งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการหน่วยเก็บ การจัดการหน่วยเก็บ Storage Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการหน่วยเก็บ การจัดการหน่วยเก็บ Storage Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการหน่วยเก็บ การจัดการหน่วยเก็บ Storage Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ

2 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 2 Mass-Storage Systems n Overview of Mass Storage Structure n Disk Structure n Disk Attachment n Disk Scheduling n Disk Management n Swap-Space Management n RAID Structure n Disk Attachment n Stable-Storage Implementation n Tertiary Storage Devices n Operating System Issues n Performance Issues

3 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 3 Learning Objectives n เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างการหน่วยเก็บมวลสูง (mass- storage structure) n เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยเก็บมวลสูง ประเภทดิสก์ n เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการจัดตารางของดิสก์ การ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดระเบียบดิสก์ การ จัดการบล็อกเริ่ม บล็อกที่เสียหาย และการสับเปลี่ยน พื้นที่ว่างชั่วคราว โครงสร้างหน่วยความจำสำรอง

4 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 4 โครงสร้างจานแม่เหล็กหรือดิสก์ (disk structure) n เป็นอุปกรณ์ประเภทที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรงหรือ แบบสุ่มได้ (direct-access storage devices: DASD) n มีความโดดเด่นในด้านความเร็ว ขนาด และต้นทุน n ส่วนประกอบสำคัญ  หัวอ่าน-เขียน (read-write head) ซึ่งฝังติดอยู่บนแขนดิสก์ (disk arm) จะลอยอยู่เหนือพื้นผิวเรียบๆ ของดิสก์  ร่อง (track) เป็นการแบ่งส่วนของพื้นผิวออกเป็นร่องวงกลม ซึ่ง สามารถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ขนาดที่เท่ากันได้ เรียกว่า เซกเตอร์ (sector)  ไซลินเดอร์ (cylinder) คือแต่ละร่อง (track) ที่อยู่ในแนว เดียวกันของทุกแผ่นดิสก์  รอบต่อนาที (rpm-round per minute)

5 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 5 (disk structure) (cont.) n ความเร็วของดิสก์มาจาก 2 ส่วน  transfer rate มีหน่วยวัดเป็นเมกะบิตต่อวินาที (megabit per second)  positioning time หรือ random access time มีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที (millisecond) ประกอบด้วย  seek time เป็นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนหัวอ่านไปยังร่อง (track) ที่ ต้องการ  rotational latency เป็นเวลาที่ใช้ในการค้นหาเซกเตอร์ที่ต้องการ n ถ้าพื้นผิวเสียหาย เรียกว่า แผ่นพัง (disk crash) ส่วนหัวอ่าน- เขียนเสียหายเรียกว่า หัวพัง (head crash) n Drive ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน I/O bus  เช่น EIDE, ATA, SATA, USB, Fibre Channel, SCSI  Host controller หรือ disk controller ใช้กับ disk array n หน่วยที่เล็กที่สุดทางตรรกะในการอ้างอิงถึงพื้นที่บนดิสก์เรียกว่า บล็อกทางตรรกะ (logical block)

6 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 6 Moving-head Disk Machanism

7 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 7 Disk Attachment n SCSI เป็นบัสชนิดหนึ่ง สามารถเชื่อมต่อได้ถึง 16 อุปกรณ์บนสายเคเบิ้ล เพียงเส้นเดียว SCSI initiator requests operation และ SCSI targets perform tasks  แต่ละ target สามารถเพิ่มได้ถึง 8 logical units (disks attached ไปยัง device controller) n FC คือ high-speed serial architecture  สามารถ switched fabric ด้วย 24-bit address space – เป็น พื้นฐานของ storage area networks (SANs) สำหรับหลาย hosts attach ที่ต่อไปยังหลาย storage units  สามารถมี arbitrated loop (FC-AL) ถึง 126 devices

8 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 8 Network-Attached Storage n Network-attached storage (NAS) เป็นหน่วยเก็บเชิงตรรกะที่ใช้งาน ผ่านเครือข่ายมากกว่าจะเชื่อมต่อผ่านบัสเดียวกันจริงๆ n ใช้ NFS และ CIFS เป็น protocols n ใช้งานผ่าน remote procedure calls (RPCs) between ระหว่าง host กับ storage n New iSCSI เป็น protocol ใหม่ใช้ IP network กับ SCSI protocol

