งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดินทางไปต่างประเทศ จุดประสงค์ 1. เพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อไปศึกษาต่อ 3. เพื่อไปศึกษา/ดูงาน 4. ติดตามคู่สมรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดินทางไปต่างประเทศ จุดประสงค์ 1. เพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อไปศึกษาต่อ 3. เพื่อไปศึกษา/ดูงาน 4. ติดตามคู่สมรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางไปต่างประเทศ จุดประสงค์ 1. เพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อไปศึกษาต่อ 3. เพื่อไปศึกษา/ดูงาน 4. ติดตามคู่สมรส

2 เอกสารที่ใช้ในการลา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 1. ถ้าเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว ส่ง ใบลาพักผ่อน 2.ถ้าเดินทางไปเพื่อการศึกษาต่อ จะต้อง ทำใบขออนุมัติลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

3 3.ถ้าเดินทางเพื่อไปศึกษา/ดูงาน - บันทึกข้อความชี้แจงความจำเป็นและ เหตุผล - ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ (หรือใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย) - หนังสือเชิญ/กำหนดการ กรณีไปศึกษา ดูงาน พร้อมโครงการลาดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบประมาณการค่าใช้จ่าย

4 4. ถ้าเดินทางเพื่อติดตามคู่สมรส - ใบขออนุญาตติดตามคู่สมรสไป ต่างประเทศ - ลาได้ครั้งละ 2 ปี และลาต่อได้อีก 2 ปี แต่ต้องรวมกันไม่เกิน 4 ปี ถ้าลาเกิน 4 ปี ให้ลาออกจาก ราชการ

5 เมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางไป ต่างประเทศได้แล้ว ขั้นต่อไปคือ 1.ทำหนังสือเดินทาง และ 2. ทำวีซ่า (หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศ ที่ทำเป็นรอยประทับตรา บางประเทศไม่ต้อง ใช้) ทำ ณ อาคารกรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงานสาขาต่างๆ

6 เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง ขอหนังสือเดินทาง 1. บัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน (หนังสือเดินทางแบบใหม่ไม่ใช้) 3. หลักฐานทางทหาร (ชาย อายุ 17 - 45 ปี )

7 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) หนังสือเดินทางแบบธรรมดา (passport)

8 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) คือ หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะ เฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications) ตามข้อกำหนดของ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกต่างจาก หนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

9 มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ ลายนิ้วมือ รูปใบหน้า ไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝัง อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติเพื่อ เปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทางกับ ผู้ถือหนังสือเดินทาง

10 ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง (e-passport) ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เพื่อ บันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ รูปใบหน้า และลายนิ้วมือในไมโครชิพซึ่งฝังไว้ใน เล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย มีขั้นตอนการยื่นคำร้อง ดังนี้

11 รับบัตรคิว ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำ สำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อม หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส และต้องเป็นเอกสารต้นฉบับ หากเป็น สำเนาต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

12 พบเจ้าหน้าที่เพื่อวัดส่วนสูงเก็บข้อมูล ชีวภาพ ถ่ายรูปและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ นิ้วชี้ขวาและ ซ้ายข้างละ 2 ครั้ง ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท รับ ใบเสร็จรับเงิน

13 รับใบนัดรับเล่ม พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน 35 บาท หากประสงค์ จะรับเล่มทางไปรษณียด่วน ลงทะเบียน EMS ซึ่งเป็นบริการเสริม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้อง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับด้วย ตนเอง

14 หนังสือเดินทางแบบธรรมดา (passport) เมื่อหนังสือเดินทางเล่มเดิม ครบอายุ 5 ปี และต้องการต่ออายุหนังสือเดินทาง ทางกรมการกงสุล จะต่อหนังสือ เดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) ให้ใหม่ทันที

15

16 วิวจากบนเครื่อง

17

18 ปาท่องโก๋ 1 คู่ ( ยาวคืบกว่าๆ ) ราคา 4 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 24 บาท

19 การแสดงโชว์ปลาโลมา ที่ดิสนียแลนด 

20 เกาะเกาลูนยามค่ำคืน

21 และอีกบรรยากาศของ เกาะเกาลูน

22 เทพเจ้าแม่กวนอิม

23 เจ้าแม่ กวนอิม “ เทพเจ้า แห่ง โชคลาภ ”

24 กับ Week End Tour

25

26 บริเวณหน้าเทพเจ้า แม่กวนอิม

27 ที่ โอเชี่ยน ปาร์ค

28

29 รูปปั้นแพะที่ โอเชี่ยนปาร์ค

30

31 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาปอมปา

32 โรงแรมเชอราตัน

33 อีกมุมในห้องนอน

34 วิวนอกโรงแรม

35 ในโรงแรม

36 ร้านอาหาร

37 อาหารเช้า

38 รถราง

39 2 ชั้นด้วย

40 อุโมงค์รถไฟลอดใต้ ทะเล เชื่อมระหว่าง เกาลูนกับฮ่องกง

41 “ HONGKONG DISNEYLAND”

