งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาสังคม คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาสังคม คืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาสังคม คืออะไร ?
จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร และผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้าง ส่วนของ ผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ศึกษาเรื่องความเชื่อ (Belief) เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) ความคิดเห็น (Opinion) ภาพลักษณ์ (Image) ภาพในความคิด (Stereotype) การอนุมานสาเหตุ (Attribution) ปัญญาทางสังคม (Social Cognition) ฯลฯ

2 ส่วนของ ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร ศึกษาเรื่องความก้าวร้าว (Aggression) การช่วยเหลือผู้อื่น (Helping) ภาวะผู้นำ (Leadership) การเปลี่ยนเจตคติของคนอื่น (Attitude Change) การโน้มน้าวใจคนอื่น (Persuasion) การคล้อยตาม (Affiliation) การร่วมมือ (Cooperation) การแข่งขัน (Competition) การแสดงตน (Self-presentatio) การประจบประแจง (Ingratiation) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ฯลฯ

3 ส่วนของ ผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้าง ศึกษาเรื่องความชอบพอ (Liking) ความดึงดูด (Attraction) ความใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation) อคติ (Prejudice) การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) ฯลฯ

4 ศิษย์เก่าจิตวิทยาสังคมทำงานอะไรกันบ้าง
- อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน - ประธานสำนักพิมพ์หนังสือกวดวิชาขนาดใหญ่ - ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ธนาคารของรัฐ - ผู้จัดการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร  ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - Senior HRD Specialist  บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - นักพัฒนาองค์การของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ทำงานพัฒนาองค์การให้กับบริษัทอื่น แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาสังคม คืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google