9 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 9 Storage Area Network n ใช้กันแพร่หลายในสภาพแวดล้อมของหน่วยเก็บขนาดใหญ่ n มีหลาย hosts attached กับหลาย storage arrays - ยืดหยุ่น

10 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 10 การจัดตารางดิสก์ Disk Scheduling n หน้าที่ของ OS อย่างหนึ่งที่มีต่อจานแม่เหล็กก็คือ การ ใช้จานแม่เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับดิสก์ ประสิทธิภาพหมายถึงความเร็วในการเข้าถึงและแบนด์ วิดท์ของจานแม่เหล็ก n จุดประสงค์คือการลดเวลา seek time n Seek time  seek distance n Disk bandwidth เป็นเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการถ่ายโอน ข้อมูลที่จัดเก็บบนดิสก์ไปยังหน่วยความจำ หาได้จาก จำนวนรวมของไบต์ที่โอนย้าย หารด้วยเวลาตั้งแต่การ ร้องขอสำหรับบริการแรกจนกระทั่งการโอนย้ายเสร็จ เรียบร้อย

11 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 11 Disk Scheduling (Cont.) n มีหลาย algorithms ในการ schedule disk I/O requests n ตัวอย่าง a request queue (0-199). 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 Head pointer 53

12 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 12 มาก่อนได้ก่อน FCFS: First-Come First-Serve จากภาพแสดงจำนวนรวมของการเคลื่อนที่หัวอ่านจำนวน 640 cylinders

13 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 13 เวลาเวลาสั้นสุดได้ก่อน SSTF: Shortest –seek-time-first n หัวอ่านจะเคลื่อนที่ไปยังไซลินเดอร์ที่ใกล้ที่สุดหรือสั้น สุดก่อน ถึงจะเคลื่อนที่ไปยังไซลินเดอร์ต่อไป n SSTF scheduling จัดเป็นรูปแบบของการจัดตาราง แบบงานสั้นที่สุดได้ก่อน (Shortest-job-first : SJF) อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรอคอยอย่างไม่รู้จบ (starvation) ของการร้องขอบางอย่างได้ n มีการเคลื่อนย้ายหัวอ่านรวม 236 cylinders

14 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 14 SSTF (Cont.)

15 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 15 SCAN n หัวอ่านจะเริ่มอ่านจากที่ด้านใดด้านหนึ่งของดิสก์และ จะเคลื่อนที่ไปอีกสุดขอบของอีกด้านหนึ่ง โดยจะ ให้บริการก็ต่อเมื่อหัวอ่านเคลื่อนที่ไปถึงที่ไซลินเดอร์ นั้น n บางครั้งเรียกว่า elevator algorithm n มีการเคลื่อนย้ายหัวอ่านรวม 208 cylinders

16 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 16 SCAN (Cont.)

17 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 17 C-SCAN (circular) n เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแบบ SCAN แต่จะเริ่ม เคลื่อนย้ายหัวอ่านจากปลายขอบของดิสก์ด้านใดด้าน หนึ่งแล้วเคลื่อนไปอีกด้านหนึ่งโดยให้บริการใน ระหว่างที่เคลื่อนย้าย เมื่อหัวอ่านเคลื่อนไปจนถึงสุด ขอบของดิสก์อีกด้านหนึ่งจึงย้อนกลับมาตั้งหลักที่ จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยไม่ให้บริการในระหว่างทางที่ เคลื่อนหัวอ่าน n C-SCAN เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขั้นตอนวิธีที่จัดการ cylinders เป็นวง ซึ่งล้อมรอบจาก cylinders สุดท้าย ไป cylinders

18 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 18 C-SCAN (Cont.)

19 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 19 C-LOOK n เป็น Version ในทางปฏิบัติของ C-SCAN n โดยปกติแล้วแขนของหัวอ่านจะเคลื่อนที่ไปด้านใด ด้านหนึ่งในระยะทางที่ไกลเท่าที่มีการขอใช้บริการ จากไซลินเดอร์เท่านั้น และจะเคลื่อนที่กลับไปอีกด้าน หนึ่งทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไปให้สุดขอบของ ดิสก์

20 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 20 C-LOOK (Cont.)

