งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายณัฐธัญ เอมจิตต์. ผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและผู้รับจ้างต่อ (Supplier) มีความสำคัญต่องานพิมพ์ของโรง พิมพ์ การรับเช็คค่าสินค้าและวัตถุดิบของ Supplier.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายณัฐธัญ เอมจิตต์. ผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและผู้รับจ้างต่อ (Supplier) มีความสำคัญต่องานพิมพ์ของโรง พิมพ์ การรับเช็คค่าสินค้าและวัตถุดิบของ Supplier."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายณัฐธัญ เอมจิตต์

2 ผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและผู้รับจ้างต่อ (Supplier) มีความสำคัญต่องานพิมพ์ของโรง พิมพ์ การรับเช็คค่าสินค้าและวัตถุดิบของ Supplier เมื่อส่งสินค้าแล้ว จะต้องมาวางบิล ก่อน ประมาณ วันที่ 8-9 ของแต่ละเดือน ซึ่ง Supplier บางรายไม่สะดวกเดินทางมาวางบิล ดังนั้นจึงควรเพิ่มช่องทางการวางบิล ทาง E-mail อีกหนึ่งช่องทาง ที่มาและมูลเหตุจูงใจของ โครงการ

3 สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา )

4 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ 2. สถานที่คับแคบ เก้าอี้นั่งรอไม่ เพียงพอ อากาศร้อน สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. ร้อยละของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการรับ วางบิล ทาง E-mail มีไม่ต่ำกว่า 75% ของ Supplier ทั้งหมด (Supplier ทั้งหมด หมายถึง Supplier ที่โรงพิมพ์ ติดต่อสม่ำเสมอ คือ ตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณ ) 1. ร้อยละของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการรับ วางบิล ทาง E-mail มีไม่ต่ำกว่า 75% ของ Supplier ทั้งหมด (Supplier ทั้งหมด หมายถึง Supplier ที่โรงพิมพ์ ติดต่อสม่ำเสมอ คือ ตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณ ) 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ Supplier ที่เข้าร่วม โครงการไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ

7 แจ้งรายละเอียดของช่องทางใหม่ พร้อมใบสมัคร

8 ใบสมัคร

9 จัดทำข้อมูลทะเบียน

10 ส่งใบรับวางบิลให้ Supplier

11  ผลลัพธ์การดำเนินการ 1. ร้อยละของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการรับวางบิล ทาง E-mail มีไม่ต่ำ กว่า 75% ของ Supplier ทั้งหมด

12  ผลลัพธ์การดำเนินการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

13 1 นางอรทัย นันทนาดิศัย ที่ ปรึกษากลุ่ม 2 นายณัฐธัญ เอมจิตต์ ประธานกลุ่ม 3 นางพีรภรณ์ โพธิ์ ประสิทธิ์เลขานุการ 4 นางกิตติสุดา ก่อเกิดบุญสมาชิก 5 นางสาวสมใจ มีนาค สมาชิก 6 นางปราณี ศรีนวลกรายสมาชิก 7 นางสาวกอบแก้ว เกตุจุมพล สมาชิก 8 นายวรวุฒิ ดวงเดือน สมาชิก ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายณัฐธัญ เอมจิตต์. ผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและผู้รับจ้างต่อ (Supplier) มีความสำคัญต่องานพิมพ์ของโรง พิมพ์ การรับเช็คค่าสินค้าและวัตถุดิบของ Supplier.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google