งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางไปต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางไปต่างประเทศ
จุดประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อไปศึกษาต่อ เพื่อไปศึกษา/ดูงาน ติดตามคู่สมรส

2 เอกสารที่ใช้ในการลา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ถ้าเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว ส่งใบลาพักผ่อน ถ้าเดินทางไปเพื่อการศึกษาต่อ จะต้องทำใบขออนุมัติลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

3 ถ้าเดินทางเพื่อไปศึกษา/ดูงาน - บันทึกข้อความชี้แจงความจำเป็นและ
- บันทึกข้อความชี้แจงความจำเป็นและ เหตุผล - ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ (หรือใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย) - หนังสือเชิญ/กำหนดการ กรณีไปศึกษา ดูงาน พร้อมโครงการลาดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

4 4. ถ้าเดินทางเพื่อติดตามคู่สมรส
- ใบขออนุญาตติดตามคู่สมรสไป ต่างประเทศ - ลาได้ครั้งละ 2 ปี และลาต่อได้อีก 2 ปี แต่ต้องรวมกันไม่เกิน 4 ปี ถ้าลาเกิน 4 ปี ให้ลาออกจาก ราชการ

5 เมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ต่างประเทศได้แล้ว ขั้นต่อไปคือ ทำหนังสือเดินทาง และ 2. ทำวีซ่า (หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทำเป็นรอยประทับตรา บางประเทศไม่ต้องใช้) ทำ ณ อาคารกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานสาขาต่างๆ

6 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน (หนังสือเดินทางแบบใหม่ไม่ใช้) 3. หลักฐานทางทหาร (ชาย อายุ ปี )

7 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)

8 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport)
คือ หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

9 มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับ ผู้ถือหนังสือเดินทาง

10 ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง (e-passport)
ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ รูปใบหน้าและลายนิ้วมือในไมโครชิพซึ่งฝังไว้ในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขั้นตอนการยื่นคำร้อง ดังนี้

11 รับบัตรคิว ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส และต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ หากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 พบเจ้าหน้าที่เพื่อวัดส่วนสูงเก็บข้อมูลชีวภาพ ถ่ายรูปและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ นิ้วชี้ขวาและซ้ายข้างละ 2 ครั้ง ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท รับใบเสร็จรับเงิน

13 รับใบนัดรับเล่ม พร้อมชำระค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน 35 บาท หากประสงค์
จะรับเล่มทางไปรษณียด่วน ลงทะเบียน EMS ซึ่งเป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับด้วยตนเอง

14 หนังสือเดินทางแบบธรรมดา (passport)
เมื่อหนังสือเดินทางเล่มเดิม ครบอายุ 5 ปี และต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง ทางกรมการกงสุล จะต่อหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ให้ใหม่ทันที

15

16 วิวจากบนเครื่อง

17

18 ปาท่องโก๋ 1 คู่ (ยาวคืบกว่าๆ) ราคา 4 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 24 บาท
ปาท่องโก๋ 1 คู่ (ยาวคืบกว่าๆ) ราคา 4 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 24 บาท

19 การแสดงโชว์ปลาโลมาที่ดิสนียแลนด

20 เกาะเกาลูนยามค่ำคืน

21 และอีกบรรยากาศของเกาะเกาลูน

22 เทพเจ้าแม่กวนอิม

23 เจ้าแม่กวนอิม “เทพเจ้าแห่ง โชคลาภ”
เจ้าแม่กวนอิม “เทพเจ้าแห่ง โชคลาภ”

24 กับ Week End Tour

25

26 บริเวณหน้าเทพเจ้าแม่กวนอิม

27 ที่ โอเชี่ยนปาร์ค

28

29 รูปปั้นแพะที่ โอเชี่ยนปาร์ค

30

31 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาปอมปา

32 โรงแรมเชอราตัน

33 อีกมุมในห้องนอน

34 วิวนอกโรงแรม

35 ในโรงแรม

36 ร้านอาหาร

37 อาหารเช้า

38 รถราง

39 2 ชั้นด้วย

40 อุโมงค์รถไฟลอดใต้ทะเล เชื่อมระหว่างเกาลูนกับฮ่องกง

41 “ HONGKONG DISNEYLAND”

