตอบของคำถาม 5. ระบุ อายุผู้ใช้ 6. คลิก I agree create profile 1. พิมพ์ชื่อ (first name) และ นามสกุล (last name) 2. พิมพ์ e-mail address 3. กำหนดรหัสผ่าน (enter your password) และยืนยัน รหัสผ่าน (confirm password) [ รหัสผ่าน มีจำนวน 6-12 ตัว เป็นตัวเลขและ ตัวอักษรผสมกัน ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกัน ] 4. เลือกคำถาม ( ใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน ) และพิมพ์ตอบของคำถาม 5. ระบุ อายุผู้ใช้ 6. คลิก I agree create profile 1 2 3 6 5 4

10 หน้า Home ของผู้เรียน 1.Menu Bar 2. Tab Menu 3. ชื่อ รายวิชา ( Class Name ) 1 2 3 10

11 การส่งงาน / ไฟล์ (submit paper) 11 1. จากหน้า Home ของผู้เรียน คลิกชื่อรายวิชา 2. หน้า Portfolio คลิก ปุ่ม Submit ( การส่งงานครั้งแรก จะ เป็น ปุ่ม Submit การส่งงานครั้งต่อไป จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Resubmit) 1. จากหน้า Home ของผู้เรียน คลิกชื่อรายวิชา 2. หน้า Portfolio คลิก ปุ่ม Submit ( การส่งงานครั้งแรก จะ เป็น ปุ่ม Submit การส่งงานครั้งต่อไป จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Resubmit) 1 2

12 1 2 5 4 3 ขั้นตอนที่ 1 ในการ submit paper 1. เลือกวิธีการส่งงาน - single file upload ส่งงาน ครั้งละหนึ่งไฟล์ - cut & paste upload ส่ง งานโดยคัดลอกและวาง เลือก single file upload 2. ใส่หัวข้อของงาน / ไฟล์ 3. อธิบาย แบบ single file upload เป็น upload ไฟล์ เข้าไปตรวจในระบบ โดยไฟล์ ที่จะส่งได้ ขนาด ไม่เกิน 20 MB เป็น ไฟล์ Word, WordPrefect, PostScript, PDF, HTML, RTF และ plain text และต้องไม่ติด password หรือเป็น hidden file 4. คลิก Browse เพื่อค้นหาไฟล์ 5. คลิก upload ขั้นตอนที่ 1 ในการ submit paper 1. เลือกวิธีการส่งงาน - single file upload ส่งงาน ครั้งละหนึ่งไฟล์ - cut & paste upload ส่ง งานโดยคัดลอกและวาง เลือก single file upload 2. ใส่หัวข้อของงาน / ไฟล์ 3. อธิบาย แบบ single file upload เป็น upload ไฟล์ เข้าไปตรวจในระบบ โดยไฟล์ ที่จะส่งได้ ขนาด ไม่เกิน 20 MB เป็น ไฟล์ Word, WordPrefect, PostScript, PDF, HTML, RTF และ plain text และต้องไม่ติด password หรือเป็น hidden file 4. คลิก Browse เพื่อค้นหาไฟล์ 5. คลิก upload การส่งงาน / ไฟล์แบบ single file upload 12

13 1 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการ Preview Paper คลิก submit (1) การส่งงาน / ไฟล์แบบ single file upload ( ต่อ ) 13 2 ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อยแล้ว คลิก go to portfolio (2) ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อยแล้ว คลิก go to portfolio (2)

14 1 2 4 3 1. เลือกการส่งงานแบบ cut & paste upload 2. ใส่หัวข้อของงาน 3. Copy ส่วนที่ต้องการตรวจ มา Paste 4. คลิก upload 1. เลือกการส่งงานแบบ cut & paste upload 2. ใส่หัวข้อของงาน 3. Copy ส่วนที่ต้องการตรวจ มา Paste 4. คลิก upload การส่งงาน / ไฟล์แบบ cut & paste 14 ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิก go to portfolio ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิก go to portfolio

15 ถ้าเป็นแบบ นี้ แสดงว่ายังประมวลผลการ ตรวจยังไม่เสร็จ ถ้าเป็นแบบ นี้ แสดงว่ายังประมวลผลการ ตรวจยังไม่เสร็จ 1 ผลการตรวจ จากหน้า Portfolio คลิก Show details สี เปอร์เซนต์พบ ข้อความซ้ำ สีแดง 75 – 100% สีส้ม 50 – 74% สีเหลือง 25 – 49% สีเขียว 1 – 24% สีน้ำเงินไม่พบ ข้อความซ้ำ 2 คลิก ที่เปอร์เซ็นต์ หรือ แถบสี 15

16 ผลการตรวจ ( ต่อ ) แสดงผลการตรวจแบบ Document Viewer ให้เปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผลเป็น Text-Only Report (1) แสดงผลการตรวจแบบ Document Viewer ให้เปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผลเป็น Text-Only Report (1) 1 16

