งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล
รักชนก ขำประถม สุรศักดิ์ บุตรศรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

2 Turnitin เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกบทความ โดยการส่งบทความ(file) เข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะทำการเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบข้อความซ้ำกับแหล่งข้อมูล ที่รองรับในระบบ ซึ่งระบบแสดงผลการตรวจ ที่ง่ายต่อการแปลผลและนำไปใช้งาน

3 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตรวจ
Internet ที่เผยแพร่ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง ประมาณ 5 ปี ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องเช่น วารสาร นิตยวารเป็นต้น และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ (published works) - PubMed , GALE OneFile, The COMPLETE EBSCO database , JISC Collections and e-Book project, McGraw Hill, PubMed Central, Open Archives - CrossRef million journal articles already ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Sage, Informa UK (Taylor & Francis), Wiley Blackwell, Springer, Sage, Am. Institute of Physics, Am. Physical Society, Am. Psychological Society, AAAS ผลงานของนักศึกษาที่ส่งและจัดเก็บในฐานข้อมูลของ Turnitin (student papers) Full support for 30+ languages Arabic, Catalan, Chinese (simplified and traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Malay Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Farsi, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish

4 Needle in the Haystack Searching the Entire Document
copy of internet manuscript or article submitted to iParadigms next slide extract matching documents books, journals, newspapers computer transforms manuscript to digital fingerprint student papers or client node

5 Originality Report

6 User Types CLASS CLASS CLASS Instructor Student ACCOUNT Administrator
Account ID Account join password (1) Create Sub account CLASS ACCOUNT Institution CLASS Administrator SUB-Account (1) School/Faculty CLASS SUB-Account (2) Department (2) Adding Instructor Class ID Class enrollment password Creating Class (1) Adding Class Master Class Class Set Up Assignment Section Instructor Set up period Teacher Assistance (2) Use PPM Assignment Standard Class ± 6 Months Class ID Class enrollment password Plagiarism Checking Process Submitting paper Student 6

7 การใช้งาน Turnitin http://www.turnitin.com
2 1 A กรณีที่ได้ลงทะเบียนใช้แล้วให้พิมพ์ และ Password ที่เคยสมัคร จากนั้น คลิก SIGN IN (2) เพื่อเข้าใช้งาน A. กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน ให้คลิก Create Account

8 การลงทะเบียนใช้งานสถานะผู้เรียน
1 2 1. เลือกสถานะผู้ใช้เป็น student พิมพ์ข้อมูล Class ID และ Class enrollment password

9 การลงทะเบียนใช้งานสถานะผู้เรียน (ต่อ)
1 2 3 6 5 4 พิมพ์ชื่อ (first name) และ นามสกุล (last name) พิมพ์ address กำหนดรหัสผ่าน (enter your password) และยืนยัน รหัสผ่าน (confirm password) [ รหัสผ่าน มีจำนวน 6-12 ตัว เป็นตัวเลขและตัวอักษรผสม กัน ตัวเล็กตัวใหญ่ต่างกัน ] 4. เลือกคำถาม(ใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน)และพิมพ์ตอบของคำถาม ระบุอายุผู้ใช้ คลิก I agree create profile

10 หน้า Home ของผู้เรียน 1 2 3 Menu Bar Tab Menu ชื่อรายวิชา ( Class Name )

11 การส่งงาน/ไฟล์ (submit paper)
1 2 จากหน้า Home ของผู้เรียน คลิกชื่อรายวิชา หน้า Portfolio คลิก ปุ่ม Submit (การส่งงานครั้งแรก จะเป็น ปุ่ม Submit การส่งงานครั้ง ต่อไป จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Resubmit)

12 การส่งงาน/ไฟล์แบบ single file upload
ขั้นตอนที่ 1 ในการ submit paper เลือกวิธีการส่งงาน - single file upload ส่งงานครั้งละหนึ่งไฟล์ - cut & paste upload ส่งงานโดยคัดลอกและ วาง เลือก single file upload 2. ใส่หัวข้อของงาน/ไฟล์ 3. อธิบาย แบบ single file upload เป็น upload ไฟล์ เข้าไปตรวจในระบบ โดยไฟล์ ที่จะส่งได้ ขนาด ไม่เกิน 20 MB เป็น ไฟล์ Word, WordPrefect, PostScript, PDF, HTML, RTF และ plain text และต้องไม่ติด password หรือ เป็น hidden file 4. คลิก Browse เพื่อค้นหาไฟล์ 5. คลิก upload 1 2 5 4 3

13 การส่งงาน/ไฟล์แบบ single file upload (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการ Preview Paper คลิก submit (1) ขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อย แล้ว คลิก go to portfolio (2) 1 2

