งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการเพิ่มความพึงพอใจให้กับ Supplier

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการเพิ่มความพึงพอใจให้กับ Supplier"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการเพิ่มความพึงพอใจให้กับ Supplier
โดย นายณัฐธัญ เอมจิตต์

2 ที่มาและมูลเหตุจูงใจของโครงการ
ผู้ผลิตสินค้า วัตถุดิบและผู้รับจ้างต่อ (Supplier) มีความสำคัญต่องานพิมพ์ของโรงพิมพ์ การรับเช็คค่าสินค้าและวัตถุดิบของ Supplier เมื่อส่งสินค้าแล้ว จะต้องมาวางบิลก่อน ประมาณ วันที่ 8-9 ของแต่ละเดือน ซึ่ง Supplier บางรายไม่สะดวกเดินทางมาวางบิล ดังนั้นจึงควรเพิ่มช่องทางการวางบิล ทาง อีกหนึ่งช่องทาง

3 สาเหตุของปัญหา (ก้างปลา)

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เพียงพอ สถานที่คับแคบ เก้าอี้นั่งรอไม่เพียงพอ อากาศร้อน

5 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการรับวางบิล ทาง มีไม่ต่ำกว่า 75% ของ Supplier ทั้งหมด (Supplier ทั้งหมด หมายถึง Supplier ที่โรงพิมพ์ ติดต่อสม่ำเสมอ คือ ตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปีงบประมาณ) 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ จัดทำแบบฟอร์ม รอรับและทำทะเบียนผู้สมัคร
จัดทำข้อมูล Supplier ส่งใบรับวางบิลให้ Supplier

7 แจ้งรายละเอียดของช่องทางใหม่พร้อมใบสมัคร

8 ใบสมัคร

9 จัดทำข้อมูลทะเบียน

10 ส่งใบรับวางบิลให้ Supplier

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ 1.ร้อยละของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการรับวางบิล ทาง มีไม่ต่ำกว่า 75% ของ Supplier ทั้งหมด

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ Supplier ที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน

13 1 นางอรทัย นันทนาดิศัย. ที่ปรึกษากลุ่ม 2 นายณัฐธัญ เอมจิตต์
1 นางอรทัย นันทนาดิศัย ที่ปรึกษากลุ่ม นายณัฐธัญ เอมจิตต์ ประธานกลุ่ม นางพีรภรณ์ โพธิ์ประสิทธิ์ เลขานุการ นางกิตติสุดา ก่อเกิดบุญ สมาชิก นางสาวสมใจ มีนาค สมาชิก นางปราณี ศรีนวลกราย สมาชิก นางสาวกอบแก้ว เกตุจุมพล สมาชิก นายวรวุฒิ ดวงเดือน สมาชิก ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการเพิ่มความพึงพอใจให้กับ Supplier

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google