งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “Professional Code of Conducts”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “Professional Code of Conducts”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “Professional Code of Conducts”

2 “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “Professional Code of Conducts” ผศ. ดร. ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

3 “ ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพแต่ละวิชาชีพ ร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและ ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และ ฐานะของสมาชิก อาจจะเขียนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ” ( พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๕ ) จรรยาบรรณวิชาชีพ

4 “ มีจรรยามารยาท หมายถึง มีความประพฤติปฏิบัติตนดี งาม เหมาะสมกับกาละ เทศะ และงดงาม ” จรรยา.. หมายถึง ความ ประพฤตที่ดีงาม

5 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อยู่ในวิชาชีพ นั้นๆยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อยู่ในวิชาชีพ นั้นๆยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อทำให้วิชาชีพนั้นๆเป็นที่ ยอมรับของสังคม และเป็นที่ เลื่อมใส ศรัทธา หากผู้ที่อยู่ใน วิชาชีพนั้นมีจรรยาบรรณโดยดู จากการประพฤติปฏิบัติ เพื่อทำให้วิชาชีพนั้นๆเป็นที่ ยอมรับของสังคม และเป็นที่ เลื่อมใส ศรัทธา หากผู้ที่อยู่ใน วิชาชีพนั้นมีจรรยาบรรณโดยดู จากการประพฤติปฏิบัติ ทำไมต้องกำหนดไว้ทำไมต้องกำหนดไว้

6 ระเบียบ แนวปฏิบัติ ระเบียบ แนวปฏิบัติ วินัย วินัย ข้อบังคับ ข้อบังคับ กฎ หรือวิธีปฏิบัติต่อผู้ละเมิด จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎ หรือวิธีปฏิบัติต่อผู้ละเมิด จรรยาบรรณวิชาชีพ.............. อะไรบ้างที่สะท้อนถึงจรรยาบรรณ

7 จริยธรรม (Ethics) หมายถึงหลัก อันเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หรือข้อ ควรละเว้นปฏิบัติ เช่น เบญจศีล เบญจธรรม หลักกฎหมาย หรือ ค่านิยมของสังคม จริยธรรม ต่างกับ จรรยาบรรณหรือไม่

8 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวล ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ แต่ละวิชาชีพร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก แห่งวิชาชีพนั้นๆ จริยธรรม ต่างกับ จรรยาบรรณหรือไม่

9 หลักจริยธรรม ===> หลัก ปฏิบัติตนที่ช่วยให้มีการ ดำเนินชีวิตที่ดีและมีผลให้ มีความเจริญ เช่น พรหม วิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ ความ ประหยัด ความมีมารยาท สามัคคี มีน้ำใจ ไม่ประมาท.......

10 From Wikipedia, the free encyclopedia: A code of conduct is a set of rules outlining the responsibilities of or proper practices for an individual or organization. Related concepts include ethical codes and honor codes.rules ethical codeshonor codes หลักจรรยาบรรณ ===>

11 คุณธรรม คือ คุณความดีที่มีอยู่ ประจำใจคน ผู้มีใจสูง หลักคุณธรรม หมายถึง หลัก ปฏิบัติตนเกี่ยวกับความมีน้ำใจ มีจิตใจที่ดีงาม เมื่อปฏิบัติแล้ว ย่อมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ มี กุศลและมีผลให้เจริญ คุณธรรม (Moralit y)

12 มนุษย์ล้วนมีความปรารถนา ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ฟรอยด์ มนุษย์ล้วนมีความต้องการที่ จะเป็นคนสำคัญ ดิวอี้

13 จงยอมรับความผิดพลาดนั้น ก่อนที่จะมีใครลุกขึ้นชี้ให้คนอื่น เห็น ถ้าทำได้ก็ขอให้หัวเราะขำมัน อย่าพยายามพูด เพื่อลดความผิดพลาดนั้นให้ น้อยลง ผู้นำ... จะต้องเริ่มต้นด้วยการ พัฒนามโนภาพ ของ สถานะ ขององค์กรในอนาคตที่พึงปรารถนา และมีความ เป็นไปได้ มโนทัศน์ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ อาจดูเลื่อยลอยดุจความฝัน... หรือเที่ยงตรง เหมือนเป้าหมาย … ประกาศ พันธกิจ... วิสัยทัศน์ จะต้อง ชี้ภาพอนาคตขององค์กรที่เป็นไป ได้ น่าเชื่อถือและน่าประทับใจ มีเงื่อนไขสำคัญ ๆ ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน วอร์เรน เบนนิส และเบิร์ต เนนัส นักทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ

14 THE LEADERSHIP IN YOU H ow to win friends influence people...and succeed in a changing world Dale Carnegie

15 ศิลปะในการจูงใจคน มีศิลปะในการจูงใจคน

16 การเคารพผู้อื่นอย่าง แท้จริง คือรากฐานแห่งการกระตุ้น จูงใจคน Truly respecting others is the bedrock of motivation

17 การติดต่อสื่อสาร มีรากฐานบน ความสัมพันธ์ไว้เนื้อเชื่อใจ (Communication is built on trusting relationship)

18 เป็นผู้ฟังเพื่อการเรียนรู้ไม่มีใครสามารถโน้มน้าวชักจูงได้เก่งกว่านักฟังที่ดี Nobody is more persuasive than a good listener

19 .... จงรวดเร็วในการยอมรับความ ผิดพลาด แต่จงเชื่องช้าในการตำหนิ วิพากษ์ วิจารณ์ และเหนือสิ่งอื่นใด... จงทำอย่าง สร้างสรรค์ Be quick to admit mistakes & slow to criticize above all, be constructive….

20 วิถีแห่งผู้นำ....The Leader’s way: Right View: มีสัมมาทิฐิRight View: มีสัมมาทิฐิ Right Conduct: มีสัมมาปฏิบัติRight Conduct: มีสัมมาปฏิบัติ Mind Development: พัฒนาจิตMind Development: พัฒนาจิต – การสร้างปารมิตา ๖ ( บารมี ๖ ) มีเมตตา มีเมตตา ถือศีล ถือศีล มีขันติ มีขันติ มีวิริยะ มีวิริยะ ปฏิบัติสมาธิ ปฏิบัติสมาธิ มีปัญญา มีปัญญา

21

22 ...... การกระตุ้นจูงใจคน ใช้วิธีบังคับข่มขู่ไม่ได้คนต้องอยากทำงานได้ดีด้วยความต้องการของเขาเอง Motivation can never be FORCED...People have to want to do a good job

23 การบรรลุสู่สมดุลยภาพ The Balance of Success

24 “ สนิมเกิดแต่เนื้อ ในตน “ สนิมเกิดแต่เนื้อ ในตน กินกัดเนื้อเหล็กจน กร่อนชร้ำ บาปเกิดแต่ตนคน เป็นบาป บาปย่อมทำโทษซ้ำ แก่ผู้บาปเอง ” ( คำโคลงโลกนิติ )

25 หลักจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ควรนำไปปฏิบัติด้วยความ ตั้งใจจึงจะมีผลให้มีความ เจริญและมีความสงบสุขอย่าง แท้จริง....

26 Fact: People need Learning for Change Family Before After Education CU

27

28


ดาวน์โหลด ppt “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ” “Professional Code of Conducts”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google