42 กระเช้าลอยฟ้า

43 กระเช้าโอเชี่ยนปาร์ด อากาศสบายๆ 20c*

44 บันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในโลก ยาวมั่กๆๆ

45 วิหารเซนตพอล

46 ที่สร้างในศควรรษที่ 17 ในป 1602 วิหารแหงนี้ถือวาเปนอนุสาวรีย แห่งศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุด ในดินแดนตะวันออกไกล โดย ในป ค.ศ. 1835 วิหารแหงนี้ถูกทําลาย และไฟไหม โดยธรรมชาติ ซึ่งคงเหลือไวแต ประตูหนาวิหาร

47 บ่อนคาสิโนในมาเก๊า

48 บอกเล่าให้ฟัง ข้าวสวย ภาษาจีนเรียก หมี่ฟั่น ก๋วยเตี๋ยว ภาษาจีนเรียก หอฝัน ซาลาเปา (ไม่มีไส้) ภาษาจีนเรียก หมั่นโถว น้ำชา 1 แก้ว ภาษาจีนเรียก อีเปย ฉา

49 กาแฟ 1 ถ้วย ภาษาจีนเรียก อีเปย คาเฟย น้ำ 1 แก้ว ภาษาจีนเรียก อีเปย สุ่ย แกงกะหรี่เนื้อ ภาษาจีนเรียก กาหลี หนิวโย่ว เบียร์ ภาษาจีนเรียก ผีจิ่ว บะหมี่ ภาษาอังกฤษเรียก นูดเดิลซ์ (noodles) ปาท่องโก๋ ภาษาอังกฤษเรียก ฟรายด์ เฟลาอร์ สติ๊กค์

50 ข้าวนึ่งยัดไส้หมูสับ ( ห่อใบตองนึ่ง ) 11 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 66 บาท ก๋วยเตี๋ยวไก่ 1 ชาม 18 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 108 บาท บะหมี่เกี๊ยวกุ๊ง ( หมู ไก่ ) 1 ชาม 17 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 102 บาท ข้าวราดหน้าเป็ดย่าง 1 จาน 45 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 270 บาท โจ๊กหมูสับ 1 ถ้วย 16 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 96 บาท โจ๊กใส่ตับหมู 1 ถ้วย 18 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 108 บาท ชามะนาวใส่น้ำแข็ง 1 แก้ว 13 ดอลล่าร์ฮ่องกง = 78 บาท

51 สิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม เตรียมพาสสปอร์ต แต่เนิ่นๆ (ไปฮ่องกง และ สิงคโปร์ไม่ต้องมีวีซ่า) แลกเงินไทยเป็นเงินดอลล่าร์ฮ่องกงที่ธนาคาร รับแลก และควรแลกเป็นแบงค์ย่อยๆไว้อีก เช่น ใบละ 10 หรือ 20 ดอลล่าร์ ไว้มากหน่อย แต่ ตอนกลับต้องรีบจ่ายเงินเหรียญโลหะให้หมด เพราะธนาคารไม่แลกคืนเงินเหรียญ เตรียมครีมแก้เมื่อย เส้นตึงไปด้วย และยา ประจำตัว

52 เตรียมแว่นสายตา หรือแว่นกันแดด เตรียมเครื่องคิดเลขอันเล็กๆ ไว้เทียบ ราคาสินค้าในเมืองไทย เตรียมรองเท้าที่ใส่สบายๆ ที่สุด กระเป๋าเดินทางใบใหญ่น้ำหนักต้องไม่ เกิน 20 ก.ก. และกระเป๋าใบเล็กสำหรับ หิ้วติดตัวขึ้นเครื่องบินไม่ควรหนักเกิน 7 ก.ก.

53 ถ้าไปฮ่องกง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ให้ เตรียมเสื้อกันหนาว หรือเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่ หนานักไปด้วย 1 ตัว สุขาที่ฮ่องกงไม่มีสายยางฉีดน้ำล้างก้น ต้อง เตรียมใจแต่เนิ่นๆ เสียค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินสุวรรณ ภูมิ (ดอนเมือง) คนละ 500 บาท ที่ฮ่องกงไม่ ต้องเสีย

54 ขอขอบคุณสำหรับบุคคลที่เอื้อเฟื้อ www.mfa.go.th/ http://travel.lakkai.com/display.http://travel.lakkai.com/display www.weekend-tours.co.th/ ซินเจี่ย หยู่อี่ ซินเนี่ย ฮวด ใช้


ดาวน์โหลด ppt การเดินทางไปต่างประเทศ จุดประสงค์ 1. เพื่อการท่องเที่ยว 2. เพื่อไปศึกษาต่อ 3. เพื่อไปศึกษา/ดูงาน 4. ติดตามคู่สมรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google