งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของ เมืองไทย จัดทำโดย นายวิรัตน์ จงเกิดดี เลขที่ 20 ID 014460501423-8 นางสาวสุภาพร วงค์เรียน เลขที่ 26 ID 014460501429-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของ เมืองไทย จัดทำโดย นายวิรัตน์ จงเกิดดี เลขที่ 20 ID 014460501423-8 นางสาวสุภาพร วงค์เรียน เลขที่ 26 ID 014460501429-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของ เมืองไทย จัดทำโดย นายวิรัตน์ จงเกิดดี เลขที่ 20 ID 014460501423-8 นางสาวสุภาพร วงค์เรียน เลขที่ 26 ID 014460501429-6 ธุรกิจศึกษา - คอมพิวเตอร์ ( ธค.44)

2 ขอบเขตการนำเสนอ นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยอัน ทรงคุณค่า ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ใน รูปแบบการนำเสนอแบบ VDO สารคดี โดย แยกเนื้อหาของการนำเสนอไว้ 10 หมวด ด้วยกัน ซึ่งมีทั้ง งานศิลปะ งานหัตถกรรม ประเพณี มรดกแห่งวัฒนธรรม ความงาม ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตไทย

3 ผังการทำงานของโปรแกรม

4 หัวข้อเรื่อง งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย Pt01 มรดกแห่งวัฒนธรรม (Thai Tradition & Culture) Pt01 มรดกแห่งวัฒนธรรม (Thai Tradition & Culture) Pt02 ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน (Landscapes of Thailand) Pt02 ทัศนียภาพแห่งแผ่นดิน (Landscapes of Thailand) Pt03 ทัศนียภาพแห่งน่านน้ำ (Seascapes of Thailand) Pt03 ทัศนียภาพแห่งน่านน้ำ (Seascapes of Thailand) Pt04 บุปผานานาพันธุ์ (Thai Flora) Pt04 บุปผานานาพันธุ์ (Thai Flora) Pt05 สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน (Attractions of Thailand) Pt05 สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน (Attractions of Thailand) Pt06 วิถีชีวิตไทย (Thai Lifestyle) Pt06 วิถีชีวิตไทย (Thai Lifestyle)

5 หัวข้อเรื่อง งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย Pt07 เมืองไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Lifestyle) Pt07 เมืองไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Lifestyle) Pt08 ไทยประณีตศิลป์ (Thai Arts & Crafts) Pt08 ไทยประณีตศิลป์ (Thai Arts & Crafts) Pt09 ชีวภาพแห่งผืนป่า (Flora & Fauna of Thailand) Pt09 ชีวภาพแห่งผืนป่า (Flora & Fauna of Thailand) Pt10 ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ (Thai Natural Charming) Pt10 ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ (Thai Natural Charming) Exit ออกจากโปรแกรม Exit ออกจากโปรแกรม Design By.. แสดงข้อมูลอ้างอิง, ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง, ผู้จัดทำ Design By.. แสดงข้อมูลอ้างอิง, ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง, ผู้จัดทำ

6 โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน Macromedia Director 8.5 Macromedia Director 8.5 Macromedia Authorware 6 Macromedia Authorware 6 Adobe ImageStayler 1.0 Adobe ImageStayler 1.0 Adobe Photoshop 7.0 Adobe Photoshop 7.0 WaveEditor WaveEditor อื่นๆ... อื่นๆ...


ดาวน์โหลด ppt งานศิลปหัตถกรรม และสินค้าที่มีชื่อเสียงของ เมืองไทย จัดทำโดย นายวิรัตน์ จงเกิดดี เลขที่ 20 ID 014460501423-8 นางสาวสุภาพร วงค์เรียน เลขที่ 26 ID 014460501429-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google