งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาสังคม คืออะไร ? จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษาเชิง วิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาสังคม คืออะไร ? จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษาเชิง วิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาสังคม คืออะไร ? จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษาเชิง วิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร และ ผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้าง ส่วนของ ผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ผู้อื่น ศึกษาเรื่องความเชื่อ (Belief) เจตคติ (Attitude) ค่านิยม (Values) ความคิดเห็น (Opinion) ภาพลักษณ์ (Image) ภาพใน ความคิด (Stereotype) การอนุมานสาเหตุ (Attribution) ปัญญาทางสังคม (Social Cognition) ฯลฯ

2 ส่วนของ ผู้คนมีความสัมพันธ์กับ ผู้อื่นอย่างไร ศึกษาเรื่องความก้าวร้าว (Aggression) การช่วยเหลือผู้อื่น (Helping) ภาวะผู้นำ (Leadership) การเปลี่ยนเจตคติ ของคนอื่น (Attitude Change) การโน้มน้าว ใจคนอื่น (Persuasion) การคล้อยตาม (Affiliation) การร่วมมือ (Cooperation) การแข่งขัน (Competition) การแสดงตน (Self-presentatio) การประจบประแจง (Ingratiation) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ฯลฯ

3 ส่วนของ ผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและ กันอย่างไรบ้าง ศึกษาเรื่องความชอบพอ (Liking) ความดึงดูด (Attraction) ความใฝ่ สัมพันธ์ (Affiliation) อคติ (Prejudice) การ โฆษณา (Advertising) การโฆษณาชวน เชื่อ (Propaganda) สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) พฤติกรรม ผู้บริโภค (Consumer Behavior) ฯลฯ

4 ศิษย์เก่าจิตวิทยาสังคมทำงานอะไรกันบ้าง - อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน - ประธานสำนักพิมพ์หนังสือกวดวิชาขนาดใหญ่ - ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม ธนาคารของรัฐ - ผู้จัดการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - Senior HRD Specialist บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ - นักพัฒนาองค์การของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่ทำงาน พัฒนาองค์การให้กับบริษัทอื่น แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.psy.chula.ac.th/psy/branch.php


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาสังคม คืออะไร ? จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษาเชิง วิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google