42 กระเช้าลอยฟ้า

43 กระเช้าโอเชี่ยนปาร์ด อากาศสบายๆ 20c*

44 บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ยาวมั่กๆๆ
บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ยาวมั่กๆๆ

45 วิหารเซนตพอล

46 ที่สร้างในศควรรษที่ 17 ในป 1602
วิหารแหงนี้ถือวาเปนอนุสาวรียแห่งศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล โดยในป ค.ศ. 1835 วิหารแหงนี้ถูกทําลาย และไฟไหมโดยธรรมชาติ ซึ่งคงเหลือไวแตประตูหนาวิหาร

47 บ่อนคาสิโนในมาเก๊า

48 บอกเล่าให้ฟัง ข้าวสวย ภาษาจีนเรียก หมี่ฟั่น
ก๋วยเตี๋ยว ภาษาจีนเรียก หอฝัน ซาลาเปา (ไม่มีไส้) ภาษาจีนเรียก หมั่นโถว น้ำชา 1 แก้ว ภาษาจีนเรียก อีเปย ฉา

49 กาแฟ 1 ถ้วย ภาษาจีนเรียก อีเปย คาเฟย
น้ำ 1 แก้ว ภาษาจีนเรียก อีเปย สุ่ย แกงกะหรี่เนื้อ ภาษาจีนเรียก กาหลี หนิวโย่ว เบียร์ ภาษาจีนเรียก ผีจิ่ว บะหมี่ ภาษาอังกฤษเรียก นูดเดิลซ์ (noodles) ปาท่องโก๋ ภาษาอังกฤษเรียก ฟรายด์ เฟลาอร์ สติ๊กค์

50 ข้าวนึ่งยัดไส้หมูสับ (ห่อใบตองนึ่ง) 11 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 66 บาท
ก๋วยเตี๋ยวไก่ 1 ชาม 18 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 108 บาท บะหมี่เกี๊ยวกุ๊ง (หมู ไก่) 1 ชาม 17 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 102 บาท ข้าวราดหน้าเป็ดย่าง 1 จาน 45 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 270 บาท โจ๊กหมูสับ 1 ถ้วย 16 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 96 บาท โจ๊กใส่ตับหมู 1 ถ้วย 18 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 108 บาท ชามะนาวใส่น้ำแข็ง 1 แก้ว 13 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 78 บาท

51 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม
เตรียมพาสสปอร์ต แต่เนิ่นๆ (ไปฮ่องกง และสิงคโปร์ไม่ต้องมีวีซ่า) แลกเงินไทยเป็นเงินดอลล่าร์ฮ่องกงที่ธนาคารรับแลก และควรแลกเป็นแบงค์ย่อยๆไว้อีก เช่น ใบละ 10 หรือ 20 ดอลล่าร์ ไว้มากหน่อย แต่ตอนกลับต้องรีบจ่ายเงินเหรียญโลหะให้หมด เพราะธนาคารไม่แลกคืนเงินเหรียญ เตรียมครีมแก้เมื่อย เส้นตึงไปด้วย และยาประจำตัว

52 เตรียมแว่นสายตา หรือแว่นกันแดด
เตรียมเครื่องคิดเลขอันเล็กๆ ไว้เทียบราคาสินค้าในเมืองไทย เตรียมรองเท้าที่ใส่สบายๆ ที่สุด กระเป๋าเดินทางใบใหญ่น้ำหนักต้องไม่เกิน 20 ก.ก. และกระเป๋าใบเล็กสำหรับหิ้วติดตัวขึ้นเครื่องบินไม่ควรหนักเกิน 7 ก.ก.

53 ถ้าไปฮ่องกง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ให้เตรียมเสื้อกันหนาว หรือเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่หนานักไปด้วย 1 ตัว
สุขาที่ฮ่องกงไม่มีสายยางฉีดน้ำล้างก้น ต้องเตรียมใจแต่เนิ่นๆ เสียค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสุวรรณภูมิ (ดอนเมือง) คนละ 500 บาท ที่ฮ่องกงไม่ต้องเสีย

54 ขอขอบคุณสำหรับบุคคลที่เอื้อเฟื้อ
ซินเจี่ย หยู่อี่ ซินเนี่ย ฮวด ใช้


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางไปต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google