งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Professional Code of Conducts”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Professional Code of Conducts”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Professional Code of Conducts”
“จรรยาบรรณวิชาชีพ” “Professional Code of Conducts”

2 “Professional Code of Conducts” ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
“จรรยาบรรณวิชาชีพ” “Professional Code of Conducts” ผศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

3 จรรยาบรรณวิชาชีพ “ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละวิชาชีพร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจจะเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๕)

4 จรรยา..หมายถึง ความประพฤตที่ดีงาม
“มีจรรยามารยาท หมายถึง มีความประพฤติปฏิบัติตนดีงาม เหมาะสมกับกาละ เทศะ และงดงาม”

5 ทำไมต้องกำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อยู่ในวิชาชีพนั้นๆยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อทำให้วิชาชีพนั้นๆเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา หากผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนั้นมีจรรยาบรรณโดยดูจากการประพฤติปฏิบัติ

6 อะไรบ้างที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ วินัย ข้อบังคับ กฎ หรือวิธีปฏิบัติต่อผู้ละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

7 จริยธรรม ต่างกับ จรรยาบรรณหรือไม่
จริยธรรม (Ethics) หมายถึงหลักอันเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือข้อควรละเว้นปฏิบัติ เช่น เบญจศีล เบญจธรรม หลักกฎหมาย หรือค่านิยมของสังคม

8 จริยธรรม ต่างกับ จรรยาบรรณหรือไม่
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพแต่ละวิชาชีพร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกแห่งวิชาชีพนั้นๆ

9 หลักจริยธรรม===> หลักปฏิบัติตนที่ช่วยให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีและมีผลให้มีความเจริญ เช่น พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ ความประหยัด ความมีมารยาท สามัคคี มีน้ำใจ ไม่ประมาท

10 หลักจรรยาบรรณ ===>
From Wikipedia, the free encyclopedia:   A code of conduct is a set of rules outlining the responsibilities of or proper practices for an individual or organization. Related concepts include ethical codes and honor codes. หลักจรรยาบรรณ ===>

11 คุณธรรม(Morality) คุณธรรม คือ คุณความดีที่มีอยู่ประจำใจคน ผู้มีใจสูง
หลักคุณธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีน้ำใจ มีจิตใจที่ดีงาม เมื่อปฏิบัติแล้วย่อมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ มีกุศลและมีผลให้เจริญ

12 มนุษย์ล้วนมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ฟรอยด์ มนุษย์ล้วนมีความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญ ดิวอี้

13 ผู้นำ ... จงยอมรับความผิดพลาดนั้น
จะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนามโนภาพของสถานะ ขององค์กรในอนาคตที่พึงปรารถนา และมีความเป็นไปได้ มโนทัศน์ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ อาจดูเลื่อยลอยดุจความฝัน ...หรือเที่ยงตรงเหมือนเป้าหมาย … ประกาศพันธกิจ... วิสัยทัศน์ จะต้องชี้ภาพอนาคตขององค์กรที่เป็นไปได้ น่าเชื่อถือและน่าประทับใจ มีเงื่อนไขสำคัญ ๆ ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน วอร์เรน เบนนิส และเบิร์ต เนนัส นักทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ จงยอมรับความผิดพลาดนั้น ก่อนที่จะมีใครลุกขึ้นชี้ให้คนอื่นเห็น ถ้าทำได้ก็ขอให้หัวเราะขำมัน อย่าพยายามพูด เพื่อลดความผิดพลาดนั้นให้น้อยลง

14 succeed in a changing world
How to win friends influence people ...and succeed in a changing world Dale Carnegie THE LEADERSHIP IN YOU

15 ศิลปะในการจูงใจคน มีศิลปะในการจูงใจคน

16 การเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง คือรากฐานแห่งการกระตุ้นจูงใจคน
Truly respecting others is the bedrock of motivation

17 การติดต่อสื่อสาร มีรากฐานบน ความสัมพันธ์ไว้เนื้อเชื่อใจ
(Communication is built on trusting relationship)

18 เป็นผู้ฟังเพื่อการเรียนรู้ ไม่มีใครสามารถโน้มน้าวชักจูง
ได้เก่งกว่านักฟังที่ดี Nobody is more persuasive than a good listener

19 ....จงรวดเร็วในการยอมรับความผิดพลาด
แต่จงเชื่องช้าในการตำหนิวิพากษ์ วิจารณ์ และเหนือสิ่งอื่นใด... จงทำอย่างสร้างสรรค์ Be quick to admit mistakes & slow to criticize above all, be constructive….

20 วิถีแห่งผู้นำ....The Leader’s way:
Right View:มีสัมมาทิฐิ Right Conduct:มีสัมมาปฏิบัติ Mind Development:พัฒนาจิต การสร้างปารมิตา ๖(บารมี ๖) มีเมตตา ถือศีล มีขันติ มีวิริยะ ปฏิบัติสมาธิ มีปัญญา

21 หลักธรรม อันเป็นเมตตามหานิยม
โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน วางตนพอดี

22 ใช้วิธีบังคับข่มขู่ไม่ได้ คนต้องอยากทำงานได้ดี
......การกระตุ้นจูงใจคน ใช้วิธีบังคับข่มขู่ไม่ได้ คนต้องอยากทำงานได้ดี ด้วยความต้องการของเขาเอง Motivation can never be FORCED...People have to want to do a good job

23 การบรรลุสู่สมดุลยภาพ
The Balance of Success

24 “สนิมเกิดแต่เนื้อ ในตน
กินกัดเนื้อเหล็กจน กร่อนชร้ำ บาปเกิดแต่ตนคน เป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำ แก่ผู้บาปเอง” (คำโคลงโลกนิติ)

25 หลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
ควรนำไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจจึงจะมีผลให้มีความเจริญและมีความสงบสุขอย่างแท้จริง....

26 Fact: People need Learning for Change
Family Before After Education CU

27

28 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt “Professional Code of Conducts”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google