14 การส่งงาน/ไฟล์แบบ cut & paste
1. เลือกการส่งงานแบบ cut & paste upload 2. ใส่หัวข้อของงาน 3. Copy ส่วนที่ต้องการตรวจมา Paste 4. คลิก upload 1 2 3 ระบบจะแสดงข้อความว่า submit เรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิก go to portfolio 4

15 ผลการตรวจ จากหน้า Portfolio คลิก Show details
1 คลิก ที่เปอร์เซ็นต์ หรือ แถบ สี 2 สี เปอร์เซนต์พบข้อความซ้ำ สีแดง 75 – 100% สีส้ม 50 – 74% สีเหลือง 25 – 49% สีเขียว 1 – 24% สีน้ำเงิน ไม่พบข้อความซ้ำ ถ้าเป็นแบบ นี้ แสดงว่ายังประมวลผลการตรวจยังไม่ เสร็จ

16 ผลการตรวจ (ต่อ) แสดงผลการตรวจแบบ Document Viewer
ให้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเป็น Text-Only Report (1) 1

17 ผลการตรวจ (ต่อ) ผลเปอร์เซ็นต์รวม ผลเปอร์เซ็นต์ของแต่ละแหล่ง
1 2 4 3 5 ผลเปอร์เซ็นต์รวม ผลเปอร์เซ็นต์ของแต่ละแหล่ง Mode ในการแสดงผล คลิกเพื่อพิมพ์ / คลิกเพื่อdownload (save เป็น html file) แสดงเปอร์เซ็นต์ที่ซ้ำ พร้อมกับแหล่งที่ ซ้ำ ด้าน ต้นฉบั บ ด้านผลการตรวจ

18 ผลการตรวจ (ต่อ) แสดงผลการตรวจ คลิก

19 ผลการตรวจ (ต่อ) แสดงการเปรียบเทียบกับแหล่งที่ ซ้ำ คลิก

20 พิมพ์ผล / download ผลการตรวจ
1 เลือก mode การแสดงผล เป็น quickview (classic) report คลิก icon รูป เพื่อพิมพ์ผล (ถ้าติดตั้ง โปรแกรม PDF Creator จะพิมพ์ผล เป็น file pdf) คลิก icon รูป เพื่อ save เป็น html file

21 การลงทะเบียนรายวิชาอื่น
ในกรณีที่อาจารย์ท่านอื่น ต้องการให้ นักศึกษา ส่งงาน ผ่านโปรแกรม turnitin อาจารย์ต้อง แจ้ง Class ID และ Class Enrollment Password ให้ นักศึกษาทราบ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาอื่น ทำการ SIGN IN เข้าสู่ระบบ turnitin คลิก tab menu ‘enroll in a class’ (A) พิมพ์ Class ID และ Enrollment Password ที่อาจารย์ได้แจ้งมา คลิก submit หน้า Home ของนักศึกษา จะปรากฎ คณะและ รายวิชาของอาจาย์ A

22 ลืมรหัสผ่าน จากหน้า web turnitin (http://www.turnitin.com)
1 A จากหน้า web turnitin ( คลิก Retrieve Password (A) พิมพ์ คลิก Next พิมพ์คำตอบของ Secret Question? แล้ว คลิก Next แต่ถ้าลืมคำตอบ คลิก Forgot the answer? 2 3

23 ลืมรหัสผ่าน (ต่อ) 4. ระบบจะส่ง mail เพื่อให้เปลี่ยน รหัสผ่าน
5. ตัวอย่าง mail คลิก หรือ copy url (ตัวอักษรสีแดง) แล้วนำไป paste ผ่าน โปรแกรม browser 5 Dear Rakchanok Khamprathom, To reset your Turnitin password, please click here and follow the instructions provided. If you have trouble clicking on the link provided, you may copy and paste the following URL into your browser: This link will expire in 24 hours. If you receive a message stating that the link has expired, please click here to request a new 'password reset' link. You may also copy and paste the following URL into your browser to request a new 'password reset' link: Thank you for using Turnitin, The Turnitin Team 6. Web turnitin จะให้พิมพ์รหัสผ่าน และ Confirm Password จากนั้น คลิก Next 6 แสดงข้อความว่า Reset password เรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้งาน turnitin ได้ตามปกติ 7

24 ส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาที่
คำถาม ? ส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาที่ คำถาม --> ไม่ปรากฏผลการตรวจ (ส่งไฟล์ไปแล้ว 1 วัน แล้วยังไม่แสดงผล เปอร์เซ็นต์หรือแถบสี) แจ้งชื่อ-นามสกุล, คณะและรายวิชาที่ส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt สาธิตการใช้โปรแกรม Turnitin มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google