17 ผลการตรวจ ( ต่อ ) ด้าน ต้น ฉบั บ 1 2 3 4 ด้านผลการ ตรวจ 1. ผลเปอร์เซ็นต์รวม 2. ผลเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ แหล่ง 3.Mode ในการแสดงผล 4. คลิกเพื่อพิมพ์ / คลิกเพื่อ download (save เป็น html file) 5. แสดงเปอร์เซ็นต์ที่ซ้ำ พร้อมกับแหล่งที่ซ้ำ 1. ผลเปอร์เซ็นต์รวม 2. ผลเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ แหล่ง 3.Mode ในการแสดงผล 4. คลิกเพื่อพิมพ์ / คลิกเพื่อ download (save เป็น html file) 5. แสดงเปอร์เซ็นต์ที่ซ้ำ พร้อมกับแหล่งที่ซ้ำ 5 17

18 แสดงผล การตรวจ คลิ ก ผลการตรวจ ( ต่อ ) 18

19 แสดงการเปรียบเทียบ กับแหล่งที่ซ้ำ คลิ ก ผลการตรวจ ( ต่อ ) 19

20 พิมพ์ผล / download ผลการตรวจ 1 1. เลือก mode การแสดงผล เป็น quickview (classic) report 2. คลิก icon รูป เพื่อพิมพ์ผล ( ถ้าติดตั้ง โปรแกรม PDF Creator จะพิมพ์ผล เป็น file pdf) 3. คลิก icon รูป เพื่อ save เป็น html file 1. เลือก mode การแสดงผล เป็น quickview (classic) report 2. คลิก icon รูป เพื่อพิมพ์ผล ( ถ้าติดตั้ง โปรแกรม PDF Creator จะพิมพ์ผล เป็น file pdf) 3. คลิก icon รูป เพื่อ save เป็น html file 20

21 การลงทะเบียน รายวิชาอื่น ในกรณีที่อาจารย์ท่านอื่น ต้องการให้นักศึกษา ส่งงาน ผ่านโปรแกรม turnitin อาจารย์ต้องแจ้ง Class ID และ Class Enrollment Password ให้ นักศึกษาทราบ เพื่อใช้ในการ ลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน รายวิชาอื่น ทำการ SIGN IN เข้าสู่ ระบบ turnitin คลิก tab menu ‘enroll in a class’ (A) พิมพ์ Class ID และ Enrollment Password ที่ อาจารย์ได้แจ้งมา คลิก submit หน้า Home ของนักศึกษา จะ ปรากฎ คณะและ รายวิชาของอาจาย์ ในกรณีที่อาจารย์ท่านอื่น ต้องการให้นักศึกษา ส่งงาน ผ่านโปรแกรม turnitin อาจารย์ต้องแจ้ง Class ID และ Class Enrollment Password ให้ นักศึกษาทราบ เพื่อใช้ในการ ลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน รายวิชาอื่น ทำการ SIGN IN เข้าสู่ ระบบ turnitin คลิก tab menu ‘enroll in a class’ (A) พิมพ์ Class ID และ Enrollment Password ที่ อาจารย์ได้แจ้งมา คลิก submit หน้า Home ของนักศึกษา จะ ปรากฎ คณะและ รายวิชาของอาจาย์ A 21

22 3 2 ลืมรหัสผ่าน 1. จากหน้า web turnitin (http://www.turnitin.com) คลิก Retrieve Password (A) 2. พิมพ์ e-mail คลิก Next 3. พิมพ์คำตอบของ Secret Question? แล้ว คลิก Next แต่ถ้าลืมคำตอบ คลิก Forgot the answer? 1. จากหน้า web turnitin (http://www.turnitin.com) คลิก Retrieve Password (A) 2. พิมพ์ e-mail คลิก Next 3. พิมพ์คำตอบของ Secret Question? แล้ว คลิก Next แต่ถ้าลืมคำตอบ คลิก Forgot the answer? 1 A 22

23 Dear Rakchanok Khamprathom, To reset your Turnitin password, please click here and follow the instructions provided.here If you have trouble clicking on the link provided, you may copy and paste the following URL into your browser: https://www.turnitin.com/login_reset.asp?lang=en_us&id=a4f423e8487fa470855e10071ff1d31 This link will expire in 24 hours. If you receive a message stating that the link has expired, please click here to request a new 'password reset' link. here You may also copy and paste the following URL into your browser to request a new 'password reset' link: https://www.turnitin.com/password_reset1.asp?lang=en_us Thank you for using Turnitin, The Turnitin Team ลืมรหัสผ่าน ( ต่อ ) 4. ระบบจะส่ง mail เพื่อให้ เปลี่ยนรหัสผ่าน 4 5 5. ตัวอย่าง mail คลิก หรือ copy url ( ตัวอักษรสีแดง ) แล้วนำไป paste ผ่าน โปรแกรม browser 6 7 6. Web turnitin จะให้พิมพ์รหัสผ่าน และ Confirm Password จากนั้น คลิก Next 7. แสดงข้อความว่า Reset password เรียบร้อยแล้ว และ สามารถใช้งาน turnitin ได้ ตามปกติ 23

24 คำถาม ? ส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาที่ lirlr@mahidol.ac.th คำถาม --> ไม่ปรากฏผลการตรวจ ( ส่งไฟล์ไปแล้ว 1 วัน แล้วยัง ไม่แสดงผล เปอร์เซ็นต์หรือแถบสี ) แจ้งชื่อ - นามสกุล, คณะและรายวิชาที่ส่งงาน 24


ดาวน์โหลด ppt สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล รักชนก ขำ ประถม สุรศักดิ์ บุตรศรี 1 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google