งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plant growth, development and differentiation (6 hr) - Plant growth and development - Plant cell differentiation - Plant hormones and their controls in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plant growth, development and differentiation (6 hr) - Plant growth and development - Plant cell differentiation - Plant hormones and their controls in."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plant growth, development and differentiation (6 hr) - Plant growth and development - Plant cell differentiation - Plant hormones and their controls in plant development - Control of flowering

2 www.gutenberg.org Growth การเติบโต Development การเจริญ

3 Plant growth and development depends on environmental signals

4 Plant growth regulators: plant hormones

5 - Embryogenesis - Vegetative development - Reproductive development Three stages of plant development

6 Web Figure 16.1.A A summary of the events involved in the establishment of polarity in zygotes of the brown alga Fucus. (A) The zygote is polarized by an asymmetric stimulus from the environment, such as unilateral light. (B) A current flows (charged calcium ions move) through the polarized but still spherical zygote at the site at which the rhizoid will emerge, driven by Ca 2+ uptake in the shaded half of the cell, from which the rhizoid will emerge. The current (Ca 2+ ) flows out on the opposite side. (C) Cell polarity becomes fixed when actin microfilaments assemble at the site of rhizoid emergence and a cell wall is assembled around the zygote. The cell wall completely surrounds the zygote, but its composition differs in the rhizoid and thallus halves. Vesicles containing sulfated polysaccharides are transported by actin filaments to the plasma membrane and deposited in the cell wall only at the site of rhizoid emergence. (D) Finally, the zygote divides, and the rhizoid cell grows at its tip. การเจริญของเอมบริโอเริ่ม จากการสร้างแนวแกนราก - ยอด (root-shoot axis) และพักตัวอยู่ในเมล็ด Embryogene sis

7 Web Figure 16.1.C Cytoplasmic vesicles that contain specific cell wall components become asymmetrically distributed early in the development of Fucus zygote polarity. (A) A toluidine blue stained Fucus zygote before fixation of the polar axis. The toluidine blue dye stains a wall component in vesicles or in walls. (B) The embryo after establishment of rhizoid–thallus polarity, with toluidine blue staining confined to the cell wall in the rhizoid portion of the embryo. (From Quatrano and Shaw 1997, courtesy of R. S. Quatrano.)

8

9 Embryogene sis

10 Taiz and Zeiger 2006 Reprod uctive develop ment Vegeta tive develo pment apical-basal polarity

11 Vegetative development การเจริญเติบโตในระยะ ก่อนเจริญพันธุ์ (vegetative stage) เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (apical meristem) แบ่งตัว เกิดกลุ่มเซลล์ที่จะ เจริญต่อไปเป็นใบ (leaf primodium) ข้อ (node) และปล้อง (internode) การเจริญเติบโตเกิดใน ลักษณะซ้ำเดิมเช่นนี้อย่าง ต่อเนื่อง เกิดเป็นต้นพืชที่ ประกอบด้วยส่วนที่เป็น ปล้อง และข้อที่มีตาข้าง (bud) และใบเจริญอยู่

12 Reproductive development การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ (reproductive stage) ควบคุม โดยปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและจำนวนชั่วโมงแสง เนื้อเยื่อเกิดการเจริญเป็น floral meristem

13 ส่วนต่างๆ ของพืชเกิดมาจาก meristem

14

15 Vegetative development

16 Cell division, growth, and differentiation

17 การเจริญเติบโตของราก http://www.soilandhealth.org/index.html การยืดตัวของเซลล์ ใน Elongation zone การสร้างเซลล์ใหม่ โดย apical root meristem ใน division zone การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของเซลล์ใน differentiation zone

18 การเกิดรากแขนง Longisection of a root, showing the origin of a lateral. The formative regions are labeled according to mature regions into which they develop. http://www.soilandhealth.org/index.html Root X-section http://www.nsci.plu.edu/ เนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ meristem สามารถเปลี่ยนเป็น meristem ได้ เช่น เนื้อเยื่อชั้น pericycle แบ่งเซลล์เพื่อเจริญต่อไปเป็นรากแขนง

19 Cell division, growth, and differentiation>> tissue systems

20

21

22

23 www.gutenberg.org การเติบโต (growth) “ การเพิ่มปริมาตรหรือขนาดอย่าง ถาวร ” การแบ่งเซลล์โดยที่ปริมาตรรวมเท่าเดิม ไม่ถือว่ามีการเติบโต

24 Cell Growth - Diffuse growth - Tip growth

25 Figure 1 Growing pollen tubes exhibit a pronounced "tip- focused" calcium gradient (top, left and right). The gradient oscillates between high (left) and low (right) levels. The pollen tube was injected with the calcium sensitive dye, fura-2- dextran, and photographed using ratio-metric ion imaging. Growing pollen tubes also exhibit a pH gradient in which the tip is slightly acidic (bottom, left and right). Back from the tip is a prominent alkaline band. This band oscillates between high (left) and low (right) pH. The pollen tube was injected with the pH sensitive dye, BCECF-dextran, and subjected to ratio-metric ion imaging. Bar = 10 μ m. (From Hepler et al. 2006.) http://www.testtub elilies.com/ Tip-growth: pollen tube

26 Figure 2 Oscillation of intracellular calcium plotted against growth rate. Note that both oscillations show the same period. Cross-correlation analysis reveals that the calcium peak follows the peak on growth rate by 1–4 sec. (From Cárdenas and Hepler, unpublished results.)

27 Figure 5 Lily pollen tube exhibits a prominent cortical actin fringe in the apical domain (a). The fringe can start 1–5 μ m behind the apex and extend for an additional 5–10 μ m. In the shank of the tube, the actin microfilaments are evenly dispersed throughout the thickness of the tube. This pollen tube was prepared by rapid-freeze fixation and freeze substitution. The pollen tube was then rehydrated and probed with anti-actin antibodies, and imaged by confocal laser scanning microscopy (b). Lily pollen tube prepared as above but stained with an antibody to lily ADF (actin depolymerizing factor). Note that ADF colocalizes with the cortical actin fringe. Bar = 10 μ m. (From Lovy-Wheeler et al. 2005, 2006.)

28 - cell expansion - cell elongation Growing cells - Biochemical wall loosening - Deposition of new material - Water uptake to increase turgor

29 Cell wall ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (primary wall) ผนังเซลล์ทุติยภูมิ (secondary wall) เซลล์หลั่งโพลีแซคคาไรด์และโปรตีน ออกสู่ภายนอก Cellulose microfibril Middle lamella (pectin) Plasmodesmata การสะสมสารที่มีสมบัติกันน้ำ Lignin Suberin

30 ผนังเซลล์ปฐมภูมิ (primary wall)

31

32 ทิศทางการขยายขนาดของเซลล์กำหนดโดย รูปแบบการจัดเรียงตัวของ cellulose microfibril ที่ผนังเซลล์ longitud inal transv erse

33 Cell growth rate = m (  p – Y) turg or Yield threshol d


ดาวน์โหลด ppt Plant growth, development and differentiation (6 hr) - Plant growth and development - Plant cell differentiation - Plant hormones and their controls in.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google