21 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 21 Selecting a Disk-Scheduling Algorithm n SSTF ใช้กันโดยทั่วไปและเป็นธรรมชาติ n SCAN และ C-SCAN สามารถรองรับงานได้ดีที่สุดใน สภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานดิสก์อย่างหนัก สามารถ ลดการเกิดภาวะงูกินหรือรออย่างไม่รู้จบได้ n ประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดของการ ร้องขอ n วิธีการจัดสรรแฟ้ม (file allocation method) มีผล โดยตรงต่อประสิทธิภาพของ disk-scheduling n OS ควรมีหลายทางเลือกในการใช้ disk-scheduling เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการร้องขอรูปแบบต่างๆ ได้ n ควรใช้แบบ SSTF หรือแบบ LOOK เป็นพื้นฐาน

22 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 22 การจัดการดิสก์ Disk Management n Low-level formatting, หรือ physical formatting — กระบวนการจัดรูปแบบ track และ sectors เพื่อที่ disk controller ใช้ในการอ่านและเขียน n ในการที่ OS จะใช้ดิสก์จัดเก็บำฟล์ จำเป็นต้องบันทึกค่า ต่างๆ ของโครงสร้างข้อมูลบนดิสก์ก่อน โดย  partition คือการแบ่งพื้นที่ดิสก์ออกเป็นหนึ่งกลุ่มหรือหลายกลุ่ม ไซลินเดอร์ เพื่อแยกพื้นที่ทางตรรกะบนดิสก์ออกจากกัน  Logical formatting หรือ “การสร้างระบบแฟ้ม” n Boot block ในการเริ่มต้นระบบ  The bootstrap จัดเก็บใน ROM  Bootstrap loader program n sector sparing Methods ใช้ในการจัดการ bad blocks

23 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 23 MS-DOS Disk Layout

24 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 24 Booting from a Disk in Windows 2000

25 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 25 การจัดการพื้นที่ว่างที่ใช้ในการสับเปลี่ยน Swap-Space Management n พื้นที่ว่างที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (Swap-space) – คือ Virtual memory ที่ใช้ disk space ขยาย main memory n เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อมูลบนพื้นที่ระหว่างดิสก์กับ หน่วยความจำ n การสับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในกรณีที่พื้นที่ว่างในหน่วยความจำ หลักเหลืออยู่น้อยในระดับวิกฤติ n เทคนิคสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสับเปลี่ยนพื้นที่ว่างได้แก่  หลักการสับเปลี่ยน (swapping)  การจัดการหน่วยความจำเสมือน (VM management)  การสลับหน้า (paging)

26 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 26 Data Structures for Swapping on Linux Systems

27 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 27 RAID Structure n RAID – การมี multiple disk drives เพื่อ reliability ผ่าน redundancy. n RAID แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

28 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 28 RAID (cont) n Several improvements in disk-use techniques involve the use of multiple disks working cooperatively. n Disk striping uses a group of disks as one storage unit. n RAID schemes improve performance and improve the reliability of the storage system by storing redundant data.  Mirroring or shadowing keeps duplicate of each disk.  Block interleaved parity uses much less redundancy.

29 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 29 RAID Levels

30 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 30 RAID LEVEL 0: Non-Redundant Stripping

31 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 31 RAID LEVEL 1

32 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 32 RAID LEVEL 2

33 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 33 RAID LEVEL 3

34 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 34 RAID LEVEL 4

35 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 35 RAID LEVEL 5

36 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 36 RAID LEVEL 6

37 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 37 RAID (0 + 1) and (1 + 0)

38 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 38 การติดตั้งดิสก์ Disk Attachment n การติดตั้งดิสก์สามารถทำได้ 2 ทาง 1. หน่วยเก็บที่ติดตั้งอยู่กับโฮสต์ (Host attached Storage) ผ่าน I/O port 2. หน่วยเก็บที่ติดอยู่กับเครือข่าย (Network attached storage) ผ่าน network connection

39 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 39 Network-Attached Storage

40 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 40 Storage-Area Network

41 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 41 Operating System Issues n งานหลักของ OS การจัดการอุปกรณ์เชิงกายภาพ และ การแสดง (virtual machine abstraction) ไปยังแอพ พลิเคชัน n สำหรับ hard disks, OS จัดหา abstraction 2 ประการ  Raw device – array ของ data blocks  File system – OS queues และ schedules ของการร้องขอที่ แทรกสลับเข้ามาจากแอพพลิเคชันต่างๆ

