งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก พบพงศ์ เลิศชยานันท์ วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง วสวัตติ์ รอดจั่น อุกฎษฎ์ สุวรรณกูฎ

2 Objective To gain some understanding on the theory underlying the thermoelectric temperature measurement, especially thermocouples and develop some expertise in the measurement of temperature with thermocouples. To gain understanding on the concept of calibration and basic process of calibrating an instrument. Specifically to realize the purpose of calibration, why an instrument should be calibrated before use.

3 What is Thermocouple ? A thermocouple is a junction formed from two different metals that produces a voltage when subjected to a temperature difference. Thermocouples are a widely used type of temperature sensor. thermocouple Voltage (electromotive force) emf The temperature difference  T is converted to voltage (electromotive force)

4 Functional form Where :is the type of thermocouple. is the temperature at measuring junction of the thermocouple. is the temperature at the reference junction of the thermocouple. is the electromotive force (voltage).

5 Type of Thermocouples TypeMaterialsTemperature RangeSensitivity EChromel (Ni-Cr) & Constantan (Cu-Ni) -270 to 1000 ° C 60.9 μV/°C JIron & Constantan (Cu- Ni) -210 to 1200 ° C51.7 μ V/ ° C KChromel (Ni-Cr) & Alumel (Ni-Al) -270 to 1350 ° C40.6 μ V/ ° C TCopper & Constantan (Cu- Ni) -270 to 400 ° C40.6 μ V/ ° C RPlatinum & 87%Platinum -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C S90% Platinum & 10% Rhodium -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C B94% Platinum & 6% Rhodium -50 to 1750 ° C6 μ V/ ° C

6

7

8

9 การทดลอง

10 Equipment VoltmeterHot Bath

11 The experiments Finding relation between Record the voltage of each thermocouple from °C T ref T mes Hot bath

12 ผลการ ทดลอง

13 Thermocouple Type J Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) 1st2nd

14 Graphical Presentation

15 Thermocouple Type K Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) 1st2nd

16 Graphical Presentation

17 Thermocouple Type T Temperature (°C) Thermocouple Ref. TableCalibration Result Voltage (mV) Average Voltage (mV) 1st2nd

18 Graphical Presentation

19 Note : For distinct graphical presentation, error bars are not shown.

20 Experimental Results -The calibration curves of the T vs emf(voltage) is linear. -Level of error is low. -Slope of calibration curve of type J is more than type K and type T.

21 สรุปผลการ ทดลอง

22 Conclusion 1. ผลการทดลองที่ได้จากการ Calibrate มีค่าใกล้เคียงกับ Revised Thermocouple Reference Tables 2.Electromotive Force กับอุณหภูมิที่แตกต่างมี ความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง 3.Thermocouple Type J มี Sensitivity มากกว่า Type K,T

23 Appendix

24 Calculation of Uncertainty Since the information of the voltmeter and hot bath are unknown, so Let And, So, Note : For 95% confidence : ** ** Reference : Inverse Student t Distribution; “Some Aspect of Experimentation”, Mechanical Engineering Experimentation and Laboratory I, Asi Bunyajitradulya (Page 193).


ดาวน์โหลด ppt CalibrationofThermocouple ปวีร์ ภัทรดิลก 5030314421 พบพงศ์ เลิศชยานันท์ 5030345921 วรุตม์ เกียรติธนะบำรุง 5030475821 วสวัตติ์ รอดจั่น 5030482121 อุกฎษฎ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google