งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบแฟ้ม File-System Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบแฟ้ม File-System Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบแฟ้ม File-System Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ

2 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 2 Learning Objectives n เพื่อศึกษาหลักการจัดการระบบแฟ้ม n เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างของแฟ้ม และสารบบ รวมทั้ง คุณลักษณะประการต่างๆ ของแฟ้ม และการจัดการแฟ้ม

3 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 3 File-System Management n File Concept n Access Methods n Directory Structure n File System Mounting n File Sharing n Protection

4 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 4 แนวคิดเกี่ยวกับแฟ้ม File Concept n แฟ้ม คือ พื้นที่อยู่เชิงตรรกะที่เรียงต่อเนื่องกัน (Contiguous logical address space) n Types:  แฟ้มข้อมูล (Data file)  numeric  character  binary  แฟ้มโปรแกรม (Program file)

5 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 5 แนวคิดเกี่ยวกับแฟ้ม File Concept n คุณลักษณะของแฟ้ม  เช่น ชื่อ, ตัวระบุ (identifier), ประเภท, ที่อยู่, ขนาด, การป้องกัน, วัน เดือน ปี และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ n คำสั่งปฏิบัติการเกี่ยวกับแฟ้ม  เช่น การสร้าง, การเขียน, การอ่าน, การย้ายตำแหน่งภายใน, การลบ, การตัดทิ้ง OS บางชนิด จะมี ตัวชี้แฟ้ม (File pointer), การนับการเปิด แฟ้ม, ตำแหน่งหน่วยเก็บแฟ้ม, สิทธิการเข้าถึง (access rights) เป็นต้น n ประเภทของแฟ้ม  ประกอบด้วยชื่อ (file name) และส่วยขยาย (file extension) n โครงสร้างแฟ้ม และแฟ้มสนับสนุน n โครงสร้างแฟ้มภายใน  อาจเป็นตำแหน่งของ offset, block, sector เพื่อใช้ในการแปลงจากที่ อยู่เชิงตรรกะ (logical address) ไปเป็นที่อยู่เชิงกายภาพ (physical address)

6 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 6 Operating System Concepts File Structure n ไม่มี (None) – เป็นลำดับของ words หรือ bytes n โครงสร้างระเบียนอย่างง่าย (Simple record structure)  Lines  Fixed length  Variable length n โครงสร้างซับซ้อน (Complex Structures)  Formatted document  Relocatable load file n ผู้ตัดสินเลือกโครงสร้างของแฟ้ม  Operating system  Program

7 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 7 Operating System Concepts File Attributes n Name – only information kept in human-readable form. n Type – needed for systems that support different types. n Location – pointer to file location on device. n Size – current file size. n Protection – controls who can do reading, writing, executing. n Time, date, and user identification – data for protection, security, and usage monitoring. n Information about files are kept in the directory structure, which is maintained on the disk.

8 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 8 Operating System Concepts File Operations n Create n Write n Read n Reposition within file – file seek n Delete n Truncate n Open(F i ) – search the directory structure on disk for entry F i, and move the content of entry to memory. n Close (F i ) – move the content of entry F i in memory to directory structure on disk.

9 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 9 File Types – Name, Extension

10 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 10 Access Methods n การเข้าถึงโดยลำดับ (Sequential Access) read next write next reset no read after last write (rewrite) n การเข้าถึงโดยตรง (Direct Access) read n write n position to n read next write next rewrite n n = relative block number

11 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 11 Sequential-access File

12 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 12 Simulation of Sequential Access on a Direct-access File

13 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 13 Example of Index and Relative Files

14 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 14 Directory Structure n กลุ่มของโหนดต่างๆ ที่บรรจุไว้ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มทั้งหมด F 1 F 2 F 3 F 4 F n Directory Files ทั้ง directory structure และ files ที่อยู่บนดิสก์ เวลาสำรองข้อมูลจะต้องเก็บโครงสร้างทั้งคู่ไว้บนเทป

15 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 15 A Typical File-system Organization

16 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 16 Information in a Device Directory n Name n Type n Address n Current length n Maximum length n Date last accessed (for archival) n Date last updated (for dump) n Owner ID (who pays) n Protection information (discuss later)

17 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 17 Operations Performed on Directory n Search for a file n Create a file n Delete a file n List a directory n Rename a file n Traverse the file system