42 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 42 Application Interface n OS ส่วนใหญ่จะมีการจัดการ removable disks เช่นเดียว fixed disks ทั่วไป – ดิสก์ชุดใหม่ๆ จะมีการจัดระเบียบ (formatted) และสร้าง file system มาให้แล้ว n Tapes จัดเป็นสื่อแบบ raw storage medium และแอพ พลิเคชันจะไม่เปิดไฟล์จากเทปโดยตรง แต่จะเปิดเนื้อหา ของไฟล์ทั้งหมดเหมือนเป็นไดรฟ์แบบ raw device n โดยปกติ tape drive จะสงวนไว้สำหรับการใช้งานแบบเอก สิทธิ์ (exclusive use) ของ application นั้น n บางครั้ง OS อาจไม่ได้บริการต่างๆ ระบบไฟล์ที่เพียงพอ ดังนั้นapplication จะต้องตัดสินเองว่าจะใช้ array of blocks อย่างไร n ส่วนเทป ทุกๆ application จะสามารถเรียกใช้งานได้ มีวิธี จัดการ และเรียกใช้งานข้อมูลทั้งหมดจากเทปได้จาก โปรแกรมที่สร้างขึ้น

43 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 43 ความเร็ว Speed n มีประเด็นสำคัญ 2 ประการในการตัดสินใจเลือก ประเภทหน่วยเก็บ ได้แก่ bandwidth และ latency. n Bandwidth วัดในหน่วย bytes per second  แบนด์วิทด์ที่ยั่งยืน (Sustained bandwidth) – เป็นค่าเฉลี่ยข้อมูล ระหว่างการรับ-ส่งในปริมาณมาก วัดโดย จำนวน bytes/transfer time เป็นอัตราข้อมูล (Data rate) เมื่อสายข้อมูลไหลผ่านจริงๆ  แบนด์วิทด์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective bandwidth) – ค่าเฉลี่ยของ I/O time ทั้งหมด, รวมทั้ง การค้นหา (seek) หรือการหาตำแหน่ง ที่อยู่ (locate), และ cartridge switching เป็นอัตราข้อมูลของทุกไดรฟ์

44 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 44 Speed (Cont.) n Access latency – จำนวนเวลาที่ใช้ในการค้นหา ข้อมูลที่ต้องการ  Access time สำหรับดิสก์ – การเลื่อนแขนอ่านไปยัง cylinder ที่เลือก และรอ rotational latency; ใช้เวลาน้อย 35 milliseconds  Access on tape เป็นระยะเวลาในการหมุนม้วนเทปจนกระทั่ง หัวอ่านเทปอยู่บนบล็อกที่ต้องการ ใช้เวลาประมาณ 10-1000 วินาที  กล่าวได้ว่า เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงแบบสุ่มบนเทปจะช้ากว่าบน ดิสก์ประมาณพันเท่า n ต้นทุนที่ต่ำกว่าของอุปกรณ์หน่วยเก็บประเภทเทป และสื่อบางชนิด คือความสามารถในการใช้ชุด ไดรฟ์ร่วมกันกับสื่อหลายชุด จึงทำให้ประหยัดลงได้

45 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 45 ความเชื่อถือได้ Reliability n fixed disk drive จะมีความเชื่อถือได้สูงกว่า removable disk หรือ tape drive n optical cartridge จะมีความเชื่อถือได้สูงกว่า magnetic disk หรือ tape n head crash ใน fixed hard disk จะทำลายข้อมูล บริเวณนั้น ในขณะที่ ความขัดข้อง (failure) ของ tape drive หรือ optical disk drive มักไม่ทำความ เสียหายของข้อมูลบน cartridge

46 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 46 ค่าใช้จ่าย Cost n Main memory มีค่าใช้จ่ายแพงกว่า disk storage มาก n cost per megabyte ของ hard disk storage ราคาพอๆ กับ magnetic tape แต่ละชุด (ถ้ารวมไดรฟ์ด้วย) n tape drives และ disk drives จัดเป็นหน่วยเก็บที่มีต้นทุน ต่อหน่วยถูกที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา n เหตุที่เทปประหยัดค่าใช้จ่ายก็มาจากการใช้ชุดเทปไดรฟ์ เพียงชุดเดียวกับเทปได้หลายกล่อง

47 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 47 Price per Megabyte of DRAM, From 1981 to 2000

48 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 48 Price per Megabyte of Magnetic Hard Disk, From 1981 to 2000

49 วิเชษฐ์ พลายมาศ | ระบบปฏิบัติการ (OS: Operating Systems) | การจัดการหน่วยเก็บ (Storage Management) | 49 Price per Megabyte of a Tape Drive, From 1984- 2000


ดาวน์โหลด ppt การจัดการหน่วยเก็บ การจัดการหน่วยเก็บ Storage Management นงลักษณ์ พรมทอง และวิเชษฐ์ พลาย มาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google