งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ เพิ่มยอดขาย หมวดสินค้าที่ระลึก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( สาขาสยามสแควร์ ) หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ เพิ่มยอดขาย หมวดสินค้าที่ระลึก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( สาขาสยามสแควร์ ) หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ ประธานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ เพิ่มยอดขาย หมวดสินค้าที่ระลึก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( สาขาสยามสแควร์ ) หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ ประธานกลุ่ม น. ส. มาริษา เทพทองดี เบอร์โทร 089-090-7789

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ - สินค้าที่ระลึกจุฬาฯ มีแบบให้เลือกน้อย - มีจำนวนสินค้าน้อยไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า เป้าหมายและตัวชี้วัด - ยอดขายเพิ่มขึ้น - มีสินค้าที่ระลึกจุฬาฯ หลากหลายมากกว่าเดิม - รับผลิตสินค้าที่ระลึกตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

3 ขาดผู้ออกแบบ สินค้า ขาดวางแผนการ ผลิตสิ้นค้าใหม่ ขาดการสรรหา ผู้ผลิต การผลิต สินค้า ลูกค้า ช่องทางการ ขาย ขาดการ ประชาสัม พันธ์ ขาดการ สำรวจความ ต้องการของ ลูกค้า จำนวน สินค้าไม่ พอต่อ ความ ต้องการ ของ ลูกค้า แพคเก็จไม่ สวยงาม สินค้า มีแต่ แบบเ ดิมๆ ขาด พื้นที่ ในการ จัดเรีย ง ขาดพนักงานแนะนำ สินค้า ขาด งบประมาณ แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา ยอดขาย หมวดสินค้าที่ ระลึก น้อยลง

4 ตรวจสอบสินค้า สำรวจ ตลาด ออกแบบ และเลือก แบบสินค้า ติดต่อ ผู้ผลิต สินค้า ตรวจรับและ จัดเรียงสินค้า สินค้าและ ยอดขายเพิ่มขึ้น วิธีการดำเนินงาน เริ่มต้น ดำเนินการ กิจกรรม ตัดสินใจ กิจกรรม สิ้นสุด Yes No

5 ผลการดำเนินการ 1. เปรียบเทียบยอดขาย ยอดขาย ปี 53 ( มี. ค. – ก. ย. ) ยอดขายปี 2554 ( มี. ค. – ก. ย. ) ผลต่า ง % 967,200 1,098,646 14 2. เปรียบเทียบรายการสินค้าที่ผลิตเพิ่ม รายการสินค้า ปี 53 รายการสินค้า ปี 2554 298 รายการ 345 รายการ ผลิตเพิ่มจากปี 5347 รายการ 3. ทีมงานนักออกแบบ ของศูนย์ฯ

6 สินค้าแบบเก่า

7 สินค้าแบบใหม่ ออกแบบโดยนัก ออกแบบของศูนย์

8

9 สินค้าแบบเก่า

10 สินค้าแบบใหม่ เพื่อกลุ่มลูกค้า ประเภทวัยรุ่น ออกแบบโดยนักออกแบบของศูนย์ฯ

11 สินค้าประเภทเสื้อ

12 แบบใหม่

13 ผู้เสนอผลงาน น. ส. มาริษา เทพทองดี เบอร์ โทร 089-090-7789 นาย ปฐมพงษ์ พรหมพิทักษ์ เบอร์ โทร 082-670-9858


ดาวน์โหลด ppt โครงการ เพิ่มยอดขาย หมวดสินค้าที่ระลึก ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ( สาขาสยามสแควร์ ) หน่วยงาน ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ สาขาสยามแสควร์ ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google