18 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 18 เกณฑ์การจัดองค์กรสารบบเชิงตรรกะ n ความสะดวก (Efficiency) – เพื่อให้ค้นหาไฟล์ได้อย่าง รวดเร็ว n โดยชื่อ (Naming) – เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ n โดยกลุ่ม (Grouping) – กลุ่มเชิงตรรกะตามคุณลักษณะของ แฟ้ม เช่น all Java programs, all games, …

19 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 19 Single-Level Directory n มีสารบบเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคน Naming problem Grouping problem

20 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 20 Two-Level Directory n แยกสารบบตามผู้ใช้แต่ละคน n Path name n ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อแฟ้มเหมือนกัน n ง่ายต่อการค้นหา n ไม่สามารถแบ่งตามความจุที่ใช้

21 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 21 Tree-Structured Directories

22 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 22 Tree-Structured Directories (Cont.) n ง่ายต่อการค้นหา (Efficient searching) n ตามความจุของกลุ่ม (Grouping Capability) n สารบบปัจจุบัน (Current directory) สารบบที่ทำงาน (working directory)  cd /spell/mail/prog  type list

23 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 23 Tree-Structured Directories (Cont.) n ชื่อเส้นทาง (path name) เชิงสัมบูรณ์ (Absolute) หรือเชิง สัมพัทธ์ (relative) n การสร้างชื่อแฟ้มเสร็จแล้วในสารบบปัจจุบัน n Delete a file rm n การสร้างสารบบย่อยในสารบบปัจจับน mkdir Example: if in current directory /mail mkdir count mail progcopyprtexpcount Deleting “mail”  deleting the entire subtree rooted by “mail”.

24 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 24 สารบบกราฟแบบมีวง Acyclic-Graph Directories n มีการใช้ร่วมกันของ subdirectories และ files

25 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 25 Acyclic-Graph Directories (Cont.) n มีสองชื่อที่แตกต่างกัน (ชื่อพ้องกัน-aliasing) n ถ้า dict ถูกลบไป list  จะเป็นพอนย์เตอร์ลอย (dangling pointer) Solutions:  ใช้พอยน์เตอร์ย้อนกล้บ (Backpointers), จึงสามารถลบทุกพอยน์ เตอร์ได้ ระเบียนที่มีขนาดแปรผัน (Variable size records) ได้จะมีปัญหา  ใช้พอยน์เตอร์ย้อนกล้บ (Backpointers) โดยใช้การจัดองค์กรแบบ daisy chain organization  Entry-hold-count solution.

26 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 26 General Graph Directory

27 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 27 General Graph Directory (Cont.) n ทำอย่างไรจึงรับประกันว่าไม่มีวงกลม (no cycles)?  ยินยอมให้มีเพียง link ไปยัง files ไม่ใช่ subdirectories  แต่จะสะสมขยะ  ทุกครั้งที่เพิ่มลิงก์ใหม่ ให้ใช้อัลกอริธึมการตรวจหาวงกลม (cycle detection algorithm) เพื่อดูว่าเกิดปัญหาหรือไม่

28 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 28 File System Mounting n file system จะต้องมีการ mounted ก่อนเริ่มใช้งาน n unmounted file system จะ mounted ณ mount point.

29 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 29 (a) Existing. (b) Unmounted Partition

30 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 30 Mount Point

31 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 31 การแบ่งปันแฟ้ม File Sharing n การใช้แฟ้มร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องการบนระบบ multi-user systems n การแบ่งปันอาจแบ่งปันผ่าน protection scheme n บนระบบกระจาย (distributed systems) การแบ่งปันแฟ้มอาจ ทำข้ามเครือข่าย n Network File System (NFS) จึงเป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการ แบ่งปันระบบแฟ้มบนระบบกระจาย (distributed file-sharing method)

32 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 32 Protection n เจ้าของหรือผู้สร้างแฟ้ม (File owner/creator) ควรสามารถ ควบคุม  สามารถทำอะไรได้บ้าง  โดยใคร n ประเภทการเข้าถึง (Types of access)  Read  Write  Execute  Append  Delete  List

33 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการระบบแฟ้ม (File-System Management) | 33 Access Lists and Groups n โหมดการเข้าถึง (Mode of access): read, write, execute n ประเภทผู้ใช้ RWX a) owner access 7  1 1 1 RWX b) group access 6  1 1 0 RWX c) public access1  0 0 1 n Ask manager to create a group (unique name), say G, and add some users to the group. n For a particular file (say game) or subdirectory, define an appropriate access. ownergrouppublic chmod761game Attach a group to a file chgrp G game


ดาวน์โหลด ppt การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบแฟ้ม File-System Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google