งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ “ ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มี ลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ “ ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มี ลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ “ ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มี ลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย ”

2 หน่วยงาน “ ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อกลุ่ม “ สาขา ม. เทคโนโลยีสุร นารี ” ประธานกลุ่ม น. ส. อุบลพันธุ์ บุญ มาก

3 ที่มา มูลเหตุจูงใจของโครงการ จากการวิเคราะห์ยอดขายและสำรวจ ลูกค้าสาขา มทสมีแนวโน้มของ ยอดขายตำราเรียนเริ่มลดลดเทียบ กับปีก่อน มีคู่แข่งมากขึ้นในของการ เทียบราคา คู่แข่งมีกลยุทธิ์ของราคา และสวัสดิการให้ลูกค้าที่ดีกว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มซื้อผ่านศูนย์ หนังสือของตนเอง การจัดส่งสินค้า ก็มีความสำคัญเน้นความเร็ว จากการวิเคราะห์ยอดขายและสำรวจ ลูกค้าสาขา มทสมีแนวโน้มของ ยอดขายตำราเรียนเริ่มลดลดเทียบ กับปีก่อน มีคู่แข่งมากขึ้นในของการ เทียบราคา คู่แข่งมีกลยุทธิ์ของราคา และสวัสดิการให้ลูกค้าที่ดีกว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มซื้อผ่านศูนย์ หนังสือของตนเอง การจัดส่งสินค้า ก็มีความสำคัญเน้นความเร็ว

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ตำราเรียนเกิดขึ้นใหม่ไม่น้อยกว่า 20 ชื่อเรื่อง ตำราเรียนเกิดขึ้นใหม่ไม่น้อยกว่า 20 ชื่อเรื่อง รักษาลูกค้าเดิมไม่น้อยกว่า 75% รักษาลูกค้าเดิมไม่น้อยกว่า 75% ลูกค้ารู้จักศูนย์หนังสือฯ และมี แนวโน้มใช้ตำราเรียนมากขึ้น ลูกค้ารู้จักศูนย์หนังสือฯ และมี แนวโน้มใช้ตำราเรียนมากขึ้น

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา ( ก้างปลา ) มีการแข่งขันเรื่องราคาสินค้า มีการแข่งขันเรื่องราคาสินค้า คู่แข่งมากขึ้นและมีกลยุทธิ์ใหม่ คู่แข่งมากขึ้นและมีกลยุทธิ์ใหม่ ระยะเวลาในการส่งสินค้า ระยะเวลาในการส่งสินค้า มหาวิทยาลัยซื้อผ่านศูนย์หนังสือ ของตนเอง มหาวิทยาลัยซื้อผ่านศูนย์หนังสือ ของตนเอง

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ วิเคราะห์ลูกค้ามากขึ้น วิเคราะห์ลูกค้ามากขึ้น ศึกษากลยุทธิ์คู่แข่ง เช่น สำรวจ ร้านค้า สำรวจคู่แข่ง เพื่อนำมา ปรับปรุง ศึกษากลยุทธิ์คู่แข่ง เช่น สำรวจ ร้านค้า สำรวจคู่แข่ง เพื่อนำมา ปรับปรุง นำเสนอเงื่อนไข และส่วนลดที่ลูกค้า รับได้หากเทียบกับคู่แข่ง นำเสนอเงื่อนไข และส่วนลดที่ลูกค้า รับได้หากเทียบกับคู่แข่ง มีการนัดหมายก่อนเข้าพบอาจารย์ พร้อมนำหนังสือและตัวอย่าง นำเสนอ มีการนัดหมายก่อนเข้าพบอาจารย์ พร้อมนำหนังสือและตัวอย่าง นำเสนอ

7 ผลลัพธ์การดำเนินการ จำนวนตำราเรียนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ หายไป เช่น ม. ขอนแก่นปิดตำราเรียนใหม่ ได้ 10,800 เล่ม ผู้สอนจำนวน 20 ท่าน ตำราเรียนของปี 1 ชื่อหนังสือ Izon 1 / Ready to Write 1 / Academic writing จำนวนตำราเรียนเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ หายไป เช่น ม. ขอนแก่นปิดตำราเรียนใหม่ ได้ 10,800 เล่ม ผู้สอนจำนวน 20 ท่าน ตำราเรียนของปี 1 ชื่อหนังสือ Izon 1 / Ready to Write 1 / Academic writing ม. อุบลราชธานี ปิดตำราเรียนได้ 3,000 เล่ม ชื่อหนังสือ World english 2 ม. อุบลราชธานี ปิดตำราเรียนได้ 3,000 เล่ม ชื่อหนังสือ World english 2 กลุ่มราชภัฎ ปิดตำราเรียนได้ เช่น มรภ. อุดรธานี นครราชสีมา จากบัญชีชั้นต้น จำนวน 1,080 เล่ม กลุ่มราชภัฎ ปิดตำราเรียนได้ เช่น มรภ. อุดรธานี นครราชสีมา จากบัญชีชั้นต้น จำนวน 1,080 เล่ม กลุ่มลูกค้า ม. เทคโนโลยีราชมงคล ปิด ตำราเรียนได้ 350 เล่ม จาก กลุ่มลูกค้า ม. เทคโนโลยีราชมงคล ปิด ตำราเรียนได้ 350 เล่ม จาก ยอดขายมากขึ้นเทียบสัดส่วนตำราเรียน สูงกว่า 10% ยอดขายมากขึ้นเทียบสัดส่วนตำราเรียน สูงกว่า 10%


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ “ ยอดขายตำราเรียนเพิ่มขึ้น มี ลูกค้ามากขึ้นในกลุ่มมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google